Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Polisens tobakstillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Polisens tobakstillsyn"— Presentationens avskrift:

1 Polisens tobakstillsyn
Göran Stenström Jag har blivit ombedd att presentera det framtagna stödmaterialet för polisens tobakstillsyn som RPS tagit fram. Bakgrunden är den statliga offentliga utredning som presenterades Utredningen visade att det trots införda åldersgränser och andra åtgärder fortfarande är lätt för ungdomar att få tag på tobak. Ett bland flera förslag för att komma till rätta med detta var att göra polisen till tillsynsmyndighet. Det var också ett förslag som skrevs i en proposition och som antogs av regeringen. Förändringen trädde i kraft den 1 augusti Polisens roll som tillsynsmyndighet är SUBSIDIÄR till kommunen vilket betyder att det är kommen primärt som ansvarar för tillsyn över tobak. Jag kommer berätta utifrån det material som RPS har tagit fram och det riktar sig till polisen. Det kanske finns vissa saker som jag säger som är polisinterna men jag tror inte det ska vara några problem för er från kommunen att följa med. Ni får alla gärna ställa frågor under tiden när ni vill. Rikspolisstyrelsen

2 Framtaget stödmaterial
Rikspolisstyrelsen har tagit fram: Tillsynsprotokoll Vägledning för tolkning av lagen Vägledning för tillvägagångssätt vid tillsyn Rikspolisstyrelsen såg ett behov av stödmaterial för Polisens tillsynsarbete gällande tobak. Vi har tagit fram ett tillsynsprotokoll, en vägledning för tolkning av tobakslagen och en vägledning för hur tillsynen kan genomföras. Vi tror också att det behövs en vägledning för tillvägagångssätt vid tillsyn och som modell för arbetet har krogtillsynshandboken använts. Vägledningen inleds med en förklaring till vad som är tobak. Det kan tyckas självklart men jag kan ändå säga att det inte gäller nikotintuggummin, nikotinplåster etc då det räknas som läkemedel. Låtsascigaretter av choklad eller tuggummi är inte heller tobaksvaror. För tobaksvaror ska det betalas tobaksskatt. Det ska också betalas tobaksskatt för en del andra varor som inte innehåller tobak, exempelvis melass som man använder för att tillverka vattenpipstobak. Jag kommer inte närmare gå in på frågor om tobaksskatt och tobaksskattelagen men det går att hitta mycket information hos skattemyndigheten. Tillsynsuppdraget ger polisen tillträde till alla utrymmen som tillhör butiken, dvs lager, omklädningsrum och även kassaskåp. Det finns ingen begränsning, exempelvis till utrymmen där det förvaras post med känsligt innehåll. Man får dock inte leta i privata utrymmen, exempelvis personalens väskor, andra utrymmen som inte tlllhör butiken. Förslaget är att den som ska genomföra en tobakstillsyn tar med sig tillsynprotokollet. Genom det får man vägledning i vad som ska kontrolleras. Om man följer hela tillsynsprotokollet har man inte missat något. Rikspolisstyrelsen

3 Vad är tobak? …..är en vara som till någon del innehåller tobak och är avsedd att rökas, snusas, sugas eller tuggas på. Detta gäller även om de bara till viss del innehåller tobak, genetiskt modifierad eller ej. Hit räknas cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. För alla tobaksvaror ovan ska tobaksskatt betalas.

4 Tobakslagen 23§ För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillståndsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter…………………. Rikspolisstyrelsen

5 Enskild eller gemensam tillsyn?
Fördel med gemensam tillsyn med kommunen är: gemensam problembild tillsynsmyndigheterna kan lära av varandra båda tillsynsmyndigheternas tillsynsområden kan kontrolleras samtidigt båda myndigheterna är på plats när brister upptäcks (brister/brott) Fördel med enskild tillsyn är: snabbhet Vägledningen innehåller förslag på tillvägagångssätt både vid enskild tillsyn och vid gemensam tillsyn med kommunen. Polismyndigheterna bestämmer helt hur de vill gå tillväga i sitt samarbete med kommunen och troligen kommer det att ske både gemensamma och enskilda tillsyner. Det finns fördelar med båda sätten. Kommunen kommer troligen vara bättre insatta i tobakshandlarens skyldigheter totalt sett och polisen kan därför lära av kommunen. Det är bra att ha en gemensam problembild, både utifrån vad man brukar hitta för brister vid tillsyner och att man har samsyn när det gäller tobakstillsyn. Det är en fördel att göra gemensam tillsyn då båda tillsynsmyndigheter är på plats samtidigt, båda tillsynsmyndigheternas brister kan kontrolleras och man kan lära av varandra. När man upptäcker brister som den andra tillsynsmyndigheten har ansvar för kan man påtala det direkt och för polisen som brottsutredande myndighet är det bra att vara på plats när brott upptäcks och för kommunen är det ju mycket smidigt att direkt kunna ha polisen på plats om det är de som upptäcker brottet. För polisens del är enskild tillsyn ett bra verktyg för att snabbt kunna genomföra en tillsyn om det finns anledning till det. Om man gör gemensam tillsyn måste polisen och kommunen först komma överens hur man rent praktiskt ska genomföra tillsynen så att man har en ansvarsfördelning när det gäller vad man tittar på. Polisen och kommunen har ju båda tillsyn över handel med tobak medan kommunen har fler tillsynsområden. Det är också bra att innan gå igenom hur man ska agera om något inträffar under tillsynen, till exempel om näringsidkaren inte samarbetar eller om man upptäcker brott (brott mot tobakslagen eller andra). Jag tänker nu lite kort berätta om hur vi ser på de olika delar som Polisen fått tillsynsansvar för. Rikspolisstyrelsen

6 Polisens ansvar vid tobakstillsyn
Polisen är tillsynsmyndighet för d §§ tobakslagen. Åldersgräns Styckeförsäljning mm Anmälan om försäljning Egenkontroll Polisen ska i övrigt bistå kommunen när de begär biträde Kommunen och Polisen ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen Polisen har fått tillsynsansvar i de delar som gäller handel med tobaksvaror. 12 § tobakslagen. Det betyder att polisen ska tillsyna försäljning av tobaksvaror när det gäller åldersgränser, styckeförsäljning, anmälan om tobaksförsäljning och egenkontroll. Jag kommer gå igenom dessa områden var för sig. Utöver det ska Polisen bistå kommunen vid tillsyner då våldsmonopolet behöver användas, alltså tillsynstillfällen då det av olika anledningar behövs polisiär hjälp. Det kan röra sig om tillfällen då en butiksägare vägrar kommunen tillträde för tobakstillsyn eller om det finns en hotbild vid tillsynen. Läs från tobakslagen. Informationsskyldigheten gör att det på ett generellt plan också måste finnas en överenskommelse om hur information ska överföras mellan myndigheterna. Beslut som kommunen har tagit ska skickas till polismyndigheten och det är väl bra om polisen kan meddela vart man vill att detta skickas. Kommunen å andra sidan får meddela vart de vill att tillsynsprotokoll skickas. Det behövs även lite mer informell relation, exempelvis om polisen har haft ett beslag av tobaksvaror som hävs, då finns det under vissa förutsättningar möjlighet för kommunen att omhänderta tobaksvaran när beslaget hävs, detta ryms inte inom underrättelseskyldigheten och kräver därför en tät dialog och god relation. Jag kommer återkomma till vad som gäller vid omhändertagande av tobaksvaror. Rikspolisstyrelsen

7 Åldersgräns Kontrollera om det finns dekaler, vid avsaknad påtala det
Bedöm om personal kan övervaka köp vid automater Ha brottsförebyggande samtal med butiksägare och kassapersonal Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll När det gäller åldersgränserna är det inte ett helt enkelt uppdrag att tillsyna. Polisen kan istället förebygga brott genom att tala om problematiken och att det är brottsligt att sälja till minderåriga. Polisen gör kontroll över hur övervakningsmöjligheterna ser ut vid köp vid automater och av dekaler i butiken och återrapporterar till kommunen. Det är här polisens brottsförebyggande arbete kommer in och när det gäller tillsyn av åldersgränsen ser vi att polisen kan göra störst nytta genom att ha ett brottsförebyggande samtal med butiksägaren och kassapersonalen. Rikspolisstyrelsen

8 Styckeförsäljning Kontrollera genom att eftersöka om lösa cigaretter finns till försäljning i butiken Kontrollera att det inte finns förpackningar med färre än 19 cigaretter till försäljning i butiken Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Styckeförsäljningen och paket med färre än 19 cigaretter är den enkla biten. Det kontrolleras helt enkelt om det finns lösa cigaretter eller paket med färre än 19 cigaretter i butiken eller på lagret. Har de tex öppna cigarettpaket av de vanligaste märkena? Det är kontroll av styckeförsäljning som ger polisen möjlighet att söka efter tobaksvaror på lager etc, för de andra tlllsynsområdena finns i det ingen anledning att kontrollera på lagret. Detta noteras också på tillsynsprotokollet till kommunen. Rikspolisstyrelsen

9 Anmälan och egenkontrollsprogram
Efterfråga om anmälan om tobaksförsäljning gjorts Efterfråga om butiksägaren har ett egenkontrollprogram Be att få se egenkontrollprogrammet och gör snabb kontroll av relevans Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll När det gäller anmälan så efterfrågar polisen om det anmälts försäljning. Detta noteras i tillsynsprotokollet. Vid planerade tillsyner kan polisen inhämta information från kommunen om ett visst försäljningsställe har anmält försäljning men om polisen vill göra en spontan tillsyn noteras endast butiksägarens svar i protokollet och översänds till kommunen. Egentillsynsprogrammet efterfrågas och granskas översiktligt utifrån relevans och resultatet noteras också i tillsynsprotokollet. Rikspolisstyrelsen

10 Information till personalen
Efterfråga hos personalen om butiksägaren har gett information om regler för tobaksförsäljning Ha brottsförebyggande samtal med butiksägare och kassapersonal Återrapportera till kommunen i tillsynsprotokoll Polisen pratar med både butiksägaren och personalen och efterfrågar om de fått/gett information. Svaren noteras i tillsynsprotokollet. Det här betyder ju att polisen inte har tillsynsansvar för märkning av tobaksvaror, men, rekommendationen kommer bli att polisen tittar efter det ändå, det är troligtvis den bästa chansen att upptäcka brister hos butiksägaren. De inom polisen som idag arbetar med tillsyn kan intyga att det är det bästa sättet för polisen att upptäcka brottet olovlig tobaksförsäljning. Rikspolisstyrelsen

11 Val av butik för tillsyn?
Polisens enskilda tillsyn kan riktas mot: Butik om vilken det inkommit tips/underrättelseuppslag men där man anser att man inte har nått upp till nivån för att inleda FU Butik som polisen vet att det säljer tobaksvaror men där man inte tror att butiken anmält försäljning (och ej hunnit/kunnat kontrollera hos det kommunen) Butik nära skolor och knutpunkter Butik med nya ägare Butik som tidigare fått anmärkning eller där brott upptäckts Här är några tankar kring rekommendation av val av butiker som polisen kan besluta att tillsyna. När det görs gemensam tillsyn mellan polisen och kommunen kommer man naturligtvis överens innan om vilka butiker som ska besökas. Rikspolisstyrelsen

12 Kan Polisen göra tillsyn hos en tobaksgrossist?
I förarbetena är det tydligt uttryckt att platser som tillsyn är avsedd att bedrivas är försäljningsställen såsom tobaksaffärer, livsmedelsbutiker eller restauranger 12 b-12 d §§ är genom lagtexten begränsad till försäljning till konsument 12-12 a §§ kan visserligen tillsynas hos grossister med då det är 12 c § som ger tillträde begränsas tillsyn av 12-12a §§ till lokaler som allmänheten har tillträde till Enkla svaret är: Nej, i stort sett inte. I förarbetena framgår följande: Med näringsverksamhet avses när någon som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet eller i en med yrkesmässighet jämförbar verksamhet tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter. Det kan vara fråga om t.ex. försäljning i tobaksaffärer, livsmedelsbutiker eller restauranger. Men även försäljning som äger rum utan fast driftställe omfattas av förbudet. (prop. 1995/96:228 ). Det betyder att tanken med lagstiftningen inte är att grossister ska tillsynas. Eftersom det som polisen ska tillsyna under paragraferna 12b-12 d §§ endast gäller försäljning till konsument så är det meningslöst att kontrollera grossister – de ska ju bara sälja till näringsidkare a §§ kan visserligen tillsynas hos grossister men då det är 12 c som är nyckeln in i butikslokalerns alla utrymmen så kan endast tex skyltningen om 18-årsgräns kontrolleras i butiken. Vad händer om man har anledning att anta att en grossist ändå säljer direkt till konsument fast de inte ska det? 1) Kontrollera om de anmält försäljning till kommunen 2) Inled förundersökning om brott mot tobakslagen (ej anmält försäljning trots att de tillhandahåller tobaksvaror till konusmnet).

13 Brott mot tobakslagen, 27 §
Att i näringsverksamhet uppsåtligen tillhandahålla tobaksvaror till försäljning om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig Att uppsåtligen tillhandahålla tobaksvaror till försäljning trots utfärdat försäljningsförbud Att i näringsverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna ut en tobaksvara till någon under 18 år eller om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år Att i näringsverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet tillhandahålla tobaksvaror till försäljning utan att först ha anmält försäljning till kommunen De två översta är uppsåtsbrott och de två nedre begår man både genom oaktsamhet och uppsåtligen. Notera att varningstexten ska vara uppenbart oriktig. Det finns en friande dom på tobaksvaror där kolmonoxid stavats Kolmonoxyd – bedömdes ej som uppenbart oriktig. (B Örebro tingsrätt). Böter eller fängelse i högst 6 månader för alla brott

14 Dom B3226-10, olovlig tobaksförsäljning
Cigarettpaket med engelsk varningstext och lösa kontanter bakom kassan 14 obrutna cigarettlimpor med engelsk varningstext på lagret Uppenbart att butiksinnehavaren tillhandahållit cigaretterna till konsumenter Butiksinnehavaren fick femtio dagsböter (ej ringa) och beslagtagna cigaretter förverkades En butiksägare i Södertälje dömdes den 16 mars 2011 av Södertälje Tingsrätt till dagsböter för brott mot tobakslagen (olovlig tobaksförsäljning). I oktober 2010 gjorde närpolisområde Södertäljes poliser tillsyn i en tobaksbutik i Södertälje. Under kassadisken låg cigarettpaket med engelsk varningstext och bredvid detta låg en påse med 3000 kronor i kontanter. Dessutom fann Polisen fjorton obrutna cigarettlimpor med engelsk varningstext på lagret. Tingsrätten fann att det med hänvisning till hur cigaretterna förvarades i butiken var uppenbart att butiksinnehavaren tillhandahållit cigaretterna med felaktig varningstext till konsumenter. Gärningen bedömdes inte som ringa. Butiksinnehavaren dömdes till femtio dagsböter och de i beslag tagna cigaretterna förklarades förverkade. Rikspolisstyrelsen

15 Uppmärksammade problem vid gemensam tillsyn
Kommunens tillsynshandläggare är försiktiga när de söker i butiken och på lagret - riskerar att missa brister Kommunens tillsynshandläggare är osäkra på reglerna för omhändertagande av tobak och vidtar därför inte åtgärden Kommunen har inte beslutat om delegationsordning för omhändertagande av tobak Några saker som jag har fått höra från polisen i områden som genomfört tobakstillsyn tillsammans med kommunen är att kommunen är försiktigare och riskerar att missa saker. De är osäkra på reglerna för omhändertagande av tobak och vidtar därför ej åtgärden De har heller inte beslutat om delegation för omhändertagande av tobak vilket spär på osäkerheten och leder till att personen som gör tillsynen inte vet om att de har möjlighet att omhänderta. Rikspolisstyrelsen

16 ”Cheap Whites” Saknar svensk eller har utländsk varningstext ”Råtobak”

17 Cheap Whites Kan ha kommit in lagligt i landet
Skatteupplaget går i konkurs eller betalar bara delvis skatt Säljs via stora grossister och i många små tobaksaffärer Har svensk varningstext, ibland felstavad

18 Råtobak Råvaran råtobak är skattebefriad
Så fort den är bearbetad ska den beskattas, 1718 kr/kilo Felaktig varningstext Rikspolisstyrelsen

19 Brott mot tobakslagen Kod 5049 Ej anmält försäljning
Utländsk/ felaktig eller ingen varningstext Försäljning under arton år och langning Försäljning trots försäljningsförbud Rikspolisstyrelsen

20 ”Cheap Whites” Iaktta och underrätta
Rikspolisstyrelsen

21 Efter tillsyn skicka dokumentet till emma.faldt@socialresurs.goteborg.se tel:367 9183
Skatteverket: Lena Bredberg Rikspolisstyrelsen

22 Är det allvar att vi inte vill att ungdomar skall kunna köpa cigaretter? Är det allvar att vi ser cigarettsmugglingen som ett problem och som en födkrok för den organiserade brottsligheten? Rikspolisstyrelsen

23 Tillståndsplikt för cigarett/ folkölsförsäljning
Rikspolisstyrelsen

24 Hör gärna av er med frågor!
Göran Stenström Rikspolisstyrelsen


Ladda ner ppt "Polisens tobakstillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser