Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO"— Presentationens avskrift:

1 Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO Jerry Ericsson, CFO

2 Varför Studsvik? Översikt Högteknologiskt
Spjutspetskompetens Anläggningar Stabil underliggande marknad – långsiktig tillväxt Åldrande kärnkraftsbestånd Växande avfallsmängder Avveckling/utbyggnad Värdepotential – hög risknivå THOR BNCT Nya projekt

3 Studsviks historia Översikt 1947 1960 1990-talet AB Atomenergi
R2-reaktorn Privatisering

4 Verksamhet Översikt Studsvik är ett högteknologiskt
företag med fokus på kärnkraftindustrin och nukleär teknik Nuclear Technology Erbjuder produkter och tjänster till kärnkraftsindustrin Nuclear Medicine Utvecklar och erbjuder produkter och metoder för medicinskt bruk med anknytning till nukleär teknik Waste & Decommissioning Behandlar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk, sjukhus och andra institutioner Industrial Services Erbjuder miljöanpassad industriservice ex. dekontaminering och strålskydd

5 Studsvik i världen Översikt Nettoomsättning 2000 Antal anställda 2000
Sverige Norge USA: Storbritannien Tyskland Boston Schweiz Indiana Japan Tennessee Antal anställda 2000

6 Strategier Översikt Internationell närvaro
Organisk tillväxt i kombination med allianser, Joint Ventures och förvärv Helhetslösningar Lösa miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem för kunderna Forskning och utveckling

7 Marknad

8 Kärnkraftsindustrin Marknad 438 kommersiella reaktorer i drift
Nybyggnation pågår främst i Asien och Östeuropa Avveckling sker främst i Västeuropa och Nordamerika Befintliga reaktorer Under uppförande Avvecklade reaktorer

9 Antal reaktorer och medeleffekt
Kärnkraftsindustrin Marknad Tillväxten i beståndet har avtagit Men genomsnittsåldern ökar Beståndet äldre än 30 år Antal reaktorer och medeleffekt

10 Drivkrafter Marknad Stigande ålder i kärnkraftsbeståndet
Växande mängd radioaktivt avfall Ökande krav på kvalitet och säkerhet Avveckling/utbyggnad Outsourcing Nya tillämpningsområden för nukleär teknik

11 Affärsområden

12 Nuclear Technology Trend
Testning och analys av kärnbränsle och material Programvara för optimering av reaktordrift Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalyser Neutronbestrålning och neutronstrålar för forskning De viktigaste konkurrenterna inom testning och analys är: Halden reaktorn (Norge), HFR Petten (Holland), OSIRIS (Frankrike) samt JMTR (Japan) Konkurrenter inom programvara: BNFL Westinghouse Atom, Framatome ANP, General Electric, Toshiba samt Hitachi

13 Anläggningar Nuclear Technology R2-reaktorn R2-0 reaktorn
Byggd 1960 Användningsområden: test av kärnbränsle och material produktion av radioisotoper neutronbestrålningstjänster R2-0 reaktorn Byggd 1960, ombyggd 2000 Används främst för BNCT Hot Cell Laboratorium Lab för analys av bestrålat kärnbränsle och material R2-0 STORAGE NDT R2

14 Finansiell information
Nuclear Technology Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning 256,8 313,7 282,3 311,7 319,3 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 15,3 33,6 23,2 32,5 11,3 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 6,0 10,7 8,2 10,4 3,5 Investeringar 17,4 7,1 48,3 38,5 31,4 Medelantal anställda Svag utveckling 2000 hänförbar främst till problem i bestrålnings- projekt, får effekt på resultatet även under 2001 Årliga investeringar cirka 30 mkr, främst bränsle Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000

15 Framtidsutsikter Nuclear Technology
Stor marknad trots minskat antal kunder Japanska marknaden central – viktigt att lösa problem i bestrålningsprojekt Nya bränsletyper och ökad utbränning av bränsle Nya applikationsområden för programvara Ökad efterfrågan på tester

16 Waste & Decommissioning
Trend Behandling av torrt låg- och medelaktivt avfall Behandling av metalliskt låg- och medelaktivt avfall Volymreduktion av jonbytarmassor Konsulttjänster De viktigaste konkurrenterna inom torrt låg- och medelaktivt avfall: Socodei (Frankrike), Cilva (Belgien) samt Forschungszentrum (Tyskland) Konkurrenter inom metalliskt låg- och medelaktivt avfall: Socodei (Frankrike), Siempelkamp (Tyskland) samt British Nuclear Fuels (Storbritannien) ?

17 Anläggningar Waste & Decommissioning Förbränningsanläggning i Studsvik
Kapacitet 2000: 475 ton/år Kapacitetsutnyttjande 2000: 50,7% Smältanläggningen i Studsvik Tillstånd 2000: ton/år Tillståndsutnyttjande 2000: 37,3% Pyrolysanläggning i Erwin Projekterad kapacitet: ft3/år Kapacitetsutnyttjande 2000: 38,3%

18 Erwin-anläggningen Waste & Decommissioning
Volymreduktion av jonbytarmassor Baseras på egenutvecklad pyrolysprocess – THOR Kan leda till stora kostnadsbesparingar för kunden Produktion av jonbytarmassa: fot3 per år Pris idag dollar per ft3 Historiskt pris dollar per ft3 Framgångsfaktorer Prisutveckling avseende slutdeponi Uppnådd produktionskapacitet Uppnådd volymreduktion Ytterligare användningsområden

19 Break-even analys Waste & Decommissioning Nödvändig produktion för
Rörlig kostnad, Pris, USD/fot3 USD/fot 234 (VR=4) 154 (VR=7) Nödvändig produktion för break-even (EBITDA)

20 Finansiell information
Waste & Decommissioning Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning 77,2 61,6 73,9 92,2 159,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 9,3 -4,7 12,1 16,0 -50,3 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 12,0 neg, 16,4 17,4 neg. Investeringar 15,7 76,0 166,6 93,8 145,4 Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000 Såväl intäktsökning som resultatförsämring 2000 är hänförbar till Erwin Investeringsbehov cirka 13 mkr

21 Framtidsutsikter Waste & Decommissioning Erwin-anläggningen
Stor potential men hög risk DOE-avfall Andra marknader för THOR-processen Ökat behov av smält- och förbränningstjänster generellt Potential utanför kärnkraftsektorn

22 Industrial Services Trend Tjänster till kärnkraftindustrin
Tjänster till process- och tillverkningsindustrin De viktigaste konkurrenterna rörande tjänster till kärnkraftsindustrin: NFI, Elajo och StrålskyddsPoolen i Sverige samt RTK (Finland), Lieblang Cosmos, KEI och Safetec i Tyskland Konkurrenter rörande tjänster till process- och tillverkningsindustrin: NFI (Sverige) samt ett antal mindre lokala aktörer

23 Finansiell information
Industrial Services Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning 105,3 149,3 257,1 365,8 376,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 14,2 19,8 26,6 26,3 29,5 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 13,5 13,3 10,3 7,2 7,8 Investeringar, inkl förvärv 13,6 1,4 101,0 18,0 24,9 Medelantal anställda Förvärv av konkurrenten SINA i Tyskland fördubblade omsättningen 1998/1999 Lägre marginal i SINA Årligt investeringsbehov cirka 13 mkr Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000

24 Framtidsutsikter Industrial Services Tillväxt huvudsakligen inom
Driftsentreprenad för kärnkraftverk samt process- och tillverkningsindustri Kommande avställningsprojekt inom kärnkraftindustrin, i huvudsak utanför Sverige Förvärv på fragmenterade marknader

25 Nuclear Medicine Trend BNCT Radioisotoper
Konkurrenter inom BNCT: andra behandlingsformer Konkurrenter inom radioisotoper: HFR i Petten (Holland), Nordions NRU (Canada), MURR och ATR (USA) samt RIAR reaktorerna (Ryssland)

26 BNCT-anläggningen Nuclear Medicine
Teknik för behandling av svåra cancersjukdomar Patentsökt litiumfilter - ökar metodens effekt väsentligt Behandling sker vid R2-0 Inledningsvis med snabbväxande hjärntumörer Första patienten behandlades 13 mars 2001 Kapacitet för upp till patienter/år

27 Finansiell information
Nuclear Medicine Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % Investeringar Medelantal anställda Omsättning och resultat hänförligt till försäljning av radioisotoper, medan investeringar avser BNCT Framtida investeringar beror på BNCTs framgång Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000

28 Framtidsutsikter Nuclear Medicine
BNCT – möjligt genombrott i behandlingen av snabbväxande tumörer Bättre livskvalitet Förlängd livstid Samarbete med andra reaktorer BNCT Isotoper

29 Finansiell information

30 Nettoomsättning per affärsområde
1996 1997 1998 1999 2000 Nuclear Technology Industrial Services Other Business Waste & Decommissioning Nuclear Medicine Tillväxt om 17 procent per år Industrial Services har svarat för merparten av tillväxten Främst tack vare förvärvet av SINA i Tyskland

31 Rörelsemarginal Rörelsemarginalen 1996 - 99: 4,6 - 7,6%
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1996 1997 1998 1999 2000 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Nettoomsättning Rörelsemarginal Rörelsemarginalen : 4,6 - 7,6% Rörelsemarginalen 2000: negativ

32 Resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Rörelsekostnader exklusive avskrivningar Återbäringsmedel från SPP m m Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar , Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Financiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsintresse Årets resultat

33 Proforma balansräkning 2000
Belopp i miljoner kronor Nyemission/ Utfall Tillskott Proforma Goodwill Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar 1, ,132.7 Eget kapital och minoritet , Långfristiga räntebärande skulder , Långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder ,0 1.3 Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder 1, ,132.7

34 Kassaflödesanalyser i sammandrag
Belopp i miljoner kronor Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansiella poster, netto Skatt Kassaflödes före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar Kassaflöde efter investeringar

35 Data per aktie Belopp i miljoner kronor 1998 1999 2000 2000P1
Antal aktier vid periodens slut 5,800,000 5,800,000 5,800,000 8,114,211 Genomsnittligt antal aktier 5,800,000 5,800,000 5,800,000 8,114,211 Vinst per aktie Eget kapital per aktie 1 Efter kapitaltillskott och nyemission. 1 Efter kapitaltillskott och nyemission

36 Finansiella mål, exkl. Erwin
Organisk tillväxt – Lägst fem procent per år under den kommande treårsperioden Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar – Långsiktigt lägst 8 procent Räntabilitet på sysselsatt kapital – I nya projekt, anläggningar och bolag ej understigande 15 procent Soliditet – Långsiktigt ej understigande 30 procent

37 Utdelning av Atles aktier i Studsvik
Varje 10-tal aktier i Atle ger en aktie i Studsvik Beslut om utdelning fattas av Atles bolagsstämma den 19 april Sista dag för handel inklusive rätt är den 19 april 2001 Avstämningsdagen för erhållande av aktier i Studsvik är den 24 april 2001 Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj

38 Resultat Januari-Mars 2001

39 Finansiell information Q1
Omsättningen ökade med 7,5 procent till MSEK 196,9 (183,1) Resultatet före goodwillavskrivningar, rensat för engångs-poster, blev MSEK -17,3 (0,7). Verksamheten i Erwin ingår med ett resultat uppgående till MSEK ‑20,0 (4,3). De första patienterna behandlades i BNCT-anläggningen Efter ett omfattande åtgärdsprogram har Erwin-anläggningen i huvudsak nått planerade tekniska prestanda. Marknadspriserna är dock fortfarande låga. Nyemission och aktieägartillskott tillförde Studsvik MSEK 320,5.

40 Resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor mån 3 mån Helår Nettoomsättning 196,9 183,1 818,8 Rörelsekostnader exklusive avskrivningar -206,0 -172,4 -815,4 Återbäringsmedel från SPP m m - 20,1 130,8 Rörelseresultat före avskrivningar -9,1 30,8 134,2 Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar -20,4 -9,9 -67,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -29,5 20,9 66,4 Avskrivningar på goodwill -2,5 -2,1 -9,9 Rörelseresultat -32,0 18,8 56,5 Finansiella poster, netto -4,2 -0,7 -13,1 Resultat efter finansiella poster -36,2 18,1 43,4 Skatt -5,7 -0,8 -50,8 Minoritetsintresse 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -41,9 17,3 -7,4

41 Resultatanalys koncernen Q 1
Belopp i miljoner kronor mån 3 mån Rörelseresultat före avskrivningar - 9,1 30,8 Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar -20,4 -9,9 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar - 29,5 20,9 Återläggning engångsposter 12,2 -20,1 Avskrivningar på goodwill -2,5 -2,1 Rörelseresultat justerat för engångsposter -19,8 -1,3 Varav Erwinverksamheten -20,0 4,3 Rörelseresultat justerat för engångsposter och Erwin 0,2 -5,6

42 Finansiell information Q1
Nuclear Technology Belopp i miljoner kronor 3 mån 3 mån Helår Nettoomsättning 89,4 90,3 319,3 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -6,7 7,8 11,3 Rörelseresultat -6,7 7,8 11,3 Investeringar 8,7 11,3 31,4 Medelantal anställda Positiv utveckling för Studsvik Scandpower Fortsatt behov av extra resurser i bränsleprojekt pressar resultatet för Studsvik Nuclear AB Engångskostnader för avveckling av Studsvik Instrumentteknik AB på MSEK -5,7

43 Finansiell information Q1
Waste & Decommissioning Belopp i miljoner kronor 3 mån 3 mån Helår Nettoomsättning 42,1 33,9 159,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -13,1 1,7 -50,3 Rörelseresultat -13,1 1,7 -50,3 Investeringar 3,2 24,6 145,4 Medelantal anställda Studsvik RadWaste AB utvecklas väl Erwinanläggningen har i huvudsak nått planerade tekniska prestanda Resultatet pressas f.n. av såväl låga priser som låga volymer Verksamheten i USA belastade resultatet med MSEK -20,0

44 Finansiell information Q1
Industrial Services Belopp i miljoner kronor 3 mån 3 mån Helår Nettoomsättning 74,1 69,9 376,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 2,0 1,2 29,5 Rörelseresultat -0,3 -0,5 20,3 Investeringar 3,2 1,4 24,9 Medelantal anställda SINA endast verksamt inom det nukleära området sedan del av verksamheten avyttrats Strålskyddsverksamheten utvecklas positivt, uppdrag i såväl Sverige och Tyskland som i Storbritannien och USA

45 Finansiell information Q1
Nuclear Medicine Belopp i miljoner kronor 3 mån 3 mån Helår Nettoomsättning 0,6 2,5 16,0 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 0,1 0,3 1,5 Rörelseresultat 0,1 0,3 1,5 Investeringar 2,0 5,0 17,1 Medelantal anställda 7 6 7 Första patienterna behandlade i BNCT-anläggningen

46 Varför Studsvik? Högteknologiskt
Spjutspetskompetens Anläggningar Stabil underliggande marknad – långsiktig tillväxt Åldrande kärnkraftsbestånd Växande avfallsmängder Avveckling/utbyggnad Värdepotential – hög risknivå THOR BNCT Nya projekt

47 Back-ups

48 Koncernen

49 Oskarshamns Kraftgrupp, OKG
Tio största kunderna 1999 Kund Land Försäljning, MSEK Vattenfall Group Sverige 81 AB SVAFO 39 Gemeinschaft Kernkraftwerk Neckar, GKN Tyskland 36 Mitsubishi Heavy Industries Japan 28 Gesellschaft für Nuklear Service, GNS Preussen Elektra 25 Oskarshamns Kraftgrupp, OKG 24 Forsmarks Kraftgrupp 22 Forschungszentrum Karlsruhe 17 Barsebäck Kraft AB 16

50 Balansräkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor Goodwill Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar ,132.7 Eget kapital Minoritetsintressen Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ,132.7

51 Finansiella nyckeltal
Belopp i miljoner kronor Proforma 2000 Marginaler Rörelsemarginal före goodwill- avskrivningar, % neg. Rörelsemarginal, % Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg. Räntabilitet på eget kapital, % neg. Kapitalstruktur Sysselsatt kapital Eget kapital Räntebärande nettoskuld Soliditet, %

52 Nuclear Technology

53 Tjänsteområden 1(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Testning och analys av kärnbränsle och material Analys av bränslestavar för kommersiella reaktorer Analys av material som bestrålas i kärnkraftverken Kärnkraftverk och bränsleleverantörer Totalt finns cirka 300 reaktorer globalt, varav ett tiotal är konkurrenter Konkurrenter finns främst i Norge (Halden), Holland (HFR Petten) Frankrike (OSIRIS) samt Japan (JMTR)

54 Tjänsteområden 2(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Programvara för optimering av reaktordrift Beräkningar som optimerar bränsleutnyttjande Leder till stora besparingar för kunden då bränsle är kärnkraftverkens största insatsvara Kärnkraftverk och bränsleleverantörer Studsvik är den ledande oberoende leverantören i världen av dessa produkter Konkurrenterna utgörs av bränsleleverantörerna själva

55 Tjänsteområden 3(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalyser Säkerhets- miljö- och riskanalys för befintliga och projekterade kärnkraftverk Ledning av administration större kärntekniska anläggningsinvesteringar Kärnkraftverk samt bolag som hanterar eller slutförvarar kärnbränsle Kunderna själva utgör största konkurrentkategorin

56 Tjänsteområden 4(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Neutronbestrålning och neutronstrålar för forskning Kisedopning Neutroner för forskningsändamål till Universitet och högskolor mot ersättning om 35 mkr per år Produktion av radioisotoper - se Nuclear Medicine Kiseldopning - producenter av halvledarmaterial, främst i Japan och Europa Kiseldopning - CEA (Frankrike), ANSTO (Australien) och MURR (USA)

57 Finansiell information
Uppskattade årliga investeringar, mkr

58 Nuclear Technology

59 Tjänsteområden 1(3) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Behandling av torrt låg- och medelaktivt avfall Förbränning av emballage, kläder och annan skyddsutrustning Förbränning sker i anläggning utanför Nyköping Radioaktiva restprodukter återgår till producenten Europeiska kärnkraftverk samt de statliga myndigheter och organisationer som bildats för att ta hand om avfallet Socodei (Frankrike, 5000 ton/år), Cilva (Belgien, 500 ton/år), Forschungszentrum (Karlsruhe, 200 ton/år)

60 Tjänsteområden 2(3) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Behandling av metalliskt låg- och medelaktivt avfall Skrot som uppstår vid bl.a. byte av reaktorkompo-nenter och rivning av reaktorer Smältning sker i anläggning utanför Nyköping (gällande tillstånd: 2500 ton), varefter det återgår till producenten eller friklassas och säljs som skrot Främst europeiska kärnkraftverk Socodei (Frankrike, ton/år), Siempelkamp (Tyskland, ton/år) och BNFL (UK, ton/år)

61 Tjänsteområden 3(3) Tillämpning: Kunder: Konsulttjänster
Konsulttjänster för dekontaminering, avfallshantering och rivning Svafo, 25 mkr per år Främst europeiska kärnkraftverk samt myndigheter

62 Finansiell information
Uppskattade investeringar 2001, mkr

63 Erwin

64 Anläggningen i Erwin Sammanlagda investeringar uppgår till 520 miljoner kronor Skiljeförfarande pågår med turn-key-leverantören Metric/Duke avseende förseningar och brister Planerad kapacitet uppgår till fot3 per år och planerad volymreduktion till gånger Under 2000 uppgick produktion till en årstakt om fot3 och volymreduktion till cirka 4 gånger Orsaken är tekniska problem samt högre salthalter i avfall Produktionsstopp planeras i april/maj för att få upp anläggningens kapacitet

65 Marknadsförutsättningar 1(4)
Årlig produktion och nuvarande prisnivå Produktion av jonbytarmassa: fot3 per år Dessa måste slutdeponeras och idag finns endast en slutdeponi i USA – Barnwell i South Carolina Priset för slutdeponering har under större delen av 1990-talet legat i intervallet dollar per fot3 men ligger idag i nivån dollar per fot3, betydligt under när investeringsbeslutet fattades

66 Marknadsförutättningar 2(4)
Faktorer som påverkar priset South Carolina har bildat (tillsammans med New Jersey och Conneticut) en compact som bland annat har rätt att besluta om: vilket pris som skall tillämpas (olika priser för olika stater är tillåtna) Idag tas avfall emot från i princip alla stater Nya lagar stipulerar att avfall från andra stater skall minskas successivt och helt förbjudas från och med 2008 Detta föranleder på sikt behov av en annan slutdeponi för deponering av avfall genererat i andra stater – någon sådan deponi finns idag inte

67 Marknadsförutsättningar 3(4)
Faktorer som påverkar priset, forts I lag från sommaren 2000 anges en prisnivå för slutdeponi i Barnwell baserad på historiska data om dollar per fot3 Denna prisnivå tillämpas ej – enligt bolagets bedömning bland annat på grund av budgetunderskott i staten South Carolina Vidare anges i en förordning att bästa möjliga förbehand- lingsteknik, såsom volymreduktion, skall användas före slutdeponi Inte heller denna förordning efterlevs idag

68 Marknadsförutsättningar 4(4)
Faktorer som påverkar priset, forts Ett företag i Utah, som fram till idag har deponerat extremt lågaktivt avfall på sin site - har ansökt om licens för att ta emot låg- och medelaktivt avfall, såsom jonbytarmassa, för slutdeponering. Vissa frågetecken återstår: Licens Skatt Tillämpningsföreskrifter Sammantaget råder stor osäkerhet kring prisbilden för slutdeponering av jonbytarmassa och därmed även kring det pris som Studsvik kan ta ut för volymreduktion av avfallet

69 Utfall 2000 Erwin Waste & Decommissioning Intäkter EBITDA EBIT
Genomsnittspris Volymreduktion, snitt Produktionsvolym

70 Break-evenanalys

71 Decommissioning exkl. Erwin

72 Tjänsteområden 1(2) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Tjänster till kärnkraftindustrin Dekontaminering - genomförs främst under revisioner i kärnkraftverk Rivning av kontaminerade anläggningar Tjänster relaterade till avfallshantering, främst paketering av avfall för transport Kärnkraftverk i främst Sverige och Tyskland Avvecklingsprojekt i Tyskland NFI, Elajo och Strålskyddspoolen (Sverige) RTK (Finland) Lieblang Cosmos, KEI samt Safetec (Tyskland)

73 Tjänsteområden 2(2) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter:
Tjänster till process- och tillverkningsindustrin Processrengöring, dvs rengöring av icke strålningsklassad utrustning och lokaler i industriprocesser Huvudsaklig metod är vattenblästring Största kund är Volvo NFI (Sverige) samt mindre aktörer

74 Finansiell information
Uppskattade årliga investeringar, mkr

75 Nuclear Medicine

76 Radioisotoper Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Radioisotoper
För diagnostik och terapi av olika cancerformer Främst Iridium-192, Strontium-89. Jod-125 och from våren även Fosfor-32 och Svavel-35 Produktion sker i R2 Stora multinationella läkemedelsföretag som använder isotoperna i sina diagnostikaprodukter och terapeutiska läkemedel Andra forskningsreaktorer, främst HFR i Petten (Holland), Nordions NRU (Kanada), MURR och ATR (USA) samt RIAR (Ryssland)

77 Avveckling

78 Framtida avveckling av anläggningar
Avtal med SVAFO Avtal avseende avveckling ingånget 1995 med SVAFO SVAFO ägs Forsmarks Kraftgrupp, Ringhals, OKG samt Barsebäck Kraft Vattenfall har majoritet i tre av de fyra ägarna till SVAFO Studsvik åtog sig i avtalet att upphöra med verksamheten utanför Nyköping, samt föra över fastigheterna och anläggningarna till SVAFO, senast 2010 SVAFO svarar sedan för nedläggning av anläggningarna, finansierat av en fond

79 Framtida avveckling av anläggningar
Förutsättningar för förlängt tillstånd Vattenfall har åtagit sig att, gentemot delägarna i SVAFO, verka för ett förlängt tillstånd, dock senast till 2025 Förutsättningar för ett beslut om förlängning är att den fortsatta driften uppfyller säkerhetskrav och att erforderliga myndighetstillstånd erhålls, riskerna och kostnaderna för SVAFO för avvecklingen inte blir högre än vid avveckling 2010 Studsvik förmår göra nödvändiga avsättningar som är erforderliga för förpliktelser hänförliga till den fortsatta driften och framtida avveckling av anläggningarna

80 Framtida avveckling av anläggningar
Utsikter för fortsatt verksamhet Studsviks bedömning är att förlängningstillstånd kommer att erhållas Studsviks verksamhet bedöms som viktig ur säkerhets- och miljösynpunkt – från såväl tillsynsmyndigheter som kärnkraftverk En nedläggning skulle medföra att behandlingen av patienter inom ramen för BNCT-projekten (vid R2-0) måste upphöra Studsvik bedömer att förutsättningarna kommer att infrias, dvs att framtida avsättningar kommer att kunna göras och att säkerhetskraven kommer att uppfyllas


Ladda ner ppt "Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO"

Liknande presentationer


Google-annonser