Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsanalys Magnus Blomkvist. Idag 1.Varför kunna analysera bokslut? 2.Balansräkning 3.Marknadsmultiplar 4.Kapitalstruktur 5.Resultaträkning 6.Bokslutsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsanalys Magnus Blomkvist. Idag 1.Varför kunna analysera bokslut? 2.Balansräkning 3.Marknadsmultiplar 4.Kapitalstruktur 5.Resultaträkning 6.Bokslutsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsanalys Magnus Blomkvist

2 Idag 1.Varför kunna analysera bokslut? 2.Balansräkning 3.Marknadsmultiplar 4.Kapitalstruktur 5.Resultaträkning 6.Bokslutsanalys 7.Multipelvärdering

3 Varför behöver du kunna analysera ett bokslut? • Används internt inom bolaget – Inom företagsledningen används det för: • Lönsamhets evaluering • Evaluering av konkurrenter • Investeringsbeslut • Värdering av målföretag vid företagsköp • Analysera arbetsgivare och framtida arbetsgivare – Kommer de att kunna betala din lön, är arbetet säkert?

4 Varför behöver du kunna analysera ett bokslut? • Externa användare – Finansbranschen (analytiker) – Aktierekomendationer (equity research funktionen) – Långivare • Lånebeslut • Övervakning att bolagen kommer att kunna möta sina förpliktelser • – Investment bankirer • Värdering för M&A och IPO • Övervakning av ledningen samt evaluering av företagsledningen.

5 Bokslutsanalys inte bara mekanik • Bokslutsanalys är mer än bara mekanik. • Det bygger mycket på ett brett kunnande inom finans, nationalekonomi, marknadsföring och företagsstrategi. – Var I industrilivscykeln befinner sig industrin – Vad påverkar råvarupriser etc. – Är multiplarna trovärdiga?

6 Information på finansiella marknader • Ett akitebolag är inte en transparent enhet. Investerare kan inte värdera hur mycket de är villiga att betala för ett bolag om de inte har information om hur det går för bolaget. • Enklare att fatta korrekta investeringsbeslut ju mer information man har att tillgå. • Dock är framtiden osäker så även om man vet hur bra ett bolag har presterat tidigare så behöver inte det påverka framtida kassaflöden.

7 Bokslut • För att kunna minska på informations assymetrin mellan investerare och företag så kommer bolaget ut med finansiella rapporter 1-4 gånger per år. (för börsbolag oftast 4ggr/år). • Även skattemyndigheten är intresserade av hur mycket pengar bolaget genererar av skattesjäl. • Den viktigaste finansiella rapporten är det årliga bokslutet som görs.

8 Bolagets räkenskaper • 3 delar – Balansräkning – Resultaträkning – Kassaflödesanalys

9 Balansräkningen TillgångarSkulder + Eget Kapital Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar -FoU/ produktutveckling -Goodwill etc. Materiella tillgångar -Byggnader & Mark -Maskiner & Inventarier Finansiellatillgångar -Andelar i Koncern företag -Värde papper etc Eget Kapital Bundet Eget Kapital -Aktiekapital -Överkursfond Fritt eget Kapital -Balanserat resultat -Årets Resultat Omsättningstillgångar Varulager m.m -Råvaror -Färdiga varor -pågående arbete Kortfristiga fodringar -Kundfodringar -Interimsposter Kortfristiga Placeringar -Värdepapper Kassa & Bank Obeskattade reserver Avsättningar -Pensioner etc. Långfristiga skulder -Lån -Checkräkningskredit Kortfristiga skulder -Leverantörsskulder - Skatteskulder - Interimsposter

10 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Omsättning+ Kostnad Sålda varor- Lönekostnader- Övriga Kostnader- EBITDA (Earnigns before interests, taxes, depreciation & Ammortization) Avskrivningar- EBIT (Earnings before interest and taxes) (Operativ vinst) Ränteintäkter+ Räntekostnader- EBT (Earnings before taxes) (Vinst före skatt) Skatt (26%)- E (Earnings) (Vinst

