Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsdag 28 mars 2007 Brandskydd, ventilation och PFS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsdag 28 mars 2007 Brandskydd, ventilation och PFS"— Presentationens avskrift:

1 Informationsdag 28 mars 2007 Brandskydd, ventilation och PFS
Pass 1 Stoppade fläktar … sid 2-16 Rapport TVIT—06/3003 Enkel tvåzonsmodell … sid Rapport TVIT—07/7012 Lars Jensen Installationsteknik, LTH

2 Pass 2 Trycksättning trapphus … sid 17-29 Rapport TVIT—06/

3 Pass 3 Backspjäll för skydd … sid 30-36 Rapport TVIT—06/3004
Textildon som backspjäll … sid 37-39 Rapport TVIT—07/7013

4 Pass 4 … flerrumsbrandceller sid 40-44 Rapport TVIT—06/3003
Tvärströmning sid 45-48 Rapport TVIT—07/7018?

5 Pass 5 … beräkningar med PFS sid 49-57 Rapport TVIT—07/7009

6 Pass 6 Funktionskrav mot … sid 58-67 Rapport TVIT—07/7010
Kolmoxidförgiftning … sid 68-70 Rapport TVIT—07/7014

7 Informationsdag 28 mars 2007 Brandskydd, ventilation och PFS
BRANDFORSK Projekttitel Skydd mot rökspridning via ventilation med stoppade fläktar och förbigångar -riskbedömning och dimensionering TVIT—06/3003 Lars Jensen Installationsteknik, LTH

8 Projektets syfte Undersöka risk för brandgasspridning
Bestämma dimensioneringsregler Bestämma dimensionerande brandflöde Bestämma dimensionerande lufttäthet

9 Vad avgör brandgasspridning?
Tre ting Brandens värmeeffekt (konvektiv del) = brandens termiska expansion = brandflöde Brandrummets lufttäthet Ventilationssystemets egenskaper

10 Vilka osäkerheter finns?
Brandens tidsförlopp Inverkan av sprinklersystem Lokalens lufttäthet När sprängs fönster Ventilationssystemet

11 F-system med ständig drift
Kommer branden att detekteras? Stor utspädning om många lägenheter Metoden 5:1 otillräcklig Rätt dimensionering bra skydd Risk för tvärströmning Känslig för vindpåverkan

12 FT-system med ständig drift
Som för F-system Med stoppade fläktar och förbigångar ett varmt F-system utluftar ett kallt T-system inluftar utom i brandrummet bra med golvdon Större tvärströmningsrisk

13 Dimensionerande brandfall
Vanlig brandeffektsimulering P(t) ~ t2 Brandförsöksdata mot maximaleffekt 70 brandförsök 10 föremålsgrupper 36 monotont ökande effekt 7 monotont ökande effektändring

14 Sängar Y6 12 fall med skumgummimadrasser 3 fall med resårmadrasser
Brandeffekt – brandtid Figur 3.23 Brandluftbehov – brandtid Figur 3.24 Relativ effekt – relativ tid Figur 3.25

15

16

17

18 Brandflödessimulering
Förenklad tvåzonmodell Parameterkänslighet rumsdata golvyta höjd väggyta kvadratisk form utluftning ytmaterial typ och tjocklek uppdelning strålning och konvektion tidsförlopp t2-brandförlopp [medium∙fast]0.5 Kontroll av tumregel 1 MW ger 1 m3/s

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Brandmodeller Största brandflöde Dito brandtid Dito brandtemperatur
Dito brandtid med sprinkler Dito brandtid med fönstersprängning

29 Simuleringsfall Tidsförlopp t2 och t1 Brandtillväxthastighet 8 fall
Golvyta fall Rumshöjd fall Nedre utluftning fall Totalt fall

30

31

32

33 Anpassade modeller (3.16-18)
qb = α0.42 A0.50 h1.04 (m3/s) tb = α-0.33 A0.35 h0.28 (s) Tb = α0.07 A0.005 h-0.07 (K) Stora likheter för qb med äldre formel och teori

34 Dimensionerande brandflöde hur?
Använda modell (3.16) t2-brand Använda modell (3.20) t1-brand Använda simulering med brandföremål Vad kommer att brinna? Krav finns förhindra eller försvåra?

35 Teori - dimensionering - utluftning
Tryckfallsförhållande 5:1 eller f:1 Kall spridningsanalys utan termik Kall spridningsanalys med termik Tvärströmning Figur 4.5 och 4.6 fel Varm spridningsanalys utan inblandning Varm spridningsanalys med inblandning

36 Tryckfallsförhållande 5:11
Alla grenkanaler skall ha minst 5 gånger större tryckfall än det gemensamma kanal-systemet ut mot det fria Behövs det förbigång? Hur säkert är systemet? Hur mycket brandgaser kan spridas ?

37 Tryckfallsförhållande 5:12
Ett fall med n lokaler och samlingslåda Grentryckfall pg Grenflöde qg Aggregattryckfall pa Aggregatflöde qa = n qg Samband tryckfall pa = mpg

38 Tryckfallsförhållande 5:13
Tryckfallskravet kan utan förbigång pg :pa / n2 Omskrivning med pa = mpg ger n2 : m Kravet 5:1 ger n2 / m > 5

39 Tryckfallsförhållande 5:14
Sifferexempel: Antag T-system med åtta rum och grentryckfall 100 Pa och aggregattryckfall 800 Pa vilket ger n2 / m = 64/8 = 8 > 5 ok!

40 Tryckfallsförhållande 5:15
Sifferexempel: Antag F-system med tre rum och grentryckfall 100 Pa och övriga tryckfall 100 Pa vilket ger n2 / m = 9/1 = 9 > 5 ok!

41 Tryckfallsförhållande 5:16
Slutsats: Det är lätt att uppfylla tryckfalls-förhållande 5:1 utan en förbigång

42 Kall brandgasspridning1
Antag ett fall med n lika lokaler Brandgaser fördelas som f0.5:(n-1) mellan utluftningen och de andra lokalerna Några sifferexempel: f=9 och n=2 ger spridningsbild 3:1 f=9 och n=4 ger spridningsbild 1:1 f=9 och n=10 ger spridningsbild 1:3

43 Kall brandgasspridning2
Brandgasspridningandel till övriga lokaler st = 1/(f0.5/(n-1)+1) (-) (4.7) Några sifferexempel: f=9 och n=2 ger spridningsbild 1/4 f=9 och n=4 ger spridningsbild 1/2 f=9 och n=10 ger spridningsbild 3/4

44

45 Kall brandgasspridning3
Slutsatsen är att tryckfallsförhållande 5:1 inte ger något nämnvärt skydd mot brand-gasspridning i det kalla fallet

46 Sval brandgasspridning1
När fläkten i ett F-system i en flerplans-byggnad är ur drift råder självdrags-ventilation Dimensioneringskrav ingen brandgas-spridning till högsta våningsplan Vad blir tryckfallsförhållandet?

