Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.alstensskolan.se Årsmöte 13:e oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.alstensskolan.se Årsmöte 13:e oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 13:e oktober 2010

2 Dagordning 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
Dagordning 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2 Val av mötesfunktionärer Fråga om mötet blivit behörigen kallat 4 Fastställande av dagordning 5 Föredragning av a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Balans- & resultaträkning 2009/10 samt förslag till vinstdisposition c) Revisionsberättelse 6 Fastställande av verksamhets-berättelsen samt beslut om vinstdisposition 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Behandling av förslag från styrelsen och motioner Motioner och övriga förslag Verksamhetsplan Budget och fastställande av medlemsavgift 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 10 Fastställande av arvoden 11 Val av styrelse för kommande mandatperiod Val av revisor och revisors-suppleant för kommande mandatperiod Val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Ordförande förklarar årsmötet avslutat

3 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10
5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Ålstensskolans Dag Hölls traditionsenligt i oktober i samarbete med föräldrar i åk 3. Dagen inbringade netto kr och gick till finansieringen av konstgräsplanen. Prylbytardag Höstens prylbytardag hölls samma dag som Ålstensskolans Dag med syfte att locka fler besökare och inbringade netto kr till konstgräset. Skolgårdsgruppen Föräldraföreningen ordnade även en stor sponsringsaktivitet för skolans alla familjer på Ålstensskolans Dag till insamlingen för konstgräsplanen. Denna inbringade netto kr Julgransplundring Julgransplundring genomfördes för 2:a året i rad tillsammans med föräldrar i åk 1. Julgransplundringen inbringade netto kr.

4 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10
5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Valborgsfirande Föräldraföreningen arrangerade valborgsfirande i samarbete med de klasser som samlade pengar till sina klassresor. Uppskattningsvis hade vi ca besökare och detta inbringade netto kr utöver det som klasserna själva samlade in. Föräldraföreningen samlade in kr till välgörande ändamål genom försäljning av facklor vid Valborgsfirandet. Gåvan gick till behövande barn efter jordbävningskatastrofen på Haiti genom SOS-Barnbyar Sverige. Trafikgruppen Bilfri september 2009 – skolan vann för 4:e året kr i Stockholm Stads årliga trafiktävling. Gå-till-skolan-tävling våren 2010 – alla klasser över 99% vann biljetter till Cosmonova/Aquaria (hela 14 klasser!) Samordning av schema för föräldrastöd till skolpoliser Deltar i Stockholms Stads projekt Säker Skolväg – arbetar aktivt med frågor kring snöröjning, upprustning av trottoarer, samt skyltning runt skolan. Starkt bidragande till skolans nya entré på Nyängsvägen mot Ålstensgatan.

5 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10
5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Fritidsgruppen / Kometen Arrangemang av externa kurser Datorkurs, gitarrundervisning och schackskola erbjöds (nytt för innevarande verksamhetsår är Robotverkstad) Halloween-Disco för Kometens medlemmar i samband med höstlovet Ekonomiskt stöd till Kometen om de vill köpa in något till sin verksamhet. IT-gruppen Arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad - Matgruppen Matgruppen arbetar tillsammans med skolans matråd med att förbättra kvaliteten på skolans mat och miljön i matsalen. Skolhälsovården I samarbete med Skolhälsovården arrangerades en avlusningshelg under hösten då alla familjer uppmanades att luskamma sina barn. I samband med höstens vaccinationer mot svininfluensa informerade föräldraföreningen kring tider och organisation kring detta.

6 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10
5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Kommunikation Föräldraföreningen utkom med två nyhetsbrev under läsåret HT09 september, VT10 februari HT09 informerade styrelsen om våra olika intressegrupper och verksamhetsområden i samband med föräldramötena för åk F-1 & 2-3. Skoltröjor Försäljning av skolkläder i samarbete med Skolplagget, HT09 & VT10. Kvarglömda kläder Det genereras ca ½ sopsäck per vecka med kläder från skolgymnastiken, skolgården och korridorerna. Märk kläderna, det gör stor skillnad till om borttappade kläder hittar tillbaka. Kläder som blir kvar skänks till Baltikum genom skolans försorg. Evenemangsgruppen 4 skoldiscon arrangerades spårvis för åk F & 1, 2, 3 & 4 (sport- & påsklov).

7 5 b) Resultaträkning läsåret 2009/10
5 b) Resultaträkning läsåret 2009/10 2009/10 Budget 09/10 2008/09 Rörelseintäkter Medlemsavgifter 59 400 60 000 56 800 Ålstensskolans Dag 29 756 25 000 15 699 Prylbytardag höst 3 565 2 000 3 642 Prylbytardag vår 1 195 Konstgräs sponsring Julgransplundring 14 263 Valborg 7 612 Skoltjöjor 2 400 Försäljning kvarglömda kläder Övriga intäkter 1 949 2 109 Summa rörelseintäkter 89 000 81 845 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning Fritids år 4-5 Kometen -3 514 -5 000 -1 600 Bidrag till skolpolisen -2 400 -2 500 -2 320 Elevrådet skadefria veckor -5 100 -4 000 -4 650 Bidrag till elevrådet -800 Andra skolprojekt Stipendier år 3-5 Trafikåtgärder Evenemang -600 -6 134 Valborg kostnader -5 600 Ålstensskolans Dag kostnader -8 575 Julgransplundring kostnader -7 112 Kometenkurser -1 275 Övriga kostnader -4 538 -3 000 -6 035 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat 19 817 Finansnetto -345 300 2 624 Återförening av skolfonden 40 000 29 000 Årets resultat 19 472 858

8 5 b) Balansräkning 30 juni 2010 Balansräkning 2010-06-30 2009-06-30
5 b) Balansräkning 30 juni 2010 Balansräkning Tillgångar Postgiro 4 457 8739 582 Handelsbanken 1 998 Bank IKANO 64 447 99 115 98 000 Interimsfordringar 3 550 5 100 2 200 Summa tillgångar 74 452 Skulder och eget kapital Skolfond 40 000 41 000 33 000 Balanserad vinst 3 280 1422 551 Årets vinst 19 472 858 37 871 Summa eget kapital 62 752 43 280 71 422 Leverantörsskulder 23 610 Övriga kortfristiga skulder Övriga interimsskulder 11 700 69 674 5 750 Summa skulder 29 360 Summa skulder och eget kapital

9 5 b) Förslag till vinstdisposition
5 b) Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Skolfond kr Balanserad vinst kr Årets vinst kr Totalt kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Skolfond kr Balanserad vinst kr

10 5 c) Revisionsberättelse
5 c) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsmötet för ÅSK, Ålstensskolans Föräldraförening Jag har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen och förvaltningen av Ålstensskolans Föräldraförening för räkenskapsåret – Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har tagit del av förvaltningen genom styrelsens protokoll. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bromma Maria Groundstroem

11 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning 6 Fastställande av verksamhetsberättelsen samt beslut om vinstdisposition 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Behandling av förslag från styrelsen och motioner Motioner och övriga förslag Verksamhetsplan Budget och fastställande av medlemsavgift

12 8 b) Verksamhetsplan Använda skolfonden till fortsatt skolgårdsupprustning Fortsätta stödja fritidsklubben Kometen för åk 4 & 5 uppmuntra eleverna att anmäla sig samordna externa kurser bekosta inköp av material eller spel Fortsatt satsning på ”Evenemang” för ökad trivsel och sammanhållning, t ex Disco, Ålstensskolans Dag, Julgransplundring & Valborgsfirande Trafikaktiviteter: Höst – Bilfri september / Vår – Gå-till-skolan-tävling Fortsatt stöd till skadefria veckor, elevrådet, skolpoliser & resestipendier Möten med skolledning och föräldraråd Öka intresse och engagemang för Föräldraföreningens arbete Oförändrade medlemsavgifter 100 kr per barn och läsår

13 8 b) Budgetförslag läsåret 2010/11
8 b) Budgetförslag läsåret 2010/11 2009/10 Budget 09/10 Budget 10/11 Rörelseintäkter Medlemsavgifter 59 400 60 000 Ålstensskolans Dag 29 756 25 000 Prylbytardag höst 3 565 2 000 3 000 Prylbytardag vår Konstgräs sponsring Julgransplundring 14 263 10 000 Valborg 7 612 Skoltjöjor Försäljning kvarglömda kläder Övriga intäkter 1 949 Summa rörelseintäkter 89 000 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning Fritids år 4-5 Kometen -3 514 -5 000 Bidrag till skolpolisen -2 400 -2 500 Elevrådet skadefria veckor -5 100 -4 000 Bidrag till elevrådet -800 Andra skolprojekt Stipendier år 3-5 Trafikåtgärder Evenemang -600 Valborg kostnader -5 600 Ålstensskolans Dag kostnader Julgransplundring kostnader -7 112 Kometenkurser -1 275 Övriga kostnader -4 538 -3 000 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat 19 817 Finansnetto -345 300 Återförening av skolfonden 40 000 Årets resultat 19 472

14 8 b) Budget Intäkter läsåret 2010/11
8 b) Budget Intäkter läsåret 2010/11 Budget Intäkter 2009/2010 Medlemsavgifter Ålstensskolans dag Prylbytardag vinter 3 000 Julgransplundring Valborg 2 000 Skoltröjor, övrigt 2 000 Summa intäkter * *Exklusive kr från skolfonden

15 8 b) Budget Kostnader läsåret 2010/11
8 b) Budget Kostnader läsåret 2010/11 Budget Kostnader 2009/2010 Skolgården Fritids år Skolpoliser Elevråd skadefria veckor Bidrag till elevrådet 800 Andra skolprojekt 0 Stipendier Evenemang Trafikaktiviteter Ålstensskolans Dag, kostn Julgransplundring, kostn Övrigt Summa kostnader

16 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning 9 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 10 Fastställande av arvoden 11 Val av styrelse för kommande mandatperiod 12 Val av revisor och revisorssuppleant för kommande mandatperiod

17 Val av styrelse & revisor
Val av styrelse & revisor Styrelse 2009/10 David Schelin Joakim Skantze Jörgen Linse Kristina Engstrand Malin Torkelsdotter Poole Pernilla Rosendahl Ulrika Roos Patrik Westerlund, avgående Revisor Mia Groundstroem, avgående Revisorssuppleant Peter Brundell Styrelse 2010/11 David Schelin Joakim Skantze Jörgen Linse Kristina Engstrand Malin Torkelsdotter Poole Pernilla Rosendahl Ulrika Roos Mina-Niqole Sandhassel Revisor Malin Hansson Revisorssuppleant Peter Brundell

18 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning Val av valberedning förslag Ninni Bäckman (4C & 2C) & Jesper Ramsö (2C & 1C) 14 Övriga frågor 15 Ordförande förklarar årsmötet avslutat


Ladda ner ppt "Www.alstensskolan.se Årsmöte 13:e oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser