Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reseproduktion och försäljning Entreprenörskap och marknadsföring inom turism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reseproduktion och försäljning Entreprenörskap och marknadsföring inom turism."— Presentationens avskrift:

1 Reseproduktion och försäljning Entreprenörskap och marknadsföring inom turism

2 Entreprenörer inom turism • Inom besöksnäringen är de flesta företag små med ca 1 – 50 anställda • Ägarna är själva mycket driftiga och entusiastiska företagsledare med många goda idéer • Entreprenörer finns inom alla områden inom turism och det gäller att se möjligheter inom olika områden och fokusera på dessa • En entreprenör jobbar åt sig själv och försöker uppfylla sina egna drömmar om framgång • Man måste vara optimist och ha en positiv syn på arbete, eftersom arbetstiderna är oregelbundna och långa • Samtidigt är en effektiv marknadsföring väldigt viktigt för entreprenörer inom turism

3 Marknadsföring inom turism • Det är viktigt att utgå från kundens och marknadens önskemål för att en destination eller en aktivitet ska bli eftertraktad • Samtidigt måste man erbjuda en produkt eller tjänst som kan tillfredsställa kunden bättre än vad konkurrenterna kan • Produkten eller tjänsten måste ha ett mervärde • Effektiv marknadsföring inom turism förutsätter också en samverkan mellan berörda parter på en destination • Hotellet måste ha den kvalitet och det läge som krävs för en målgrupp • Transporterna måste fungera • Aktiviteterna måste vara anpassade till målgruppen

4 Utvecklingsplan för ny destination • En utvecklingsplan bör omfatta följande: • Syfte med aktiviteten • Målgrupp • Analys av det befintliga på destinationen • Områdets infrastruktur och transportmöjligheter • Ekonomisk analys för aktiviteten – intäkter och kostnader • Planering av övriga marknadsföringsinsatser • Genomförande och uppföljning • En utvecklingsplan lägger tonvikten på ekonomisk analys • Det är dock viktigt att samordna denna utvecklingsplan med en marknadsplan

5 Marknadsplanen • För att företagets resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt sammanställs en marknadsplan • I en marknadsplan samordnas företagets mål och resurser med dess marknadsmöjligheter • Att planera är ett viktigt sätt att överleva i en konkurrenssituation som hela tiden förändras • Med en väl utarbetad marknadsplan uppmärksammar man lättare möjligheter på nya marknader, problem under en lågsäsong, minskat intresse på marknaden, dåligt intresse hos de anställda o.s.v.

6 Marknadsplan • En marknadsplan bör utgå från företagets affärsidé och innehålla följande moment: • Var står vi nu? • Marknadsanalys – analys av kunder och konkurrenter och även det egna företaget styrka, svaghet, möjlighet och hot • Vart vill vi komma? • Vision och mål för företaget – marknadsmål, målgrupp, prispolitik, säljvolym och lönsamhetsnivå • Hur når vi dit? • Planering av marknadsföringsinsatser med konkurrensmedlen produkt, plats, påverkan och pris • Hur gick det till? • Utvärdering och uppföljning av ekonomin

7 Marknadsanalys – TEMPS • TEMPS-analysen är en allmän marknadsanalys av aktuell region och omfattar följande faktorer: • T – Teknik: tillgång till god infrastruktur med bra kommunikationer • E – Ekonomi: inflation, arbetslöshet, löner priser m.m. • M – Miljö: utvecklingsmöjligheter i aktuell turistområde, miljöfrågor m.m. • P – Politik: turistpolitik, restriktioner, skatter, avgifter m.m. • S – Social: konsumtion, livsstil, utbildningsnivå, befolkningsutveckling m.m.

8 Marknadsanalys – SWOT • SWOT-analysen är en användbar metod för att analysera det egna företagets situation, dess starka och svaga sidor: • Strength – Styrka • Weakness – Svaghet • Opportunity – Möjlighet • Threats – Hot

9 Kundanalys • Kunskap om kunder är livsviktig när ett företag ska marknadsföra sina produkter • En kundanalys bör bl.a. omfatta följande information: • Antal, ålder, kön • Boende • Inkomstnivåer • Utbildning • Resvanor • Köp- och konsumtionsvanor • Resvanor • Hur mycket som spenderas på resor

10 Livsstilar • Särskilt kunskap om olika livsstilar påverkar turistnäringens marknadsföring av olika resmål • Marknadsföringen blir mer realistisk om man har rätt information om den målgrupp man vill vända sig till

11 Livsstilar – Mainstreamers • Följer strömmen och söker säkerhet genom att leva ett konventionellt liv • Deras semestervanor följer majoriteten • De stannar ofta hemma eller i stugan • Möjligtvis kan de åka på en enklare charterresa

12 Livsstilar – Aspirers • Söker statussymboler och tar stora risker • Deras fritidsintressen är t.ex. bergsklättring, båtsport och motorsport • De åker gärna på äventyrsresor

13 Livsstilar – Succeeders • Har redan uppnått status och har inget behov av ytterligare statussymboler • De söker gärna kvalitet och är intresserade av golf, shopping- och weekendsemestrar

14 Livsstilar – Reformers • Anser att livskvalitet är viktigare än status • De är välutbildade och fritiden ägnar de åt familjen med vandringar, cykling och läsning

15 Olika typer av turister • Turister kan också klassificeras utifrån önskade aktiviteter och resmål • Indelning sker bl.a. med hänsyn till attityder, beteenden, behov, aktiviteter och efterfrågan

16 Vildmarksturisten • Vildmarksturisten vill förändra sin vardag totalt under semestern med aktiviteter som bergsklättring eller dykning • Vildmarksturisten vill tillfredsställa sina fysiska behov och även till viss del sina behov av status • Han eller hon är mycket miljömedveten

17 Nätverksturisten • Denna resenär vill inte bli betraktad som turist utan vill istället smälta in med den lokala befolkningen • Resenären bor ofta hos släkt och vänner och ställer inte särskilt höga krav på resmålet • Nätverksturisten vill tillfredsställa sina sociala behov

18 Emigrantturisten • Emigrantturisten vill resa bort från sitt hemland av politiska, skatte- eller klimatskäl • Hon eller han lever under en tid i en vardagsroll på resmålet • Emigrantturisten har sociala behov som motiv för sina resor

19 Sightseeingturisten • Den här turisten vill uppleva världen på ett snabbt och behagligt sätt gärna med hög standard • Sightseeingturisten vill främst tillfredsställa sina sociala och kulturella behov men även ge uttryck åt status

20 Kunskapssökaren • Denna grupp kännetecknas av god ekonomi och relativ hög kunskapsnivå • Under semestern vill denna grupp lära sig mer om olika resmål och uppleva olika kulturer • Kunskapssökaren har främst kulturella men även sociala motiv för sina val av resmål

21 Sol- och snötillbedjaren • Denna turist söker trivsel och njutning i ett område med sol och värme eller i ett vinterlandskap • Charterturism till medelhavsländerna och vintersportorter tillgodoser turistens önskemål • Han eller hon har både social behov och behov av status för sina resor

22 Aktivitetsturisten • Syftet med resan för denna turist är att få motion både under sommar och vinter • Denna turist ställer höga krav på natur- och kulturresurser samt på anläggningar • Aktivitetsturisten vill främst tillgodose sina fysiska behov

23 Nyttoturisten • Nyttoturisten vill utnyttja fritiden till att plocka bär och svamp, fiska eller jaga • Hela familjen är samlad och man lever ganska enkelt i en stuga eller tältar under semestern • Nyttoturisten har främst fysiska och social motiv för sina resor

24 Livsnjutaren • Denna turist lägger stor vikt vid god mat och dryck samt logi • Kvalitet och service är mycket viktig

25 Konkurrentanalys • När ett turistföretag planerar för en ny destination eller ett nytt resmål är det också viktigt att ta hänsyn till konkurrenternas produkter, priser, aktiviteter och planer • Följande bör man veta om marknaden och konkurrenterna: • Den totala marknaden – storlek, olika metoder för marknadsföring m.m. • Produktutveckling – trender, nya produkter m.m. • Priser – nivåer, rabatter m.m. • Försäljningsled – direkt, via internet m.m. • Försäljningsfrämjande åtgärder – omfattning, utformning, användning av sociala medier m.m.

26 Vision och mål • Utifrån resultaten från marknadsanalysen bestämmer företaget olika marknads mål både på kort och lång sikt • Företagets visioner och affärsidé ska naturligtvis styra företagets inriktning

27 Handlingsplan • Företaget måste även upprätthålla en handlingsplan med de aktiviteter, medel och metoder man vill använda för att uppnå sina mål • Handlingsplanen måste alltså visa vilka konkurrensmedel man vill använda: • Produkt • Plats • Påverkan • Pris • Personal

28 Produkt • Att kunna erbjuda en attraktiv produkt eller tjänst är det viktigaste konkurrensmedlet inom turism • En turistprodukt kan vara en fysisk produkt eller en kombination av en fysisk produkt och tjänst • Men en turistprodukt ör oftast egentligen en tjänst inom servicesektorn – turisttjänst • En turisttjänst produceras och konsumeras samtidigt • Inom turism säljs upplevelser, förväntningar och känslor, vilket medför stora krav på marknadsföringen • Turisttjänsten blir tillgänglig för kunden vid en speciell tidpunkt på en speciell plats • Kunden måste därför förflytta sig till tjänsten

29 Produkt • Turisttjänsten har en rad egenskaper som man måste vara medveten om: • Den går inte att beröra fysiskt eller lagra • Den går inte att prova i förväg • Den är ofta säsongsberoende • Den produceras och konsumeras samtidigt • Den kan variera beroende på väder och personalens agerande • Den är ofta kapacitetberoende – det finns ett visst antal platser • Den innebär förväntningar från kunderna • Den måste på något sätt beskrivas för kunden i ord och bilder

30 Plats • För att kunna sälja produkter och tjänster måste det finnas effektiva kanaler för att nå kunderna • Konkurrensmedlet plats måste vara rätt för respektive produkt eller tjänst • De flesta turistprodukter eller tjänster säljs och bokas via internet • De flesta researrangörer har egna hemsidor med bokningsmöjligheter • Många företag finns även med i Facbook eller Twitter • Möjligheten att kommentera på hemsidan eller på sociala medier gör att andra kan läsa om personliga intryck • Butiker och telefonförsäljning är fortafarande vanliga kanaler för försäljning

31 Påverkan • Syftet med påverkan är att: • Göra kunderna medvetna om produkten • Informera kunderna om fördelarna med just denna produkt • Stimulera och öka efterfrågan • Locka kunden till köp med hjälp av extra förmåner • Påminna kunden om produktens existens

32 Påverkan • De viktigaste medlen för påverkan inom turism är följande: • Annonsering och reklam • Direkt marknadsföring • PR – Public Relation • Personlig försäljning • SP – Sales Promotion • Mässor

33 Annonsering och reklam

34 Direkt marknadsföring

35 PR – Public Relation

36 Personlig försäljning

37 SP – Sales promotion

38 Mässor

39 Pris • Pris spelar en mycket stor roll inom turism och priskonkurrensen är hård • Är priset fel hjälper inte massiv marknadsföring eller annonsering • Oavsett produkt eller tjänst måste man ta hänsyn till följande faktorer vid prissättning: • Företagets kostnader • Kundens vilja och förmåga att betala • Konkurrenternas priser

40 Utvärdering • Det sista delen i marknadsplanen omfattar utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet • Detta gäller särskilt företagets ekonomi och lönsamhet • För att kunna följa upp verksamheten och marknadsföringens mål måste de vara mätbara och realistiska • Både nivå och tidsperiod ska finnas angivna i målbeskrivningen • För att utvärderingsmål som har med resenärens bedömning av en resa att göra, kan man be dem fylla i en formulär


Ladda ner ppt "Reseproduktion och försäljning Entreprenörskap och marknadsföring inom turism."

Liknande presentationer


Google-annonser