Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Construction Management

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Construction Management"— Presentationens avskrift:

1 Construction Management
Teknisk förvaltning Construction Management

2 Construction Management
Teknisk förvaltning är de de tekniska åtgärder som vidtas på en fastighet för att behålla eller få de funktioner som det finns behov av vid varje tillfälle. Construction Management

3 Construction Management
Begrepp Löpande underhåll Åtgärder som vidtas kontinuerligt efter hand som brist uppstår. Periodiskt underhåll Åtgärder som vidtas enligt underhållsplan. Ombyggnad Genomgripande ändring av befintlig byggnad. Renovering Återställande av byggnad eller liknande till skick jämförbart med nytt. Construction Management

4 Construction Management
Begrepp forts Reparation Avhjälpande av fel till driftduglighet. Restaurering Återställande av byggnad till ursprungligt skick. Totalsanering Förnyelse genom rivning och nybyggnad. Underhåll Åtgärd för att bibehålla en fastighets funktion.. Ändring Om-och tillbyggnad enligt PBL. Construction Management

5 Byggnadsbeståndets tekniska utformning och volym
Byggnadens utformning Byggnadsbeståndets tekniska utformning och volym Construction Management

6 Bostadsbyggandets regional fördelning
Storstadsområde 48 % Norra Sverige 17 % Södra Sverige 35 % Byggnadens utformning Construction Management

7 Stomsystem - antal våningar
Bärande ytterväggar och hjärtväggar och vissa tvärgående väggar Trevånings lamellhus är vanligast. Byggnadens utformning Construction Management

8 var drygt 50 % 2 ROK eller mindre Construction Management
Lägenhetsstorlek (1980) I hus byggda fram till 1945 var 80% 2 ROK eller mindre. I hus byggda var drygt 50 % 2 ROK eller mindre Byggnadens utformning Construction Management

9 Material Mer än 50% av flerbostadshusen har murverk i yttervägg.
Lättbetong är mycket vanligt i yttervägg under perioden Fram till 1950 är tegel ett bärande material och därefter i huvudsak ett beklädnadsmaterial Byggnadens utformning Construction Management

10 Construction Management
Grund-läggning Byggnadens utformning Construction Management

11 Byggnadstekniska brister
Byggnadens utformning Construction Management

12 Funktionsbrist Byggnadsdelen som skall uppfylla funktionen
har aldrig funnits (Hiss) nyttjas på annat sätt än vad den var byggd för (Badrum) är föråldrad (Köksmaskiner) har inte underhållits (Utvändig träpanel) är trasig och har ej blivit reparerad (Tak) är bristfälligt utförd i förhållande till beställarens krav (Vägg) Construction Management

13 Skadedrabbade konstruktioner
Låglutande papptak Kryp - grundgrundlagda hus Platta på mark Tilläggsisolerade källare Asfaltstrukna källarväggar Kalkhaltigt naturstensmaterial utvändigt Träfönster utan avvattning i överkant Ytterdörrar utan tak Construction Management

14 Skadefrekvensens variation med produktens ålder i olika riskperioder
Inkörnings Brukarperiod Utslitningsperiod period Construction Management

15 Construction Management
Byggfel från 1970-talet Construction Management

16 Byggfel från perioden 1990-2000 ?
Construction Management

17 Byggfel- vem är boven! Vilka fel gör vi år 2002!
? Construction Management

18 Construction Management
Underhåll enligt PBL 13§ Byggnader skall underhållas med hänsyn till • utseende och • bevarandevärde Construction Management

19 Construction Management
FÖRVALTNINGSARBETE Funktion Intervall Omfattning Drift (inkl adm Vid- makthålla Kontinuerlig Liten Under- håll (inkl adm Bevara/ Återställa Ofta/sällan Liten/stor Om-byggnad Ändra funktion Mycket sällan Stor Construction Management

20 Construction Management
DIAGNOS Tillståndskontroll ! SYFTE Att beskriva en fastighets tillstånd vid en eller fler tidpunkter till grund för beslut om åtgärder som förbättra produktivitet och effektivitet i fastighetsförvaltning. Identifiering Intern och extern jämförelse -”bra/önskvärt” Construction Management

21 Drift- och underhåll Kostnadsslag Årskostnad kr/kvm
Administration Försäkring Värmeenergi Vattenförbrukning 27 Tillsyn och vård Reparationer Underhåll invändigt hus 23 Underhåll installationer 26 Construction Management

22 Construction Management
Modell Diagnos Prognos Beslut Feedback- iterativ process Analys/Diagnos av Drift o Underhåll kräver fördjupade studier av diagnosmaterialet Construction Management

23 Diagnoserna Prognos Beslut
Syfte Bestämma resurs och penningflöden Bestämma bundet kapital Utgöra grund för prognos Verksamhetsplanering Budget Kalkyler Framåtriktade Construction Management

24 Construction Management
Diagnos Tillståndskontroll Kunskap om motsvarande förhållande i andra fastigheter och företag Målsättning= önskvärt tillstånd Produktivitetsmått = relationen mellan in och ut (antal kvm/antal arbetstimmar) Effektivitetsmått = relationen mellan produktvärde och produktresurser (hyra/DoU) Construction Management

25 Underhåll funktionen hos ett förvaltningsobjekt Åtgärder
som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt Construction Management

26 Construction Management
Underhåll Löpande underhåll Akutunderhåll Skador Skadegörelse Brist i material om installationer Planerat underhåll- förvaltningspolicy Förebyggande underhåll Underhållsplaner Construction Management

27 Construction Management
Underhålls-termer Construction Management

28 Construction Management
Underhållsplanering Databas Uppmätning Relationsritning Besiktningar Underhållsplan Uppföljning Förtecknad åtgärder Underhållsintervall kostnader Prel underhållsplan Årskostnader Construction Management

29 Construction Management
Olika besiktningar Fastighetsöverlåtelse Entreprenadbesiktningar Stora markarbeten Byggtekniska utredningar Lokalöverlåtelse Syn vid tvister Fastighetsvärdering Skickbesiktningar Construction Management

30 Fastighetsöverlåtelse
Undersökningsplikt Krav på sakkunnig Krav på utökad undersökning Förekomst av dolda fel Utlåtande Construction Management

31 Entreprenadbesiktningar
Förbesiktning Slutbesiktning Garantibesiktning Särskild besiktning Överbesiktning Efterbesiktning Construction Management

32 Construction Management
Större markarbeten Strikt ansvar vid stora arbeten Besiktning före och efter arbetena Construction Management

33 Construction Management
Lokalöverlåtelse Före avflyttning - Vad är normalt slitage? Före inflyttning- Förekommande fel? Construction Management

34 Tillståndsbesiktningar
Bedöm återstående livslängd Bedöm underhållsåtgärder Construction Management

35 Construction Management
Syn vid tvister Domstolar Länsstyrelse - kammarrätt m m Construction Management

36 Besiktning vid fastighetsvärdering
Definition ? Värdepåverkande faktorer Förekommande problem Besiktningsmannens ansvar Construction Management

37 Värdepåverkande faktorer
Lage, Lage und Lage Övriga Construction Management

38 Utlåtande från besiktning
Datum Närvarande Syfte Underlag för utlåtandet Dokumentation av iakttagelser vid syn Beskriv iakttagelser utan att analysera Läsaren skall kunna följa utlåtandet Analys och förslag Construction Management

39 Värdepåverkande faktorer småhus
Läge Area Bostadsarea Tomtareal Arkitektonisk utformning Standard Underhåll Construction Management

40 Construction Management
Förekommande problem Vad skall värderas och synas? Vilka krav skall ställas? Värde för vem? Underlag? Construction Management

41 Ansvar hos besiktningsman
Konsultavtal Ansvar mot uppdragsgivare Construction Management

42 Construction Management
Åtgärder Construction Management

43 Construction Management
Innehåll Åtgärder Bestämmelser Plan- och bygglag- BBR- BKR Krav på varsamhet Rivningsplan Tekniska bestämmelser Arbetarskyddsbestämmelser Minimikrav Lägsta godtagbara standard Construction Management

44 Construction Management
Beslutsproblem När? Hur mycket? Nivå? Vem ansvarar för åtgärden Sannolikhetsteoretisk modeller för beslutsprocessen Construction Management

45 Lägsta godtagbara standard
Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten Kontinuerlig uppvärmning Avlopp för spillvatten Elektrisk ström för normal hushållsförbrukning Personlig hygien , omfattande toalett och tvättställ med badkar eller dusch Utrustning och utrymme för matlagning Förrådsutrymmen Möjlighet till tvättning Construction Management

46 Construction Management
Ansvar för åtgärd Fastighetsägarens ansvar Producentansvar Projektörsansvar Produktansvar Hyresgäst och brukaransvar Säljarens felansvar Construction Management

47 Construction Management
Förebyggande åtgärd Kalkylräntans betydelse Lönsamt? Construction Management

48 Construction Management
Kalkylexempel Förebyggande åtgärd kr Kalkylränta på 12% Brukstid på 20 år Årskostnaden x 0, = 13,9 kr/ år Annuitetsfaktorn hämtas ur tabell. Construction Management

49 Construction Management
Thank you ! Construction Management


Ladda ner ppt "Construction Management"

Liknande presentationer


Google-annonser