Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik"— Presentationens avskrift:

1 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
/HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

2 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
SKOLNINGENS SYFTE Du behärskar mötesteknikens grunder. Du vet hur du bör fungera under mötet. Du behärskar mötesterminologin. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

3 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
MÖTET Med möte avser man en tillställning, där flera personer samlas för att diskutera och fatta beslut, åhöra tal och annat jämförbart med dessa – dock inte i nöjesbemärkelse. Under mötet tillämpas formbundna förfaringssätt. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

4 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
OLIKA SORTERS MÖTEN Stadgeenliga möten Månadsmöten Styrelsemöten Kommittémöten Förberedande möten /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

5 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Med mötesteknik avses de relativt mekaniska förfaringssätt och regler som styr mötets växelverkan och beslutsfattning för att å ena sidan garantera mötesdeltagarna jämlika möjligheter att delta och påverka mötet och å andra sidan att mötet förlöper snabbt och flexibelt. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

6 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ordföranden fattar inte besluten, alla beslut fattas av mötet Den enda situationen, då ordföranden på sätt och vis avgör saken eller ”fattar beslutet” är då rösterna faller jämnt vid en sakfråga. Då avgör ordförandens röst. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

7 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ett klubbslag symboliserar mötets gemensamma beslut Därför är det viktigt, att användandet av klubban följer logiken: förslag paus klubbslag ”GODKÄNNS /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

8 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Rätt förfaringssätt är de som mötet godkänt som riktiga Vilken mötesdeltagare som helst kan påverka förfaringssättet genom att be om ordet, då arbetsordningen fastställs: Han kan fråga, anmärka eller göra förslag. Om en mötesdeltagare gör ett förslag till förfaringssätt som avviker från ordförandens, och detta förslag får medhåll, måste ordföranden låta mötet rösta om vilkendera förfaringssätt som tillämpas. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

9 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Mötesförberedelser Möteskallelsens två uppgifter Mötets laglighet I föreningslagen och klubbens stadgar finns det noggrant angivet kallelseprinciper för stadgeenliga möten. Den som sammankallar bör kontrollera när mötet bör sammankallas, vilka ärenden som bör nämnas i kallelsen och hur kallelsen ska publiceras. 2. Sammankallar mötesdeltagarna Meningen med kallelsen är att få deltagare till mötet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

10 Mötesförberedelser (forts.)
Möteskallelsen Föreningslagens kap. 5, § 24 Föreningens möte ska kallas samman så som det stadgats i föreningens stadgar. I kallelsen bör mötestiden och –platsen anges. Beslut i ärenden som finns nämnda i § 23 och därmed jämförbart ärende får inte fattas, om inte ärendet omnämnts i möteskallelsen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

11 Mötesförberedelser (forts.)
Föreningslagen § 23 Vid föreningsmötet, eller om så bestäms i stadgarna, vid fullmäktigmötet skall beslutas om ändring av föreningens stadgar överlåtelse eller inteckning av fastighet eller överlåtelse av annan egendom som är betydande med hänsyn till föreningens verksamhet omröstnings- och valordning som avses i 30 § val eller avsättning av styrelsen, en styrelsemedlem eller en revisor fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet samt om upplösning av föreningen. I stadgarna kan bestämmas att styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

12 Mötesförberedelser (forts.)
Uppställning för möteskallelse • organisationens namn • mötets karaktär • mötesplatsen och adressuppgifterna • tid • ärenden • tidpunkt och plats för utfärdande av kallelse • underskrift /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

13 Mötesförberedelser (forts.)
Kallelsens tidtabell Sändningssättet och –tiden för möteskallelsen finns angiven i klubbens stadgar. Ofta finns det en längre tid angiven då det är frågan om års- eller valmöten samt extra möten. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

14 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Mötets allmänna gång Föredragningslistan/arbetsordningen Föredragningslistan är en förteckning över ärenden, som kommer att bli behandlade under mötet. Exakt definierad borde föredragningslistan även innehålla förslagen till beslut. Om endast ärenden finns rubricerade använder man ibland begreppet dagordning, men ordet associeras ändå oftast till förhandlingar och diskussioner. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

15 Mötets allmänna gång (forts.)
Föredragningslistan/arbetsordningen (forts.) I vanlig mötespraxis är dessa begrepp ofta inexakt definierade och begreppet arbetsordning används i åtminstone två olika betydelser: (1) föredragningslistan blir arbetsordning: ”föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning” (2) arbetsordningen är en förteckning över mötets förfaringssätt och om reglerna för mötesordningen /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

16 Mötets allmänna gång (forts.)
Föredragningslistan/arbetsordningen (forts.) Då det är möjligt att klart definiera innehållet i begreppet arbetsordning, borde man använda det endast då man hänvisar till mötets förfaringssätt. Föredragningslistan å sin sida avser ärenden, som kommer att behandlas. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

17 Mötets allmänna gång (forts.)
Modell för föredragningslista Inledande åtgärder 1. Mötet öppnas 2. Mötet organiserar sig 3. Stadgeenlighet och beslutförhet 4. Föredragningslistan godkänns 5. Anmälningsärenden Beslutsärenden n Beslutsärenden med olika rubriker Avslutande åtgärder Eventuella övriga ärenden Mötet avslutas /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

18 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder 1. Mötet öppnas - Sammankallare (presidenten) - Öppningstal (stående) - Talets längd beror på mötets viktighet - Rakt på sak vid ofta förekommande möten t.ex. styrelsemötet - Tidpunkten för mötet har anmälts, det är onödigt att vänta. Att vänta på de deltagare som försenar sig sker på bekostnad av dem som redan är på plats och framskjuter avslutningstiden. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

19 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder 1. Mötet öppnas (exempel) @ i exemplen avser klubbslag Välkomna till Lions Club Testimaas månadsmöte. Välkomsthälsning/tal Jag förklarar mötet öppnat /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

20 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 2. Att organisera sig - Den som öppnade mötet leder talet, den valda mötesordföranden fortsätter organiserandet. - Mötesfunktionärerna väljs enligt mötets behov och stadgarna: ordföranden, sekreteraren, protokolljusterarna och rösträknarna. - Även andra beslut fattas som hänför sig till mötesordningen och beslutsfattningen, t.ex. att be om ordet, röstningar, personval, repliker, presentation av ärenden, allmän diskussion, pauser, klämmar o.s.v. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

21 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 2. Att organisera sig (exempel) Vi går över till punkt 2 – att organisera sig. Enligt stadgarna fungerar klubbens sekreterare som mötets sekreterare. Vi väljer två protokolljusterare och två rösträknare åt mötet. Får jag förslag … XX och YY är valda till protokolljusterare och VV samt KK till rösträknare Samtidigt konstaterar vi, att EE som ombetts att hålla föredrag är närvarande … vilket antecknas i protokollet /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

22 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 3. Stadgeenlighet och beslutförhet Tre steg till att konstatera mötets stadgeenlighet och beslutförhet: Villkoren för beslutförhet konstateras (högläsning av momentet i fråga från stadgarna). Konstateras att villkoren uppfyllts och nödvändiga dokument presenteras (tidningsannons el.dyl.). Beslutet konstateras. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

23 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 3. Stadgeenlighet och beslutförhet (exempel) Vi går till punkt 3 – stadgeenlighet och beslutförhet. Enligt § 10 i stadgarna konstateras följande: (läser nämnda §). Alla medlemmar har fått kallelse om det här mötet den 4 april och på plats finns 24 av klubbens medlemmar. Villkoren i stadgarna uppfylls, så mötet kan konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

24 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 4. Godkännande av föredragningslistan - Föredragningslistan fastställs till arbetsordning. - Ordföranden får inte avvika från arbetsordningen. - Kan ändras med beslut av mötet (med inlägg om arbetsordningen). /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

25 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 4. Godkännande av föredragningslistan (exempel) Vi går över till punkt 4 – att godkänna föredragningslistan. Föredragningslistan har delats ut åt alla deltagare. Vill ni göra ändringar i den …. Om inte, så godkänner vi /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

26 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 5. Anmälningsärenden - Bör vara informerande till sin karaktär. - Bör inte binda beslutsmässigt. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

27 Mötets allmänna gång (forts.)
Inledande åtgärder (forts.) 5. Anmälningsärenden (exempel) Vi går över till punkt 5 - anmälningsärenden. Klubben har fått följande brev: … Jag föreslår, att vi i protokollet antecknar att ärendet informerats på mötet … godkänns Har deltagarna andra ärenden att meddela mötet … /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

28 Mötets allmänna gång (forts.)
Beslutsärenden n Beslutsärenden med olika rubriker - Ärenden, för vilka man sammankallat mötet. - Behandlas ovillkorligen enligt grundprincipen för behandling av ärenden. - Beslutsparagraferna bör anges i följdriktig ordning på föredragningslistan/arbetsordningen. - Vanligtvis behandlas först stadgeenliga ärenden, sedan aktuella ärenden som styrelsen förberett och till sist övriga, som t.ex. arbetsgrupper framför. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

29 Mötets allmänna gång (forts.)
Avslutande åtgärder Eventuella övriga ärenden Finns på föredragningslistan, i fall det uppkommer ärenden under mötet, som inte fått egna punkter angivna, t.ex. deltagarnas frågor och förslag. Man bör ändå undvika att fatta egentliga beslut och hellre ge dem vidare som anvisningar åt styrelsen eller viss arbetsgrupp. Då får de en korrekt beredning och och vid behov kan de tas upp för ny behandling på allmänna mötet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

30 Mötets allmänna gång (forts.)
Avslutande åtgärder (forts.) Eventuella övriga ärenden (forts.) - Beslut bör fattas enligt stadgarna. - Beakta mötets arbetsordning vid godkännandet av beslut. - Ärenden, som kan tas till behandling: - anmälningsärenden; något tas till behandling - beslutsärenden; något tas till behandling - det som mötet besluter att ta upp till behandling - Observera föreningslagens § 24. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

31 Mötets allmänna gång (forts.)
Avslutande åtgärder (forts.) Att avsluta mötet - Mötets ordförande tackar deltagarna. - Talar kort. - Exempel: Jag förklarar Lions Club Testlands månadsmöte avslutat … /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

32 Mötets allmänna gång (forts.)
Avslutande åtgärder (forts.) Att avbryta mötet Inlägg om arbetsordningen eller på förslag av ordföranden. Mötet kan när som helst besluta om att avbryta mötet för viss tid t.ex. för att föra diskussioner. - Exempel: Jag avbryter Lions Club Testlands månadsmöte för att hålla matpaus. Mötet fortsätter kl /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

33 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet Det finns etablerade sätt att behandla ärenden under möten. I föreningsverksamhet används två sätt: det korta formuläret samt en grundprincip att behandla ärenden. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

34 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincip Ärendets behandling börjar alltid med en presentation av det. Presentationen utförs av mötets ordförande eller den person som förberett ärendet. Syftet med presentationen är att ge en utgångspunkt åt diskussionen. Presentationen innehåller ofta ett förslag till att lösa ärendet. Vid personval ges det i allmänhet inget förslag. Mötets ordförande ger ordet alltid först till den som presenterar ärendet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

35 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincip (forts.) Exempel Vi går över till arbetsordningens punkt 10: Förverkligandet av aktiviteten. Jag ber kommitténs ordförande att presentera ärendet. Vi går över till arbetsordningens punkt 7, som behandlar valet av klubbens revisorer. Enligt 14 § i våra stadgar … Först väljer vi de egentliga revisorerna. Jag ber om förslag. Arbetsordningens punkt 12: Medlemsavgiftens storlek för nästa period. Klubbens styrelse föreslår, att medlemsavgiften skulle vara 80 euro. Ordet är fritt. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

36 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincipen (forts.) Diskussionen Ordföranden delar ut inläggen i den ordning man anhållit om dem, t.ex. Till nästa talar lion Liisa, var så god! Inlägget börjar alltid med att man tilltalar mötets ordförande, t.ex. lionpresident, eller lionordförande. Inläggen kan gälla t.ex. ändringsförslag, bordläggning av förslag, förkastande av förslag, stödjande av förslag, kritik, repliker eller kompletteringar. Tal i form av repliker kan användas endast om man kommit överens om detta då mötets förfaringssätt godkänts. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

37 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincipen (forts.) Att avsluta en diskussion Då alla tal hållits, kan ordföranden avsluta diskussionen, t.ex.: Vill någon ännu tala? Om inte, så förklarar jag diskussionen avslutad Man får inte längre be om ordet i ifrågavarande ärende. Man kan gå tillbaka endast i det fall, då mötet självt p.g.a. någon senare omständighet vill ändra på sin arbetsordning och gå tillbaka till diskussionen. Ordföranden bör minnas att avsluta diskussionen även om ingen bett om ordet under diskussionen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

38 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincipen (forts.) Att konstatera och kontrollera förslag Ordföranden konstaterar vad som föreslagits och låter mötet godkänna hans tolkning. Förklarar förslagets innehåll: vem gjorde, relevant innehåll, fick det medhåll, kan man rösta om förslaget och ger det ett namn. T.ex. Under diskussionen talade tre personer. I huvudförslaget föreslog styrelsen att medlemsavgiften skulle vara 80 euro per verksamhetsperiod. Jag kallar detta för 80 euros förslaget. Arola föreslog att den skulle vara 85 euro. Förslaget understöddes av Yrjölä. Jag kallar detta för 85 euros förslaget. Keto föreslog 75 euro till medlemsavgift. Ingen understödde detta, så det förslaget förfaller. Godkänner ni min tolkning av diskussionen? /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

39 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincipen (forts.) Att kungöra beslut Om det gjorts två eller flera förslag, som det går att rösta om, följer röstning. Om det finns bara ett förslag, kungör ordföranden förslaget som mötets beslut. T.ex. Mötet har enhälligt valt Matti Virtanen och Ville Virta som klubbens egentliga revisorer för nästa period. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

40 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Grundprincipen (forts.) Att avsluta behandlingen av ett ärende Behandlingen av ett ärende avslutas genom att ordföranden säger t.ex. Jag förklarar behandlingen av punkt 7 i arbetsordningen avslutad /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

41 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Det korta formuläret Används i ärenden, som sällan orsakar diskussion. Sådana ärenden är bl.a. konstaterandet av beslutförheten, godkännandet av arbetsordningen och förfaringssätten, protokolljusterandet, konstaterandet av förslag, beslutandet om röstningsförfarandet, bekräftandet av röstningsresultat och inläggen om arbetsordningen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

42 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Det korta formuläret (forts.) Presentation av ärendet I allmänhet är det ordföranden som presenterar ärendet. Ett huvudförslag ingår alltid. T.ex. Styrelsen föreslår, att klubben anskaffar en bok om grunderna i föreningsverksamhet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

43 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Det korta formuläret (forts.) Att öppna en diskussion Diskussionen öppnas egentligen inte. I stället konstaterar ordföranden: Kan vi godkänna /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

44 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Det korta formuläret (forts.) Att avsluta en diskussion och kungöra beslutet Efter en liten paus säger ordföranden: ”Godkänns” - och slår klubban i Det betyder att diskussionen är avslutad. Vid behov kan ordföranden ännu upprepa beslutet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

45 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Det korta formuläret (forts.) Att avsluta behandlingen av ett ärende På samma sätt som i grundprincipen d.v.s. Jag förklarar behandlingen av punkt 8 i arbetsordningen avslutad /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

46 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Inlägg om arbetsordningen Vilken deltagare som helst kan be om ordet för att göra ett forslag om mötets tekniska gång, om ordförandens arbetssätt eller i dylikt ärende. Då man ber om ordet bör man meddela att det gäller ett inlägg om arbetsordningen: T.ex. Lionpresident, om arbetsordningen. Ges genast då man ber om det, men man avbryter dock inte ett pågående tal. Ordföranden avbryter alltså behandlingen av det aktuella ärendet, då någon ber om ordet om arbetsordningen, och mötet övergår till att behandla ärendet som blir föreslaget. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

47 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Inlägg om arbetsordningen (forts.) I inlägget om arbetsordningen kan man ingripa på följande: - Talens längd eller antal. - Uppdelandet av ärenden. - Avbryta mötet för diskussion, mat eller vädring. - För att ge förslag till att skjuta upp mötet, del av mötet eller ett ärende. - Ge viktigt meddelande åt mötet. - Byte av ordförande. - Anmärka på fel som ordföranden gjort. - Ge förslag till ändring av arbetsordningen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

48 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Ärendets behandling under mötet (forts.) Inlägg om arbetsordningen (forts.) I inlägget om arbetsordning får man inte framföra en åsikt eller ett förslag om ärendet som just då är under behandling. En förbrytelse mot detta anses mycket grovt. Ordföranden konstaterar: T.ex. Tack, kan förslaget godkännas Om förslaget inte vinner understöd, förfaller förslaget /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

49 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet Föreningslagen 27 § Som föreningens beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna: den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna, vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar eller, då omröstning sker vid särskilda omröstningstillfällen eller med anlitande av posten, den mening som vinner vid lottdragning samt vid ändring av stadgarna, upplösning av föreningen och överlåtelse av huvuddelen av föreningens egendom, den mening som vid omröstning biträtts av minst tre fjärdedelar av rösterna. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

50 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar Med röstning avses ett förfarande att få till stånd ett beslut, då flera tar del i beslutsfattandet och samtidigt inte är överens om hur frågan borde lösas. Rösträknare har valts för att bestyrka riktigheten i röstningens slutresultat. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

51 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) ÖPPNA OMRÖSTNINGSSÄTT Ett omröstningssätt benämns öppet då vilken deltagare som helst har möjlighet att följa med hur en viss mötesdeltagare röstar. Omröstning genom handuppräckning På anmodan av ordföranden räcker de som röstar upp sina händer då alternativet de understöder nämns. Rösträknarna räknar rösterna. För att konstatera rösträtten kan man använda t.ex. en röstsedel, tvåfärgade kort eller ja/nej-kort. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

52 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) ÖPPNA OMRÖSTNINGSSÄTT(forts.) Omröstning genom namnupprop Sekreteraren läser upp deltagarnas namn en i taget och personen ifråga svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Blankt”. Rösträknarna för bok över svaren. Acklamation Det finns endast två alternativ. Ordföranden ber dem som stöder det ena alternativet att ropa ”Ja” och de andra ”Nej”. Ordföranden framför sin egen uppfattning om vilkendera alternativet som vann. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

53 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) SLUTNA OMRÖSTNINGSSÄTT Ett omröstningssätt benämns slutet, då ingen under eller efter mötet har möjlighet att få reda på hur en viss deltagare röstat. I föreningsverksamhet utförs en sluten omröstning i allmänhet med röstsedlar. Under mindre möten går rösträknarna runt i möteslokalen med valurnan. Under större möten är det bättre att rösta med hjälp av namnuppropning. Sekreteraren läser upp namnen från deltagarlistan och då deltagaren hör sitt namn ropas hämtar han själv sin röstsedel till urnan på bordet framför ordföranden medan rösträknarna övervakar. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

54 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) ATT BESLUTA OM RÖSTNINGSSÄTTET Man besluter om röstningssättet enligt det korta formuläret för behandling av ärenden. Ordföranden gör ett förslag. Sluten omröstning används alltid då någon kräver det och alltid vid personval. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

55 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) PARLAMENTARISK RÖSTNINGSORDNING Om det vid diskussioner föreslagits att ärendet ska bordläggas, måste man först rösta om det. T.ex. Ska vi nu bordlägga eller besluta om ärendet? Under nästa omröstning ställs det mest avlägsna ändringsförslaget i förhållande till styrelsens förslag och det näst mest avlägsna mot varandra. Vinnaren av denna omröstning ställs mot därpå näst avlägsna förslag. Detta fortsätter tills alla förslag behandlats. Huvudförslaget och det vinnande ändringsförslaget ställs mot varandra. Till slut ställs ett möjligt förkastande förslag mot vinnaren i den föregående omröstningen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

56 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) ATT UTFÖRA EN RÖSTNING Själva omröstningen börjar då man kommit överens om röstningssättet och –ordningen. Utförs under ledning av ordföranden och med hjälp av rösträknarna. Före varje omröstning bör ordföranden ännu upprepa vilka förslag som är uppställda mot varandra. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

57 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) OMRÖSTNINGENS RESULTAT Ordföranden bekräftar resultatet: T.ex. I omröstningen gavs det totalt 23 röster. Huvudförslaget fick 15 röster, 7 ville förkasta förslaget och 1 röstade blankt. Har någon att anmärka på omröstningen? Om inte, så godkänner vi resultatet. Ordföranden kungör mötets beslut och avslutar behandlingen av ärendet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

58 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) AVVIKANDE ÅSIKT OCH PROTEST En deltagare kan ta avstånd från mötets beslut och fråntas ansvar för följder p.g.a. beslutet genom att denne meddelar en avvikande åsikt eller en protest. Yttras efter att beslutet kungjorts t.ex. Lionpresident. Jag vill anmäla min avvikande åsikt. En protest avges först som en avvikande åsikt och samtidigt meddelar man, att åsikten senare inlämnas skriftligt. Ordföranden meddelar när protesten senast bör inlämnas för att införlivas med protokollet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

59 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Omröstningar (forts.) EN KLÄM Är ett beslut fattat av mötet utanför den egentliga arbetsordningen med vilken man ålägger en instans att undersöka eller förbereda ett ärende. Klämförslaget uppkommer i samband med beslutsärendet och tas till behandling efter att det egentliga beslutsärendet behandlats. Klämförslaget behandlas enligt grundprincipen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

60 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Val I ett val är det alltid frågan om personval. Valärendet behandlas på samma sätt som röstningsärenden. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

61 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Val (forts.) Föreningslagen 28 § Val som förrättas vid ett möte sker som majoritetsval, om inte någon väljs enhälligt eller något annat har bestämts i stadgarna. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

62 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Val (forts.) Vid majoritetsval blir de valda som får mest röster. Att bli vald förutsätter inte hälften av avgivna röster eller absolut majoritet. Var och en röstar på högst så många kandidater som det finns platser att fylla. Varje väljare har en röst. Ofta sker personval i föreningar så, att det ställs upp lika många kandidater som det ska väljas. Ett val är onödigt då beslutet är enhälligt. I stadgarna kan man även bestämma om annorlunda röstningsförfaranden. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

63 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Beslutsfattning under mötet (forts.) Val (forts.) Lotten avgör om rösterna faller lika i personval. Under ledning av ordföranden utför rösträknarna lottdragningen i mötessalen vid ordförandens bord. Ordföranden konstaterar valets resultat. Att vägra rösta i ett val bör tas i beaktande, eftersom varje vägran ofta sker på allvarliga grunder. T.ex. Vi beaktar denna vägran. Reservmedlemmar väljs, om det finns stadganden därom och de väljs vanligen efter att de egentliga medlemmarna blivit valda. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

64 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
Funktionärernas uppgifter under mötet Funktionärernas ställning Funktionärerna är mötets fullvärdiga deltagare med samma rättigheter och skyldigheter som de övriga medlemmarna har. De deltar i diskussionen och gör förslag. De deltar i omröstningar och val. De bör vara absolut objektiva. Det är dock inte önskvärt, att ordföranden och sekreteraren livligt tar del i diskussionen. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

65 Funktionärernas uppgifter
under mötet (forts.) Ordförandens uppgifter EGENSKAPER Mötets viktigaste funktionär, det bör läggas särskild vikt vid valet av ordförande. Jämlik och rättfärdig. God muntlig framställningsförmåga och snabb fattningsförmåga. Bra koncentrationsförmåga, självsäker och lugn. Kännedom om föreningslagen och behärskar bra mötesteknik. Kännedom om stadgarna i föreningen och i dess takorganisation. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

66 Funktionärernas uppgifter
under mötet (forts.) Ordförandens uppgifter (forts.) TEKNIK Ge ordet. Göra sammandrag. Dela upp ärendet i mindre delar. Göra preciseringar och be om utredningar. Forma beslut. Övervaka allmän ordning. Följa upp att lagar och stadgar följs. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

67 Funktionärernas uppgifter
under mötet (forts.) Sekreterarens uppgift Teknisk sekreterare/assisterande sekreterare Föra protokoll Olika protokoll och deras uppbyggnad Justera protokoll Assistera ordföranden /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

68 Funktionärernas uppgifter
under mötet (forts.) Rösträknarna Följer med omröstningssituationen Öppen omröstning Sluten omröstning Gör upp ett omröstningsprotokoll /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

69 Funktionärernas uppgifter
under mötet (forts.) Protokolljusterarna Mötet justerar eller därtill utsedda personer gör det Ordentliga anteckningar Justeringsutlåtande och underskrifter Görs inte i protokollet, anmärkningar definieras i justeringsutlåtandet. /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik

70 Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik
ÖVNING /HP/sg Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik


Ladda ner ppt "Finlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser