Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medelpads folkmusikaliska kulturarv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medelpads folkmusikaliska kulturarv"— Presentationens avskrift:

1 Medelpads folkmusikaliska kulturarv
Projektplan för digitalisering av noter, inspelad musik, foton, tidningsurklipp samt dokumenterade och inspelade muntliga berättelser (rev )

2 Folkmusikkommissionens och övriga aktörers uppteckningsarbete
Genom Folkmusikkommissionens försorg skapades under början av det förra seklet det stora verket ”Svenska låtar” som landskapsvis kom ut i tryckt form mellan 1922 och 1940. Från och med 2007 finns Folkmusikkommissionens hela material inklusive uppteckningarna publikt tillgängliga i digital form på nätet. Parallellt med, samt före och efter skapandet av Svenska låtar har ett omfattande uppteckningsarbete skett av spelmansförbundens låtkommittéer samt av privata upptecknare. Detta har resulterat att stora volymer av noter men även foton, tidningsurklipp och inspelad musik samt dokumenterade och inspelade berättelser finns i spelmansförbundens arkiv. Än mer sårbart finns hos spelmän och spelmäns anhöriga betydande folkmusiksamlingar.

3 Spelmansförbundens och musikarkivens syfte med digitaliseringsarbetet
Spelmansförbund och landstingsbaserade musikarkiv vill genom digitalisering rädda det folkmusikaliska kulturarvet så att folkmusiker ska kunna fördjupa och utveckla sig i sin regionala folkmusikskatt med hänsyn till följande motiv: För att skydda befintligt fysiskt material För att ljudband avmagnetiseras med tiden För att eliminera risken att dom privata arkiven förstörs/kastas För att öka möjligheten till publik tillgänglighet genom nätet

4 Ekonomiskt stöd Helt avgörande för spelmansförbundens och musikarkivens digitaliseringsarbete är möjligheterna att erhålla ekonomiskt stöd. Digitaliseringsprojektet ”Hitta folkmusiken.nu” inom Västra Götalandsregionen har fått ekonomiska bidrag av följande folkhögskolor, stiftelser, myndigheter, banker och studieförbund: ABF Svenskt visarkiv Kultur i Väst DAG, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (står för kostnaderna för en digitaliseringstekniker) Vara folkhögskola (står för kostnaderna för projektledaren) Dalslands folkhögskola Stiftelsen Grevillis fond Sparbanken Lidköping Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Sparbanken Skaraborg Thordéns stiftelse Herman Zetterbergs stiftelse Regionens kulturnämnd

5 Projektplanen med dess innehåll
Intervjuer med spelmansförbund och musikarkiv Hemsidor med folkmusik och spelmän Operativt digitaliseringsarbete Registrering i databas Söktaggar för text, bilder och ljud Kompetensbehov MSF:s styrelse och digitaliseringsprojektet Rättsregler Handlingsplan

6 Intervjuer med spelmansförbund och musikarkiv
Under vintern 2011/2012 genomför Paul Sjödin och Göran Larsson en intervjuserie med samtliga spelmansförbund och musikarkiv inom landet enligt en framtagen frågelista.

7 Sammanfattande resultat och slutsatser av ovanstående intervjuserie
Pågående digitaliseringsprojekt Ett stort antal spelmansförbund har ett pågående digitaliseringsarbete. Stort sett samtliga musikarkiv sysslar med digitalisering. Stort sett samtliga aktörer driver digitaliseringsarbetet i projektform men del musikarkiv har en fast organisation för verksamheten.

8 Prioriteringar Inventeringar
Sammanfattande resultat och slutsatser av ovanstående intervjuserie, fortsättning Prioriteringar Stort sett samtliga aktörer har prioriterat digitalisering av rullband, kassettband och DAT- band eftersom ljud och bandkvaliteten kontinuerlig försämras med tiden. Inventeringar Före själva digitaliseringen har dom flesta aktörer volyminventerat materialet inom respektive spelmansförbund, musikarkiv samt hos privatpersoner.

9 Sammanfattande resultat och slutsatser av ovanstående intervjuserie, fortsättning
Samverkan Dom flesta aktörer arbetar i samverkan enligt följande kombinationer av varianter: Samverkan mellan flera spelmansförbund Samverkan mellan spelmansförbund och musikarkiv Bred regional samverkan i Västra Götalandsregionen Samverkan med Visarkivet Samverkan med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven Samverkan med Folkmusikens hus i Rättvik Samverkan med studieförbund

10 Sammanfattande resultat och slutsatser av ovanstående intervjuserie, fortsättning
Teknik Hårdvara: Bandspelare för rullband, kassettband, DAT-band etc Dator Skanner Extern hårddisk Externt ljudkort Mjukvara: Samplingsprogram Program för skanning Excel Operativt: Skanning med minst 300dpi Sampling med minst bitdjup 24 och 44,4 kHz

11 Sammanfattande resultat och slutsatser av ovanstående intervjuserie, fortsättning
Databas I huvudsak använts databaserna Fiol eller Filemaker. Det är vanligt att Excel använts vid registreringen vars innehåll senare förs över till vald databas. Ekonomiska konsekvenser Eftersom samtliga aktörer är beroende av ekonomiska bidrag medför det en ryckighet i digitaliseringsarbetet med behov av ständiga omdisponeringar/omprioriteringar. Publik spridning Samtliga aktörer avser att sprida digitaliserat material på nätet så långt rättighetsreglerna tillåter.

12 Hemsidor med folkmusik och spelmän
På nätet finns ett flertal hemsidor med folkmusik och spelmän följande hemsidor har närmare undersökts: Martin Lindén Robbans hemsida Gotlandstoner Folkwiki Blou Rose Scandinavian Låtar från Bohuslän Folkets hus spillefolk Timrå Spelmän Jamtli Bildarkiv Helsingebilder

13 Sammanfattande resultat vid undersökning av ovanstående hemsidor
Omfattning Ovanstående hemsidor innehåller totalt ca låtar Indata Skanning av noter och fotografier Inmatning av noter med olika typer av notprogram

14 Sammanfattande resultat vid undersökning av ovanstående hemsidor
Utdata Ovanstående hemsidor innehåller mer eller mindre av följande: Noter i Pdf- format eller Htlm-format Midi Mp3 Youtubelänkar Sökbarhet Sökbarhetens kvalitet varierar från möjligheten att söka med kombinationer av söktaggar till begränsningen att bara kunna söka inom ett enskilt sökbegrepp

15 Operativt digitaliseringsarbete
Det operativa digitaliseringsarbetet kommer att bestå av följande moment: Skanning av noter, tidningsurklipp och foton. Sampling av band och skivor Registrering i databas Inmatning i notprogram ( Sibelius, Finale, NWC med flera program )

16 Registrering i databas
All digitaliserat material ska registreras i en databas enligt följande: Databasen ska vara sökbar på nätet med hjälp av söktaggar Söktaggarna ska kunna kombineras för optimal sökbarhet Excel kommer att användas som ett mellanlager vid registreringen

17 Söktaggar för text, bilder och ljud
Filnamn, ( index och löpnummer ) Arkiv ( MSF:s arkiv, länsarkiv eller privata arkiv ) ArkivID ( kan avse mappar, pärmar etc.) Låttyp Egennamn Tonart Av Efter Arr Spelad av ( spelman eller spelmanslag ) Ort Upptecknad av År Bildinnehåll Fotograf Tidning Berättare Intervjuare Överlåtelse av Datoriserad, år månad Datoriserad av Övrig information

18 Kompetensbehov Projektledare
Utrednings och inmatningskompetens samt viss datateknisk kompetens Om personal anställs behövs arbetsledare för att operativt leda, fördela och följa upp arbetet

19 MSF:s styrelse och digitaliseringsprojektet
MSF:s styrelse äger digitaliseringsprojektet MSF:s styrelse (samt eventuellt några sponsorer) är projektets styrgrupp MSF:s styrelse tar alla större ekonomisk beslut MSF:s ordförande är projektledare

20 Rättsregler Hemsidor med folkmusik som har kommentarer om
upphovsrätten: Folkwiki Timrå Spelmän Sörmlands musikarkiv Folkets hus spillefolk

21 Sammanfattande uppfattningar om upphovsrätten på dessa hemsidor med folkmusik
Traditionellt material där upphovsmannen är okänd kan läggas ut på nätet Material av känd upphovsmannen som varit död över 70 år kan läggas ut på nätet Vid noter med andrastämmor/arr gäller samma regler som vid kompositioner Om någon person inte vill ha kvar materialet på nätet så tas verket bort

22 Lagar och förordningar
Upphovsrätten regleras enligt följande: SFS, 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Upphovsrättsförordningen SFS, 1993:1212 Bernkommissionen och dess efterföljare Justitiedepartementet har en tagit fram en informationsbroschyr över upphovsrätt och rättsregler ISBN

23 Tolkning av rättsreglerna för MSF:s digitaliseringsprojekt
Not av kompositör som varit död mer än 70 år - Kan läggas ut på nätet Not efter okänd spelman eller så kallade traditionella låtar Räknas som ett ”föräldralöst verk” och kan därför läggas ut på nätet

24 Tolkning av rättsreglerna för MSF:s digitaliseringsprojekt, fortsättning
Not upptecknade av någon person Omfattas inte av upphovsrätten eftersom själva upptecknandet i sig inte kan hänföras till ett ”litterärt och konstnärligt verk” enligt lagens mening (kan därför läggas ut på nätet). Not av känd kompositör - Måste överlåtas av kompositören/anhörig om noten ska läggas ut på nätet (om kompositören varit död mindre än 70 år). Not med andrastämma/arr - Måste överlåtas av arrangören/anhörig om noten ska läggas ut på på nätet (om arrangören varit död mindre än 70 år). - Om arrangören inte är angiven/känd räknas noten som ett ”föräldralöst verk” och kan därför läggas ut på nätet.

25 Tolkning av rättsreglerna för MSF:s digitaliseringsprojekt, fortsättning
Inspelning ( band, skivor, video etc ) - Måste överlåtas av upphovsmannen/anhörig om inspelningen ska läggas ut på nätet (om upphovsmannen varit död mindre än 70 år). Fotografi Fotografi med angiven/känd fotograf måste överlåtas av fotografen/anhörig om bilden ska läggas ut på nätet. (om fotografen varit död mindre än 70 år). - Fotografi av okänd fotograf räknas som ett ”föräldralöst verk” och kan därför läggas ut på nätet.

26 - Tidningsurklipp från känd tidning måste överlåtas av
Tolkning av rättsreglerna för MSF:s digitaliseringsprojekt, fortsättning Tidningsurklipp - Tidningsurklipp från känd tidning måste överlåtas av tidningen om tidningsurklippet ska läggas ut på nätet (om tidningsurklippet är yngre än 70 år). - Tidningsurklipp från okänd tidning räknas som ett ”föräldralöst verk” och kan därför läggas ut på nätet.

27 Aktivitetsplan Studiebesök Länsmuseet, Murberget, utfört
Hälsinglands Folkmusikarkiv Folkmusikens hus, Rättvik, maj Ansvariga: Paul och Göran Projektstart Sampling och registrering av Lenas intervjuer med Thorsten Karlsson Ansvariga: Paul och Göran, april

28 Aktivitetsplan, fortsättning
Kostnader vid projektstart Kostnaderna vid projektstart har bedömts till totalt kr för en extern skanner och en extern hårddisk Ansvariga: Paul och Göran, utfört Totala kostnader för hård och mjukvara Hårdvara ca kr Mjukvara ca kr

29 Aktivitetsplan, fortsättning
Lokal för digitaliseringsarbetet Även om projektstarten kommer att ske hemma hos projektmedlemmarna behövs på sikt en egen lokal för fortsatt digitaliseringsarbete. Ansvariga Paula och Paul, klart till hösten

30 Aktivitetsplan, fortsättning
Inventering av privata arkiv Dom privata arkiven ska inventeras beträffande innehåll och volymer Ansvariga: Paul och Göran, klart till hösten Förvaltning av data Hur och var ska data lagras ? Hur ska backup-rutiner se ut ? Eventuella behov av att köpa tjänster ska belysas Kostnadsbedömningar av ovanstående Ansvariga: Leif, Paul och Göran, klart till hösten

31 Aktivitetsplan, fortsättning
Egen hemsida för digitaliseringsprojektet Ska innehålla en sökbar databas för att nå det digitaliserade materialet. Ansvarig: Leif, klart maj Val av databas Fiol, Filemaker eller någon annan databas ? Ansvariga: Leif, klart till hösten

32 Aktivitetsplan, fortsättning
Bidragsansökningar tas fram Bidragsansökningar med hänvisning till projektplan på hemsidan för djupare information Ansvariga: Catarina, och Göran, utfört Utskick av bidragsansökningar Med hänsyn till andra spelmansförbunds erfarenheter Med hänsyn till våra lokala förutsättningar och erfarenheter Ansvariga: Paula och Catarina , kontinuerligt

33 Projektgrupp med respektive ansvarsområden
Projektgruppen består hittills av följande personer: Paula, projektledare Catarina, ansvarig för bidragsansökningar Paul och Göran ansvarig för skanning och sampling Leif, teknikansvarig Andreas, ansvarsområde ej bestämt


Ladda ner ppt "Medelpads folkmusikaliska kulturarv"

Liknande presentationer


Google-annonser