Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 13:e oktober 2010

2 Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet blivit behörigen kallat 4Fastställande av dagordning 5Föredragning av a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Balans- & resultaträkning 2009/10 samt förslag till vinstdisposition c) Revisionsberättelse 6Fastställande av verksamhets- berättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift 9Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisors- suppleant för kommande mandatperiod 13Val av valberedning 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat

3 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Ålstensskolans Dag •Hölls traditionsenligt i oktober i samarbete med föräldrar i åk 3. Dagen inbringade netto kr och gick till finansieringen av konstgräsplanen. Prylbytardag •Höstens prylbytardag hölls samma dag som Ålstensskolans Dag med syfte att locka fler besökare och inbringade netto kr till konstgräset. Skolgårdsgruppen •Föräldraföreningen ordnade även en stor sponsringsaktivitet för skolans alla familjer på Ålstensskolans Dag till insamlingen för konstgräsplanen. Denna inbringade netto kr Julgransplundring •Julgransplundring genomfördes för 2:a året i rad tillsammans med föräldrar i åk 1. Julgransplundringen inbringade netto kr.

4 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Valborgsfirande •Föräldraföreningen arrangerade valborgsfirande i samarbete med de klasser som samlade pengar till sina klassresor. Uppskattningsvis hade vi ca besökare och detta inbringade netto kr utöver det som klasserna själva samlade in. •Föräldraföreningen samlade in kr till välgörande ändamål genom försäljning av facklor vid Valborgsfirandet. Gåvan gick till behövande barn efter jordbävningskatastrofen på Haiti genom SOS-Barnbyar Sverige. Trafikgruppen •Bilfri september 2009 – skolan vann för 4:e året kr i Stockholm Stads årliga trafiktävling. •Gå-till-skolan-tävling våren 2010 – alla klasser över 99% vann biljetter till Cosmonova/Aquaria (hela 14 klasser!) •Samordning av schema för föräldrastöd till skolpoliser •Deltar i Stockholms Stads projekt Säker Skolväg – arbetar aktivt med frågor kring snöröjning, upprustning av trottoarer, samt skyltning runt skolan. Starkt bidragande till skolans nya entré på Nyängsvägen mot Ålstensgatan.

5 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Fritidsgruppen / Kometen •Arrangemang av externa kurser –Datorkurs, gitarrundervisning och schackskola erbjöds (nytt för innevarande verksamhetsår är Robotverkstad) •Halloween-Disco för Kometens medlemmar i samband med höstlovet •Ekonomiskt stöd till Kometen om de vill köpa in något till sin verksamhet. IT-gruppen •Arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad - Matgruppen •Matgruppen arbetar tillsammans med skolans matråd med att förbättra kvaliteten på skolans mat och miljön i matsalen. Skolhälsovården •I samarbete med Skolhälsovården arrangerades en avlusningshelg under hösten då alla familjer uppmanades att luskamma sina barn. •I samband med höstens vaccinationer mot svininfluensa informerade föräldraföreningen kring tider och organisation kring detta.

6 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Kommunikation Föräldraföreningen utkom med två nyhetsbrev under läsåret –HT09 september, VT10 februari –HT09 informerade styrelsen om våra olika intressegrupper och verksamhetsområden i samband med föräldramötena för åk F-1 & 2-3. Skoltröjor •Försäljning av skolkläder i samarbete med Skolplagget, HT09 & VT10. Kvarglömda kläder •Det genereras ca ½ sopsäck per vecka med kläder från skolgymnastiken, skolgården och korridorerna. Märk kläderna, det gör stor skillnad till om borttappade kläder hittar tillbaka. Kläder som blir kvar skänks till Baltikum genom skolans försorg. Evenemangsgruppen •4 skoldiscon arrangerades spårvis för åk F & 1, 2, 3 & 4 (sport- & påsklov).

7 5 b) Resultaträkning läsåret 2009/ /10Budget 09/102008/09 Rörelseintäkter Medlemsavgifter Ålstensskolans Dag Prylbytardag höst Prylbytardag vår Konstgräs sponsring Julgransplundring Valborg Skoltjöjor Försäljning kvarglömda kläder000 Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning Fritids år 4-5 Kometen Bidrag till skolpolisen Elevrådet skadefria veckor Bidrag till elevrådet-800 Andra skolprojekt000 Stipendier år Trafikåtgärder Evenemang Valborg kostnader Ålstensskolans Dag kostnader Julgransplundring kostnader Kometenkurser Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Återförening av skolfonden Årets resultat

8 5 b) Balansräkning 30 juni Balansräkning Tillgångar Postgiro Handelsbanken1 998 Bank IKANO Interimsfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skolfond Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder000 Övriga interimsskulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

9 5 b) Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Skolfond kr Balanserad vinst3 280 kr Årets vinst kr Totalt kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Skolfond kr Balanserad vinst2 752 kr Totalt kr

10 5 c) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsmötet för ÅSK, Ålstensskolans Föräldraförening Jag har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen och förvaltningen av Ålstensskolans Föräldraförening för räkenskapsåret – Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings- principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har tagit del av förvaltningen genom styrelsens protokoll. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bromma Maria Groundstroem

11 Dagordning fortsättning 6Fastställande av verksamhetsberättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift

12 8 b) Verksamhetsplan  Använda skolfonden till fortsatt skolgårdsupprustning  Fortsätta stödja fritidsklubben Kometen för åk 4 & 5  uppmuntra eleverna att anmäla sig  samordna externa kurser  bekosta inköp av material eller spel  Fortsatt satsning på ”Evenemang” för ökad trivsel och sammanhållning, t ex Disco, Ålstensskolans Dag, Julgransplundring & Valborgsfirande  Trafikaktiviteter: Höst – Bilfri september / Vår – Gå-till-skolan-tävling  Fortsatt stöd till skadefria veckor, elevrådet, skolpoliser & resestipendier  Möten med skolledning och föräldraråd  Öka intresse och engagemang för Föräldraföreningens arbete  Oförändrade medlemsavgifter 100 kr per barn och läsår

13 8 b) Budgetförslag läsåret 2010/ /10Budget 09/10Budget 10/11 Rörelseintäkter Medlemsavgifter Ålstensskolans Dag Prylbytardag höst Prylbytardag vår000 Konstgräs sponsring Julgransplundring Valborg Skoltjöjor Försäljning kvarglömda kläder000 Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning Fritids år 4-5 Kometen Bidrag till skolpolisen Elevrådet skadefria veckor Bidrag till elevrådet-800 Andra skolprojekt000 Stipendier år Trafikåtgärder Evenemang Valborg kostnader Ålstensskolans Dag kostnader Julgransplundring kostnader Kometenkurser Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Återförening av skolfonden Årets resultat

14 8 b) Budget Intäkter läsåret 2010/11 Budget Intäkter2009/2010 Medlemsavgifter Ålstensskolans dag Prylbytardag vinter3 000 Julgransplundring Valborg2 000 Skoltröjor, övrigt2 000 Summa intäkter * *Exklusive kr från skolfonden

15 8 b) Budget Kostnader läsåret 2010/11 Budget Kostnader 2009/2010 Skolgården Fritids år Skolpoliser2 500 Elevråd skadefria veckor5 000 Bidrag till elevrådet800 Andra skolprojekt0 Stipendier Evenemang5 000 Trafikaktiviteter Ålstensskolans Dag, kostn Julgransplundring, kostn5 000 Övrigt5 000 Summa kostnader

16 Dagordning fortsättning 9Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisorssuppleant för kommande mandatperiod

17 Val av styrelse & revisor Styrelse 2009/10 • David Schelin • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Kristina Engstrand • Malin Torkelsdotter Poole • Pernilla Rosendahl • Ulrika Roos • Patrik Westerlund, avgående Revisor • Mia Groundstroem, avgående Revisorssuppleant • Peter Brundell Styrelse 2010/11 • David Schelin • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Kristina Engstrand • Malin Torkelsdotter Poole • Pernilla Rosendahl • Ulrika Roos • Mina-Niqole Sandhassel Revisor • Malin Hansson Revisorssuppleant • Peter Brundell

18 Dagordning fortsättning 13Val av valberedning förslag Ninni Bäckman (4C & 2C) & Jesper Ramsö (2C & 1C) 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat


Ladda ner ppt "Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser