Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan..."— Presentationens avskrift:

1 Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan...
Är en talarsituation ett nödvändigt ont... ...eller en god möjlighet? Min intention med detta föredrag... Ge inspiration och erbjuda nya infallsvinklar till talarutmaningen

2 Fundera på Kan du påminna dig ett framförande du hört/sett?
Vad gjorde det talet speciellt? Vad är det som gör ett tal värt att minnas? Vilket är viktigast; innehållet eller sättet det presenteras på?

3 Budskap Berättelse Balansgång

4 Budskap Vad är det du vill ha sagt?
Vad är det din publik ska få och vilken nytta kommer de att ha av det du framför? Kommer publiken/mottagarna/deltagarna att gå ifrån ditt framförande berikade, förundrade, inspirerade? Formulera ditt budskap för dig själv, kortast möjligt, - och ha det för ögonen genom hela processen!

5 Berättelse Se på din framställning som en berättelse.
Se det du vill kommunicera som ett skeende som du betraktar och som du vill skildra för din publik på ett sådant sätt att de förundras, att de ser något nytt som de kan ha nytta av. Berättandet är en nyckel till att förmedla något man känner till på ett medryckande sätt.

6 Balansgång Talarutmaningen är som att gå balansgång på en röd tråd över en avgrund… (=åhörarnas hotande ointresse) Till hjälp har vi en stång vid vars ändar dynamiskt balanserar komp-letterande motsatser, exempel: förnuft/känsla, energi/vila, trygghet/nyfikenhet, humor/allvar, ödmjukhet/självkänsla, teori/praktik, monolog/samtal, osv.

7 Fritt efter Apostlagärningarna 2 kap. V. 1-4
I det att pingstdagen fullbordades vart det plösligt ett dån som av en framfarande våldsam blåst. Och dem syntes tungor såsom av eld vilka fördelade sig och satte sig på var och en av dem Och de vordo uppfyllda med helig ande och började tala med andra tungor, efter som anden gav dem att tala.

8 Inspiration Ett Mirakel
Definiera Inspiration:Eld, Glöd, Energi, Entusiasm, Flöde, (Flow) Allvar-Mening-Intention, Glädje, Humor. Bra att ha när den infinner sig. Men vad göra när den inte gör det?

9 Retorik = konsten att övertyga
Är talarkonsten inte mer än retorik? En berättelse. En social situation. Dialog. Samkväm. Teambuilding. Värdegrund. Gemensamt för teater, berättare, tal - här och nu

10 Publikens roll. Vad spelar publiken för roll i en talarsituation?
Hur viktig/avgörande är den i så fall? Är publikens deltagande, i form av frågor eller påståenden, en tillgång eller en svårighet? Monolog/Dialog, för- och nackdelar Har åhöraren ett ansvar för talarsituationen?

11 40% Varför? Vad beror detta på?
upplever ett starkt obehag inför tanken att stå upp och tala inför andra. Varför? 20% känner starkt obehag inför tanken på döden. Vad beror detta på?

12 Gör dig inte märkvärdig!
Jantelagen och dess konsekvenser Eller är du värd att läggas märke till?

13 Jante lagen Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi. Du skall inte tro att du är klokare än vi. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du skall inte tro att du vet mer än vi. Du skall inte tro att du är förmer än vi. Du skall inte tro att du duger till något. Du skall inte skratta åt oss. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

14 Sant eller trovärdigt? Aristoteles frågar - Är retoriken: En Konst
En Vetenskap eller ett Hantverk? ”Inte en vetenskap, eftersom vetenskap söker en empiriskt verifierbar sanning. Retoriken nöjer sig med mindre, med det som är sannolikt.”

15 Typer av tal Informerande – undervisande.
Argumenterande, uppmana till handling Ceremoniella, hyllande, under-hållande

16 Talets delar Inledning
Mitten - bakgrund/berättelse - tes/argumentation - sammanfattning Avslutning - tydlig & sendoff

17 ETHOS, LOGOS och PATHOS Vad betyder detta?

18 Ethos Det FÖRTROENDE och den VÄLVILJA, SYMPATI, du lyckas skapa för dig själv som talare (redan i inledningen), samt INTRESSE för ditt budskap, din berättelse.

19 Logos Ordet. Kvaliteten på innehållet i ditt material utifrån Nytto och FÖRNUFTsaspekten.

20 Pathos Hur du lyckas beröra din publik känslomässigt.
De som lyssnat på dig, har de haft en upplevelse? Förundran…

21 Argumentationsmodell
Inledning (Etos) + Presentera en huvudtes som du ska driva till slutet. Bakgrund/Berättelse Fördjupa din tes. Vad är det lyssnaren ska förstå? Lägg in stödargument för din tes. (OBS hållbarhet – relevans!) Ta även med motargument. Exempelvis: Ditt näst bästa argument. Ditt nästnästbästa argument. Ett motargument som du avfärdar. Ett till. Ditt bästa argument! Sammanfatta vad du sagt så att argumentationen hänger ihop. Avsluta. Med en bra poäng för din tes. (Återkoppling till inledningen?) Send off.

22 Förberedelse Intention Inventering Disposition Stil Memorering
Genomförande Utvärdering

23 Intention Vilket är ditt budskap? (Sammanfatta till en mening eller bara ett ord essensen av vad du vill säga. Ha detta sedan som en ledstjärna för allt du företar dig framöver med avseende på talet.) Vilka är publiken? Hur stor, är den homogen eller sammansatt? Vem är du för publiken? Kändis eller okänd? Vad framträder du i för sammanhang? Praktiska omständigheter. Lokalen, akustik, storlek. Ljusförhållanden. Är du uppe på en scen? Krävs det tekniska arrangemang, i så fall vilka?

24 Inventering Samla allt relevant material (även allt irrelevant, i en stor hög och låt det ligga och jäsa på köksgolvet, bildligt talat) i god tid inför talet. Allt som faller dig in. Fakta, kuriosa, anekdoter, artiklar, bilder, spånerier, dumheter, saker du drömt... Enligt Quintillianus devis: ”Ymnighet kan lätt beskäras, men torftighet kan ingen möda bota”. Även saker omkring sammanhanget där talet hålls och/eller som har med publiken att göra. För att bekräfta den.

25 Disposition Nu kan du börja göra en disposition. Lekfullt och kreativt. Denna kan förändras ända in i det sista. Hur gör du den relevant, passande och kanske ändå överraskande? Tänk på att du kan få förändrade tidsramar, arrangören säger till dig: Tyvärr har vi blivit försenade, du måste korta med en kvart...

26 Stil Nu följer utformandet av textinnehållet. Hur vill du anpassa det för att få bästa effekt. Vill du låta högstämd eller banal, göra det på vers eller med s.k. retoriska figurer, d.v.s. grepp för att fräscha upp språket, göra det mer slagkraftigt.

27 Memorering Om du nu är så ambitiös att du har skrivit dig igenom hela talet... (Så är det ju ändå inte meningen att du ska memorera det ordagrant, risken är då stor att det låter litterärt eller konstruerat och inte talspråksmässigt.) ...hur ska du bära dig åt för att komma ihåg allt det du vill ha sagt? Du kan skriva ner nyckelord kring viktiga element i texten. Memorera dessa, eller gör kort som du kan bläddra igenom, som programledarna i TV. Du kan också memorera igenom att placera ut nyckelorden på bekanta platser som du sedan besöker i din fantasi när du framför ditt tal.

28 Genomförande Vad gäller talarkonsten så är det 3 ting som är viktiga. ”Action, Action, Action.” – Cicero Berätta vad du tänker säga. Säg det! Upprepa sammanfattat vad du sagt. (Tänkvärt, men blir det tjatigt? Avgör själv!) Se framför allt till att det hörs vad du säger! Bjud på dig själv. Var generös. En talarsituation tillåter överdrift. Fundera över vad som är ”passande” (Decorum) i situationen. Eld, entusiasm, energi. Lämna spegeln hemma! Fokus på budskap och publik.

29 Utvärdering Talarutvecklingen är en ständig process.
Som kräver övning och erfarenhet. Fundera efteråt över vad som fungerat väl och vad som inte gjort det. Vad bör ändras? Har du vänner du litar på som kan ge konstruktiv kritik? Låt dem göra det då.

30 Om tekniska hjälpmedel Du kanske inte vill eller är mogen för det nedanstående, men tänk igenom…
Gör dig inte beroende! De kan vägra fungera. Var beredd på att kunna genomföra ditt tal utan. Powerpoint får aldrig ta huvudrollen. Bildbeskrivningar! Gör publiken medskapande genom att de själva får göra bilderna, projicera via ditt tal.

31 Bild Om du väljer att använda bild/bilder, var medveten om dina möjligheter att ladda dessa på olika sätt och med olika mening verbalt...

32 Exempel på retoriska figurer - Stilfigurer
Upprepningar Bilder Jämförelser Vändningar

33 Upprepningar Anafor - Upprepning av ett första ord eller flera.
Ex. ”I have a dream” Martin Luther King. Stark suggesionpotential. Epifor - Upprepning av sista ord eller flera. Återkoppling

34 Återkoppling Direkt eller överförd återkoppling till något som presenterats tidigt i talet. En tid förlöper och man ”glömmer” exemplet, tills det återkommer - som en återföring som kan förstärka budskapet, kanske introducera en slutsats eller sammanfattning. Mycket effektivt!

35 Eufemism = förskönande omskrivning
Föryngringsyta – Kalhygge Lokalvårdare – Städare Friställd – Arbetslös Gå bort – Dö Alternativ begåvning – Idiot Kriminalvårdsanstalt – Fängelse Strategisk omgruppering – Flykt Dysfemism = motsats till Eufmism – Öknamn: ”Giftpinne" för cigarett och ”Fjollträsk" för Stockholm.

36 Katakres = misslyckad (eller lyckad) ihopblandning av talesätt
tidens tand läker alla sår ta skeden dit man kommer ... trivs som fisken i ett hönshus halsbrytande fingerövningar det har varit en morot för oss hela hösten, nu är den släckt För ett år sedan stod vi vid avgrunden, vid ruinens brant, men sedan dess har vi lyckligtvis tagit ett avgörande steg framåt.

37 Paranomasi Lekfulla ordlikheter Container eller Entertainer
Svångremspolitik eller Svängrumspolitik

38 Pleonasm Pleonasm ("överflöd", "överdrift") gammalt fornminne
backa baklänges dålig ovana lugn och ro klart och tydligt inbakad Calzone

39 Antites Motsatspar: Närande och tärande (även Paronomasi)
Fattiga och rika Upp som en sol ner som en pannkaka Svartvit

40 Allitteration Eller stavrim eller bokstavsrim av efterföljande ord:
Sälja sand i Sahara Volvos värde varar Bättre börda kan man inte bära än mycket mannavett ( Dubbelalliteration) Allitterativ antites: Skydda eller skövla

41 Hyperbol / Litotes / Ironi
Över och underdrift: Som jag förklarat minst 1000 ggr... Har jag fått en liten släng av anorexi, eller aids, cancer...

42 Professionellt/Personligt/Privat
Professionellt: Utmärkt. Förnufts- och kunskapsinnehåll. Personligt bra. För att det blir intressant och berör? Privat dåligt. För att det kan vara något ingen annan är intresserad av, något som man tycker man inte ”har att göra med”.

43 Hur blir man en bättre talare?
Det är en process. Kanske ett livsprojekt. Du kan inte köpa dig bättre. Eller enbart läsa dig till kunskap. Du måste öva. En fråga om inställning och mental träning. + praktisk övning. Öppenhet för andras spegling och synpunkter

44 Send off Brinn eller åtminstone glöd.
Ha ditt budskap ständigt för ögonen. Glöm dig själv och dina eventuella brister, bjud på din glädje och entusiasm. Fokus på publiken och ditt budskap. Skicka med uppmaning, energi, förändring!

45 LÄNKAR till inspirationstal
Länk till bra artikel om PowerPoint:


Ladda ner ppt "Fråga, en övergripande, genomgående och fundamental sådan..."

Liknande presentationer


Google-annonser