47 Sval brandgasspridning2
Antag följande: inga stamkanaltryckfall antal anslutna våningsplan n tryckfall grenkanal för flöde q pg tryckfall fasad för flöde q pf tryckfall utluftning för flöde q pe utluftningens höjd i våningsplan m termisk tryckskillnad våningsplan p

48 Sval brandgasspridning3
Dimensioneringskrav eller sökt tryckfalls-kvoten är pg / pe > s(n)2 / m där s(n) = (n-1)0.5

49 Sval brandgasspridning4
Sifferexempel s(n)2/m m = 1 n = 2 ger tryckfallskvoten 1 n = 4 ger tryckfallskvoten 18 n = 10 ger tryckfallskvoten 373 jfr SBN-kravet 5

50 Dimensionering - självdrag
Antag m=1 ger krav pg / pe > s(n)2 Notera pg och pe avser flöde q Inför pen för flöde nq pen = n2 pe Nytt krav pg / pen > s(n)2/n2

51

52

53 Dimensionering - utan inblandning
Beräkningsuttryck där brandtryck ingår pg / pen = … (4.22)

54 Dimensionering - med inblandning
Beräkningsuttryck där brandtryck och inblandningsfaktor r ingår pg / pen = … (4.34) Inblandningsfaktorn r itereras fram Om r=0 blir (4.34)=(4.22)

55 Fyra dimensioneringmetoder
pg / pen < n2 / f (4.1)-1 pg / pen < n2 / s(n)2 (4.17)-1 pg / pen < … (4.22) pg / pen < … (4.34)

56 Kontroll av metoder 15 grundfall konstant stamkanaldiameter
15 grundfall konstant stamkanaltryckfall 10 brandtemperaturer 100(100)1000 ºC 8 brandtryck 0, 10, 20, 50, … 1000 Pa 2400 fall ((15+15)∙10∙8) Säkerhetsmarginal för metod (4.34)

57

58

59 Jämförelse metoder Konstant kanaltryckfall 3 Pa/plan
Tryckfall fasad,gren,stam 10,90,3 Pa 6 våningsplan Metod (4.1) ger pen = 648 Pa Metod (4.11) ger pen = 51.2 Pa Isodiagram pen med Tb x-axel pb y-axel för metod (4.22), (4.34) och facit

60

61

62

63 Utluftning och vindpåverkan1
Drivtryck utluftning (4.42) pe =(n - e) g ze + ( fv - fe ) v2/2 vindfaktor plan n fv och utluftning fe Termisk term 300 ºC ger 6 Pa/m och 5 m ger 30 Pa Vindterm fv - fe = 1 och 7 m/s ger 30 Pa fv - fe = 0.5 och 10 m/s ger 30 Pa

64 Utluftning och vindpåverkan2
Vindfaktor fe för tak < 0 Vindfaktor fv för plan n är osäker Vindfaktor lovartsida > 0.5 Vindfaktor läsida < -0.5 Drivtryck för utluftning < 0 = felfunktion Ofta öppna fönster vid brand

65 Simulering av utluftning
Enbart kvadratiska tryckfall 12 modellfall Brandtemperatur ºC Brandtryck 0, 10, 20, 100, … 1000 Pa Inträngande brandflöde beräknas

66 Basmodellfall F-system (=FT-system/2) Ventilationsflöde 1 m3/s
Fasadtryckfall 10 Pa Grentryckfall 90 Pa Stamtryckfall Pa/plan Tryckfall utluftning 3 Pa Utetemperatur 20 ºC

67 Modellfall 2-8 2 konstant stamkanaldiameter
3 lägre grentryckfall 40 Pa (90 Pa) 4 högre avlufttryckfall 18 Pa (3 Pa) 5 undertryck avluft 5 Pa (0 Pa) 6 låg utetemperatur 10 ºC (20ºC) 7 våningsplan 4 (6) 8 våningsplan 8 (6)

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Sammanfattning - simulering
Känsligt för låga brandtemperaturer Mindre känsligt för höga brandtryck Känsligt för vindtryck Känsligt för utetemperatur Rätt dimensionering innebär nästan bara rakt upp och ut

87 Byggnaders lufttäthet
Genomgång av 36 provtryckningsfall Hela omslutande ytan används för att beräkna specifikt luftflöde vid 50 Pa Gamla BBR-krav 0.8 l/sm2 för bostäder Gamla BBR-krav 1.6 l/sm2 för lokaler Nytt BBR-krav 0.6 l/sm2

88

89

90

91

92

93 Sammanfattning - lufttäthet
Samband läckflöde q ~ ∆pn q l/sm2 hela den omslutande ytan n (0.5,1.0) (turbulent,laminärt) Medelvärden q50+/q50- n+/n- Lägenheter 0.31/ /0.77 Småhus 0.47/ /0.81 Trapphus 0.78/ /0.80 Övriga stor spridning

94 Sammanfattning – slutrapport
Dimensionerande effekt t1- och t2-brand Dimensionerande lufttäthet Förenklad modell för utluftning Dimensionering av utluftning Simulering av utluftning

95 Fortsättning – slutrapport
Mer försöksdata bränder i slutna rum CFD-simulering av bränder i slutna rum Mer försöksdata lufttäthet Fullständigare modell för utluftning

96

97 Trycksättning av trapphus
BRANDFORSK TVIT—06/

98 Trycksättning av trapphus
Syfte för att undvika inträngning av brandgaser för att underlätta utrymning för att underlätta räddningsarbete Avgränsning trapphus direkt mot våningsplan ej hisshall våningstryck = utetryck eller våningsläckage >> trapphusdörrläckage

99 Trycksättningskrav > 20 Pa < 80 Pa
För att förhindra inträngning av brandgaser 293 ºC 2 m dörr ºC = 12 Pa 293 ºC 2 m dörr ºC = 16 Pa ingen marginal mot överlagrat brandtryck < 80 Pa För att kunna öppna dörrar öppningskraft < 133 N

100 Högsta möjliga trapphus
Trycksättningsintervall (20,80) Pa Termisk tryckgradient Vintertid –23 C° 2 Pa/m Sommartid 33 C° Pa/m Trapphushöjd Vintertid 2 Pa/m m (80-20)/2 Sommartid -0.5 Pa/m 120 m (20-80)/-0.5

101 Oteknisk lösning Utomhustrapphus En våning per trapphussektion
Ingen trycksättning Vindberoende funktion

102 Byggteknisk lösning Sektionera trapphus som klarar kraven
Rekommenderad sektionering 8-12 våningsplan per trapphussektion Turning Torso 200 m 9 moduler 5 sektioner World Trade Center 400 m 3×? sektioner

103 Installationsteknisk lösning
Skapa ett strömningstryckfall = den termiska tryckgradienten Vintertid nerifrån och upp Sommartid uppifrån och ner

104

105 Oändlig trapphushöjd om
Inget läckage och Jämn personbelastning och Samma temperatur

106 Begränsad trapphushöjd om
Läckage eller Ojämn personbelastning eller Trycksättning med uteluft

107 Tryckfall trapphus1 Halvtrappa eller heltrappa
Slutet/öppet trapphus med/utan mittvägg Kompakt trapphus = rektangulär kanal 2 st 180 ° skarpa böjar per plan 2-4 st 37 ° skarpa böjar per plan 1-2 st kontraktioner per plan som tre engångsförluster per plan eller som en 3 m luftkanal med diameter 800 mm

108 Tryckfall trapphus2 Öppen halvtrappa
invändig bredd 2700 mm och längd 5600 mm trappbredd 1200 mm glapp mm ytterglapp 0.60m2 och mittglapp 0.44 m2 mätsträcka för tryckfall +6 m till +45 m temperatur +3 m, +6 m, m, +45 m, självdrag 5 ºC ute 22 ºC inne +3 m dörr 1.8 m m luckor m2

109

110

111

112

113 Tryckfall trapphus3 Modell för våningsplan ∆p / n = en ρv2/2 Pa
mät ∆p och v för n våningsplan och bestäm en oberoende av våningshöjd och trapphusstorlek flödet = trapplöpstvärsnitt (b×h) × dito hastighet v Modell för m trapphus ∆p = Rq2 Pa/m R = en ρ / 2 b2 h3 Pa/m(m3/s)2

114

115

116 Tryckfall trapphus4 SYSAV försök 13 plan 39 m
en = 2.0 utan personbelastning en = 2.5 för modellförsök olika ytstruktur ger högre en 1 m2 smitväg ger lägre en Fullskaleförsök litteratur en = 1.8 utan personbelastning en = 5.4 med personbelastning

117 Tryckfall trapphus5 Modellförsök skala 1:50 Modellförsök skala 1:100
öppen/sluten, halv/hel, 1/2 m åtta fall Modellförsök skala 1:100 öppen, halv/hel, 1 m två fall Engångsförlust per plan öppet och halvtrappa 2.5 öppet och heltrappa 2.9 slutet och halvtrappa 3.9 slutet och heltrappa 4.2

118 Tryckfall trapphus vid 1 m/s
Dynamiskt tryck 0.6 Pa Engångförlust per plan en = 3 /plan Tryckfall 1.8 Pa/plan Trapp- bredd 1 m höjd 3 m tvärsnitt 3 m2 flöde 3 m3/s tryckfall 0.6 Pa/m

119 Balansflöde - trycksättning
( o - i ) g = R qb Ti > To (Pa/m) qb = ( ( o - i ) g / R ) Ti > To (m3/s) qb balansflöde m3/s o uteluftens densitet vid To kg/m3 i inneluftens densitet vid Ti kg/m3 g jordaccelerationen m/s2 R strömningstryckfall vid 1 m3/s Pa/m

120 Fysikalisk modell Oberoende variabel Tre differentialekvationer
Trapphusnivå z m Tre differentialekvationer Övertryck i trapphus ∆p(z) Pa Trapphusvolymflöde q(z) m3/s Trapphustemperatur T(z) K

121 Trapphusövertryck ∆p(z) Pa
Derivata för övertryck = d ∆p(z) / dz = Pa/m Termiskt tryckändring ( ρo – ρ(z) ) g Pa/m - Tryckfall - ( ρ(z) / ρo ) R(z) q(z)2 Pa/m

122 Trapphusvolymflöde q(z) m3/s
Derivata för trapphusvolymflöde = d q(z) / dz = m2/s Termisk volymändring ( q(z) / T(z) ) d T(z) / dz m2/s - Läckage - qn ( ∆p(z) ρn / ∆pn ρ(z) ) m2/s

123 Trapphustemperatur T(z) K
Derivata för trapphustemperatur = d T(z) / dz = K/m Trapphusytors värmeutbyte Ah ( Ts – T(z) ) W/m / Trapphusflödets värmeöverföringsförmåga / ( ρ(z) c q(z) ) W/K

124 Känslighetsanalys Figur 2.1-17
Trapphushöjd 100 m Aktuell parameter på kurva Parameter läckage tryckfall värmeövergångstal personbelastning storlek personbelastning läge inloppstemperatur

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 Dimensionering1 bestäm ∆pmin
Indata Värmeöverföringsförmåga Ah W/mK Personbelastning faktor f - Personbelastning läge p m Trapphushöjd h m Högsta övertryck ∆pmax Pa Läckage qx m3/s vid ∆px Pa Utetemperatur och inloppsdito To K

143 Dimensionering2 bestäm ∆pmin
Iterera beräkningsuttryck (3.1-12) ∆pmin = ∆pmax – dppfx – dpT dppfx personbelastning och läckage dpT trapphustemperatur Kontroll med (47) testfall 7 parametrar och 4 värden per parameter

144

145 Dimensionering3 bestäm ∆pmin
Simulering med Excel (2.1-3)7004 givet tryckfall, läckage och värmeutbyte givet ∆p(0) = ∆pmax och T(0) finn q(0) och A(h) som uppfyller ∆pmin < ∆p(z) < ∆pmax och 0 < q(z) kontroll av beräkning mot Figur ingen garanti

146 Test av trycksättningssätt
Tre personbelastningar 0.0, 0.5, 1.0 Fem klimat 20, 8.9, -2.9, ºC Fem trycksättningssätt Reglerad öppning Programstyrd öppning Till/frånstyrd öppning Anpassat läckage Ingen öppning

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 Maximal trapphushöjd1 Tryckintervall (20,80) Pa
Termisk gradient 14 fall -0.5, -0.4, -0.3, , 0.0 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ,0.5, 1.0, 1.5 och 2.0 Pa/m Maximal trapphushöjd utan flöde 120, 150, 200, 300, 600,∞, 600, 300, 200, 150, 120, 60, 40, 30 m Läckage 0.02 m3/sm

163

164

165

166

167

168 Maximal trapphushöjd2 Funktion av termisk gradient Pa/m
Tryckreglerad fläkt nederst Trycksättningsmetoder temperatur-tillfrånstyrd taklucka temperatur-reglerad taklucka tryck-reglerad taklucka Läckage 0.02 m3/sm

169

170

171

172 Sammanfattning fördelar
En sektion En trycksättningsfläkt Ett inflöde nederst – brandgasfritt? En bättre genomluftning

173 Sammanfattning nackdelar
Kompakt trapphus Större trycksättningsfläkt Taklucka temperatur-tillfrånstyrd temperatur-styrd tryck-reglerad Ej mot hisslobby

174 Översikt trycksättning
Statisk trycksättning utan och med sluss Flödestrycksättning ökat läckage temperatur-till/frånstyrd öppning temperatur-styrd öppning tryck-reglerad öppning Temperaturtrycksättning innetemperatur lika med utetemperatur

175 Backspjäll för skydd mot brandgasspridning - utveckling och försök Trygg-Hansas Forskningsstiftelse E6/2004 TVIT--06/3004

176 Backspjäll ingen nyhet
Informationsdag 28 mars Brandskydd, ventilation och PFS Backspjäll ingen nyhet Patenterat av Lars Thörnvall Löpdagar och Omfattande utformning Dubbelfunktion – termiskt framspjäll Fläktar i drift och ur drift Lars Jensen Installationsteknik, LTH

177

178

179

180

181 Backspjäll 25 år senare KIBS – LTH Backspjäll RSK – Systemair
kombinerat injusterings- och backspjäll Backspjäll RSK – Systemair Backspjäll Basic – Hagab (godkänt) Tilluftsdon Flipper – Acticon Tilluftsdon IDCC – Lindinvent Tilluftstextildon – ACP

182

183 Backspjäll KIBS Enkelt självstängande cirkulärt lock
ytterdiameter 120 mm håldiameter 100 mm överlapp 10 mm Placering i anslutningslåda för tilluftsdon Endast lodrät placering av lock Inspektion genom bortagande av don Injustering genom begränsad lockvinkel

184

185

186 Tryckfall/flödessamband>
Normal drift framriktningen Öppningsvinkel α Förvinkel β positiv förvinkel för säker stängning

187 Tryckfall/flödessamband>
Tryckfall ∆p som för fri utströmning med hastigheten v för flödet q genom arean A ∆p = ρv2/2 = ρ (q/A)2/2 = b q2 A = C 2π r2 sin(α) b = ρ / 2 A2 C = kontraktion (0,1) sin(α) < 1 α < 30 º

188

189 Normal drift Största spalthöjd 4, 5, 6, 7, 8 mm
Mätt spjälltryckfall = f ( mätt flöde ) Beräknat spjälltryckfall = f ( mätt spjälltryckfall ) Anpassad kontraktion C = i (4.1)

190

191

192 Tryckfall/flödessamband<
Ringformat spalt med laminär strömning Reynolds tal Re = v d / ν > 2000 Spalthöjd 0.15 mm => d = 0.30 mm Kinematisk viskositet v = m/s2 Hastighet v > 100 m/s Spalttryckfall > dynamiskt tryck 6000 Pa Slutsats alltid laminärt

193 Tryckfall/flödessamband<
∆p = 12 μ l v / s2 (Pa) (3.2) ∆p tryckfall, Pa μ dynamisk viskositet, kg/ms l spaltlängd, m v hastighet, m/s s spalthöjd, m

194 Tryckfall/flödessamband<
q = s v = ∆p s3 / 12 μ l (m3/sm) (3.5) q flöde 1 m spalt, m3/sm Notera att q ~ ∆p Notera att q ~ s3 Notera att q ~ l-1

195 Specifikt läckage vid 1000 Pa
Tillämpning på KIBS spaltlängd 10 mm och spalthöjd 0.1 mm q = m3/sm enligt (3.5) lock/inlopp/medeldiameter 120/100/110 mm spaltbredd/medelomkrets 345 mm q = m3/s = 0.16 l/s q = 21 l/sm2

196 Specifikt läckage vid 1000 Pa
Täthetsklass l/sm2 Täthetsklass l/sm2 Täthetsklass l/sm2 Täthetsklass l/sm2 Slutsats 0.1 mm spalt klarar täthetsklass 3

197 Täthet för backspjällsfunktion1
Mätningar med varierande spalthöjd smin minsta spalthöjd, m smax största spalthöjd, m s = (1+3a2/2)1/3 smedel (m) (3.3) a = (smax-smin)/(smax+smin) (-) (3.4) smin = 0 => a = 1 Korrektion av (3.5) q = 2.5 ∆p smedel3 / 12 μ l (m3/sm)

198 Täthet för backspjällsfunktion2
Största spalthöjd med vanliga bladmått Distans 0.05(0.05)0.30 mm Specifikt läckflöde = f ( läcktryckfall ) Specifikt läckflöde = f ( distans )

199

200

201 KIBS - LTH Endast en prototyp Risk för skrammel
vid varierande tryck vid injusteringsläge Bra täthet vid normal temperatur Osäker täthet vid hög temperatur termisk deformation/spänningar

202

203 Backspjäll RSK - Systemair
För rund kanal och godtycklig orientering Galvaniserad plåt Två fjäderbelastade lameller Högt tryckfall storlek tryckfall Pa Läckagelängd = omkrets + diameter

204

205 Backspjäll Basic - Hagab
Typgodkänt Placeras i tilluftskanal Två koncentriska textilrör i olika material Ett tätande och ett värmetåligt Ett grovt galler uppströms textilrören Vid backströmning Textilrören kollapsar och tätar mot gallret

206

207

208 Tilluftdonet Flipper - Acticon
Läckarea 500 mm2 för donstorlek 12 Mätvärden tryckfall 1000 Pa flöde m3/s läckarea 370 mm2 specifikt läckage 1222 l/sm2 täthetsklass l/sm2 Slutsats faktor 10 fattas täthetsklass 2

209

210 Tilluftdonet IDCC - Lindinvent
Inblåsning via sex djupa ringspalter Anslutningstorlek 16 Mätt läckflöde < 1 l/s vid 100 Pa Specifikt läckflöde < 500 l/sm2 Anslutningstorlek 25 Mätt läckflöde < 2 l/s vid 100 Pa Specifikt läckflöde < 400 l/sm2 Slutsats donen uppfyller täthetsklass 1

211 Utdrag ur Tabell 9.1 produkt fall mått l/sm2 klass
KIBS beräknat 0.2 mm > 2 KIBS mätt 0.2 mm > 2 RSK beräknat 0.2 mm > 1 Basic mätt > 2 Flipper mätt < 1 IDCC beräknat 0.2 mm > 2

212 Slutsatser Kod tryckfall läckage brand temperatur
KIBS ingen färdig produkt 55?? Backspjäll RSK – Systemair 12?? Backström. Basic – Hagab 4555 Tilluftsdonet Flipper – Acticon 5133 Tilluftsdonet IDCC – Lindinvent 5322

213 Vilka krav skall gälla? När skydd mot brandgasspridning?
I början av branden? Under 60 min? Under hela brandförloppet? Hur sker provning idag? När kan brandförsvaret vara på plats?

214

215

216 Varför heter det brandgas-…?
Förr hette det rök-… jämför med rökspridning brandgasspridning rökdykare brandgasdykare rökdetektor brandgasdetektor rökvarnare brandgasvarnare Lättare skilja på brand och rök än brand och brandgas

217 Textildon som backspjäll - teori och mätresultat TVIT--07/7013

218

219

220 Tryckfall/flödessambandtextilduk
Samband ∆p = a qb Duk/material 5 a= b=1.136 Duk/material 6 a= b=1.072

221 Tryckfall/flödessamband<>
Cylindriskt don diameter d och längd nd Flödet proportionellt mot aktiv textilduk Ideal backarea A< = πd2/4 Normal framarea A> = πnd2 + πd2/4 Ideal areakvot A> / A< = 4n+1 Rimlig areakvot A> / A< = 2n

222 Tryckfall/flödessamband>
Don 010 med duk/material 5 nominellt tryckfall 88 Pa nominellt flöde 20 l/s Don 030 med duk/material 6 nominellt tryckfall 45 Pa

223

224

225

226 Textildukens egenskaper1
Krökningsradie r för tryckskillnad ∆p r = (EI/2∆p)1/3 (m) (2.5) Nerböjning z för längd x och last Q = mxg z = 5 Q x3 / 384 EI (m) (2.6)

227 Textildukens egenskaper2
Eulers fjärde knäckfall F4 = 4 π2 EI / l2 (N) (2.7) Bucklingstryck fast inspänd halvcylinder ∆p = 32 EI / d3 (Pa) (2.8) Resultat ∆p < 5 Pa d = 0.1 m

228 Textildukens egenskaper3
Bucklingstryck fri halvcylinder ∆p = 4 EI / d3 (Pa) (2.9) Resultat ∆p < 1 Pa d = 0.1 m

229

230

231

232 Okulära observationer<
< 5 Pa textildonet trycks samman som ett oregelbundet Y 100 Pa aktiv dukyta sammanpressas 200 Pa passiv dukyta sammanpressas donet lyfter 20 mm 400 Pa donet lyfter ytterligare 20 mm

233 Tryckfall/flödessamband<(>)
Flöde vid tryckskillnad 250 Pa Don Duk Backflöde med p.d l/s Backflöde utan p.d l/s Framflöde l/s

234 Sammanfattning - Textildon
Otillräcklig täthet i backriktningen orsakad av textildukens styvhet Brandtålighet? textilduken smälter Temperaturtålighet? Lämplig placering som golvdon lägre temperatur

235 Brandgasspridning mellan flerrumsbrandceller
TVIT--06/7007

236 Synpunkt - Brandcell En brandcell kan vara ett enda rum ett hotellrum
en lägenhet ett våningsplan en kontorsavdelning med flera cellkontor en skolbyggnad med flera klassrum en sjukvårdsavdelning med flera patientrum en fångvårdsavdelning med flera celler

237 Synpunkt - Brandcell Fläktar i drift
Är brandgasspridning möjlig från en brandcell till en annan brandcell? Ja. Om brandcellen består av ett rum Nej. Om brandcellen består av flera väl avgränsade rum/lokaler och om kanalsystem sektioneras brandcellsvis

238

239 Tumregel ? F-system med flera brandceller
Varje brandcell bestående av flera rum Stängda rumsdörrar Varje brandcell har ett lokalt kanalsystem Lämpligt kanalbrandflöde från brandrum?

240 Analys gränsfall av F-system
Brandcell med n rum med flöde q och frånluftsgrentryckfall ∆p Inget frånluftflöde från annan brandcell Brandkanalflödet är ersätter egen och annan brandcells flöde 2nq Brandtryck pb = ∆p (2n)2

241

242

243

244

245

246

247 Jämförelse metod 1 och 2 Metod 2 ger högre brandtryck
Metod 2 ger högre brandflöde Om ∆ps = 0 blir metod 1 = 2

248 Exempel 1 – Metod 1 Två brandceller med fyra lika rum var
Frånluftsflöde 30 l/s Fasadtryckfall 10 Pa Grentryckfall 80 Pa Brandtryck enligt (2.1) pb = = 5120 Pa Brandflöde enligt (2.2) qb = (1+(80/120)0.5) = 919 l/s

249 Exempel 2 – Metod 2 Som exempel 1
Stamkanaltryckfall ∆ps = 10 Pa vid 120 l/s Beräkning enligt (2.3-8) Brandtryck pb = 8040 l/s Brandflöde qb = 1151 l/s

250 Exempel 3 – öppna dörrar Tumregel för enrumsbrandcell
Ventilationsflöde 120 l/s fyra rum i ett Brandkanalflöde 240 l/s dubbla Brandtryck 320 Pa fyrdubbla Brandfasadflöde 679 l/s 120(320/10)0.5 Brandflöde 919 l/s Samma brandflöde som för metod 1

251

252 Tumregel ? FT-system Flera brandceller
Varje brandcell bestående av flera rum Stängda rumsdörrar Varje brandcell har ett lokalt kanalsystem för tilluft och för frånluft Lämpligt kanalbrandflöde från rum ?

253 Analys gränsfall av FT-system
Brandcell med n rum med flöde q och tilluftsgrentryckfall ∆p Inget tilluftflöde till utsatt brandcell Brandkanalflödet är ersätter och är lika med övriga rums tilluftsflöde (n-1)q Brandtryck pb = ∆p + ∆p (n-1)2

254

255

256

257

258

259

260 Jämförelse metod 1 och 2 Metod 1 ger högre brandtryck
Metod 1 ger högre brandflöde Metod 2 ordentligare

261 Exempel 1 – Metod 1 Två brandceller med åtta lika rum var
Inget läckage Ventilationsflöde 40 l/s Tilluftsgrentryckfall 150 Pa Frånluftsgrentryckfall 50 Pa Brandtryck enligt (3.2) Pa Brandflöde enligt (3.1, 3-4) l/s

262 Exempel 2 – Metod 2 Som exempel 1 Beräkning enligt (3.5-9) ger
Brandtryck Pa Brandflöde l/s

263 Exempel 3 – öppna dörrar Tumregel för enrumsbrandcell
Brandtryck = Tilluftsgrentryckfall ∆pt = 150 Pa Brandflöde = faktor ∙ ventilationsflöde = (1+∆pt / ∆pf )0.5 qn = (1+150 / 50 ) = 640 l/s Samma brandflöde som för metod 2

264 Brandgasspridning mellan flerrums-brandceller kräver höga brandtryck
F-system brandtryck pb = 4n2∆pf > 5000 Pa om ∆pf > 50 Pa och minst 5 rum FT-system brandtryck pb = (n2-2n+2) ∆pt > 5000 Pa om ∆pt > 100 Pa och med minst 8 rum Orimliga brandtryck? sprängning ytteryta – tryckavlastat sprängning inneryta – enrumsbrandcell?

265 Rättelse av tvärströmning
Fel i TVIT—06/3003 sidan 93 Figur 4.5 överskattning en faktor 4/5 lägre Figur 4.6 överskattning en faktor 2/3 lägre programfel med /(n-1)0.5 mot /(n-1)2 TVIT—07/7018?

266 Tvärströmning - Ventilationsfall
Stoppade fläktar utluftning med eller utan förbigångar FT-system konverterat till F-system med fläktar i drift F-system flera stammar per brandcell/lägenhet

267 Tvärströmning - Byggnadsfall
Inget läckage – FT-system och bergrumsanläggning Något läckage – FT-system Mer läckage – F-system Mycket mer läckage – FT-system och öppna fönster

268 Undersökningsfall FT-system Byggnad stoppade fläktar eller konverterat
fördelningslåda och samlingslåda kvadratiska tryckförluster Byggnad inget läckage ett brandrum övriga rum som ett rum

269

270

271 Isodiagram för tvärflöde
Exakt beräkning Antal rum/lokaler/plan n=5 eller 20 Tryckfallskvot tilluft/uteluft ∆pt / ∆pu = 0.2 eller 5 Tryckfallskvot tilluft/frånluft x = ∆pt / ∆pf Tryckfallskvot uteluft/avluft y = ∆pu / ∆pa Isointervall 0.02 och kvotintervall (0.5,2.0)

272

273

274

275

276 Tvärströmning - Förenklingar
Som för exakt beräkning + Kortslutning mellan tilluft och frånluft Försumbart tryckfall om litet tvärflöde

277 Olinjär skattning tvärflöde
Ansätt brandflöde 1 Brandflöde tilluft g (baklänges) Brandflöde frånluft 1-g Brandflöde uteluft a (baklänges) Brandflöde avluft 1-a Tvärflöde g-a (till > från)

278

279 Uppdelning brandflöde g och 1-g
Tryckfall tilluftsgren ∆pt Tryckfall frånluftsgren ∆pf Samma tryckfall vid uppdelning Lika tryck i samlings- och fördelningslåda ∆pt g2 = ∆pf (1 - g)2 g = 1 / [ 1 + (∆pf / ∆pt)0.5 ]

280 Uppdelning brandflöde a och 1-a
Tryckfall uteluftsgren ∆pu Tryckfall avluftsgren ∆pa Samma tryckfall vid uppdelning Lika tryck i samlings- och fördelningslåda ∆pu a2 = ∆pa (1 - a)2 a = 1 / [ 1 + (∆pa / ∆pu)0.5 ]

281 Tvärflöde t = g - a t = g – a t = 1 / [ 1 + fft0.5 ] - 1 / [ 1 + fau0.5 ] fft = ∆pf / ∆pt fau = ∆pa / ∆pu

282 Inget tvärflöde Om g = a Om fft = fau Om ∆pf / ∆pt = ∆pa / ∆pu
Om symmetri

283 Linjär skattning tvärflöde
Symmetrikvot ∆pt ∆pa / ∆pf ∆pu = y / x = 1 + e För små e gäller t = g – a = e / 8 Alternativt t = ( y / x – 1 ) / 8

284 Jämförelse med skattningar
Antal rum/lokaler/plan n = 20 Tryckfallskvot tilluft/uteluft ∆pt / ∆pu = 0.2 Exakt beräkning Olinjär skattning Linjär skattning

285

286

287

288 Slutsats Symmetri Ingen tvärströmning Asymmetri Mindre tvärströmning
Tvärströmning kan skattas bra Stort läckage och utluftning utan fläkt ingen tvärströmning utan stor utströmning Stort läckage och utluftning med fläkt både F-system och konverterat FT-system ingen tvärströmning

289 PFS och brandgasspridning TVIT—07/7009
Allmänt om PFS Några PFS-nyheter FT-system Trycksättning av trapphus

290 Allmänt om PFS Godtyckliga problem Godtyckliga system/media
Godtycklig struktur Grafisk principskiss grafiken beskriver flödesvägar anslutna texter beskriver egenskaper komponentdefinition på en rad Inte CAD

291 Textelement0

292 Textelement1 En typbokstav anger elementtyp
Ledning diameter 100 mm längd 20 m d,100,20 Förkortning 10 för luftkanal 100 mm set 10=d,100 10,20

293 Textelement2 grafikdito
Engångsförlust fri utströmning e,1 Böj 90 º b,90 Grenstycke

294 Textelement3 Tryckändring h,värde Referenstryck p,värde Flöde q,värde
Hastighet v,värde Motstånd med 100 Pa vid 4 m3/s ∆p~q1 l,100,4 ∆p~q2 t,100,4 ∆p~qn g,100,4,n

295 Textelement4 Nivåskillnadselement z,3 3 m enligt teckenkonvention
Yttre densitet denz denz=0 utgångsvärde denz=1.2 motsvarar 20 ºC Självdragsventilation eller termik z,3 3 m termisk nivåskillnad tidigare två element z och h

296 Textelement5 Definition av fläkt fan FF ∆p1:q1 (n)
fan FF ∆p1:q1 ∆p2:q2 (n) fan FF ∆p1:q1 ∆p2:q2 ∆p3:q3 (n) Beräkningssamband densitetsberoende ∆p = (ρ /ρn) f(q)

297

298 Textelement6 Knutpunkter fri placering
parameterstyrda knutpunkter #,nr autonumrering # tre siffror med symmetrisk enkelram tre siffror med symmetrisk placering i ledning, ledningsslut, böj och grenstycke lämpligt

299

300 Utskrifter - textelement
:h tryckändring Pa :R tryckfall Pa/m :q flöde m3/s :v hastighet m/s :tsd totalt, statiskt och dynamiskt tryck Pa :m massflöde kg/s :r densitet kg/m3 :T temperatur ºC :o elementutlopp :< omvänd inkoppling

301 Modifierat utskriftsformat
format – 1 (förr) 4 sort under värde och 7 tecken för värde 2 decimaler för tryck och 1 decimal för flöde format o 2 s 7 h 2 q 1 (nu) o 0 ingen sort o 1 en rad o 2 två rader s 7 tecken per värde h 2 två decimaler för tryck q 1 en decimal för flöde

302 Ett omöjligt problem 1 Utluftning samlings- eller fördelningslåda
Övertryck låda ∆pl Pa Termisk gradient ∆pT Pa/m Nerträngningsdjup zn = ∆pl / ∆pT m Vertikal kanallängd zk m Ingen strömning om zk > zn fel Nerströmning om zk < zn ok

303 Ett omöjligt problem 2 Lådövertryck 9 Pa ute 20 ºC låda 313 ºC
Termik 6 Pa/m Nerträngningsdjup 1.5 m (9 Pa / 6 Pa/m) Lösning flöden med låg hastighet avkyls den termiska stigkraften avtar inför hastighetsgränsen vzlim inför avkylningsdensiteten deni

304

305

306

307 Ett omöjligt problem3 Tidigare lösningsmetodik
Koppla bort alla övriga stigare Beräkna Kontrollera övertryck Bestäm nerträngningsdjup Koppla in stigare med mindre vertikal längd

308 Flera lösningar problem
Hävertverkan hos z-element beror på startflöden Exempel vertikal sträcka 1 m övertryck 3 Pa överst och 20 ºC nolltryck 0 Pa underst och 313 ºC nerströmning utan termik 0 Pa/m uppströmning med termik 6 Pa/m

309

310 Tvåstegsberäkning1 Störningsberäkning av ett flödessystem
Kräver ett dimensionerat och injusterat flödesystem med önskade flöden Därefter genomförs störningsberäkningen Förr två PFS-beräkningar med omfattande editering emellan Nu som en tvåstegs PFS-beräkning

311 Tvåstegsberäkning2 Två variabelvärden kan anges
flöde q,q1,q2 tryckskillnad h,h1,h2 temperatur T,T1,T2 Variabelvärden kan också vara fritt parameter värde fpv fixt (injusterade) värde fix

312 Tvåstegsberäkning3 Injusterat luftdon med två element q,qvärde,fpv
don,fpv,fix Injusterat luftdon med ett element t?qvärde

313 Tvåstegsberäkning4 Injusterad fläkt FF,fpv,fix
Injusterad fläkt med forcering FF,fpv,max Injusterad fläkt med stopp FF,fpv,0

314 Tvåstegsberäkning5 Brandflöde q,0,värde Brandtryck h,fpv,fpv h?
Brandtemperatur T,20,värde

315 Tvåstegsberäkning6 Omslagselement o set-sats steg 1 steg 2
aon=o,0,0 öppet öppet non=o,0,1 öppet stängt noff=o,1,0 stängt öppet aoff=o,1,1 stängt stängt a=alltid n=normal o=off 0=falsk 1=sann

316 Tvåstegsberäkning7 Läckande brandgasspjäll o,∆p1,∆p2,q
∆p1 tryckfall steg 1 öppet ∆p2 tryckfall steg 2 stängt q samhörande flöde

317 Tabellerade beräkningar - storlek
Antal steg eller beräkningar 100 Antal indata eller parametrar 20 Parameterkombinationer möjligt Antal utdata eller resultat 100 Export till textfil

318 Tabellerade beräkningar - princip
table program a program b status result begin h,a q,b :qw end

319 Tabellerade beräkningar - indata
program godtycklig talföljd decgram godtycklig entalsföljd lingram linjär talföljd geogram geometrisk talföljd loggram talföljd recgram rektangelfördelad talföljd norgram normalfördelad talföljd

320 Programfunktion pergram1
Begränsar kombinationsfall Exempel fem fall för p2, p3 och p4 alla 0, en 2 och övriga 0 och alla 1 Kombineras med fyra fall för p1 Antal kombinationer önskade 5×4 = 20 möjliga 3×3×3×4 = 108

321 Programfunktion pergram2
table pregram p pregram p program p program p

322 Tabellerade beräkningar - utdata
Alla utskrifter med :w kan skrivas ut result tar nästa utskrift result # tar önskad utskrift result uttryck godtycklig beräkning mellan pro(?) program-variabel res(?) resultat-variabel com(?) computesats-variabel

323 Arbetsmetodik1 Börja med små flödessystem Testa, undersök och förstå
Bedöm antal element och obekanta Använd moduler om möjligt och bygg ut Förenkla vissa delar Kontrollera resultatet

324 Arbetsmetodik2 Kontrollera end-raden
antal system skall troligen vara 1 antal element =< 1000 antal fel skall vara noll antal observationer skall helst vara noll Kontroll alla fel och observationer inte bara första visade fel använd Table-fönstret för översikt

325 Arbetsmetodik3 Kontroll med State-funktionen Kontroll flödesriktningar
antal ekvationer =< 100 antal iterationer < 100 helst < 10 Kontroll flödesriktningar använd Flow-fönstret använd Video-fönstret kan visa fel inom till synes samma ledningssträcka

326 Vanliga fel1 Teckenkonventionen postivt åt höger och neråt >
negativt åt vänster och uppåt < exempel z,-3 vettigt på vertikal ledning exempel don=t?30 finns inkopplat godtyckligt bättre med dop=t?30 och don=t?-30

327 Vanliga fel 2 Sortbyte mellan l/s och m3/s
Decimalpunkt inte decimalkomma d,41.8, m standardrör ansl 40 d,41,8, m 41×8 mm t, Pa tryckfall vid 1 m3/s t,1, Pa tryckfall vid 50 m3/s t,1,50,1 ger felutskrift

328 Vanliga fel 3 Regel för varje ledningssträcka/kedja
ett fritt flöde eller en fri parameter normalt ingetdera måste kompenseras med bådadera Regel för varje knutpunkt ett fritt flöde x flows y parameters < z equations för få fria flöden eller parametrar x flows y parameters > z equations för många fria flöden eller parametrar

329 Ingen lösning1 Max iterations eller Search error
Kontroll av alla fel och konvergensförlopp table=12 och Table-fönstret Ändra på testgränser ekvationsfel avser tryckslingor = 0 rsaee = summa absoluta ekvationsfel / summa alla absoluta tryckändingar (-) maee = 0 medel absolut ekvationsfel (trycksort) msee = 0 medel kvadrat ekvationsfel (trycksort)

330 Ingen lösning2 Åtgärd sätt bra startflöden
totalflödet räcker för ett grenat flödesystem kolla startflöden med itmax=0 trix=3 (tvåsteg) ger startflöde = normalflöde stigande och fallande fläktkurva startproblem åtgärd startflöden åtgärd alltid fallande kurva

331

332

333

334

335

336 Ingen lösning3 Derivationssteg dx är flödessortberoende
dx = dxg×dx + ( 1 – dxg )×dxf dxs = 0.5 startvärde dxf = slutvärde dxg = 0.5 faktor Skillnad på 0.5 m3/s och 0.5 l/s

337 Ingen lösning4 Inflöde utan definierad temperatur
Återcirkulation och temperatur shuntgrupp värme eller kyla kan inträffa under lösningsiterationer Dubbelströmning och temperatur mellan två lokaler udda fall

338 Brandgasspridning - gränsfallet
Numeriskt svår beräkning qBGS = 0 Kan var omöjligt fall med ejektorverkan Alternativ1 prova olika qBGS < 0 Alternativ2 prova olika qBGS > 0 Alternativ3 prova olika brandtryck pb Blir brandflödet qb rimligt? Vad blir qBGS? Alternativ4 prova olika brandflöde qb Blir brandtrycket pb rimligt? Vad blir qBGS?

339 FT-system Samma FT-system med olika åtgärder Fläktar i drift
Utluftning med stoppade fläktar Brandgasfläkt med stoppade fläktar Tryckavlastning med fläktar i drift Backspjäll med fläktar i drift Brandgasspjäll med fläktar i drift

340 Trycksättning av trapphus
Utan hisshall Med hisshall

341 Revision av PFS Revidering av arbetsbänken pfs.exe
Lösaren sfs.dll nerladdningsbar <exempel> katalog nerladdningsbar Lägga ut lista på kända fel för pfs och sfs Finns det andra fel? Finns förslag på förbättringar? eposta in fel och förslag

342 PFS kurs? Allmänt inriktad? Ventilation och brandinriktad?
Trycksättningsinriktad? Sprinklerinriktad? Företagsinriktad?

343 Funktionskrav mot brandgasspridning
TVIT—07/7010

344 Brandgasspridning - åtgärder
Separata ventilationsaggregat Tryckavlastning Brandgasspjäll Fläktar i drift där brandgasspridning bör förhindras för lokaler med sovande bör förhindras för utrymningsväg avsevärt försvåras för övrigt

345 Fläktar i drift i dagens BBR
Bör förhindra brandgasspridning onödigt hårt krav eftersom annan brandgasspridning tillåts Avsevärt försvåra brandgasspridning kvantitativt mycket oklart en halvering kan fortfarande vara farligt ingen åtgärd alls kan vara ofarligt

346 Spridd förorening Föroreningskoncentration cb (?)
Brandrumsvolym V (m3) Brandvolymandel sV (-) Kall volym som sprids sV V (m3) Spridningsandel tilluft st (-) Spridd föroreningsvolym st sV V cb (m3?)

347 Startkoncentration1 Momentan spridning till volymen Vs (m3)
Vilken föroreningskoncentration cs (?) Vs cs = st sV V cb (m3?) cs = st sV V cb / Vs (?)

348 Tidsförlopp Utsatt lokals Ts = Vs/qs (s) Föroreningstidsförlopp c(t)
volym Vs (m3) ventilationsflöde qs (m3/s) luftomsättningstid Ts (s) Ts = Vs/qs (s) Föroreningstidsförlopp c(t) c(t) = cs exp( - t / Ts ) (?)

349

350

351

352

353 Dos1 Dosen Cs för oändlig tid Cs = csTs = csVs/qs (?s)
Cs = st sV V cb / qs (?s)

354 Dos2 Dosen Cs för exponeringstiden Te
Cs(Te) = se Cs = se st sV V cb / qs (?s) se = 1 – exp( - Te / Ts ) (-)

355 Startkoncentration2 Spridning till volymen Vs (m3) under t (s)
cs = ss st sV V cb / Vs (?) ss = ( 1 – exp( -t/Ts )Ts/t (-) ss = 1 om t = 0

356

357 Dimensioneringskrav ? Säkerhetskrav för dos Ckrav
Ckrav > se st sV V cb / qs (?s) Säkerhetskrav för nivå ckrav ckrav > ss st sV V cb / Vs (?)

358 Spridningsandel1 Från ett brandrum till: Fyra spridningsvägar
yttre omgivningen genom fasad inre omgivningen genom innerväggar frånluftskanalsystemet tilluftskanalsystemet Fyra spridningsvägar

359 Spridningsandel2 Alla omgivande tryck lika (överskattning)
Flödena ~ läckareorna Spridningsandel tilluft st = tilluftsarean / summaarean st = At / ( At + Af + Ai + Ay ) (-)

360 Korrektion spridningsandel1
Spridningsandelen st överskattas utan hänsyn till olika omgivande tryck Övertryck i tilluftssystemet +∆p Undertryck i frånluftssystemet - ∆p Läckagetryckfallets flödesexponent n (1,2)

361 Korrektion spridningsandel2
Tilluftsläckarea a Frånluftsläckarea a Övrig läckarea a Total läckarea 1

362 Korrektion spridningsandel3
Inför relativt brandtryck p = pb/∆p > 1 Läckflöde till T-system qt ~ a(p-1)0.5 Läckflöde till F-system qf ~ a(p+1)0.5 Läckflöde till omgivning qx ~ (1-2a)p1/n

363 Korrektion spridningsandel4
Brandflödet och totalflödet ges av qb ~ a(p-1)0.5 + a(p+1)0.5 + (1-2a)p1/n Rätt spridningsandel stp blir stp = qt / qb

364

365

366

367 Spridningsandel st st = At / ( At + Af + Ai + Ay ) (-)
At läckarea till T-system, m2 Af läckarea till F-system, m2 Ai läckarea till inre omgivningen, m2 Ay läckarea till yttre omgivningen, m2

368 Don-flöde, -area och -tryckfall
qdon ~ Adon ∆pdon0.5 Tilluft 200 Pa och frånluft 50 Pa ger At = Af / 2 st = sf / 2 Variabelt don Adon ~ ∆pdon brandtryck ökar frånluftsdonflöde brandtryck minskar tilluftsdonflöde

369 Exponeringsandel se se = 1 – exp( - Te / Ts ) (-) Te exponeringstid, s
Ts luftomsättningstid, s se = 1 oändlig exponering

370

371 Brandvolymandel sV sV = Tn / Ts - Tn / Tb (-) Tn normaltemperatur, K
Ts startspridningstemperatur, K Tb slutspridningstemperatur, K

372

373 Dos Ckrav > Cs = se st sV V cb / qs
Ventilationsflödet qs har betydelse Volymen Vs är betydelselös om oändlig exponering Om Vs fördubblas halveras startkoncentrationen cs dubbleras luftomsättningstiden Ts oförändrad dos Ts cs

374 Nivå ckrav > cs = ss st sV V cb / Vs
Volymen Vs har betydelse Korrektion för spridningstid med ss Om spridning sker under kort tid har ventilationsflödet qs ingen betydelse

375 Sot pkrav > ps = ss st sV V pb / Vs
Sothalt helt analogt med gashalt Sothalt i brandrum pb Sothalt i utsatt rum ps Gräns för sothalt pkrav

376 Sikt xkrav < xs = xb Vs / ss st sV V
Siktavstånd i brandrum xb Siktavstånd i utsatt rum xs Minsta siktavstånd xkrav För en given siktförsämring gäller pb xb = ps xs xs = xb pb / ps xs = xb cb / cs

377 Beräkningssamband Enkla Snarlika
Oberoende av brandtryck (överskattning) Omblandande ventilation sämsta fallet

378 Dödlig CO-dos? Som dödlig dos anges 30000 ppm min C†CO = 1.8 CO s
= ppm CO i 1 min = ppm CO i 1 s = CO i 1 s = CO i 1.8 s C†CO = 1.8 CO s

379 Basfall1 Fördelningslåda för tio hotellrum
Rumsflöde 0.02 m3/s volym V = 72 m3 Läckarea Aiy = 48 cm2 Tilluftsdonarea At = 16 cm2 Frånluftsdonarea Af = 16 cm2 Medelbrand CO-halt cb = 0.03 CO Temperaturer Tn = Ts = 300 K Tb = 600 K

380 Basfall2 Exponeringdossandel se = 1 Spridningsandel tilluft st = 0.2
Spridningsandel volym sV = 0.5 Brandrumsvolym V = 72 m3 Spridd koncentration cb = 0.03 CO Mottagande flöde qs = 0.18 m3/s Mottagande volym Vs = 648 m3

381 Basfall3 Beräknad CO-dos Cs = se st sv V c / qs
Cs = 1.0 ∙ 0.2 ∙ 0.5 ∙ 72 ∙ 0.03 / 0.18 COs Cs = 1.2 COs Beräknad CO-nivå cs = ss st sv V c / Vs cs = 1.0 ∙ 0.2 ∙ 0.5 ∙ 72 ∙ 0.03 / 648 CO cs = CO = 333 ppmCO

382 Fall 1 Återluft Återluft på grund av läckage 0.2
Bruttoflöde qs = m3/s Nettoflöde qs = m3/s Beräknad CO-dos Cs = 1.5 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 333 ppmCO

383 Fall 2 Underluft Underluft till korridor med 80 cm2
Rummets läckarea fördubblas till 160 cm2 Ändrat st = 16/( ) = 0.1 - Beräknad CO-dos Cs = 0.6 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 167 ppmCO

384 Fall 3 Nervarvad ventilation
Endast ventilationsflödet ändras Olika areor ändras inte Ändrat qs = 0.09 m3/s Beräknad CO-dos Cs = 2.4 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 333 ppmCO

385 Fall 4 Nerstrypt ventilation
Ventilationsflöde och donareor halveras Ändrat st = 8/(8+8+48) = Ändrat qs = 0.09 m3/s Beräknad CO-dos Cs = 1.5 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 208 ppmCO

386 Fall 5 Kort uppehållstid
Kort uppehållstid 30 min Luftomsättningstid 60 min Ändrat se = 1 – e-30/60 = 0.4 – Beräknad CO-dos Cs = 0.48 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 333 ppmCO

387 Fall 6 Variabelt tilluftsdon
Tilluftsdon med 556 mm2 läckarea Ändrat st = 5.56/( ) = Beräknad CO-dos Cs = 0.48 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 133 ppmCO

388 Fall 7 Variabelt frånluftsdon
Frånluftsdonarea ökar till 64 cm2 Ändrat st = 16/( ) = – Beräknad CO-dos Cs = 0.75 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 208 ppmCO

389 Fall 8 Forcerad ventilation
Ventilationsflödet ökas en faktor 1.5 Effektbehovet ökar en faktor (1.53) Ändrat qs = 0.27 m3/s Beräknad CO-dos Cs = 0.8 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 333 ppmCO

390 Fall 9 Ändrade dontryckfall
Tilluftsdon från 90 Pa till 360 Pa - 8 cm2 Frånluftsdon från 90 Pa till 40 Pa - 24 cm2 Ändrat st = 8/( ) = 0.1 - Beräknad CO-dos Cs = 0.6 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 167 ppmCO

391 Fall 10 Tryckavlastning Tryckavlastning med arean 720 cm2
Ändrat st = 16/( ) = Beräknad CO-dos Cs = 0.12 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 33 ppmCO

392 Fall 11 Sprinkler1 Brandtemperaturen begränsas till 400 K
Start- och normaltemperatur 300 K Ändrat sV = 300/300 – 300/400 = Beräknad CO-dos Cs = 0.6 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 167 ppmCO

393 Fall 12 Sprinkler2 Normaltemperatur, starttemperatur och brandtemperatur 300 K, 400 K och 500 K Ändrat sV = 300/400 – 300/500 = 0.15 – Ändrad CO-medelnivå c = 0.05 CO Beräknad CO-dos Cs = 0.6 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 167 ppmCO

394 Fall 13 Luftläckage till annat rum1
Läckarea mellan rum 3.2 cm2 Ändrat st = 3.2/( ) = 0.04 – Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3 Beräknad CO-dos Cs = 2.16 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 600 ppmCO

395 Fall 14 Luftläckage till annat rum2
Backspjäll aktivt i brandrum Ändrat st = 3.2/( ) = Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3 Beräknad CO-dos Cs = 2.7 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 750 ppmCO

396 Fall 15 Luftläckage till annat rum3
Brandgasspjäll i brandrum Ändrat st = 3.2/(0+0+48) = Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3 Beräknad CO-dos Cs = 3.6 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 1000 ppmCO

397 Fall 16 Luftläckage till korridor
Läckarea till korridor 80 cm2 Ändrat st = 80/( ) = 0.5 – Ändrat qs = 0.03 m3/s och Vs = 180 m3 Beräknad CO-dos Cs = 18 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 3000 ppmCO

398 Fall 17 Stoppad ventilation
Ingen normal ventilation efter spridning Termik-vind ger 0.03 m3/s mot 0.18 m3/s qs = 0.03 m3/s Beräknad CO-dos Cs = 7.2 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 333 ppmCO

399 Fall 18 Stängd frånluft Brandgasspjäll och ingen fördelningslåda
Endast frånluftsspjäll stänger st = 16/( ) = 0.25 – Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3 Beräknad CO-dos Cs = 13.5 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 3750 ppmCO

400 Fall 19 Stängd tilluft Ingen fördelningslåda
Variabelt tilluftsdon läckarea 1 cm2 st = 1/( ) = – Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3 Beräknad CO-dos Cs = 0.83 COs Beräknad CO-nivå cs = CO = 231 ppmCO

401 Fall 20-25 Spridning till n rum
n st rum Ändrat qs = 0.02 ∙ n m3/s Ändrat Vs = 72 ∙ n m3 Beräknad CO-dos Cs = 10.8 / n COs Beräknad CO-nivå cs = 3000 / n ppmCO

402

403 Kolmonoxidförgiftning – principexempel TVIT—07/7014
Är ppmmin en dödlig CO-dos? Symptomgränser för CO-förgiftning Jämviktsamband HbCO och CO Beräkningsantaganden HbCO-halt för olika CO-halt MGM Grand Hotel Las Vegas

404 Symptomgränser för CO-förgiftning
HbCO-halt symptom lindriga måttliga allvarliga dödliga

405 Jämviktsamband HbCO och CO
HbCOs = CO / ( CO + COs ) (-) (2.1) COs = 640 ppm CO-halt HbCO-halt symptom 160 ppm lindriga 427 ppm måttliga 960 ppm allvarliga 640 ppm (halvdöd)

406

407 Beräkningsantaganden
Samband (2.1) mellan HbCO och CO Blodets gasupptagning är 0.04 av luftens Jämvikt i lungorna Fullständig omblandning av rumsluft

408 HbCO-halt för konstant CO-halt
Figur 3.1 HbCO-startvärde noll HbCO-halt som svarta isolinjer CO-dos som röda isolinjer 15000 ppmmin 30000 ppmmin x-axel exponeringstid 0-60 min y-axel CO-nivå ppm CO-nivålinjer 160, 427 och 960 ppm

409

410 HbCO-halt för avklingande CO-halt
Figur 4.3 luftomsättningstid 60 min HbCO-halt som svarta isolinjer CO-dos som röda isolinjer 15000 ppmmin 30000 ppmmin x-axel exponeringstid 0-60 min y-axel CO-startnivå ppm CO-nivålinjer 160, 427 och 960 ppm

411

412 MGM Grand Hotel Las Vegas
Stort hotellkomplex Stor dödsolycka för hotell i USA Brandgaser största dödsorsak Brandutredning

413 Stort hotellkomplex Byggår 1972-1973 T-formad hotellbyggnad
2076 rum och 25 plan 75-90 m flyglar med rum per plan Markplansdel Casino, affärer, restauranger, konferens storlek 120×360 m

414 Stor dödsolycka för hotell i USA
Näst största dödsolyckan 85 omkomna totalt 67 överst i hotelldelen 18 på markplan 5000 person i komplexet vid brandstart Starttid kl november 1980 Startplats en restaurang i markplan

415

416 Brandgaser största dödsorsak
HbC0 Symptom Omkomna Lindrig 12 Måttlig 37 Allvarlig 20 >0.6 Dödlig 1 CO-förgiftning inte avgörande

417 Brandutredning1 Vem är den skyldige? Var startade branden?
i en kyldisk för en restaurang i markplanet Vad orsakade branden? dålig elinstallation för en kylkompressor Detaljerad utredning med många figurer

418 Brandutredning2 Obefintlig utredning om ventilation
inga flödesscheman eller ritningar Brandgasspridning via hisschakt hissar med öppna dörrar på markplanet brandgaser fick hisskorgarna att störta neråt helt fritt uppåt 75 m hotellrums tilluft från korridor 61 av 67 omkomna nära hissarna i hotelldelen

419

420 Slutsatser CO-förgiftning
Bestäms av HbCO-halt CO-dosen ppmmin inte helt fel CO-nivån 960 ppm dödlig Dödsorsak oftast en kombination av CO-förgiftning och brandgaser


Ladda ner ppt "Informationsdag 28 mars 2007 Brandskydd, ventilation och PFS"

Liknande presentationer


Google-annonser