Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO Jerry Ericsson, CFO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO Jerry Ericsson, CFO."— Presentationens avskrift:

1 Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO Jerry Ericsson, CFO

2 Översikt Varför Studsvik? •Högteknologiskt –Spjutspetskompetens –Anläggningar •Stabil underliggande marknad – långsiktig tillväxt –Åldrande kärnkraftsbestånd –Växande avfallsmängder –Avveckling/utbyggnad •Värdepotential – hög risknivå –THOR –BNCT –Nya projekt

3 Studsviks historia talet PrivatiseringR2-reaktornAB Atomenergi Översikt

4 Verksamhet Studsvik är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftindustrin och nukleär teknik Översikt Nuclear Medicine Utvecklar och erbjuder produkter och metoder för medicinskt bruk med anknytning till nukleär teknik Nuclear Technology Erbjuder produkter och tjänster till kärnkraftsindustrin Waste & Decommissioning Behandlar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk, sjukhus och andra institutioner Industrial Services Erbjuder miljöanpassad industriservice ex. dekontaminering och strålskydd

5 Studsvik i världen Nettoomsättning 2000 Antal anställda 2000 Översikt Sverige Norge Tyskland Schweiz Storbritannien Japan Boston Tennessee Indiana USA:

6 Översikt Strategier •Internationell närvaro •Organisk tillväxt i kombination med allianser, Joint Ventures och förvärv •Helhetslösningar •Lösa miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem för kunderna •Forskning och utveckling

7 Marknad

8 Kärnkraftsindustrin •438 kommersiella reaktorer i drift •Nybyggnation pågår främst i Asien och Östeuropa •Avveckling sker främst i Västeuropa och Nordamerika Marknad Befintliga reaktorerUnder uppförandeAvvecklade reaktorer

9 Kärnkraftsindustrin •Tillväxten i beståndet har avtagit •Men genomsnittsåldern ökar Marknad Beståndet äldre än 30 årAntal reaktorer och medeleffekt

10 Marknad Drivkrafter •Stigande ålder i kärnkraftsbeståndet •Växande mängd radioaktivt avfall •Ökande krav på kvalitet och säkerhet •Avveckling/utbyggnad •Outsourcing •Nya tillämpningsområden för nukleär teknik

11 Affärsområden

12 Trend Nuclear Technology •Testning och analys av kärnbränsle och material •Programvara för optimering av reaktordrift •Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalyser •Neutronbestrålning och neutronstrålar för forskning •De viktigaste konkurrenterna inom testning och analys är: Halden reaktorn (Norge), HFR Petten (Holland), OSIRIS (Frankrike) samt JMTR (Japan) •Konkurrenter inom programvara: BNFL Westinghouse Atom, Framatome ANP, General Electric, Toshiba samt Hitachi

13 R2-0 STORAGE NDT R2 Nuclear Technology Anläggningar •R2-reaktorn –Byggd 1960 –Användningsområden:  test av kärnbränsle och material  produktion av radioisotoper  neutronbestrålningstjänster •R2-0 reaktorn –Byggd 1960, ombyggd 2000 –Används främst för BNCT •Hot Cell Laboratorium –Lab för analys av bestrålat kärnbränsle och material

14 Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning256,8313,7282,3311,7319,3 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar15,333,623,232,511,3 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, %6,010,78,210,43,5 Investeringar17,47,148,338,531,4 Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000 •Svag utveckling 2000 hänförbar främst till problem i bestrålnings- projekt, får effekt på resultatet även under 2001 •Årliga investeringar cirka 30 mkr, främst bränsle Finansiell information Nuclear Technology

15 Framtidsutsikter •Stor marknad trots minskat antal kunder •Japanska marknaden central – viktigt att lösa problem i bestrålningsprojekt •Nya bränsletyper och ökad utbränning av bränsle –Nya applikationsområden för programvara –Ökad efterfrågan på tester

16 ? Waste & Decommissioning •Behandling av torrt låg- och medelaktivt avfall •Behandling av metalliskt låg- och medelaktivt avfall •Volymreduktion av jonbytarmassor •Konsulttjänster •De viktigaste konkurrenterna inom torrt låg- och medelaktivt avfall: Socodei (Frankrike), Cilva (Belgien) samt Forschungszentrum (Tyskland) •Konkurrenter inom metalliskt låg- och medelaktivt avfall: Socodei (Frankrike), Siempelkamp (Tyskland) samt British Nuclear Fuels (Storbritannien) Trend

17 Waste & Decommissioning Anläggningar •Förbränningsanläggning i Studsvik –Kapacitet 2000: 475 ton/år –Kapacitetsutnyttjande 2000: 50,7% •Smältanläggningen i Studsvik –Tillstånd 2000: ton/år –Tillståndsutnyttjande 2000: 37,3% •Pyrolysanläggning i Erwin –Projekterad kapacitet: ft3/år –Kapacitetsutnyttjande 2000: 38,3%

18 Waste & Decommissioning Erwin-anläggningen •Volymreduktion av jonbytarmassor •Baseras på egenutvecklad pyrolysprocess – THOR •Kan leda till stora kostnadsbesparingar för kunden •Produktion av jonbytarmassa: fot 3 per år –Pris idag dollar per ft 3 –Historiskt pris dollar per ft 3 •Framgångsfaktorer –Prisutveckling avseende slutdeponi –Uppnådd produktionskapacitet –Uppnådd volymreduktion –Ytterligare användningsområden

19 Break-even analys Rörlig kostnad, Pris, USD/fot 3 USD/fot (VR=4) (VR=7) Nödvändig produktion för break-even (EBITDA) Waste & Decommissioning

20 Finansiell information Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning77,261,673,992,2159,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar9,3-4,712,116,0-50,3 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, %12,0neg,16,417,4neg. Investeringar15,776,0166,693,8145,4 Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000 •Såväl intäktsökning som resultatförsämring 2000 är hänförbar till Erwin •Investeringsbehov 2001 cirka 13 mkr Waste & Decommissioning

21 Framtidsutsikter •Erwin-anläggningen –Stor potential men hög risk –DOE-avfall •Andra marknader för THOR-processen •Ökat behov av smält- och förbränningstjänster generellt •Potential utanför kärnkraftsektorn Waste & Decommissioning

22 Industrial Services •Tjänster till kärnkraftindustrin •Tjänster till process- och tillverkningsindustrin •De viktigaste konkurrenterna rörande tjänster till kärnkraftsindustrin: NFI, Elajo och StrålskyddsPoolen i Sverige samt RTK (Finland), Lieblang Cosmos, KEI och Safetec i Tyskland •Konkurrenter rörande tjänster till process- och tillverkningsindustrin: NFI (Sverige) samt ett antal mindre lokala aktörer Trend

23 Finansiell information Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning105,3149,3257,1365,8376,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar14,219,826,626,329,5 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, %13,513,310,37,27,8 Investeringar, inkl förvärv13,61,4101,018,024,9 Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000 •Förvärv av konkurrenten SINA i Tyskland fördubblade omsättningen 1998/1999 •Lägre marginal i SINA •Årligt investeringsbehov cirka 13 mkr Industrial Services

24 Framtidsutsikter •Tillväxt huvudsakligen inom –Driftsentreprenad för kärnkraftverk samt process- och tillverkningsindustri –Kommande avställningsprojekt inom kärnkraftindustrin, i huvudsak utanför Sverige •Förvärv på fragmenterade marknader Industrial Services

25 Trend Nuclear Medicine •BNCT •Radioisotoper •Konkurrenter inom BNCT: andra behandlingsformer •Konkurrenter inom radioisotoper: HFR i Petten (Holland), Nordions NRU (Canada), MURR och ATR (USA) samt RIAR reaktorerna (Ryssland)

26 Nuclear Medicine BNCT-anläggningen •Teknik för behandling av svåra cancersjukdomar •Patentsökt litiumfilter - ökar metodens effekt väsentligt •Behandling sker vid R2-0 •Inledningsvis med snabbväxande hjärntumörer •Första patienten behandlades 13 mars 2001 •Kapacitet för upp till patienter/år

27 Finansiell information Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % Investeringar Medelantal anställda667 Andel av koncernens nettoomsättning före koncernelimineringar 2000 •Omsättning och resultat hänförligt till försäljning av radioisotoper, medan investeringar avser BNCT •Framtida investeringar beror på BNCTs framgång Nuclear Medicine

28 Framtidsutsikter •BNCT – möjligt genombrott i behandlingen av snabbväxande tumörer –Bättre livskvalitet –Förlängd livstid •Samarbete med andra reaktorer –BNCT –Isotoper

29 Finansiell information

30 Nettoomsättning per affärsområde •Tillväxt om 17 procent per år •Industrial Services har svarat för merparten av tillväxten –Främst tack vare förvärvet av SINA i Tyskland Nettoomsättning Nuclear Technology Industrial Services Other Business Waste & Decommissioning Nuclear Medicine

31 Rörelsemarginal •Rörelsemarginalen : 4,6 - 7,6% •Rörelsemarginalen 2000: negativ –0–0 –100 –200 –300 –400 –500 –600 –700 –800 –900 –1996–1997–1998–1999–2000 –-10% –-8% –-6% –-4% –-2% –0% –2% –4% –6% –8% –10% –Nettoomsättning–Rörelsemarginal

32 Resultaträkningar i sammandrag Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Rörelsekostnader exklusive avskrivningar Återbäringsmedel från SPP m m Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar , Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Financiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsintresse Årets resultat

33 Proforma balansräkning 2000 Belopp i miljoner kronor Nyemission/ Utfall Tillskott Proforma Goodwill Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar1, ,132.7 Eget kapital och minoritet , Långfristiga räntebärande skulder ,520.7 Långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder ,01.3 Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder1, ,132.7

34 Kassaflödesanalyser i sammandrag Belopp i miljoner kronor Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansiella poster, netto Skatt Kassaflödes före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar Kassaflöde efter investeringar

35 Data per aktie 1 Efter kapitaltillskott och nyemission Belopp i miljoner kronor P 1 Antal aktier vid periodens slut5,800,0005,800,0005,800,0008,114,211 Genomsnittligt antal aktier5,800,0005,800,0005,800,0008,114,211 Vinst per aktie Eget kapital per aktie Efter kapitaltillskott och nyemission.

36 Finansiella mål, exkl. Erwin •Organisk tillväxt – Lägst fem procent per år under den kommande treårsperioden •Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar – Långsiktigt lägst 8 procent •Räntabilitet på sysselsatt kapital – I nya projekt, anläggningar och bolag ej understigande 15 procent •Soliditet – Långsiktigt ej understigande 30 procent

37 Utdelning av Atles aktier i Studsvik •Varje 10-tal aktier i Atle ger en aktie i Studsvik •Beslut om utdelning fattas av Atles bolagsstämma den 19 april •Sista dag för handel inklusive rätt är den 19 april 2001 •Avstämningsdagen för erhållande av aktier i Studsvik är den 24 april 2001 •Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj

38 Resultat Januari-Mars 2001

39 Finansiell information Q1 •Omsättningen ökade med 7,5 procent till MSEK 196,9 (183,1) •Resultatet före goodwillavskrivningar, rensat för engångs- poster, blev MSEK -17,3 (0,7). Verksamheten i Erwin ingår med ett resultat uppgående till MSEK ‑ 20,0 (4,3). •De första patienterna behandlades i BNCT-anläggningen •Efter ett omfattande åtgärdsprogram har Erwin- anläggningen i huvudsak nått planerade tekniska prestanda. Marknadspriserna är dock fortfarande låga. •Nyemission och aktieägartillskott tillförde Studsvik MSEK 320,5.

40 Resultaträkningar i sammandrag Belopp i miljoner kronor mån3 månHelår Nettoomsättning196,9183,1818,8 Rörelsekostnader exklusive avskrivningar-206,0-172,4-815,4 Återbäringsmedel från SPP m m-20,1130,8 Rörelseresultat före avskrivningar-9,130,8134,2 Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar-20,4-9,9-67,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar-29,520,966,4 Avskrivningar på goodwill-2,5-2,1-9,9 Rörelseresultat-32,018,856,5 Finansiella poster, netto-4,2-0,7-13,1 Resultat efter finansiella poster-36,218,143,4 Skatt-5,7-0,8-50,8 Minoritetsintresse0,00,00,0 Periodens resultat-41,917,3-7,4

41 Belopp i miljoner kronor mån3 mån Rörelseresultat före avskrivningar- 9,130,8 Avskrivningar exklusive goodwillavskrivningar-20,4-9,9 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar- 29,520,9 Återläggning engångsposter12,2-20,1 Avskrivningar på goodwill-2,5-2,1 Rörelseresultat justerat för engångsposter-19,8-1,3 Varav Erwinverksamheten-20,04,3 Rörelseresultat justerat för engångsposter och Erwin0,2-5,6 Resultatanalys koncernen Q 1

42 Belopp i miljoner kronor mån3 månHelår Nettoomsättning89,490,3319,3 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar-6,77,811,3 Rörelseresultat-6,77,811,3 Investeringar8,711,331,4 Medelantal anställda •Positiv utveckling för Studsvik Scandpower •Fortsatt behov av extra resurser i bränsleprojekt pressar resultatet för Studsvik Nuclear AB •Engångskostnader för avveckling av Studsvik Instrumentteknik AB på MSEK -5,7 Finansiell information Q1 Nuclear Technology

43 Belopp i miljoner kronor mån3 månHelår Nettoomsättning42,133,9159,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar-13,11,7-50,3 Rörelseresultat-13,11,7-50,3 Investeringar3,224,6145,4 Medelantal anställda Finansiell information Q1 Waste & Decommissioning •Studsvik RadWaste AB utvecklas väl •Erwinanläggningen har i huvudsak nått planerade tekniska prestanda •Resultatet pressas f.n. av såväl låga priser som låga volymer •Verksamheten i USA belastade resultatet med MSEK -20,0

44 Belopp i miljoner kronor mån3 månHelår Nettoomsättning74,169,9376,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar2,01,229,5 Rörelseresultat-0,3-0,520,3 Investeringar3,21,424,9 Medelantal anställda Finansiell information Q1 Industrial Services •SINA endast verksamt inom det nukleära området sedan del av verksamheten avyttrats •Strålskyddsverksamheten utvecklas positivt, uppdrag i såväl Sverige och Tyskland som i Storbritannien och USA

45 Belopp i miljoner kronor mån3 månHelår Nettoomsättning0,62,516,0 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar0,10,31,5 Rörelseresultat0,10,31,5 Investeringar2,05,017,1 Medelantal anställda767 Finansiell information Q1 Nuclear Medicine •Första patienterna behandlade i BNCT-anläggningen

46 Varför Studsvik? •Högteknologiskt –Spjutspetskompetens –Anläggningar •Stabil underliggande marknad – långsiktig tillväxt –Åldrande kärnkraftsbestånd –Växande avfallsmängder –Avveckling/utbyggnad •Värdepotential – hög risknivå –THOR –BNCT –Nya projekt

47 Back-ups

48 Koncernen

49 Tio största kunderna 1999 KundLand Försäljning, MSEK Vattenfall GroupSverige81 AB SVAFOSverige39 Gemeinschaft Kernkraftwerk Neckar, GKN Tyskland36 Mitsubishi Heavy IndustriesJapan28 Gesellschaft für Nuklear Service, GNS Tyskland28 Preussen ElektraTyskland25 Oskarshamns Kraftgrupp, OKGSverige24 Forsmarks KraftgruppSverige22 Forschungszentrum KarlsruheTyskland17 Barsebäck Kraft ABSverige16

50 Balansräkningar i sammandrag Belopp i miljoner kronor Goodwill Övriga anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar ,132.7 Eget kapital Minoritetsintressen Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ,132.7

51 Finansiella nyckeltal Belopp i miljoner kronor Proforma 2000 Marginaler Rörelsemarginal före goodwill- avskrivningar, % neg. Rörelsemarginal, % Räntabilitet Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg. Räntabilitet på eget kapital, % neg. Kapitalstruktur Sysselsatt kapital Eget kapital Räntebärande nettoskuld Soliditet, %

52 Nuclear Technology

53 Tjänsteområden 1(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Testning och analys av kärnbränsle och material •Analys av bränslestavar för kommersiella reaktorer •Analys av material som bestrålas i kärnkraftverken •Kärnkraftverk och bränsleleverantörer •Totalt finns cirka 300 reaktorer globalt, varav ett tiotal är konkurrenter •Konkurrenter finns främst i Norge (Halden), Holland (HFR Petten) Frankrike (OSIRIS) samt Japan (JMTR)

54 Tjänsteområden 2(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Programvara för optimering av reaktordrift •Beräkningar som optimerar bränsleutnyttjande •Leder till stora besparingar för kunden då bränsle är kärnkraftverkens största insatsvara •Kärnkraftverk och bränsleleverantörer •Studsvik är den ledande oberoende leverantören i världen av dessa produkter •Konkurrenterna utgörs av bränsleleverantörerna själva

55 Tjänsteområden 3(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalyser •Säkerhets- miljö- och riskanalys för befintliga och projekterade kärnkraftverk •Ledning av administration större kärntekniska anläggningsinvesteringar •Kärnkraftverk samt bolag som hanterar eller slutförvarar kärnbränsle •Kunderna själva utgör största konkurrentkategorin

56 Tjänsteområden 4(4) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Neutronbestrålning och neutronstrålar för forskning •Kisedopning •Neutroner för forskningsändamål till Universitet och högskolor mot ersättning om 35 mkr per år •Produktion av radioisotoper - se Nuclear Medicine •Kiseldopning - producenter av halvledarmaterial, främst i Japan och Europa •Kiseldopning - CEA (Frankrike), ANSTO (Australien) och MURR (USA)

57 Finansiell information Uppskattade årliga investeringar, mkr

58 Nuclear Technology

59 Tjänsteområden 1(3) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Behandling av torrt låg- och medelaktivt avfall •Förbränning av emballage, kläder och annan skyddsutrustning •Förbränning sker i anläggning utanför Nyköping •Radioaktiva restprodukter återgår till producenten •Europeiska kärnkraftverk samt de statliga myndigheter och organisationer som bildats för att ta hand om avfallet •Socodei (Frankrike, 5000 ton/år), Cilva (Belgien, 500 ton/år), Forschungszentrum (Karlsruhe, 200 ton/år)

60 Tjänsteområden 2(3) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Behandling av metalliskt låg- och medelaktivt avfall •Skrot som uppstår vid bl.a. byte av reaktorkompo-nenter och rivning av reaktorer •Smältning sker i anläggning utanför Nyköping (gällande tillstånd: 2500 ton), varefter det återgår till producenten eller friklassas och säljs som skrot •Främst europeiska kärnkraftverk •Socodei (Frankrike, ton/år), Siempelkamp (Tyskland, ton/år) och BNFL (UK, ton/år)

61 Tjänsteområden 3(3) Tillämpning: Kunder: Konsulttjänster •Konsulttjänster för –dekontaminering, –avfallshantering och –rivning •Svafo, 25 mkr per år •Främst europeiska kärnkraftverk samt myndigheter

62 Finansiell information Uppskattade investeringar 2001, mkr

63 Erwin

64 Anläggningen i Erwin •Sammanlagda investeringar uppgår till 520 miljoner kronor •Skiljeförfarande pågår med turn-key-leverantören Metric/Duke avseende förseningar och brister •Planerad kapacitet uppgår till fot 3 per år och planerad volymreduktion till gånger •Under 2000 uppgick produktion till en årstakt om fot 3 och volymreduktion till cirka 4 gånger •Orsaken är tekniska problem samt högre salthalter i avfall •Produktionsstopp planeras i april/maj för att få upp anläggningens kapacitet

65 Marknadsförutsättningar 1(4) Årlig produktion och nuvarande prisnivå •Produktion av jonbytarmassa: fot 3 per år •Dessa måste slutdeponeras och idag finns endast en slutdeponi i USA – Barnwell i South Carolina •Priset för slutdeponering har under större delen av 1990-talet legat i intervallet dollar per fot 3 men ligger idag i nivån dollar per fot 3, betydligt under när investeringsbeslutet fattades

66 Marknadsförutättningar 2(4) Faktorer som påverkar priset •South Carolina har bildat (tillsammans med New Jersey och Conneticut) en compact som bland annat har rätt att besluta om: –vilket pris som skall tillämpas (olika priser för olika stater är tillåtna) •Idag tas avfall emot från i princip alla stater •Nya lagar stipulerar att avfall från andra stater skall minskas successivt och helt förbjudas från och med 2008 •Detta föranleder på sikt behov av en annan slutdeponi för deponering av avfall genererat i andra stater – någon sådan deponi finns idag inte

67 Marknadsförutsättningar 3(4) Faktorer som påverkar priset, forts •I lag från sommaren 2000 anges en prisnivå för slutdeponi i Barnwell baserad på historiska data om dollar per fot 3 –Denna prisnivå tillämpas ej – enligt bolagets bedömning bland annat på grund av budgetunderskott i staten South Carolina •Vidare anges i en förordning att bästa möjliga förbehand- lingsteknik, såsom volymreduktion, skall användas före slutdeponi –Inte heller denna förordning efterlevs idag

68 Marknadsförutsättningar 4(4) Faktorer som påverkar priset, forts •Ett företag i Utah, som fram till idag har deponerat extremt lågaktivt avfall på sin site - har ansökt om licens för att ta emot låg- och medelaktivt avfall, såsom jonbytarmassa, för slutdeponering. Vissa frågetecken återstår: –Licens –Skatt –Tillämpningsföreskrifter •Sammantaget råder stor osäkerhet kring prisbilden för slutdeponering av jonbytarmassa och därmed även kring det pris som Studsvik kan ta ut för volymreduktion av avfallet

69 Utfall 2000 Erwin IntäkterEBITDAEBIT GenomsnittsprisVolymreduktion, snittProduktionsvolym Waste & Decommissioning

70 Break-evenanalys

71 Decommissioning exkl. Erwin

72 Tjänsteområden 1(2) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Tjänster till kärnkraftindustrin •Dekontaminering - genomförs främst under revisioner i kärnkraftverk •Rivning av kontaminerade anläggningar •Tjänster relaterade till avfallshantering, främst paketering av avfall för transport •Kärnkraftverk i främst Sverige och Tyskland •Avvecklingsprojekt i Tyskland •NFI, Elajo och Strålskyddspoolen (Sverige) •RTK (Finland) •Lieblang Cosmos, KEI samt Safetec (Tyskland)

73 Tjänsteområden 2(2) Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Tjänster till process- och tillverkningsindustrin •Processrengöring, dvs rengöring av icke strålningsklassad utrustning och lokaler i industriprocesser •Huvudsaklig metod är vattenblästring •Största kund är Volvo •NFI (Sverige) samt mindre aktörer

74 Finansiell information Uppskattade årliga investeringar, mkr

75 Nuclear Medicine

76 Radioisotoper Tillämpning: Kunder: Konkurrenter: Radioisotoper •För diagnostik och terapi av olika cancerformer •Främst Iridium-192, Strontium-89. Jod-125 och from våren 2001 även Fosfor-32 och Svavel-35 •Produktion sker i R2 •Stora multinationella läkemedelsföretag som använder isotoperna i sina diagnostikaprodukter och terapeutiska läkemedel •Andra forskningsreaktorer, främst HFR i Petten (Holland), Nordions NRU (Kanada), MURR och ATR (USA) samt RIAR (Ryssland)

77 Avveckling

78 Framtida avveckling av anläggningar Avtal med SVAFO •Avtal avseende avveckling ingånget 1995 med SVAFO –SVAFO ägs Forsmarks Kraftgrupp, Ringhals, OKG samt Barsebäck Kraft –Vattenfall har majoritet i tre av de fyra ägarna till SVAFO •Studsvik åtog sig i avtalet att upphöra med verksamheten utanför Nyköping, samt föra över fastigheterna och anläggningarna till SVAFO, senast 2010 •SVAFO svarar sedan för nedläggning av anläggningarna, finansierat av en fond

79 Framtida avveckling av anläggningar Förutsättningar för förlängt tillstånd •Vattenfall har åtagit sig att, gentemot delägarna i SVAFO, verka för ett förlängt tillstånd, dock senast till 2025 •Förutsättningar för ett beslut om förlängning är att –den fortsatta driften uppfyller säkerhetskrav och att erforderliga myndighetstillstånd erhålls, –riskerna och kostnaderna för SVAFO för avvecklingen inte blir högre än vid avveckling 2010 –Studsvik förmår göra nödvändiga avsättningar som är erforderliga för förpliktelser hänförliga till den fortsatta driften och framtida avveckling av anläggningarna

80 Framtida avveckling av anläggningar Utsikter för fortsatt verksamhet •Studsviks bedömning är att förlängningstillstånd kommer att erhållas –Studsviks verksamhet bedöms som viktig ur säkerhets- och miljösynpunkt – från såväl tillsynsmyndigheter som kärnkraftverk –En nedläggning skulle medföra att behandlingen av patienter inom ramen för BNCT-projekten (vid R2-0) måste upphöra –Studsvik bedömer att förutsättningarna kommer att infrias, dvs att framtida avsättningar kommer att kunna göras och att säkerhetskraven kommer att uppfyllas


Ladda ner ppt "Notering av Studsvik Presenteras av: Carsten Olsson, President och CEO Jerry Ericsson, CFO."

Liknande presentationer


Google-annonser