Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Qualitative methods and the computer Andreas Werr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Qualitative methods and the computer Andreas Werr"— Presentationens avskrift:

1 Qualitative methods and the computer Andreas Werr (andreas.werr@hhs.se)

2 Agenda  Introduction to computer support for qualitative research  Your overview of software tools  NVivo – structure and basic functions  NVivo - Example of an application  Basic functions – getting started

3 Areas in which the computer may help  Acquire and store empirical observations  Using digital media to store data (sound/images/films) make data easily accessible  Internet as a source of data  Analyze qualitative data  Software can support structuring and data reduction of qualitative material (mainly text, but increasingly sound and image as well)  Organize and structure reading  Reference management software supports structure and a systematic approach to the reading and writing processes

4 Different kinds of software  Analysis of rich, unstructured qualitative data (code and retrieve)  Atlas, NVivo; MAXQDA; Weft QDA; IMC concept map software; TAMS analyzer; QDA Miner  Content analysis  Visual text, WinATA, VB Pro, WordStat, TextPack, Hamlet…  Text management  Alceste; Leximancer;  Audio/Video analysis  The Observer; Virtual Dub

5 Your reflections on the use of IT tools  Advantages  Added rigor in coding  Consistency  Speed and flexibility facilitate the gradual revision of coding  Creates an auditable trail of the analysis work  Enables quantification  Helps integrate different kinds of data  Enhances creativity

6 Your reflections on the use of IT tools  Risks  Premature conclusions may be drawn as software gives false impressions of objectivity  Software may force unsuitable methodology on the researcher  Software restricts creativity (e.g. autocoding)  The researcher becomes lazy  Vulnerable to technical breakdowns  Over reliance on the software’s ability  Distance the researcher from data  Creates a focus on the details, but misses the “big picture”  Hampers creativity by forcing the researcher to define variables early on  Fatigue  Time consuming  Researcher looses the flexibility of the more intuitive approach

7 What is NVivo? A tool to:  Keep track of and explore qualitative data  Generate and store ideas about these data  Link ideas and develop theories based on the data  Test theories

8 The basic structure of NVivo Source/Document system Node system

9 Basic functionality  The document system helps to  Store and retrieve data such as interview transcripts, films, observation notes, etc.  Write and store comments about the data  Search text for keywords, certain quotes, etc.  The node systems helps to  Create a structure of categories that represent important concepts in the data  Easily change this structure as the research evolves  Document reflections on and definitions of different categories  Link data to the concepts  Develop and test relations between concepts

10 NVivo 7

11 The document system

12 The node system

13 Coding

14 Retrieving/ searching

15

16 Analysis – to ask questions  By searching text  Advanced searching tools and automatic coding supports the exploration of the data  By searching the node system  Exploring single nodes or combinations of nodes helps find patterns and generate and test hypotheses  “System closure” enables analysis in several steps  Search results are saved as nodes and can thus be queried further

17 Analysis – generate theories and test hypotheses  Develop the node system to reflect your data  Separate and integrate nodes  Graphically depict the nodes and their relations  Explore the node system  Explore coding of a specific node  Explore coding of a specific document  Use the search tool to explore relations, similarities and differences, etc.

18 Bakgrund och fråga  Några observationer  Managementlitteraturen återspeglar en stor tilltro till formaliserade och strukturerade tillvägagångssätt i förändringsarbete  Stora summor investeras i konsultbolagens metodutveckling  Stora, traditionellt metodtunga konsultbolag dominerar marknaden allt mer  Samtidigt som  Akademiska studier av förändringsagenters (konsulters och chefers) arbetssätt framhäver betydelsen av intuition  Konsulter är mycket tydliga på att metoder aldrig kan följas slaviskt  Frågeställning  Vilken roll spelar strukturerade, formaliserade metoder i managementkonsulters arbete?

19 Design - tre delstudier  Metoder i interaktion med klienten  Vilka är metodens roller i konsultationsprocessen?  Hur interagerar konsult, metod och klient för att realisera nyckeluppgifter i förändringsprocessen?  Vilka problem och möjligheter skapas av metodanvändning i interaktion med klienten?  Metoden som stöd för individens problemlösning  Vilka skillnader kan observeras mellan olika konsulters problemlösningsprocesser?  Kan dessa skillnader förstås utifrån skillnader i metod?  Om ja, genom vilka mekanismer påverkar metoden problemlösningen?  Metoden i konsultbolagets kunskapssystem  Vilken typ av kunskap använder konsulter i sitt dagliga arbete? (vilka är kunskapssystemets element?)  Vilka är relationerna mellan olika element i kunskapssystemet  Hur utvecklas kunskapssystemet över tid?

20 Delstudie 1 - Metoder i arbetet med klienten  Metod  Deltagande observation av projektgruppsmöten i ett BPR projekt  Återkommande intervjuer med både konsult och projektgruppsmedlemmar  En induktiv forskningsansats  Grundläggande perspektiv Konsult KlientMetod

21 Några slutsatser om metoder  Tillhandahåller en struktur för handling  Metodstrukturen underlättar klientens förståelse och initiativtagande (dock inom metodens ramar)  Tillhandahåller en begreppsapparat som bygger upp verkligheten  Konsulten får en viktig roll som tolkare och översättare  Tillhandahåller en argumentationskedja för kommunikation  Metodens logik ger både klientpersonalen och konsulten ett paket av argument för förändringens nödvändighet och inriktning  Dessa tolkas dock fritt utifrån egna intressen och preferenser

22 Tillvägagångssätt  Datainsamling  12 intervjuer och 12 observationer (ca. 150 sidor dokumentation)  Genomläsning av materialet för att skapa en preliminär kategoristruktur  Induktivt, men baserad på grundperspektivet - hur samspelar konsult, metod och klient i förändringsprocessen?  Indexering  Analys och skrivarbete

23 Indexering  En induktiv process - vad handlar mina data om?  En iteration mellan helhet (indexsystem) och delar (textstycken)  Förändringar av indexsystemet och omklassificeringar är oundvikliga  jag indexerade i två omgångar - först utifrån dokumenten sedan utifrån kategorierna  Indexering måste få ta tid!

24 Analys och skrivarbete  Kategoristrukturen länkas till rapportstrukturen  Vilka kategorier skall med i fallbeskrivningen  Var i rapportstrukturen skall de finnas med?  NVivorapporter som underlag i skrivarbetet  I samband med skrivarbetet identifieras mönster  Mönster testas mot “rådata”

25 Analys med NVivo Importera data Skapa kategoristruktur Klassificera data Generera teori och testa hypoteser Rapportera resultat


Ladda ner ppt "Qualitative methods and the computer Andreas Werr"

Liknande presentationer


Google-annonser