Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Försökshandboken www.ffe.slu.se • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök • Planering - utförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Försökshandboken www.ffe.slu.se • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök • Planering - utförande."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet Försökshandboken • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök • Planering - utförande - bearbetning - redovisning • Beställare och utförare • Utlagd på FältForsks hemsida

2 Sveriges lantbruksuniversitet Syfte: •Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner •Säkerställa spårbarhet –Dokumentation av: vad - hur - när - vem •Anpassning till GEP ( Good Experimental Practice ) Kvalitetssäkra försöksarbetet

3 Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetssäkring - kontroll •Ackreditering –Tvingande för effektivitetsprovning av växtskyddsmedel (GEP, GLP) •Egenkontroll –Kan och bör tillämpas av alla –Minst en gång per år –Åtgärda ev. brister och följ upp –Dokumentera

4 Sveriges lantbruksuniversitet Planering - beställning av försök •Fältkort –Är en beställning till försöksutföraren •Ska innehålla all nödvändig information för att kunna utföra och avrapportera försöket •Vad som ska göras i försöket •PM –Är ett komplement till fältkortet –Beskriver hur olika moment i försöket ska utföras

5 Sveriges lantbruksuniversitet Kvittering av försöksbeställning •Fältkortskopia returneras till beställaren när försöket är utlagt •Med uppgift om: –Fältplan (blockfördelning, ev. ändringar i rutfördelning) –Karta –Norrpil –Datum för utläggning –Allmänna odlingsåtgärder –Försöksmässiga behandlingar

6 Sveriges lantbruksuniversitet Hantering av rådata Rådata = allt som dokumenterar försöket •Medium –Elektroniskt, papper, annat •Original - kopior –T.ex. fältkortet •Arkivering

7 Sveriges lantbruksuniversitet Utläggning av försök •Krav på försöksplatsen (beställaren) –Specificera –Skilj på bör och ska •Utläggning i fält (försöksutföraren) –Topografi •Gradienter –Historik –Fribelägenhet –Försöksvärd

8 Sveriges lantbruksuniversitet Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort- sidorna Avkastningsfel, kg/ha, vid en skördenivå på 8000 kg/ha Avvikelse från avsedd längd, cm Avsedd längd 15,00 m Avsedd längd 12,00 m Avsedd längd 9,00 m Avsedd längd 6,00 m Gränsning

9 Sveriges lantbruksuniversitet Märkning och skyltning •Alla ska kunna hitta till och orientera sig i försöket •Hörnstakar i försökets ytterkanter och med särskild markering där försöket börjar •Orienteringstavla i block I framför första parcellen med ett försöksled.

10 Sveriges lantbruksuniversitet Allmänna odlingsåtgärder och skötsel •Normal praxis för grödan i det område försöket är utlagt i (god lantmannased) •Ev. krav måste specificeras av beställaren –Gäller främst växtskydd. Vad som ska göras och vad som inte får göras –Kemisk ogräsbekämpning är ett generellt krav i konventionella försök

11 Sveriges lantbruksuniversitet Parcellstorlek Så små som möjligt med hänsyn till försökstyp och praktiska förutsättningar (maskiner och redskap) Brutto - nettoparceller Skördemaskinernas precision avgörande för hur små nettorutorna kan vara. Riktvärde minst 15 m 2 OBS! Kanteffekter om nettobredd = bruttobredd

12 Sveriges lantbruksuniversitet Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd • Påverkan från parcellmellanrummet –Effekten ökar ju större mellanrum

13 Sveriges lantbruksuniversitet

14 Sveriges lantbruksuniversitet Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd • Påverkan från parcellmellanrummet –Effekten ökar ju större mellanrum • Påverkan från intilliggande parcell –Olika beståndshöjd –Olika stråstyrka –Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)

15 Sveriges lantbruksuniversitet Kanteffekt pga av olika strålängd i korn (17 försök under 4 år. Efter Åsveen, M. 1991) L = lång M = medellång (- 9 cm jmf L) K = kort (- 19 cm jmf L) Nettoparcellbredd 1,5 m LLL kg/haKKK kg/ha LLM100KKM96 LLK102KKL98 MLM102MKM97 MLK104MKL93 KLK106LKL91

16 Sveriges lantbruksuniversitet Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd • Påverkan från parcellmellanrummet –Effekten ökar ju större mellanrum • Påverkan från intilliggande parcell –Olika beståndshöjd –Olika stråstyrka –Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat) • Försök med olika radavstånd

17 Sveriges lantbruksuniversitet Graderingar •Procentgradering, •Datumgradering –Alltid i form av MMDD •Index •Index i stället för 0-100?

18 Sveriges lantbruksuniversitet Gradering av sjukdomar •Metoder och graderingsnycklar enligt EPPO Standards i när sådana finns •Stråsäd –Gradering av angripen bladyta på blad 1, 2 och 3 från 10 huvudskott per parcell, –Gradering av angripen bladyta direkt i parcellen på förutbestämd bladnivå •Övriga växtslag –Behov av alternativ till EPPO? –Behov av ”enklare” gradering?

19 Sveriges lantbruksuniversitet Gradering av sjukdomar (forts.) •Vem graderar? –Växtskyddsförsök: SLU, VSC-personal, (HS) –Sortförsök: HS, (SLU) –Övriga försök: HS, (SLU) •Problem –Ifrågasatta graderingsresultat –Varierande kunskap hos utförarna gällande diagnostisering och gradering •Lösning –Särskilda graderare? –Utbildning och fortbildning - vem tar ansvar för och tillgodoser behovet?

20 Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsinventering •Räkning och vägning •Ogräsgradering

21 Sveriges lantbruksuniversitet Avslutningsvis •Fortsatt bearbetning av Försökshandboken under hösten •Synpunkter lämnas till Björn Andersson •Definitiv version läggs ut vid årsskiftet 2008/2009 •Avsnittet om statistisk planering och analys planerad till 2009


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Försökshandboken www.ffe.slu.se • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök • Planering - utförande."

Liknande presentationer


Google-annonser