11 Tillgångar, Skulder & Eget Kapital • Det är med hjälp av tillgångarna bolaget når lönsamhet. Det vanligaste måttet på lönsamhet är avkastning på tillgångarna eller avkastning på totalt kapital. • Skulder och Eget kapital redogör för hur tillgångarna är finansierade. Bolaget alternerar mellan Eget kapital och skulder beroende på hur riskfylld bolagets operativa verksamhet är. • Tillgångar = Skulder + Eget Kapital

12 Anläggningstillgångar • Innehas för stadigvarande bruk >1 år • Avskrivs • 3 typer av anläggningstillgångar – Immateriella anläggningstillgångar – Materiella Anläggningstillgångar – Finansiella Anläggningstillgångar

13 Omsättningstillgångar • Annan tillgång än anläggningstillgång • omsättas till likvida medel under den närmaste 1 års perioden • 4 kategorier: – Varulager – Kortfristiga fordringar – kortfristiga placeringar – Kassa & Bank

14 Finansiering • Bolaget finansierar sig genom två huvudkällor av externt kapital – Lånat kapital – aktiekapital

15 Eget Kapital • Eget kapital är de av ägarna insatta pengarna i bolaget samt tidigare års vinster som man valt att hålla kvar i bolaget istället för att dela ut som dividend.

16 Främmande kapital • Långfristiga skulder – Längre än 1 år • Kortfristiga skulder – Kortare än 1 år

17 Bokvärde och Marknadsvärde • Bokvärdet av eget kapital fås från Eget kapital I balansräkningen dvs. Tillgångar – skulder = EK • Marknadsvärdet fås från att titta på bolagets totala marknadsvärde av eget kapital. Detta brukar kallas för market capitalization. – Market cap = antal aktier * Pris/aktie • Man brukar undersöka skillnaden mellan Bok och marknadsvärde med market to book ration: marknadsvärde/bokvärde

18 Bokvärde och Marknadsvärde • Det finns 3 huvudanledningar till att marknadsvärde och bokvärde av eget kapital inte är detsamma: – Bokvärdet inkluderar inte alla bolagets tillgångar och skulder (Human kapital, rykte, patent, varumärke, off balance sheet debt etc…) – Tillgångarna och skulderna i bolagets balansräkning är oftast värderade enligt anskaffningsvärde – avskrivningar och inte enligt det verkliga marknadsvärdet. (R&D etc.) – Marknadsvärde beaktar även framtida förväntade vinster bolaget gör. Kom ihåg framtida förväntade dividenderna diskonterade tillbaka till idag.

19 Marknadsvärde/bokvärde • Man brukar kalla aktier med: – Högt M/B tillväxt aktier (Growth stocks) – Lågt M/B värde aktier (Value stocks) • En klassisk investeringsstrategi är att gå kort i growth stocks och lång i value stocks. Detta har historiskt givit en överavkastning på 7%/år internationellt sätt mellan 1975-1995 (Fama et al, 1998)

20 Enterprise Value • Ett vanligt sett att mäta bolagsvärde är Enterprise Value. Detta sätter ett värde på hela bolaget efter att de betalat av så mycket de kan av sina skulder. • EV=Market capitalization+skulder-kontanter • Där skulder-kontanter=netto skuld

21 Vanliga EV multiplar • De vanligaste EV multiplarna är: – EV/EBITDA, – EV/EBIT – EV/SALES • Ju högre upp resultaträkningen man kommer desto större osäkerhet kring bolagsvärdet finns det. • EV/EBITDA eller EV/EBIT är därför att rekomendera. • EV/SALES kan användas vid värdering av bolag som ännu inte gör någon operativ vinst.

22 P/E multipeln • P/E multipeln mäter Pris/aktie dividerat med Vinst per aktie (EPS). Dvs P/E • Vanlig multipel vid aktievärdering

23 För att värdera med multiplar • Ifall du vill värdera ett bolag t ex en shopping kedja: – Hitta benchmarks : ie Walmart, JCPenny, Sears – Utgå från att marknaden korrekt har prissatt bolagen. – Utgå från att bolagen har samma risk (systematisk och industri risk). – utgå från att bolagens tillväxtpotential är densamma. – Utgå från att redovisnings tekniken för att få fram vinsten (bok värdet på EK,FSG eller EBIT, EBITDA) är densamma. • IMPLIKATION: Multiplarna borde vara likvärdiga med jämförelsebolagen. • FÖR ATT VÄRDERA: • Ta genomsnitts multipeln hos konkurenterna ( t ex P/E) • Multiplicera multipeln med bolagets (EPS ifall det är P/E).

24 Relativ värdering med multiplar • Ifall dagens vinst inte är ett bra mått på framtida vinster? • Nuvarande pris är $14.80 • Vinsten för senaste 12 månaderna är $0.05 • Trailing (eller nuvarande) P/E = 296 • Industri P/E är 28 • Är bolaget övervärderat? • Analytikernas aggregarade genomsnitt för 2012 är $0.27/aktie • Därför är forward P/E = 55

25 Är multiplarna realistiska? • Läs Financial Times artikeln från 16.12.2011 – Rovio har en försäljning på $100 miljoner, vinst på $35 miljoner (3.4.2013). – De värderar sitt bolag I jämförelse med Disney $65 miljarder. • Disney’s verksamhet 50% av försäljning från Sport tv kanaler, • Har en försäljning $42 miljarder årlig vinst på $5 miljarder • Dessutom: – Mobila appar har en kort livscykel (ungefär 2 år) – Industrins livscykel har flyttats framåt, mycket hårdare konkurrens. – Små inträdesbarriärer – Sannolikheten för att komma på nästa stora app är ganska liten

26 Värdering på Rovio • Är värderingen korrekt? – P/E tal: 65000/35= 1857 • Jämför med t. ex.: – Apple: P/E=12,13 • Med andra ord investerare som accepterar Rovios värdering är beredda att betala x153 för varje dollar vinst Rovio gör • Dvs 1857 år paybacktid på investeringen (odiskonterat) • Detta kan dock vara en värdering de vill ge I media. De har sålt en 10% andel på $42 miljoner till Accal Partners (venture capital bolag) till en värdering på 42/0,1=$420 miljoner. Förmodligen dock inte ren eget kapital investering.

27 Jämför med Eidos Interactive • Listade på London Börsen (peak £1.2 miljarder) • Grundare av tv-spels och film karaktären Tomb Raider

28 Bolagets finansieringsval • Bolagets finansierings val kallas för kapital struktur • Redogör för valet mellan eget kapital och skuldfinansiering.

29 Kapitalstruktur • SOLIDITET vanligaste måttet på hur bolag är finansierade. • Högre skuldsättning gör bolaget mer riskfyllt på grund av de fasta räntekostnaderna. • Bolag med mindre operativ risk kan därför ha en större andel lån i sin balans. • Finansieringsvalet är branshspecifikt

30 SOLIDITET • Soliditets måttet mäter hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. • Hög soliditet innebär en låg finansiell risk • Dock är eget kapital dyrare än lånatkapital vilket innebär att det finns en trade off mellan risk och kapitalkostnad.

31 RÄNTETECKNINGSGRAD • Ränteteckningsgraden är ett mått på hur väl ett bolag klarar av att betala sina skulder. • Ju fler gånger EBIT täcker räntebetalningarna ju bättre.

32 Exempel 31.12.2012UPMSTORA ENSOAPPLE Totala tillgångar1220713 550.5 194743 Eget kapital59057 674.5 135490 Skuld62865 784.5 59253 EBIT-1224493 34494 Räntekostnader190254 0 Soliditet0.4840.5660.696 Ränteteckningsgrad-6.4421.941---- Skuldsättningsgrad0.5160.4340.304

33 Kommentar till exempel • Vi vet att skuldsättning är väldigt branschspecifik. • Vi ser en skillnad mellan Apple och de två skogsbolagen • Vi ser även att de båda skogsbolagen är relativt överskuldsatta. • Speciellt UPM har svårt att betala sina skulder. – Detta gör att de måste ta från kassan – Alternativt ifall de inte har någon kassa plocka in eget kapital från sina investerare. – Varför betalar ett bolag som UPM ut Dividend årligen?? • Varför har inte Apple någon räntebärande skuld? • Är detta optimalt? – Detta exempel kommer vi fortsätta med I övningarna då ni ska analysera bolagen över tid.

34 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Omsättning+ Kostnad Sålda varor- Lönekostnader- Övriga Kostnader- EBITDA (Earnigns before interests, taxes, depreciation & Ammortization) Avskrivningar- EBIT (Earnings before interest and taxes) (Operativ vinst) Ränteintäkter+ Räntekostnader- EBT (Earnings before taxes) (Vinst före skatt) Skatt (26%)- E (Earnings) (Vinst

35 Resultaträkning • Man Kan dela in verksamheten i en operativ del och en finansiell del. • Operativa verksamheten sträcker sig till EBIT • Finansiella verksamheten tar vid efter EBIT

36 Nyckeltal • Lönsamhetsmått – ROA (avkastning på totalt kapital) – ROE (avkastning på eget kapital) – ROS (Brutto marginal) • Hävstänger – Operativ hävstång – Finansiell hävstång – Total hävstång • Finansieringsmått – Soliditet – Ränteteckningsgrad • Rörelsekapitalmått – Lagretsomsättningshastighet – Kundfodringarsomsättningshastighet – Leverantörsskuldernas omsättningshastighet

37 Avkastning på Eget Kapital • Ger en bild av avkastningen till aktieägarna i bolaget. • Aktiägarna har rätten till vinsten efter alla andra har fått sin del. Därför räknas måttet på Earnings istället för EBIT i täljaren

38 Avkastning på totalt kapital • Mäter hur lönsamt ett bolag använder sina tillgångar.  avkastning på tillgångar – Beaktar inte hur bolaget är finansierat. Därför används den operativa vinsten som mått.

39 Bruttomarginal (ROS) • Ett mått på hur bra marginal bolaget har på sin försäljning. • T ex. Klädaffärer har en god marginal på inköpspriset • Livsmedelsaffärer av typ Lidl har en lägre marginal. • Detta mått kan räknas med elller utan fasta kostnaderna medtagna. Vi inkluderar fasta kostnader för att få dupont formeln i ordning

40 Kapitalets omloppshastighet • Kapitalets omloppshastighet mäter hur många gånger bolagets tillgångar omsätts varje år. • Lidl omsätter t ex sitt kapital i större utsträckning än vad Juuris matbutik gör.

41 ROA dekomposition • ROA=ROSxPM • Undersöker relationen mellan Kapitaletsomloppshastighet och bolagets bruttomarginal. ExempelASSET TURNOVER HI ASSET TURNOVER LO ROS HI STOCKMANNS MATBUTIK DELISH ROS LO LIDLTARMO

42 Rörelsekapitals ratios • Kundfordringar I dagar (genomsnittlig faktura period): =Kundfodringar/Genomsnittlig daglig försäljning Mäter hur snabbt vi får betalt Ex. Nokia • Lageromsättning =Fsg/lager Mäter hur effektivt vi hanterar vårat lager

43 Exempel 31.12.2012UPMSTORA ENSOAPPLE Försäljning1043810815156508 EBIT-122449355241 Räntekostnader1902540 Vinst efter skatt-112248041733 Totala tillgångar1220713 550.5194743 Eget kapital59057 674.5135490 ROA-10.0%3.6%28.4% ROE-19.0%6.3%30.8% AT85.5%79.8%80.4% ROS-11.7%4.6%35.3%

44 Kommentar till exempel • Vi kan se att Stora Enso presterade bättre än UPM under fjolåret • Vi kan även se att Apple har presterat absurdt bra enligt alla mått. • Vi kan dock se att UPM verkar använda sina tillgångar mer effektivt än vad Stora Enso gör. • Dock lyckas stora enso ta ut en högre marginal på sin försäljning

45 ROA dekomposition 2013UPMSTORA ENSOAPPLE AT85.51%79.81%80.37% ROS-11.73%4.56%35.30% ROA DECOMP-10.03%3.64%28.37%

46 ROE Dekomposition (Samband mellan ROA, ROE samt skuldsättning) • För att nå en hög ROE så behöver vi: – 1. (ROA > räntekostnaderna) – 2. Ifall 1. är uppfyllt så ökar ROE-ROA med skuldsättningen.


Ladda ner ppt "Bokslutsanalys Magnus Blomkvist. Idag 1.Varför kunna analysera bokslut? 2.Balansräkning 3.Marknadsmultiplar 4.Kapitalstruktur 5.Resultaträkning 6.Bokslutsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser