Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser en fond ut ? Norsk fjernvarme Ålesund Bryggan Bryggan Ekonom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser en fond ut ? Norsk fjernvarme Ålesund Bryggan Bryggan Ekonom"— Presentationens avskrift:

1 Hur ser en fond ut ? Norsk fjernvarme Ålesund Bryggan Bryggan Ekonom
gänget Ekonom gänget Promea & Partners Corporate Advisors

2 Thore Sahlin ERFARENHETER 35 år i energibranschen
Vice VD Göteborg Energi Ordf. Svensk fjärrvärme Ordf. Nordvärme Styrelseledamot Euro Heat & Power Ordf. Fjärrsyn Forskning och utvecklingsprogrammet för fjärrvärmebranschen i Sverige IDAG VD och ägare Sahlins GEBIT AB Partner och Managementkonsult på Promea & Partner AB Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

3 Tre sätt att komma i kontakt med mig:
+46 (0) Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

4 Relationstal Norge - Sverige
5 miljoner 5 TWh år 1981 40 st 40% Sverige 10 miljoner 60 TWh år 1949 150 st 20% Folkmängd Fjärrvärme Branschstart Antal bolag Andel av befolkning i huvudstadsregionen - MEN… SAMMA PRODUKT! Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

5 Europa: Energibalans för EU27 i fyra led
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

6 CO2, Svavel, CO, SO2, Ca, Kärnbränsleavfall, aska
Systemanalys Produkt Ljus/Kraft Värme/Kyla Transport Kraftvärmeverk Kärnkraftverk Värmeverk Raffinaderi Industri Gasverk Process Värme Spillvärme Restprodukter CO2, Svavel, CO, SO2, Ca, Kärnbränsleavfall, aska Kol Uran Sol Biobränsle Olja Gas Resurser Vatten Vind Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

7 Värmeflöden omkring ett fjärrvärmesystem
Sekundär energileverans Värme som har återvunnits från kraftvärmeverk, avfallsförbränning, raffinaderier eller spillvärme från industrin Grundläggande idé om fjärrvärme Värme levererad för låga temperaturkrav Fjärrvärme system Primär energileverans: Förnyelsebar värme tex geotermisk eller biomassa Primär energileverans: Fossilt bränsle för topp- eller säkerhetsbehov peak, back-up Värmeförluster Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

8 Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 1
Fjärrvärmens affärsidé är: Att utnyttja lokala bränsle- eller värmetillgångar utan alternativ användning För att tillfredsställa lokala värmebehov Genom en lokal marknadsplats Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

9 Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 2
De fem strategiska produktionsresurserna för fjärrvärme är: Kraftvärme (samproduktion av el och värme i samma anläggning) Avfallsförbränning Industriell spillvärme Geotermisk värme Besvärliga bränslen, dvs svåranvända i små lokala pannor (skogsavfall, sågspån, olivkärnor mm) Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

10 Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 3
Fjärrvärmens egenskaper ger möjlighet till: Låga koldioxidutsläpp Flexibilitet Låg lokal miljöpåverkan Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

11 Nytta med fjärrvärme: Affärsidé 4
Emissioner (miljöpåverkan) Råvaror (t ex bränslen) Kundbehov Energisystem FJÄRRVÄRME: Andra råvaror FJÄRRVÄRME: Återvinning Energiförluster Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

12 Teknik, Kapital, Marknad
Omsättning runt 30 miljarder kr per år Återanskaffningsvärde på 150 miljarder kr Marknadsandel på 60% för uppvärmning av byggnader Enkel teknik med rörsystem som länkar samman värmebehov och värmetillförsel Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

13 Kundernas värmesystem
Systemets 4 huvuddelar Kundernas värmesystem Fjärrvärmecentralen - Som överför fjärrvärmen till byggnaden Fjärrvärmenätet - Fram- och returledningar Värmefabriken - Återvunnen eller primär värme 4) 1) 3) 2) Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

14 Energipriser Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin gänget gänget
Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

15 Försäljningsutveckling
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

16 Marknadsandelar i Sverige 1960-2009
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

17 Marknadsandelar i Sverige 2009
20-25% Ökat värme-behov vid eleffektivisering Nyanslutning 5-10% Energieffektivisering 5-10% 5% Värmepumpar 5% Varmare klimat 100% 80% 2007 2025 Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

18 Fjärrvärme i Norge

19 Historiska leveranser av fjärrvärme
Norge Sverige TWh/år 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ssb.no/fjernvarme/ Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

20 Produktionsmix Sverige
Produktionsmix Norge ssb.no/fjernvarme/ Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

21

22 Fjärrvärme & miljö

23 Fjärrvärmen har flyttat från fossilekonomi…
Fjärrvärmen har flyttat till klimatekonomi Fler branscher följer i samma spår Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

24 En grön resa har gjorts Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin
Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

25 Bränsle och värmetillförsel
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

26 Låga koldioxidutsläpp från den svenska fjärrvärmen
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

27 Fjärrvärme i Europa

28 Fjärrvärmesektorn är liten i Europa
EU27 under 2008, Ursprung från värmeutbud för värmeförfrågan i bostads- och service sektor. Total värme var 11,5 EJ, ej inkluderat indirekt värme från elanvändning inomhus Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

29 Möjlighet till expansion i Europa
Tillgängliga resurser och motsvarande värmeflöden under 2003 i EJ/år för målområdet vilket är 32 länder. Kvarstående värme från värmekraftverk Totala resurser som passar för direkt geotermisk värme 19,2 370 1,5 Industriell kraftvärme 1,4 Potential från biomassa i Europa 0,02 2,3 Genererad fjärrvärme 13-18 0,17 0,03 1,1 Överskottsvärme från industrin 0,14 0,5 Avfallsförbränning 2,0 Ej återvinningsbart avfall Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

30 Infrastrukturell branschlogik vs marknadsbaserad
Infrastrukturlogik Marknadslogik Primärt fokus Funktion Form Produkt kvalitet Homogen Differentierad Investerares förväntningar Tillräcklig lönsamhet Hög lönsamhet Nödvändiga marknadsvillkor Stabilitet Volatilitet Planeringshorisont Lång Kort Fokus i prissättningen Kostnadsbaserad Marknadsbaserad Fokus i kapitalstruktur Lån Eget kapital Ägarstyrning Aktiva ägare Institutionellt ägande Lämplig metod för Investerings- och Artificiella marknads intervenering produktionsstöd mekanismer Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

31 Utmärkande egenskaper i affärslogiken
Infrastrukturell verksamhet som utmärks av djupa bindingar till plats, investeringar, kunder och ägare Kräver ett långsiktigt engagemang från bolagets intressenter Känslig för förändring av kontraktetet mellan marknad, offentlig och privat svär. Förutsätter en betydande legitimitet Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

32 Porters konkurrensanalys
”Hur attraktiv är vår bransch ur ett konkurrensperspektiv ?” Hot från substitut Värmepumpar Substitut Företag Nya aktörer Kunder Kundernas förhandlingsstyrka Etableringshot Konkurrens mellan befintliga företag i branschen Små - kan öka med nytt regelverk Svag – ökar något med nytt regelverk Svag Leverantörer Leverantörernas förhandlingsstyrka Medel Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

33 Resultat från intervjuer med svenska fjärrvärmeföretag
Utmaningar i framtiden Resultat från intervjuer med svenska fjärrvärmeföretag Regelförändringar & politiska beslut TPA  Nya styrmedel och EU- direktiv Kommunallagens begränsningar för nya kringtjänster En minskande efterfrågan Effektiviseringar hos kund Nya hus har små värmebehov Liten potential kvar att ansluta Allt effektivare värmepumpar Ett varmare klimat Få nya lönsamma marknader Nya och ändrade kundkrav Kunderna vill kunna påverka Krav på klimat- & miljöegenskaper Svagare förtroende Ifrågasatt miljö- och klimatfördel med fjärrvärmen Kostnadsstruktur, fast och rörligt Stora fasta kostnader Stora behov av reinvesteringar Dyrare bränslen, bl.a. flis och avfall Höga avkastnings-krav från ägaren Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

34 Tack! Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin gänget gänget
Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

35 Extra bilder

36 Teknik, kapital & marknad

37 Uppbyggnad & grundprinciper

38 Nytta med fjärrvärme

39 Fjärrvärme i Sverige

40 Ta bort?? Bränsle 2010 Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin
Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

41 Riskkategorisering Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin gänget
Strategiska risker (lång sikt) Vikande efterfrågan/ Konkurrenters ageranden Nya regleringar/politiska händelser Sociala händelser Kundpreferenser Bristande kompetens och förmågor Bolagets kostnadsstruktur/nivå Bolagets kapitalbindning Bolagets kapitalstruktur Affärs- och finansiella risker (lång sikt) Driftsrelaterade risker (kort sikt) Olyckor/Driftsstopp/Processtörningar Projektavvikeler Miljörisker Administrativa fel Kontraktsvillkor/legala risker Ryktesrisker Ekonomiska risker (kort sikt) Generell efterfrågan Prisrelationer Växelkurs Räntenivåer Råvarupriser Katastrof risker (kort sikt) Naturkatastrofer Katastrofer orsakade av människan Terrorattacker Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

42 Riskhantering Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin gänget gänget
Strategiska risker (lång sikt) Affärsutveckling Innovation/kreativitet Förmågor för att respondera Alternativplanering Strategisk analys Omvärldsbevakning Affärs- och finansiella risker (lång sikt) Kostnadskontroll Intern effektivisering Finansiell kompetens Legitimitet Driftsflexibilitet Värderingar, kultur och transparens Styr- och kontrollsystem Intern uppföljning och redovisning TQM Standardisering och certifiering Driftsrelaterade risker (kort sikt) Ekonomiska risker (kort sikt) Strukturell flexibilitet Portföljdiversifiering Finansiella derivat Försäkringar Riskförskjutning Riskminskning Hög beredskap Katastrofrisker (kort sikt) Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

43

44 Teknik, kapital och marknad Uppbyggnad och grundprinciper
Disposition Teknik, kapital och marknad Uppbyggnad och grundprinciper En kapitalintensiv verksamhet Nytta med fjärrvärme Fjärrvärme i Sverige Fjernvarme i Norge Fjärrvärme & miljö Fjärrvärme i Europa Kapitalbindning och framtid Bryggan Bryggan Norsk Fjernvarme, Ålesund Thore Sahlin Maj 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

45 Fjärrvärme i Sverige

46 Ägande i Sverige Bryggan Bryggan Ekonom Ekonom Thore Sahlin gänget
Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

47 Motiv för en kommun att äga energibolag
Kommunstyrelsens ordförande VD Påverka det lokala energisystemet Påverka den lokala miljön Lågt pris på fjärrvärme Lågt elnätspris Öka regionens konkurrenskraft Finansiera andra kommunala verks. Öka kvaliteten i andra kom. verks. Lönsammare än försäljning Ger finansiell stabilitet Arv historiska orsaker Oklara motiv Andra än ovanstående Ordförande i bolagsstyrelsen Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

48 Betydelse av kommunal ägare de senaste 10 åren & kommande 10 åren
Ordförande i bolagsstyrelsen Väldigt liten betydelse Liten betydelse Viss betydelse Vikigt Väldigt viktigt Ingen åsikt VD Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

49 Viktigaste förändringarna avseende bolagets verksamhet kommande 10 åren
Ordförande för bolagsstyrelsen Ökat miljöfokus Mer kraftproduktion Mer vindkraft Mer kraftvärme Mer värmeproduktion Mer energitjänster Expansion av fjärrvärmesystemet Expansion av gasnätet Förstärkningar av elnätet Expansion av fjärrvärme till småhus Nuvarande verksamhet behöver ej förändras Andra förändringar VD Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

50 Olika system har olika tidsperspektiv på förändring
Mode Handel Infrastruktur 1/2 - 1 år 1- 5 år Politiska system 20-50 år Kultur och livsmönster Biologiska system 50 – 200 år år år Eugen Rosenstock Huessy, 1938, Out of Revolution Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

51 Tredelad grund för offentligt ägda energibolag
Värdedrivet ägarskap Vinstdrivande verksamhet Infrastrukturell branschlogik Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

52 Uppbyggnad och grundprinciper
BORT Huvudidé idag: Bränslesubstitution och värmeåtervinning, INTE centraliseringen i sig Kapitalintensiv verksamhet (nät och produktionsanläggningar) Främst för byggnadsuppvärmning och varmvatten Centraliseringen är inte riskfri, bränder och tryckslag kan inträffa Fjärrvärmelag kom 2008 Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

53 Leveranssäkerhet - olyckor
BORT  Paris Göteborg 1999 Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

54 Fjärrvärmelagen & regelverk
BORT Fjärrvärmelagen & regelverk

55 BORT Fjärrvärmelagen Energimarknadsinspektionen (EI) Konkurrensverket
Fjärrvärmenämnden Reko/Frivillig Prisprövning (Godkänd nivå) Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

56 Fjärrvärmelagens syfte – stärka kundernas ställning och öka insyn
BORT Prisinformation (5§) Ett fjärrvärmeföretag ska se till att uppgifterna om företagets priser för fjärrvärme och för en anslutning till fjärrvärmeverksamheten samt om hur ett pris bestäms finns enkelt tillgängliga för kunder och allmänhet Om skilda priser gäller för olika kategorier av kunder har företaget samma skyldighet i fråga om uppgifter om grunderna för indelning av kunder i olika kategorier Förhandlingsskyldigheten (8 §) Ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller Ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för bedömning av skäligheten av avtalsvillkoret Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

57 Fjärrvärmenämndens granskningsstruktur
BORT Kan kunden med hjälp av tillgänglig information: Beräkna sin fjärrvärmekostnad? Förstå hur priset sätts? Bilda sig en uppfattning om skäligheten i priset? Bilda sig en uppfattning om framtida prisnivåer? Finns andra omständigheter i företagets kundkommunikation som bidrar negativt till kundernas förtroende för bolagets nuvarande och framtida verksamhet? Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget Ekonom gänget Ekonom gänget

58 Kapitalintensiv verksamhet med investeringsutmaningar
BORT Kraftiga investeringsbehov Komplexa marknadsförhållanden Utbrett statligt och kommunalt ägande Potentiellt höga vinstmarginaler Lågt förtroende hos kunder och allmänhet Viktig infrastruktur med betydande externaliteter Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

59 Fjärrvärmeleveranser
BORT Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

60 Framtiden, pris & konkurrens
BORT Prisfrågan har blivit central Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget

61 Byggsektorns ambitioner
BORT Bryggan Bryggan Fjärrvärme Skäl & Själ Thore Sahlin Februari 2012 Ekonom gänget Ekonom gänget


Ladda ner ppt "Hur ser en fond ut ? Norsk fjernvarme Ålesund Bryggan Bryggan Ekonom"

Liknande presentationer


Google-annonser