Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se

2 Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet blivit behörigen kallat 4Fastställande av dagordning 5Föredragning av a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Balans- & resultaträkning 2009/10 samt förslag till vinstdisposition c) Revisionsberättelse 6Fastställande av verksamhets- berättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift 9Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisors- suppleant för kommande mandatperiod 13Val av valberedning 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat www.alstensskolan.se

3 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Ålstensskolans Dag •Hölls traditionsenligt i oktober i samarbete med föräldrar i åk 3. Dagen inbringade netto 19.152 kr och gick till finansieringen av konstgräsplanen. Prylbytardag •Höstens prylbytardag hölls samma dag som Ålstensskolans Dag med syfte att locka fler besökare och inbringade netto 3.564 kr till konstgräset. Skolgårdsgruppen •Föräldraföreningen ordnade även en stor sponsringsaktivitet för skolans alla familjer på Ålstensskolans Dag till insamlingen för konstgräsplanen. Denna inbringade netto 101.750 kr Julgransplundring •Julgransplundring genomfördes för 2:a året i rad tillsammans med föräldrar i åk 1. Julgransplundringen inbringade netto 7.151 kr. www.alstensskolan.se

4 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Valborgsfirande •Föräldraföreningen arrangerade valborgsfirande i samarbete med de klasser som samlade pengar till sina klassresor. Uppskattningsvis hade vi ca 2.000 besökare och detta inbringade netto 2.012 kr utöver det som klasserna själva samlade in. •Föräldraföreningen samlade in 5.600 kr till välgörande ändamål genom försäljning av facklor vid Valborgsfirandet. Gåvan gick till behövande barn efter jordbävningskatastrofen på Haiti genom SOS-Barnbyar Sverige. Trafikgruppen •Bilfri september 2009 – skolan vann för 4:e året 10.000 kr i Stockholm Stads årliga trafiktävling. •Gå-till-skolan-tävling våren 2010 – alla klasser över 99% vann biljetter till Cosmonova/Aquaria (hela 14 klasser!) •Samordning av schema för föräldrastöd till skolpoliser •Deltar i Stockholms Stads projekt Säker Skolväg – arbetar aktivt med frågor kring snöröjning, upprustning av trottoarer, samt skyltning runt skolan. Starkt bidragande till skolans nya entré på Nyängsvägen mot Ålstensgatan. www.alstensskolan.se

5 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Fritidsgruppen / Kometen •Arrangemang av externa kurser –Datorkurs, gitarrundervisning och schackskola erbjöds (nytt för innevarande verksamhetsår är Robotverkstad) •Halloween-Disco för Kometens medlemmar i samband med höstlovet •Ekonomiskt stöd till Kometen om de vill köpa in något till sin verksamhet. IT-gruppen •Arbetat med att hålla hemsidan uppdaterad - www.alstensskolan.sewww.alstensskolan.se Matgruppen •Matgruppen arbetar tillsammans med skolans matråd med att förbättra kvaliteten på skolans mat och miljön i matsalen. Skolhälsovården •I samarbete med Skolhälsovården arrangerades en avlusningshelg under hösten då alla familjer uppmanades att luskamma sina barn. •I samband med höstens vaccinationer mot svininfluensa informerade föräldraföreningen kring tider och organisation kring detta. www.alstensskolan.se

6 5 a) Verksamhetsberättelse 2009/10 Kommunikation Föräldraföreningen utkom med två nyhetsbrev under läsåret –HT09 september, VT10 februari –HT09 informerade styrelsen om våra olika intressegrupper och verksamhetsområden i samband med föräldramötena för åk F-1 & 2-3. Skoltröjor •Försäljning av skolkläder i samarbete med Skolplagget, HT09 & VT10. Kvarglömda kläder •Det genereras ca ½ sopsäck per vecka med kläder från skolgymnastiken, skolgården och korridorerna. Märk kläderna, det gör stor skillnad till om borttappade kläder hittar tillbaka. Kläder som blir kvar skänks till Baltikum genom skolans försorg. Evenemangsgruppen •4 skoldiscon arrangerades spårvis för åk F & 1, 2, 3 & 4 (sport- & påsklov). www.alstensskolan.se

7 5 b) Resultaträkning läsåret 2009/10 www.alstensskolan.se 2009/10Budget 09/102008/09 Rörelseintäkter Medlemsavgifter59 40060 00056 800 Ålstensskolans Dag29 75625 00015 699 Prylbytardag höst3 5652 0003 642 Prylbytardag vår001 195 Konstgräs sponsring101 75000 Julgransplundring14 26300 Valborg7 61200 Skoltjöjor02 0002 400 Försäljning kvarglömda kläder000 Övriga intäkter1 94902 109 Summa rörelseintäkter218 29489 00081 845 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning-126 396-59 000-50 753 Fritids år 4-5 Kometen-3 514-5 000-1 600 Bidrag till skolpolisen-2 400-2 500-2 320 Elevrådet skadefria veckor-5 100-4 000-4 650 Bidrag till elevrådet-800 Andra skolprojekt000 Stipendier år 3-5-14 900-20 000-17 900 Trafikåtgärder-15 619-20 000-13 844 Evenemang-600-5 000-6 134 Valborg kostnader-5 6000 Ålstensskolans Dag kostnader-10 623-10 000-8 575 Julgransplundring kostnader-7 1120 Kometenkurser-1 2750 Övriga kostnader-4 538-3 000-6 035 Summa rörelsekostnader-198 477-129 300-112 611 Rörelseresultat19 817-40 300-30 766 Finansnetto-3453002 624 Återförening av skolfonden040 00029 000 Årets resultat19 4720858

8 5 b) Balansräkning 30 juni 2010 www.alstensskolan.se Balansräkning2010-06-302009-06-302008-06-30 Tillgångar Postgiro4 4578739582 Handelsbanken1 998 Bank IKANO64 44799 11598 000 Interimsfordringar3 5505 1002 200 Summa tillgångar74 452112 954100 782 Skulder och eget kapital Skolfond40 00041 00033 000 Balanserad vinst3 2801422551 Årets vinst19 47285837 871 Summa eget kapital62 75243 28071 422 Leverantörsskulder0023 610 Övriga kortfristiga skulder000 Övriga interimsskulder11 70069 6745 750 Summa skulder11 70069 67429 360 Summa skulder och eget kapital 74 452112 954100 782

9 5 b) Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Skolfond40 000 kr Balanserad vinst3 280 kr Årets vinst19 472 kr Totalt62 752 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Skolfond60 000 kr Balanserad vinst2 752 kr Totalt62 752 kr www.alstensskolan.se

10 5 c) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsmötet för ÅSK, Ålstensskolans Föräldraförening Jag har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen och förvaltningen av Ålstensskolans Föräldraförening för räkenskapsåret 2009-07-01 – 201010-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings- principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har tagit del av förvaltningen genom styrelsens protokoll. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bromma 2010-10-04 Maria Groundstroem www.alstensskolan.se

11 Dagordning fortsättning 6Fastställande av verksamhetsberättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift www.alstensskolan.se

12 8 b) Verksamhetsplan  Använda skolfonden till fortsatt skolgårdsupprustning  Fortsätta stödja fritidsklubben Kometen för åk 4 & 5  uppmuntra eleverna att anmäla sig  samordna externa kurser  bekosta inköp av material eller spel  Fortsatt satsning på ”Evenemang” för ökad trivsel och sammanhållning, t ex Disco, Ålstensskolans Dag, Julgransplundring & Valborgsfirande  Trafikaktiviteter: Höst – Bilfri september / Vår – Gå-till-skolan-tävling  Fortsatt stöd till skadefria veckor, elevrådet, skolpoliser & resestipendier  Möten med skolledning och föräldraråd  Öka intresse och engagemang för Föräldraföreningens arbete  Oförändrade medlemsavgifter 100 kr per barn och läsår www.alstensskolan.se

13 8 b) Budgetförslag läsåret 2010/11 www.alstensskolan.se 2009/10Budget 09/10Budget 10/11 Rörelseintäkter Medlemsavgifter59 40060 000 Ålstensskolans Dag29 75625 000 Prylbytardag höst3 5652 0003 000 Prylbytardag vår000 Konstgräs sponsring101 75000 Julgransplundring14 263010 000 Valborg7 61202 000 Skoltjöjor02 000 Försäljning kvarglömda kläder000 Övriga intäkter1 94900 Summa rörelseintäkter218 29489 000102 000 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning-126 396-59 000-84 000 Fritids år 4-5 Kometen-3 514-5 000 Bidrag till skolpolisen-2 400-2 500 Elevrådet skadefria veckor-5 100-4 000-5 000 Bidrag till elevrådet-800 Andra skolprojekt000 Stipendier år 3-5-14 900-20 000 Trafikåtgärder-15 619-20 000 Evenemang-600-5 000 Valborg kostnader-5 60000 Ålstensskolans Dag kostnader-10 623-10 000 Julgransplundring kostnader-7 1120-5 000 Kometenkurser-1 27500 Övriga kostnader-4 538-3 000-5 000 Summa rörelsekostnader-198 477-129 300-162 300 Rörelseresultat19 817-40 300-60 300 Finansnetto-345300 Återförening av skolfonden040 00060 000 Årets resultat19 47200

14 8 b) Budget Intäkter läsåret 2010/11 www.alstensskolan.se Budget Intäkter2009/2010 Medlemsavgifter60 000 Ålstensskolans dag25 000 Prylbytardag vinter3 000 Julgransplundring10 000 Valborg2 000 Skoltröjor, övrigt2 000 Summa intäkter102 000* *Exklusive 60.000 kr från skolfonden

15 8 b) Budget Kostnader läsåret 2010/11 www.alstensskolan.se Budget Kostnader 2009/2010 Skolgården84 000 Fritids år 4-55 000 Skolpoliser2 500 Elevråd skadefria veckor5 000 Bidrag till elevrådet800 Andra skolprojekt0 Stipendier20 000 Evenemang5 000 Trafikaktiviteter20 000 Ålstensskolans Dag, kostn10 000 Julgransplundring, kostn5 000 Övrigt5 000 Summa kostnader162 300

16 Dagordning fortsättning 9Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisorssuppleant för kommande mandatperiod www.alstensskolan.se

17 Val av styrelse & revisor Styrelse 2009/10 • David Schelin • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Kristina Engstrand • Malin Torkelsdotter Poole • Pernilla Rosendahl • Ulrika Roos • Patrik Westerlund, avgående Revisor • Mia Groundstroem, avgående Revisorssuppleant • Peter Brundell www.alstensskolan.se Styrelse 2010/11 • David Schelin • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Kristina Engstrand • Malin Torkelsdotter Poole • Pernilla Rosendahl • Ulrika Roos • Mina-Niqole Sandhassel Revisor • Malin Hansson Revisorssuppleant • Peter Brundell

18 Dagordning fortsättning 13Val av valberedning förslag Ninni Bäckman (4C & 2C) & Jesper Ramsö (2C & 1C) 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat www.alstensskolan.se


Ladda ner ppt "Årsmöte 13:e oktober 2010 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser