Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte – erfarenheter från Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte – erfarenheter från Malmö."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte – erfarenheter från Malmö

2 2010 05 04 GÖTEBORGS UNIVERSITETS VISION Uttalat samhällsansvar… Globalt engagemang… Bättre framtid…

3 2010 05 04 DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA 2013 Grundad1998 24 000 studenter (12400 HST) 1 500 medarbetare Fem flervetenskapliga fakulteter Fakulteten för hälsa och samhälle Fakulteten för kultur och samhälle Fakulteten för lärande och samhälle Odontologiska fakulteten Fakulteten för teknik och samhälle Erbjuder 100 program och 400 kurser Omsättning 1.3 miljarder kr … OCH SAMHÄLLE….

4 2010 05 04 BREDDAD REKRYTERING & GENOMSTRÖMNING

5 2010 05 04 INTERNATIONALIZATION @ HOME •The concept of I@H was first co-developed at Malmö University and spread rapidly around Europe in the early 2000’s. •An inclusive approach to internationalize campus •Give non-mobile students an international experience – at home •Develop skills and competences gained through an International experience – at home •Connect the diverse student body •Various projects on I@H around the university MALMÖ UNIVERSITY

6 2010 05 04 FORSKNING •85 professorer •215 forskarstudenter •Mång-, fler- och tvärvetenskapligt •Forskarutbildningsrättigheter i hela verksamheten FORSKNINGSPROFILER •Biologiska gränsytor •Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv •Idrott i förändring •Migration •Nya medier •Oral hälsa •Urbana studier •Utbildningsvetenskap

7 2010 05 04 RESEARCH CENTERS @ MALMÖ UNIVERSITY •Biofilms – Research Center for Biointerfaces •Centre for Profession Studies •Centre for Sexology and Sexuality Studies •Centre for Work Life Studies and Evaluation •The Institute for Studies in Malmö’s History •Internet of Things and People Research Centre •Malmö Institute for Studies in Migration, Diversity and Welfare •MEDEA Collaborative Media Initiative

8 2010 05 04 STRATEGI 2020 •Ny strategisk plattform beslutad i februari 2013

9 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLAS VISION En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling

10 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLAS VERKSAMHETSIDÉ Utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Högskolan är aktiv i utvecklingen av ett lärande samhälle genom att främja bildning, gemensam kunskapsutveckling och användning av nya medier. Malmö högskola ser mångfalden hos studenter och medarbetare som en stor potential och en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Högskolans utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser.

11 2010 05 04 2020 kombinerar högskolan sökandet efter ny kunskap med att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Malmö högskola arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt. I samverkan med andra aktörer identifierar vi viktiga frågeställningar och bidrar till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt. Malmö högskola bedriver forskning och utbildning inom områden som är centrala för en hållbar samhällsutveckling, både lokalt, regionalt och globalt. Högskolans forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom demokrati och deltagande, hållbar resursanvändning samt främjandet av människors hälsa. För att vara ett lärosäte som gör skillnad krävs en nära koppling till arbetslivet och en mångfald bland studenter och medarbetare. För en utveckling av Malmö högskolas profil är det helt nödvändigt att studenter och medarbetare tar aktiv del i utvecklingen av det lärande samhället, genom att främja bildning, gemensam kunskapsutveckling och nyttjande av nya medier. Verksamheten baseras på den akademiska värdegrunden och kombinerar denna med fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt och ett tydligt samhällsengagemang. På detta sätt bidrar högskolan till hållbara effekter i det globala samhället.

12 2010 05 04 HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE STRATEGIER Malmö högskola arbetar utifrån fem övergripande strategier för att nå högskolans målbild 2020. • Malmö högskolas utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar samhället står inför. • Malmö högskola ska stimulera till livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle. • Malmö högskolas utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar. • Malmö högskola ska aktivt arbeta för en värdedriven och kvalitetsdrivande kultur. • Malmö högskola ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling.

13 SAMVERKAN SEKTION

14 2010 05 04 EXEMPEL PÅ PLATTFORMAR FÖR SAMVERKAN •Forskningscentrum •Centrum för fastighetsföretagande •Centrum för spelutveckling •Institutet för hållbar stadsutveckling •Mötesplatsen för social innovation •Migrationens utmaningar •Det Medicinska Malmö •Deltagande i klusterbildningar (Mobile heights, Media evolution city, Resilient Regions,….) •Inkubatorer… Samarbete med ca 200 företag och en rad offentliga aktörer

15 Högskolans ledningsgrupp består av rektor, pro-rektor, vicerektor samverkan, vicerektor forskning, dekaner, kommunikationschef, planeringschef, personalchef, BIT- chef, förvaltningschef, studentrepresentanter, rektors sekreterare Rektor Vice rektor för samverkan Samverkansberedningen Rektors rådgivare Högskolans ledningsgrupp Avd Innovation och utveckling Avd UFS Dekan / Fakulteternas ledningsgrupper Samverkanskordinatorer Centrum Samverkansprojekt Fakultets- styrelserna Högskoleövergripande nivå Styrdokument: • Delegationsordningen • Strategi 2020 (6 år) • Satsningar inom utbildning, forskning och samverkan (3 år) Ämnesområde, forskningsområde Styrdokument: Strategiska utvecklingsplaner (3 år) för • Fakulteterna beslutas av fakultetsstyrelserna • GV och BIT beslutas av rektor Projektnivå Styrdokument: Verksamhetsplaner för • Institutioner beslutas av dekan • Centrumbildningar beslutas av vice-rektor för forskning • Innovation och utveckling beslutas av förvaltningschefen Frågor: • I centrumens uppdrag ligger att samverka inom och utom högskolan. Centrumen rapporterar till vice-rektor för forskning. Bör därför vice-rektor för forskning och forskningsberednigen inkluderas i den högskoleövergripande nivån när det gäller strategisk styrning av samverkan? Utmaning: Informationsöverföring till linjen

16 2010 05 04 FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV SAMVERKAN •Malmö högskola: –Ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning –Ökad mängd forskningsresultat som omsätts till användning i samhället –Forskning och utbildning som möter samhällets utmaningar –Mötesplatser och nätverk, fler och nya samarbeten –Modeller för samverkan, attraktiv för studenter, personal och samarbetspartners –Ökade resurser för forskning och uppdragsutbildning –Ökad förmåga till samarbete –Bidra till Skånes vision för innovationsområdena (på lång sikt)

17 2010 05 04 STYRKOR OCH SVAGHETER I ARBETET MED SAMVERKAN PÅ MAH • Styrkor – Vicerektor för samverkan – Samverkansberedning – Strategiskt samverkansarbete – Satsningen på samverkanskoordinatorer – Inrättandet av Forskarservice – Inrättandet av avdelningen Innovation och utveckling • Svagheter – Ansvaret för samverkan uppdelat på flera personer och grupperingar – Bristande rutiner för informationsöverföring mellan ledning och linje – Stödet för forskningsprojekt som sker i samverkan svag och splittrad – Incitament för medarbetare att arbeta med samverkan otydligt – Finansiering för samverkansarbete saknas ofta

18 2010 05 04 REGIONAL SMART SPECIALIZATION SEKTION •Regional Innovation Strategy: Developing Skåne to become an attractive international innovation environment, through regional, national and international cooperation. •Research and Innovation Council in Skåne •Three focal areas of smart specialization –Smart materials –Personalized health –Sustainable cities •Coordination on funding actions

19 Rektor Vice rektor för samverkan? Vicerektor för forskning ? In och ut Fakulteterna / Interna arbetsgrupper PH, SM, HS UFS / Finansieringsnätverket Projekt Styrgrupp HS Styrgrupp PH, SM Styrgrupp finansieringsnätverket Arbetsgrupper PH, SM, HS Arbetsgrupp/ programkontor finansieringsnätverket Projekt Malmö högskola FIRS Ambassadörer för PH, SM, HS Projekt Malmö högskola, Region Skåne Lunds universitet Skåne ? Styrdokument: Internationell innovationsstrategi för Skåne Styrdokument: Beslut i FIRS i enlighet med ”Underlag med beslutsförslag, till FIRS/Soundingboard 2013- 05-28 Final version, Magnus Jörgel” ? Styrdokument: Strategi 2020 (6 år) Satsningar inom utbildning, forskning och samverkan (3 år) Strategiska utvecklingsplaner Verksamhetsplan In och ut Resurser / incitament ? Roller, arbetsfördelning, mål ? ? ? ?

20 2010 05 04

21 STYRKOR OCH SVAGHETER I ARBETET MED INNOVATIONSOMRÅDENA • Styrkor – Arbetet har en bred förankring i Skåne – Vi börjar redan se resultat i samhandling i form av gemensamma ansökningar främst inom Vinnovas utlysningar – Arbetsgrupperna har vilja och energi – gäller att ta vara på den! • Svagheter – Organisationen är inte fullt ut på plats – Arbetsgruppernas har ännu otydligt uppdrag som tolkas olika av de olika organisationerna – Det saknas tydliga incitamenten internt för att engagera sig i innovationsområdena – Vilken roll de olika aktörerna har i samarbetet är ej klarlagad – Otydlig finansiering av arbetet på kort och lång sikt

22 COMMISSION FOR A SOCIALLY SUSTAINABLE MALMÖ •Appointed by Malmö City Executive Board •Independent commission •Evidence based objectives and strategies on how to reduce health inequalities; social determinants of health -Conditions during childhood and adolescence -Participation and influence in society -Social and economic conditions -Final report March 2013 -Broad consultation process -Decision to be taken by the City executive board February 2014

23 2010 05 04 Malmö in its context •307 000 inhabitants •Population growing 22 years in a row •29% born abroad •174 nationalities •Young population: 48% under 35 years

24 2010 05 04 COMMISSION FOR A SOCIALLY SUSTAINABLE MALMÖ •Background: The challenges in the city of Malmö regarding social differences, injustices and inequalities. •Public health is about everything from the individual´s own choices and habits to structural factors such as external environments and democratic rights. •14 commissioners (4 from Malmö University) was appointed to analyze the present situation in Malmö and to give recommendations on action to the city council. •http://www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for-ett-socialt- hallbart-Malmo/Commission-for-a-Socially-Sustainable-Malmoe- in-English.html MALMÖ UNIVERSITY

25 2010 05 04 SIX PERSPECTIVES •A question of human rights •Sustainability •Societal integration •Equity and gender •Social investments •A transdisciplinary perspective MALMÖ UNIVERSITY

26 73 27%100% 59%84% 25 GEOGRAPHIC DIFFERENCES Education General election 50 11%61% Child poverty 25 7 %32% Smoking 38 35%75% Employment rate 22 70 LowestHighestDifferences 6.4 74.6 yrs 81 yrs Life expectancy Source: Differences between city districts, Välfärdsredovisningen för Malmö 2011, City of Malmö

27 2010 05 04 TWO GENERAL RECOMMENDATIONS •A social investment policy that can reduce inequalities in living conditions and make societal systems more equitable •Change processes by creating knowledge alliances and democratizied governance MALMÖ UNIVERSITY

28 2010 05 04 MÖTESPLATSEN SOCIAL INNOVATION Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Social innovation behövs för att möta samhällets utmaningar som miljö- och energifrågor, integration, en åldrande befolkning, ungdomsarbetslöshet etc. Särskilda frågor: •Ledning och organisation offentligt/privat/civilsamhälle •Nya affärsmodeller och finansieringsfrågor •Resultatmätning •Företagens samhällsansvar •Forskarnätverk

29 2010 05 04 FACULTY OF CULTURE AND SOCIETY SCHOOL OF ARTS AND DESIGN http://www.arduino.cc/ OPEN SOURCE MICROCONTROLLER David Cuartielles A tool to bring us a little closer to a more connected world.

30 2010 05 04 FACULTY OF CULTURE AND SOCIETY SCHOOL OF ARTS AND DESIGN An interactive live video broadcasting service, for streaming live video from mobile phones and webcams to the internet. OPEN SOURCE – FOR EVERYONE – FOR DEMOCRACY Founder Måns ADLER

31 2010 05 04 GLOBAL CLASSROOM GLOCAL CLASSROOM SEKTION MALMÖ UNIVERSITY In collaboration with: STELLENBOSCH university FLINDERS university University of GUELPH

32 2010 05 04 www.mah.se/english MORE ABOUT MALMÖ UNIVERSITY


Ladda ner ppt "2010 05 04 Att bygga ett öppet och samhällsengagerat lärosäte – erfarenheter från Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser