Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik1 MÖTESTEKNIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik1 MÖTESTEKNIK."— Presentationens avskrift:

1 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik1 MÖTESTEKNIK

2 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik2 SKOLNINGENS SYFTE • Du behärskar mötesteknikens grunder. • Du vet hur du bör fungera under mötet. • Du behärskar mötesterminologin.

3 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik3 Med möte avser man en tillställning, där flera personer samlas för att diskutera och fatta beslut, åhöra tal och annat jämförbart med dessa – dock inte i nöjesbemärkelse. Under mötet tillämpas formbundna förfaringssätt. MÖTET

4 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik4 Stadgeenliga möten Månadsmöten Styrelsemöten Kommittémöten Förberedande möten OLIKA SORTERS MÖTEN

5 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik5 Med mötesteknik avses de relativt mekaniska förfaringssätt och regler som styr mötets växelverkan och beslutsfattning för att å ena sidan garantera mötesdeltagarna jämlika möjligheter att delta och påverka mötet och å andra sidan att mötet förlöper snabbt och flexibelt. MÖTESTEKNIK

6 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik6 Den enda situationen, då ordföranden på sätt och vis avgör saken eller ”fattar beslutet” är då rösterna faller jämnt vid en sakfråga. Då avgör ordförandens röst. Ordföranden fattar inte besluten, alla beslut fattas av mötet

7 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik7 Därför är det viktigt, att användandet av klubban följer logiken: förslag paus klubbslag ”GODKÄNNS ………….................................…@” Ett klubbslag symboliserar mötets gemensamma beslut

8 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik8 Vilken mötesdeltagare som helst kan påverka förfaringssättet genom att be om ordet, då arbetsordningen fastställs: Han kan fråga, anmärka eller göra förslag. Om en mötesdeltagare gör ett förslag till förfaringssätt som avviker från ordförandens, och detta förslag får medhåll, måste ordföranden låta mötet rösta om vilkendera förfaringssätt som tillämpas. Rätt förfaringssätt är de som mötet godkänt som riktiga

9 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik9 Mötesförberedelser 1.Mötets laglighet I föreningslagen och klubbens stadgar finns det noggrant angivet kallelseprinciper för stadgeenliga möten. Den som sammankallar bör kontrollera när mötet bör sammankallas, vilka ärenden som bör nämnas i kallelsen och hur kallelsen ska publiceras. 2. Sammankallar mötesdeltagarna Meningen med kallelsen är att få deltagare till mötet. Möteskallelsens två uppgifter

10 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik10 Mötesförberedelser (forts.) Föreningslagens kap. 5, § 24 Föreningens möte ska kallas samman så som det stadgats i föreningens stadgar. I kallelsen bör mötestiden och –platsen anges. Beslut i ärenden som finns nämnda i § 23 och därmed jämförbart ärende får inte fattas, om inte ärendet omnämnts i möteskallelsen. Möteskallelsen

11 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik11 Mötesförberedelser (forts.) Föreningslagen § 23 Vid föreningsmötet, eller om så bestäms i stadgarna, vid fullmäktigmötet skall beslutas om 1. ändring av föreningens stadgar 2. överlåtelse eller inteckning av fastighet eller överlåtelse av annan egendom som är betydande med hänsyn till föreningens verksamhet 3. omröstnings- och valordning som avses i 30 § 4. val eller avsättning av styrelsen, en styrelsemedlem eller en revisor 5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet samt om 6. upplösning av föreningen. I stadgarna kan bestämmas att styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom.

12 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik12 Mötesförberedelser (forts.) • organisationens namn • mötets karaktär • mötesplatsen och adressuppgifterna • tid • ärenden • tidpunkt och plats för utfärdande av kallelse • underskrift Uppställning för möteskallelse

13 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik13 Mötesförberedelser (forts.) Sändningssättet och –tiden för möteskallelsen finns angiven i klubbens stadgar. Ofta finns det en längre tid angiven då det är frågan om års- eller valmöten samt extra möten. Kallelsens tidtabell

14 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik14 Mötets allmänna gång Föredragningslistan är en förteckning över ärenden, som kommer att bli behandlade under mötet. Exakt definierad borde föredragningslistan även innehålla förslagen till beslut. Om endast ärenden finns rubricerade använder man ibland begreppet dagordning, men ordet associeras ändå oftast till förhandlingar och diskussioner. Föredragningslistan/arbetsordningen

15 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik15 Mötets allmänna gång (forts.) I vanlig mötespraxis är dessa begrepp ofta inexakt definierade och begreppet arbetsordning används i åtminstone två olika betydelser: (1) föredragningslistan blir arbetsordning: ”föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning” (2) arbetsordningen är en förteckning över mötets förfaringssätt och om reglerna för mötesordningen Föredragningslistan/arbetsordningen (forts.)

16 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik16 Mötets allmänna gång (forts.) Då det är möjligt att klart definiera innehållet i begreppet arbetsordning, borde man använda det endast då man hänvisar till mötets förfaringssätt. Föredragningslistan å sin sida avser ärenden, som kommer att behandlas. Föredragningslistan/arbetsordningen (forts.)

17 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik17 Mötets allmänna gång (forts.) Inledande åtgärder 1. Mötet öppnas 2. Mötet organiserar sig 3. Stadgeenlighet och beslutförhet 4. Föredragningslistan godkänns 5. Anmälningsärenden Beslutsärenden 6. 6 - n Beslutsärenden med olika rubriker Avslutande åtgärder Eventuella övriga ärenden Mötet avslutas Modell för föredragningslista

18 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik18 Mötets allmänna gång (forts.) 1. Mötet öppnas - Sammankallare (presidenten) - Öppningstal (stående) - Talets längd beror på mötets viktighet - Rakt på sak vid ofta förekommande möten t.ex. styrelsemötet - Tidpunkten för mötet har anmälts, det är onödigt att vänta. Att vänta på de deltagare som försenar sig sker på bekostnad av dem som redan är på plats och framskjuter avslutningstiden. Inledande åtgärder

19 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik19 Mötets allmänna gång (forts.) 1. Mötet öppnas (exempel) @ i exemplen avser klubbslag @@@ Välkomna till Lions Club Testimaas månadsmöte. Välkomsthälsning/tal Jag förklarar mötet öppnat … @ Inledande åtgärder

20 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik20 Mötets allmänna gång (forts.) 2. Att organisera sig - Den som öppnade mötet leder talet, den valda mötesordföranden fortsätter organiserandet. - Mötesfunktionärerna väljs enligt mötets behov och stadgarna: ordföranden, sekreteraren, protokolljusterarna och rösträknarna. - Även andra beslut fattas som hänför sig till mötesordningen och beslutsfattningen, t.ex. att be om ordet, röstningar, personval, repliker, presentation av ärenden, allmän diskussion, pauser, klämmar o.s.v. Inledande åtgärder (forts.)

21 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik21 Mötets allmänna gång (forts.) 2. Att organisera sig (exempel) Vi går över till punkt 2 – att organisera sig. Enligt stadgarna fungerar klubbens sekreterare som mötets sekreterare. Vi väljer två protokolljusterare och två rösträknare åt mötet. Får jag förslag … XX och YY är valda till protokolljusterare och VV samt KK till rösträknare … @ Samtidigt konstaterar vi, att EE som ombetts att hålla föredrag är närvarande … vilket antecknas i protokollet … @ Inledande åtgärder (forts.)

22 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik22 Mötets allmänna gång (forts.) 3. Stadgeenlighet och beslutförhet Tre steg till att konstatera mötets stadgeenlighet och beslutförhet: • Villkoren för beslutförhet konstateras (högläsning av momentet i fråga från stadgarna). • Konstateras att villkoren uppfyllts och nödvändiga dokument presenteras (tidningsannons el.dyl.). • Beslutet konstateras. Inledande åtgärder (forts.)

23 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik23 Mötets allmänna gång (forts.) 3. Stadgeenlighet och beslutförhet (exempel) Vi går till punkt 3 – stadgeenlighet och beslutförhet. Enligt § 10 i stadgarna konstateras följande: (läser nämnda §). Alla medlemmar har fått kallelse om det här mötet den 4 april och på plats finns 24 av klubbens medlemmar. Villkoren i stadgarna uppfylls, så mötet kan konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört … @ Inledande åtgärder (forts.)

24 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik24 Mötets allmänna gång (forts.) 4. Godkännande av föredragningslistan - Föredragningslistan fastställs till arbetsordning. - Ordföranden får inte avvika från arbetsordningen. - Kan ändras med beslut av mötet (med inlägg om arbetsordningen). Inledande åtgärder (forts.)

25 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik25 Mötets allmänna gång (forts.) 4. Godkännande av föredragningslistan (exempel) Vi går över till punkt 4 – att godkänna föredragningslistan. Föredragningslistan har delats ut åt alla deltagare. Vill ni göra ändringar i den …. Om inte, så godkänner vi föredragningslistan...@ Inledande åtgärder (forts.)

26 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik26 Mötets allmänna gång (forts.) 5. Anmälningsärenden - Bör vara informerande till sin karaktär. - Bör inte binda beslutsmässigt. Inledande åtgärder (forts.)

27 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik27 Mötets allmänna gång (forts.) 5. Anmälningsärenden (exempel) Vi går över till punkt 5 - anmälningsärenden. Klubben har fått följande brev: … Jag föreslår, att vi i protokollet antecknar att ärendet informerats på mötet … godkänns... @ Har deltagarna andra ärenden att meddela mötet … Inledande åtgärder (forts.)

28 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik28 Mötets allmänna gång (forts.) 6. 6 - n Beslutsärenden med olika rubriker - Ärenden, för vilka man sammankallat mötet. - Behandlas ovillkorligen enligt grundprincipen för behandling av ärenden. - Beslutsparagraferna bör anges i följdriktig ordning på föredragningslistan/arbetsordningen. - Vanligtvis behandlas först stadgeenliga ärenden, sedan aktuella ärenden som styrelsen förberett och till sist övriga, som t.ex. arbetsgrupper framför. Beslutsärenden

29 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik29 Mötets allmänna gång (forts.) Eventuella övriga ärenden Finns på föredragningslistan, i fall det uppkommer ärenden under mötet, som inte fått egna punkter angivna, t.ex. deltagarnas frågor och förslag. Man bör ändå undvika att fatta egentliga beslut och hellre ge dem vidare som anvisningar åt styrelsen eller viss arbetsgrupp. Då får de en korrekt beredning och och vid behov kan de tas upp för ny behandling på allmänna mötet. Avslutande åtgärder

30 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik30 Mötets allmänna gång (forts.) Eventuella övriga ärenden (forts.) - Beslut bör fattas enligt stadgarna. - Beakta mötets arbetsordning vid godkännandet av beslut. - Ärenden, som kan tas till behandling: - anmälningsärenden; något tas till behandling - beslutsärenden; något tas till behandling - det som mötet besluter att ta upp till behandling - Observera föreningslagens § 24. Avslutande åtgärder (forts.)

31 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik31 Mötets allmänna gång (forts.) Att avsluta mötet - Mötets ordförande tackar deltagarna. - Talar kort. - Exempel: Jag förklarar Lions Club Testlands månadsmöte avslutat … @@ Avslutande åtgärder (forts.)

32 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik32 Mötets allmänna gång (forts.) Att avbryta mötet -Inlägg om arbetsordningen eller på förslag av ordföranden. - Mötet kan när som helst besluta om att avbryta mötet för viss tid t.ex. för att föra diskussioner. - Exempel: Jag avbryter Lions Club Testlands månadsmöte för att hålla matpaus. Mötet fortsätter kl. 19.40... @ Avslutande åtgärder (forts.)

33 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik33 Ärendets behandling under mötet Det finns etablerade sätt att behandla ärenden under möten. I föreningsverksamhet används två sätt: det korta formuläret samt en grundprincip att behandla ärenden.

34 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik34 Ärendets behandling under mötet (forts.) • Ärendets behandling börjar alltid med en presentation av det. • Presentationen utförs av mötets ordförande eller den person som förberett ärendet. • Syftet med presentationen är att ge en utgångspunkt åt diskussionen. • Presentationen innehåller ofta ett förslag till att lösa ärendet. • Vid personval ges det i allmänhet inget förslag. • Mötets ordförande ger ordet alltid först till den som presenterar ärendet. Grundprincip

35 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik35 Ärendets behandling under mötet (forts.) Exempel Vi går över till arbetsordningens punkt 10: Förverkligandet av aktiviteten. Jag ber kommitténs ordförande att presentera ärendet. Vi går över till arbetsordningens punkt 7, som behandlar valet av klubbens revisorer. Enligt 14 § i våra stadgar … Först väljer vi de egentliga revisorerna. Jag ber om förslag. Arbetsordningens punkt 12: Medlemsavgiftens storlek för nästa period. Klubbens styrelse föreslår, att medlemsavgiften skulle vara 80 euro. Ordet är fritt. Grundprincip (forts.)

36 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik36 Ärendets behandling under mötet (forts.) Diskussionen • Ordföranden delar ut inläggen i den ordning man anhållit om dem, t.ex. Till nästa talar lion Liisa, var så god! • Inlägget börjar alltid med att man tilltalar mötets ordförande, t.ex. lionpresident, eller lionordförande. • Inläggen kan gälla t.ex. ändringsförslag, bordläggning av förslag, förkastande av förslag, stödjande av förslag, kritik, repliker eller kompletteringar. Tal i form av repliker kan användas endast om man kommit överens om detta då mötets förfaringssätt godkänts. Grundprincipen (forts.)

37 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik37 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att avsluta en diskussion • Då alla tal hållits, kan ordföranden avsluta diskussionen, t.ex.: Vill någon ännu tala? Om inte, så förklarar jag diskussionen avslutad … @ • Man får inte längre be om ordet i ifrågavarande ärende. • Man kan gå tillbaka endast i det fall, då mötet självt p.g.a. någon senare omständighet vill ändra på sin arbetsordning och gå tillbaka till diskussionen. Ordföranden bör minnas att avsluta diskussionen även om ingen bett om ordet under diskussionen. Grundprincipen (forts.)

38 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik38 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att konstatera och kontrollera förslag • Ordföranden konstaterar vad som föreslagits och låter mötet godkänna hans tolkning. • Förklarar förslagets innehåll: vem gjorde, relevant innehåll, fick det medhåll, kan man rösta om förslaget och ger det ett namn. T.ex. Under diskussionen talade tre personer. I huvudförslaget föreslog styrelsen att medlemsavgiften skulle vara 80 euro per verksamhetsperiod. Jag kallar detta för 80 euros förslaget. Arola föreslog att den skulle vara 85 euro. Förslaget understöddes av Yrjölä. Jag kallar detta för 85 euros förslaget. Keto föreslog 75 euro till medlemsavgift. Ingen understödde detta, så det förslaget förfaller. Godkänner ni min tolkning av diskussionen? … @ Grundprincipen (forts.)

39 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik39 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att kungöra beslut • Om det gjorts två eller flera förslag, som det går att rösta om, följer röstning. • Om det finns bara ett förslag, kungör ordföranden förslaget som mötets beslut. T.ex. Mötet har enhälligt valt Matti Virtanen och Ville Virta som klubbens egentliga revisorer för nästa period. Grundprincipen (forts.)

40 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik40 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att avsluta behandlingen av ett ärende • Behandlingen av ett ärende avslutas genom att ordföranden säger t.ex. Jag förklarar behandlingen av punkt 7 i arbetsordningen avslutad … @ Grundprincipen (forts.)

41 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik41 Ärendets behandling under mötet (forts.) • Används i ärenden, som sällan orsakar diskussion. • Sådana ärenden är bl.a. konstaterandet av beslutförheten, godkännandet av arbetsordningen och förfaringssätten, protokolljusterandet, konstaterandet av förslag, beslutandet om röstningsförfarandet, bekräftandet av röstningsresultat och inläggen om arbetsordningen. Det korta formuläret

42 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik42 Ärendets behandling under mötet (forts.) Presentation av ärendet • I allmänhet är det ordföranden som presenterar ärendet. • Ett huvudförslag ingår alltid. T.ex. Styrelsen föreslår, att klubben anskaffar en bok om grunderna i föreningsverksamhet. Det korta formuläret (forts.)

43 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik43 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att öppna en diskussion • Diskussionen öppnas egentligen inte. I stället konstaterar ordföranden: Kan vi godkänna … @ Det korta formuläret (forts.)

44 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik44 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att avsluta en diskussion och kungöra beslutet • Efter en liten paus säger ordföranden: ”Godkänns” - och slår klubban i bordet @ • Det betyder att diskussionen är avslutad. • Vid behov kan ordföranden ännu upprepa beslutet. Det korta formuläret (forts.)

45 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik45 Ärendets behandling under mötet (forts.) Att avsluta behandlingen av ett ärende • På samma sätt som i grundprincipen d.v.s. Jag förklarar behandlingen av punkt 8 i arbetsordningen avslutad … @ Det korta formuläret (forts.)

46 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik46 Ärendets behandling under mötet (forts.) • Vilken deltagare som helst kan be om ordet för att göra ett forslag om mötets tekniska gång, om ordförandens arbetssätt eller i dylikt ärende. • Då man ber om ordet bör man meddela att det gäller ett inlägg om arbetsordningen: T.ex. Lionpresident, om arbetsordningen. • Ges genast då man ber om det, men man avbryter dock inte ett pågående tal. • Ordföranden avbryter alltså behandlingen av det aktuella ärendet, då någon ber om ordet om arbetsordningen, och mötet övergår till att behandla ärendet som blir föreslaget. Inlägg om arbetsordningen

47 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik47 Ärendets behandling under mötet (forts.) • I inlägget om arbetsordningen kan man ingripa på följande: - Talens längd eller antal. - Uppdelandet av ärenden. - Avbryta mötet för diskussion, mat eller vädring. - För att ge förslag till att skjuta upp mötet, del av mötet eller ett ärende. - Ge viktigt meddelande åt mötet. - Byte av ordförande. - Anmärka på fel som ordföranden gjort. - Ge förslag till ändring av arbetsordningen. Inlägg om arbetsordningen (forts.)

48 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik48 Ärendets behandling under mötet (forts.) I inlägget om arbetsordning får man inte framföra en åsikt eller ett förslag om ärendet som just då är under behandling. En förbrytelse mot detta anses mycket grovt. Ordföranden konstaterar: T.ex. Tack, kan förslaget godkännas …@ Om förslaget inte vinner understöd, förfaller förslaget … @ Inlägg om arbetsordningen (forts.)

49 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik49 Beslutsfattning under mötet Föreningslagen 27 § Som föreningens beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna: 1. den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna, 2. vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar eller, då omröstning sker vid särskilda omröstningstillfällen eller med anlitande av posten, den mening som vinner vid lottdragning samt 3. vid ändring av stadgarna, upplösning av föreningen och överlåtelse av huvuddelen av föreningens egendom, den mening som vid omröstning biträtts av minst tre fjärdedelar av rösterna.

50 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik50 Beslutsfattning under mötet (forts.) Med röstning avses ett förfarande att få till stånd ett beslut, då flera tar del i beslutsfattandet och samtidigt inte är överens om hur frågan borde lösas. Rösträknare har valts för att bestyrka riktigheten i röstningens slutresultat. Omröstningar

51 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik51 Beslutsfattning under mötet (forts.) ÖPPNA OMRÖSTNINGSSÄTT Ett omröstningssätt benämns öppet då vilken deltagare som helst har möjlighet att följa med hur en viss mötesdeltagare röstar. Omröstning genom handuppräckning På anmodan av ordföranden räcker de som röstar upp sina händer då alternativet de understöder nämns. Rösträknarna räknar rösterna. För att konstatera rösträtten kan man använda t.ex. en röstsedel, tvåfärgade kort eller ja/nej-kort. Omröstningar (forts.)

52 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik52 Beslutsfattning under mötet (forts.) ÖPPNA OMRÖSTNINGSSÄTT(forts.) Omröstning genom namnupprop Sekreteraren läser upp deltagarnas namn en i taget och personen ifråga svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Blankt”. Rösträknarna för bok över svaren. Acklamation Det finns endast två alternativ. Ordföranden ber dem som stöder det ena alternativet att ropa ”Ja” och de andra ”Nej”. Ordföranden framför sin egen uppfattning om vilkendera alternativet som vann. Omröstningar (forts.)

53 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik53 Beslutsfattning under mötet (forts.) SLUTNA OMRÖSTNINGSSÄTT Ett omröstningssätt benämns slutet, då ingen under eller efter mötet har möjlighet att få reda på hur en viss deltagare röstat. I föreningsverksamhet utförs en sluten omröstning i allmänhet med röstsedlar. Under mindre möten går rösträknarna runt i möteslokalen med valurnan. Under större möten är det bättre att rösta med hjälp av namnuppropning. Sekreteraren läser upp namnen från deltagarlistan och då deltagaren hör sitt namn ropas hämtar han själv sin röstsedel till urnan på bordet framför ordföranden medan rösträknarna övervakar. Omröstningar (forts.)

54 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik54 Beslutsfattning under mötet (forts.) ATT BESLUTA OM RÖSTNINGSSÄTTET Man besluter om röstningssättet enligt det korta formuläret för behandling av ärenden. Ordföranden gör ett förslag. Sluten omröstning används alltid då någon kräver det och alltid vid personval. Omröstningar (forts.)

55 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik55 Beslutsfattning under mötet (forts.) PARLAMENTARISK RÖSTNINGSORDNING Om det vid diskussioner föreslagits att ärendet ska bordläggas, måste man först rösta om det. T.ex. Ska vi nu bordlägga eller besluta om ärendet? Under nästa omröstning ställs det mest avlägsna ändringsförslaget i förhållande till styrelsens förslag och det näst mest avlägsna mot varandra. Vinnaren av denna omröstning ställs mot därpå näst avlägsna förslag. Detta fortsätter tills alla förslag behandlats. Huvudförslaget och det vinnande ändringsförslaget ställs mot varandra. Till slut ställs ett möjligt förkastande förslag mot vinnaren i den föregående omröstningen. Omröstningar (forts.)

56 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik56 Beslutsfattning under mötet (forts.) ATT UTFÖRA EN RÖSTNING Själva omröstningen börjar då man kommit överens om röstningssättet och –ordningen. Utförs under ledning av ordföranden och med hjälp av rösträknarna. Före varje omröstning bör ordföranden ännu upprepa vilka förslag som är uppställda mot varandra. Omröstningar (forts.)

57 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik57 Beslutsfattning under mötet (forts.) OMRÖSTNINGENS RESULTAT Ordföranden bekräftar resultatet: T.ex. I omröstningen gavs det totalt 23 röster. Huvudförslaget fick 15 röster, 7 ville förkasta förslaget och 1 röstade blankt. Har någon att anmärka på omröstningen? Om inte, så godkänner vi resultatet. Ordföranden kungör mötets beslut och avslutar behandlingen av ärendet. Omröstningar (forts.)

58 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik58 Beslutsfattning under mötet (forts.) AVVIKANDE ÅSIKT OCH PROTEST • En deltagare kan ta avstånd från mötets beslut och fråntas ansvar för följder p.g.a. beslutet genom att denne meddelar en avvikande åsikt eller en protest. • Yttras efter att beslutet kungjorts t.ex. Lionpresident. Jag vill anmäla min avvikande åsikt. • En protest avges först som en avvikande åsikt och samtidigt meddelar man, att åsikten senare inlämnas skriftligt. • Ordföranden meddelar när protesten senast bör inlämnas för att införlivas med protokollet. Omröstningar (forts.)

59 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik59 Beslutsfattning under mötet (forts.) EN KLÄM • Är ett beslut fattat av mötet utanför den egentliga arbetsordningen med vilken man ålägger en instans att undersöka eller förbereda ett ärende. • Klämförslaget uppkommer i samband med beslutsärendet och tas till behandling efter att det egentliga beslutsärendet behandlats. • Klämförslaget behandlas enligt grundprincipen. Omröstningar (forts.)

60 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik60 Beslutsfattning under mötet (forts.) I ett val är det alltid frågan om personval. Valärendet behandlas på samma sätt som röstningsärenden. Val

61 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik61 Beslutsfattning under mötet (forts.) Föreningslagen 28 § Val som förrättas vid ett möte sker som majoritetsval, om inte någon väljs enhälligt eller något annat har bestämts i stadgarna. Val (forts.)

62 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik62 Beslutsfattning under mötet (forts.) • Vid majoritetsval blir de valda som får mest röster. • Att bli vald förutsätter inte hälften av avgivna röster eller absolut majoritet. • Var och en röstar på högst så många kandidater som det finns platser att fylla. • Varje väljare har en röst. • Ofta sker personval i föreningar så, att det ställs upp lika många kandidater som det ska väljas. • Ett val är onödigt då beslutet är enhälligt. • I stadgarna kan man även bestämma om annorlunda röstningsförfaranden. Val (forts.)

63 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik63 Beslutsfattning under mötet (forts.) • Lotten avgör om rösterna faller lika i personval. • Under ledning av ordföranden utför rösträknarna lottdragningen i mötessalen vid ordförandens bord. • Ordföranden konstaterar valets resultat. • Att vägra rösta i ett val bör tas i beaktande, eftersom varje vägran ofta sker på allvarliga grunder. T.ex. Vi beaktar denna vägran. • Reservmedlemmar väljs, om det finns stadganden därom och de väljs vanligen efter att de egentliga medlemmarna blivit valda. Val (forts.)

64 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik64 Funktionärernas uppgifter under mötet • Funktionärerna är mötets fullvärdiga deltagare med samma rättigheter och skyldigheter som de övriga medlemmarna har. • De deltar i diskussionen och gör förslag. • De deltar i omröstningar och val. • De bör vara absolut objektiva. • Det är dock inte önskvärt, att ordföranden och sekreteraren livligt tar del i diskussionen. Funktionärernas ställning

65 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik65 Funktionärernas uppgifter under mötet (forts.) EGENSKAPER • Mötets viktigaste funktionär, det bör läggas särskild vikt vid valet av ordförande. • Jämlik och rättfärdig. • God muntlig framställningsförmåga och snabb fattningsförmåga. • Bra koncentrationsförmåga, självsäker och lugn. • Kännedom om föreningslagen och behärskar bra mötesteknik. • Kännedom om stadgarna i föreningen och i dess takorganisation. Ordförandens uppgifter

66 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik66 Funktionärernas uppgifter under mötet (forts.) TEKNIK • Ge ordet. • Göra sammandrag. • Dela upp ärendet i mindre delar. • Göra preciseringar och be om utredningar. • Forma beslut. • Övervaka allmän ordning. • Följa upp att lagar och stadgar följs. Ordförandens uppgifter (forts.)

67 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik67 • Teknisk sekreterare/assisterande sekreterare • Föra protokoll • Olika protokoll och deras uppbyggnad • Justera protokoll • Assistera ordföranden Sekreterarens uppgift Funktionärernas uppgifter under mötet (forts.)

68 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik68 • Följer med omröstningssituationen • Öppen omröstning • Sluten omröstning • Gör upp ett omröstningsprotokoll Rösträknarna Funktionärernas uppgifter under mötet (forts.)

69 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik69 • Mötet justerar eller därtill utsedda personer gör det • Ordentliga anteckningar • Justeringsutlåtande och underskrifter • Görs inte i protokollet, anmärkningar definieras i justeringsutlåtandet. Protokolljusterarna Funktionärernas uppgifter under mötet (forts.)

70 28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik70 ÖVNING


Ladda ner ppt "28.3.2007/HP/sgFinlands Lionsförbund r.f./Mötesteknik1 MÖTESTEKNIK."

Liknande presentationer


Google-annonser