Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CSR International Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007 CSR International Christina Båge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CSR International Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007 CSR International Christina Båge."— Presentationens avskrift:

1 CSR International Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007 CSR International Christina Båge

2 CSR International Att fundera på:  Vad betyder SR för Banverket?  Vilken vision/ambition vill Banverket ha för sitt SR-arbete?  Hur påverkar det Dig i ditt arbete?  Hur kan Du utnyttja SR bättre?

3 CSR International Varför socialt ansvarstagande?  Minskad varumärkesrisk – Bygga varumärke  Stolt personal – Lojal personal  Ett ärligt ansvar – ett växande riskmedvetande  Ökad konkurrenskraft – Nytt konkurrensmedel  Krav/Behov/Frivilligt  Nya möjligheter!

4 CSR International SR – en överblick  Mänskliga rättigheter  ILO/Barnarbete/Slavarbete  Miljö  Korruption Råvaror Under- leverantörer LeverantörerProduktionTransportFörsäljningKund Per berört land Högriskländer  Afghanistan  Algeria  Angola  China  Colombia  D R Congo  Egypt  Indien  Saudi Arabia  Sudan  Syria  Tunisia  United Arab Emirates  Vietnam  Zimbabwe  Iran  Iraq  Kazakhstan  Lebanon  Libya  Myanmar (Burma)  Pakistan

5 CSR International Miljöansvar Ekonomiskt ansvar Socialt ansvar Social responsibility • Det finns ingen allmänt vedertagen internationell definition av SR • ISO 26000 ännu ej klart • Välgörenhet är inte SR • Att ta ansvar för (och engagera sig i) organisationens påverkan på omvärlden

6 CSR International ”att tillgodose dagens behov utan att försämra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov” Brundtlandrapporten 1987 För första gången sades att miljöfrågorna och fattigdomsfrågorna måste kopplas ihop! Hållbar utveckling

7 CSR International Vilka är frågorna? Miljöfrågor:  Växthuseffekten  Långlivade miljögifter  Skogsavverkning och döda havsbottnar  Tillgång till vatten  Tillgång till energi Fattigdomsfrågor:  Ojämn ekonomisk resursfördelning  Fungerande samhällsinstitutioner

8 CSR International

9

10 Internationella riktlinjer  FNs Global Compact. 10 principer om grundläggande mänskliga rättigheter; barnarbete, arbetsvillkor (ILO), miljöhänsyn och korruption  OECDs riktlinjer för multinationella företag; ovan samt informationsfrågor, konsumentintressen, vetenskap & teknik, konkurrensfrågor och beskattningsfrågor  ISO 26 000, beräknas färdig 2009

11 CSR International Vilka internationella konventioner anses folkrättsligt bindande?  FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna  ILOs 8 konventioner om arbetsrättsliga förhållanden  Konventionen om barnets rättigheter  Konventionen mot alla former av slaveri

12 CSR International Socialt ansvar.. Hur långt går ansvaret?  Ansvar att veta  Ansvar att försöka  Ansvar för sin position  Ansvar att inte dra fördel av andras överträdelser  Ansvar att inte medverka

13 CSR International Grundprinciper för offentlig upphandling  Öppenhet  Likabehandling och icke-diskriminering  Affärsmässighet

14 CSR International Tillåter LOU sociala hänsyn eller ej?  Oklart hos många gällande den nuvarande lagstiftningen  Arbetslivsinstitutet: använd ändringen från år 2002 - § om särskilda kontraktsvillkor. Ska inte gälla endast antidiskrimineringskrav, utan även om andra sociala krav  NOU: sociala krav är möjliga att ställa, svårigheten är att mäta och motivera valda anbud  Ja, efter den nya LOUs ikraftträdande 1 jan 2008!

15 CSR International EU upphandlingslagstiftning  Tilldelningen av offentliga kontrakt ska grundas på fri konkurrens, oberoende av ursprungsstat  Anbud ska utvärderas inom ramen för ett objektivt och öppet förfarande  Detaljerade förfaranden och riktlinjer för krav, avslag och val av anbud och tilldelning av avtal  Föreskrifter om offentliggörande av anbudsförfaranden och meddelanden om upphandlingar i samtliga EU:s medlemsstater, samt tydliga tidsramar  Vissa grundprinciper för miljöhänsyn, och i mindre omfattning, sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar:

16 CSR International FMVs sociala ansvarstagande i upphandlingar  ”ta hänsyn till vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare vid upphandling. Leverantören skall vid fullgörandet av arbetet för leverans följa sin nationella lagstiftning ifråga om arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare”  ”sådana arbets- och anställningsvillkor skall som ett minimum vara förenliga med internationella konventioner”  Landstinget är just nu i en process där denna typ av krav skall formuleras

17 CSR International Vilka branscher är bäst/sämst?  Statliga aktörer sämre än privata  Konsumtionsvarumarknaden är bäst  Råvaru- och tjänstemarknaderna är sämst, t ex gruvindustrin Källa: Amnesty Business Group

18 CSR International Vilka problem kan identifieras?  Tvångsliknande arbetsförhållanden, inkl sk bonded labour  Brott mot demokratiska rättigheter, t ex rösträtt, yttrandefrihet, rörelsefrihet  Barnarbete  Säkerhetsrisker, brist på arbetsskyddande åtgärder  Förhållande till odemokratiska regeringar, ex Saudiarabien, Kina  Miljöhänsyn, kemikalier, färgmedel etc

19 CSR International Ex riskbedömning, branscher Naturresurser/gruvindustri:  Minoriteters- och andra folks rättigheter  Relation med nationella och privata säkerhetsstyrkor  Hälsa och säkerhet  Barnarbete, slavarbete  “Resursförbannelsen” – negativ miljö- och social påverkan från gruvindustri  Transparens i betalningar, inkl skatter, till regeringar Städning, säkerhet och outsourcade tjänster:  Lagliga anställningar, särskilt sk migrant labour  Lön som går att leva på  Kvinnors rättigheter  Diskriminering, trakasserier, arbetstid etc.

20 CSR International Ex riskbedömning, branscher IT:  Yttrandefrihet  Kvinnors rättigheter, trakasserier/misshandel,  Barnarbete  Hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen  Arbetsförhållanden, inkl tvångsarbete och övertid  Associationsfrihet och kollektiva förhandlingar Produktion/industri:  Diskriminering på arbetsplatsen  Anställningsförhållanden  Hälso- och säkerhetsfrågor  Arbetsförhållanden  Barnarbete  Migrerande arbetskraft  Minoriteters rättigheter

21 CSR International Kontroll och uppföljning  Inarbeta villkor i avtal för  Grundläggande CSR-regler  Inspektionsrätt, intern och/eller extern  Rätt att på begäran få information eller rapporter om leverantörens CSR-arbete  Utbildning av samarbetsparter  Rapportera i t ex Års- eller separat rapport  Revision av extern aktör?

22 CSR International Vad göra när en situation uppstått?  Do no harm!  Var ärlig och transparent  Vidta genomtänkta åtgärder. Inte alltid bäst att avsluta ett samarbete.

23 CSR International Kan man samarbeta med andra?  SR blir en alltmer öppen fråga. Många leverantörer spenderar mycket tid på att ta emot delegationer av kontrollanter och rapportskrivande. Detta kan få effekter på kvaliteten på produkterna och arbetsledning.  Kan Banverket samarbeta med likasinnade (t ex Vägverket) för att få ned egna utgifter samt bespara leverantörerna tid?

24 CSR International Så..  Vad ska SR betyda för Banverket?  Vilken vision/ambition tycker Du att ska Banverket ha för sitt SR-arbete t ex för inköp och upphandlingar?  Hur påverkar det Dig i ditt arbete? Hur kan Du utnyttja SR i Dina upphandlingar/Ditt arbete?


Ladda ner ppt "CSR International Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007 CSR International Christina Båge."

Liknande presentationer


Google-annonser