Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonom gänget Bryggan Hur ser en fond ut ? Ekonom gänget Bryggan Norsk fjernvarme Ålesund Promea & Partners Corporate Advisors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonom gänget Bryggan Hur ser en fond ut ? Ekonom gänget Bryggan Norsk fjernvarme Ålesund Promea & Partners Corporate Advisors."— Presentationens avskrift:

1 Ekonom gänget Bryggan Hur ser en fond ut ? Ekonom gänget Bryggan Norsk fjernvarme Ålesund Promea & Partners Corporate Advisors

2 Thore Sahlin ERFARENHETER  35 år i energibranschen  Vice VD Göteborg Energi  Ordf. Svensk fjärrvärme  Ordf. Nordvärme  Styrelseledamot Euro Heat & Power  Ordf. Fjärrsyn • Forskning och utvecklingsprogrammet för fjärrvärmebranschen i Sverige IDAG  VD och ägare Sahlins GEBIT AB  Partner och Managementkonsult på Promea & Partner AB Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

3 Tre sätt att komma i kontakt med mig: thore@sahlinsgebit.se thore@promea.se +46 (0) 72 711 74 68 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

4 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Relationstal Norge - Sverige Norge 5 miljoner 5 TWh år 1981 40 st 40% Sverige 10 miljoner 60 TWh år 1949 150 st 20% Folkmängd Fjärrvärme Branschstart Antal bolag Andel av befolkning i huvudstadsregionen ---------- MEN… SAMMA PRODUKT!

5 Europa: Energibalans för EU27 i fyra led Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

6 Systemanalys Resurser Produkt Process Kol Vind BiobränsleSol Vatten GasOlja Uran Raffinaderi Industri Gasverk Värmeverk Kraftvärmeverk Kärnkraftverk Spillvärme Värme Restprodukter TransportLjus/KraftVärme/Kyla CO2, Svavel, CO, SO2, Ca, Kärnbränsleavfall, aska Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

7 Fjärrvärme system Värmeförluster Primär energileverans: Förnyelsebar värme tex geotermisk eller biomassa Primär energileverans: Fossilt bränsle för topp- eller säkerhetsbehov peak, back-up Sekundär energileverans Värme som har återvunnits från kraftvärmeverk, avfallsförbränning, raffinaderier eller spillvärme från industrin Värme levererad för låga temperaturkrav Grundläggande idé om fjärrvärme Värmeflöden omkring ett fjärrvärmesystem Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

8 Fjärrvärmens affärsidé är:  Att utnyttja lokala bränsle- eller värmetillgångar utan alternativ användning  För att tillfredsställa lokala värmebehov  Genom en lokal marknadsplats Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 1 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

9 De fem strategiska produktionsresurserna för fjärrvärme är:  Kraftvärme (samproduktion av el och värme i samma anläggning)  Avfallsförbränning  Industriell spillvärme  Geotermisk värme  Besvärliga bränslen, dvs svåranvända i små lokala pannor (skogsavfall, sågspån, olivkärnor mm) Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 2 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

10 Fjärrvärmens egenskaper ger möjlighet till:  Låga koldioxidutsläpp  Flexibilitet  Låg lokal miljöpåverkan Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 3 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

11 Energisystem Emissioner (miljöpåverkan) Kundbehov Råvaror (t ex bränslen) Energiförluster FJÄRRVÄRME: Återvinning FJÄRRVÄRME: Andra råvaror Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 4 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

12  Omsättning runt 30 miljarder kr per år  Återanskaffningsvärde på 150 miljarder kr  Marknadsandel på 60% för uppvärmning av byggnader  Enkel teknik med rörsystem som länkar samman värmebehov och värmetillförsel Teknik, Kapital, Marknad Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

13 1. Kundernas värmesystem 2.Fjärrvärmecentralen - Som överför fjärrvärmen till byggnaden 3.Fjärrvärmenätet - Fram- och returledningar 4.Värmefabriken - Återvunnen eller primär värme Systemets 4 huvuddelar 1)4) 3) 2) Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

14 Energipriser Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

15 Försäljningsutveckling Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

16 Marknadsandelar i Sverige 1960-2009 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

17 Marknadsandelar i Sverige 2009 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund 100% 5-10% 5% 5-10% 20-25% 80% 5% Energieffektivisering Värmepumpar Nyanslutning Varmare klimat Ökat värme- behov vid eleffektivisering 2007 2025

18 Fjärrvärme i Norge

19 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Historiska leveranser av fjärrvärme ssb.no/fjernvarme/ TWh/år 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Norge Sverige

20 Produktionsmix Sverige Produktionsmix Norge Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund ssb.no/fjernvarme/

21

22 Fjärrvärme & miljö

23 Fjärrvärmen har flyttat från fossilekonomi… Fler branscher följer i samma spårFjärrvärmen har flyttat till klimatekonomi Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

24 En grön resa har gjorts Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

25 Bränsle och värmetillförsel Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

26 Låga koldioxidutsläpp från den svenska fjärrvärmen Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

27 Fjärrvärme i Europa

28 EU27 under 2008, Ursprung från värmeutbud för värmeförfrågan i bostads- och service sektor. Total värme var 11,5 EJ, ej inkluderat indirekt värme från elanvändning inomhus Fjärrvärmesektorn är liten i Europa Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

29 19,2 13-18 370 2,3 1,1 1,4 0,02 0,17 0,14 0,03 1,5 2,0 0,5 Genererad fjärrvärme Överskottsvärme från industrin Avfallsförbränning Ej återvinningsbart avfall Potential från biomassa i Europa Industriell kraftvärme Kvarstående värme från värmekraftverk Totala resurser som passar för direkt geotermisk värme Tillgängliga resurser och motsvarande värmeflöden under 2003 i EJ/år för målområdet vilket är 32 länder. Möjlighet till expansion i Europa Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

30 InfrastrukturlogikMarknadslogik Primärt fokusFunktionForm Produkt kvalitetHomogenDifferentierad Investerares förväntningarTillräcklig lönsamhetHög lönsamhet Nödvändiga marknadsvillkorStabilitet Volatilitet PlaneringshorisontLångKort Fokus i prissättningenKostnadsbaseradMarknadsbaserad Fokus i kapitalstrukturLånEget kapital ÄgarstyrningAktiva ägareInstitutionellt ägande Lämplig metod förInvesterings- ochArtificiella marknads interveneringproduktionsstöd mekanismer Infrastrukturell branschlogik vs marknadsbaserad Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

31  Infrastrukturell verksamhet som utmärks av djupa bindingar till plats, investeringar, kunder och ägare  Kräver ett långsiktigt engagemang från bolagets intressenter  Känslig för förändring av kontraktetet mellan marknad, offentlig och privat svär.  Förutsätter en betydande legitimitet Utmärkande egenskaper i affärslogiken Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

32 Porters konkurrensanalys Nya aktörer Substitut Kunder Leverantörer Företag Etableringshot Hot från substitut Kundernas förhandlingsstyrka Leverantörernas förhandlingsstyrka Konkurrens mellan befintliga företag i branschen Värmepumpar Små - kan öka med nytt regelverk Medel Svag – ökar något med nytt regelverk ”Hur attraktiv är vår bransch ur ett konkurrensperspektiv ?” Svag Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

33 Resultat från intervjuer med svenska fjärrvärmeföretag Regelförändringar & politiska beslut • TPA • Nya styrmedel och EU- direktiv • Kommunallagens begränsningar för nya kringtjänster Nya och ändrade kundkrav • Kunderna vill kunna påverka • Krav på klimat- & miljöegenskaper • Svagare förtroende • Ifrågasatt miljö- och klimatfördel med fjärrvärmen En minskande efterfrågan • Effektiviseringar hos kund • Nya hus har små värmebehov • Liten potential kvar att ansluta • Allt effektivare värmepumpar • Ett varmare klimat • Få nya lönsamma marknader Kostnadsstruktur, fast och rörligt • Stora fasta kostnader • Stora behov av reinvesteringar • Dyrare bränslen, bl.a. flis och avfall • Höga avkastnings-krav från ägaren Utmaningar i framtiden Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

34 Tack! Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

35 Extra bilder

36 Teknik, kapital & marknad

37 Uppbyggnad & grundprinciper

38 Nytta med fjärrvärme

39 Fjärrvärme i Sverige

40 Bränsle 2010 Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Ta bort??

41 Vikande efterfrågan/ Konkurrenters ageranden Nya regleringar/politiska händelser Sociala händelser Kundpreferenser Bristande kompetens och förmågor Olyckor/Driftsstopp/Processtörningar Projektavvikeler Miljörisker Administrativa fel Kontraktsvillkor/legala risker Ryktesrisker Generell efterfrågan Prisrelationer Växelkurs Räntenivåer Råvarupriser Driftsrelaterade risker (kort sikt) Ekonomiska risker (kort sikt) Katastrof risker (kort sikt) Naturkatastrofer Katastrofer orsakade av människan Terrorattacker Strategiska risker (lång sikt) Affärs- och finansiella risker (lång sikt) Bolagets kostnadsstruktur/nivå Bolagets kapitalbindning Bolagets kapitalstruktur Riskkategorisering Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

42 Affärsutveckling Innovation/kreativitet Förmågor för att respondera Alternativplanering Strategisk analys Omvärldsbevakning Driftsflexibilitet Värderingar, kultur och transparens Styr- och kontrollsystem Intern uppföljning och redovisning TQM Standardisering och certifiering Strukturell flexibilitet Portföljdiversifiering Finansiella derivat Driftsrelaterade risker (kort sikt) Ekonomiska risker (kort sikt) Katastrofrisker (kort sikt) Försäkringar Riskförskjutning Riskminskning Hög beredskap Strategiska risker (lång sikt) Affärs- och finansiella risker (lång sikt) Kostnadskontroll Intern effektivisering Finansiell kompetens Legitimitet Riskhantering Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

43

44 • Teknik, kapital och marknad • Uppbyggnad och grundprinciper • En kapitalintensiv verksamhet • Nytta med fjärrvärme • Fjärrvärme i Sverige • Fjernvarme i Norge • Fjärrvärme & miljö • Fjärrvärme i Europa • Kapitalbindning och framtid Disposition Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund

45 Fjärrvärme i Sverige

46 Ägande i Sverige Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

47 VD Kommunstyrelsens ordförande Ordförande i bolagsstyrelsen 1. Påverka det lokala energisystemet 2. Påverka den lokala miljön 3. Lågt pris på fjärrvärme 4. Lågt elnätspris 5. Öka regionens konkurrenskraft 6. Finansiera andra kommunala verks. 7. Öka kvaliteten i andra kom. verks. 8. Lönsammare än försäljning 9. Ger finansiell stabilitet 10. Arv historiska orsaker 11. Oklara motiv 12. Andra än ovanstående Motiv för en kommun att äga energibolag Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

48 Ordförande i bolagsstyrelsen VD 1.Väldigt liten betydelse 2.Liten betydelse 3.Viss betydelse 4.Vikigt 5.Väldigt viktigt 6.Ingen åsikt Betydelse av kommunal ägare de senaste 10 åren & kommande 10 åren Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

49 1.Ökat miljöfokus 2.Mer kraftproduktion 3.Mer vindkraft 4.Mer kraftvärme 5.Mer värmeproduktion 6.Mer energitjänster 7.Expansion av fjärrvärmesystemet 8.Expansion av gasnätet 9.Förstärkningar av elnätet 10.Expansion av fjärrvärme till småhus 11.Nuvarande verksamhet behöver ej förändras 12.Andra förändringar Ordförande för bolagsstyrelsen VD Viktigaste förändringarna avseende bolagets verksamhet kommande 10 åren Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

50 Eugen Rosenstock Huessy, 1938, Out of Revolution Mode Handel Kultur och livsmönster Infrastruktur Politiska system Biologiska system 1/2 - 1 år 1- 5 år 20-50 år 50 – 200 år 500-10 000 år 10 000- 1 000 000 år Olika system har olika tidsperspektiv på förändring Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

51 Värdedrivet ägarskap Vinstdrivande verksamhet Infrastrukturell branschlogik Tredelad grund för offentligt ägda energibolag Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ

52  Huvudidé idag: Bränslesubstitution och värmeåtervinning, INTE centraliseringen i sig  Kapitalintensiv verksamhet (nät och produktionsanläggningar)  Främst för byggnadsuppvärmning och varmvatten  Centraliseringen är inte riskfri, bränder och tryckslag kan inträffa  Fjärrvärmelag kom 2008 Uppbyggnad och grundprinciper Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

53 Paris 1994Göteborg 1999 Leveranssäkerhet - olyckor Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

54 Fjärrvärmelagen & regelverk BORT

55  Energimarknadsinspektionen (EI)  Konkurrensverket  Fjärrvärmenämnden  Reko/Frivillig Prisprövning (Godkänd nivå) Fjärrvärmelagen Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

56 Prisinformation (5§) Ett fjärrvärmeföretag ska se till att uppgifterna om företagets priser för fjärrvärme och för en anslutning till fjärrvärmeverksamheten samt om hur ett pris bestäms finns enkelt tillgängliga för kunder och allmänhet Om skilda priser gäller för olika kategorier av kunder har företaget samma skyldighet i fråga om uppgifter om grunderna för indelning av kunder i olika kategorier Förhandlingsskyldigheten (8 §) Ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller Ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för bedömning av skäligheten av avtalsvillkoret Fjärrvärmelagens syfte – stärka kundernas ställning och öka insyn Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

57 Kan kunden med hjälp av tillgänglig information:  Beräkna sin fjärrvärmekostnad?  Förstå hur priset sätts?  Bilda sig en uppfattning om skäligheten i priset?  Bilda sig en uppfattning om framtida prisnivåer?  Finns andra omständigheter i företagets kundkommunikation som bidrar negativt till kundernas förtroende för bolagets nuvarande och framtida verksamhet? Ekonom gänget Ekonom gänget Fjärrvärmenämndens granskningsstruktur Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

58  Kraftiga investeringsbehov  Komplexa marknadsförhållanden  Utbrett statligt och kommunalt ägande  Potentiellt höga vinstmarginaler  Lågt förtroende hos kunder och allmänhet  Viktig infrastruktur med betydande externaliteter Kapitalintensiv verksamhet med investeringsutmaningar Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

59 Fjärrvärmeleveranser Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

60 Framtiden, pris & konkurrens Prisfrågan har blivit central Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT

61 Byggsektorns ambitioner Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Bryggan Ekonom gänget Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ BORT


Ladda ner ppt "Ekonom gänget Bryggan Hur ser en fond ut ? Ekonom gänget Bryggan Norsk fjernvarme Ålesund Promea & Partners Corporate Advisors."

Liknande presentationer


Google-annonser