Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök"— Presentationens avskrift:

1 Försökshandboken www.ffe.slu.se
Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök Planering - utförande - bearbetning - redovisning Beställare och utförare Utlagd på FältForsks hemsida

2 Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner
Syfte: Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner Säkerställa spårbarhet Dokumentation av: vad - hur - när - vem Anpassning till GEP (Good Experimental Practice) Kvalitetssäkra försöksarbetet

3 Kvalitetssäkring - kontroll Ackreditering
Tvingande för effektivitetsprovning av växtskyddsmedel (GEP, GLP) Egenkontroll Kan och bör tillämpas av alla Minst en gång per år Åtgärda ev. brister och följ upp Dokumentera

4 Planering - beställning av försök Fältkort
Är en beställning till försöksutföraren Ska innehålla all nödvändig information för att kunna utföra och avrapportera försöket Vad som ska göras i försöket PM Är ett komplement till fältkortet Beskriver hur olika moment i försöket ska utföras

5 Kvittering av försöksbeställning
Fältkortskopia returneras till beställaren när försöket är utlagt Med uppgift om: Fältplan (blockfördelning, ev. ändringar i rutfördelning) Karta Norrpil Datum för utläggning Allmänna odlingsåtgärder Försöksmässiga behandlingar

6 Hantering av rådata Medium Original - kopior Arkivering
Rådata = allt som dokumenterar försöket Medium Elektroniskt, papper, annat Original - kopior T.ex. fältkortet Arkivering

7 Krav på försöksplatsen (beställaren) Specificera Skilj på bör och ska
Utläggning av försök Krav på försöksplatsen (beställaren) Specificera Skilj på bör och ska Utläggning i fält (försöksutföraren) Topografi Gradienter Historik Fribelägenhet Försöksvärd

8 Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort-sidorna
Gränsning Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort-sidorna Avkastningsfel, kg/ha, vid en skördenivå på 8000 kg/ha Avvikelse från avsedd längd, cm Avsedd längd 15,00 m Avsedd längd 12,00 m Avsedd längd 9,00 m Avsedd längd 6,00 m

9 Märkning och skyltning
Alla ska kunna hitta till och orientera sig i försöket Hörnstakar i försökets ytterkanter och med särskild markering där försöket börjar Orienteringstavla i block I framför första parcellen med ett försöksled.

10 Allmänna odlingsåtgärder och skötsel
Normal praxis för grödan i det område försöket är utlagt i (god lantmannased) Ev. krav måste specificeras av beställaren Gäller främst växtskydd. Vad som ska göras och vad som inte får göras Kemisk ogräsbekämpning är ett generellt krav i konventionella försök

11 Brutto - nettoparceller
Parcellstorlek Så små som möjligt med hänsyn till försökstyp och praktiska förutsättningar (maskiner och redskap) Brutto - nettoparceller Skördemaskinernas precision avgörande för hur små nettorutorna kan vara. Riktvärde minst 15 m2 OBS! Kanteffekter om nettobredd = bruttobredd

12 Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd
Påverkan från parcellmellanrummet Effekten ökar ju större mellanrum

13

14 Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd
Påverkan från parcellmellanrummet Effekten ökar ju större mellanrum Påverkan från intilliggande parcell Olika beståndshöjd Olika stråstyrka Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)

15 Kanteffekt pga av olika strålängd i korn
(17 försök under 4 år. Efter Åsveen, M. 1991) L = lång M = medellång (- 9 cm jmf L) K = kort (- 19 cm jmf L) Nettoparcellbredd 1,5 m L L L kg/ha K K K kg/ha L L M 100 K K M 96 L L K 102 K K L 98 M L M 102 M K M 97 M L K 104 M K L 93 K L K 106 L K L 91

16 Försök med olika radavstånd
Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd Påverkan från parcellmellanrummet Effekten ökar ju större mellanrum Påverkan från intilliggande parcell Olika beståndshöjd Olika stråstyrka Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat) Försök med olika radavstånd

17 Graderingar Procentgradering, 0-100 Datumgradering Index
Alltid i form av MMDD Index Index i stället för 0-100?

18 Gradering av sjukdomar
Metoder och graderingsnycklar enligt EPPO Standards i när sådana finns Stråsäd Gradering av angripen bladyta på blad 1, 2 och 3 från 10 huvudskott per parcell, Gradering av angripen bladyta direkt i parcellen på förutbestämd bladnivå Övriga växtslag Behov av alternativ till EPPO? Behov av ”enklare” gradering?

19 Gradering av sjukdomar (forts.) Vem graderar?
Växtskyddsförsök: SLU, VSC-personal, (HS) Sortförsök: HS, (SLU) Övriga försök: HS, (SLU) Problem Ifrågasatta graderingsresultat Varierande kunskap hos utförarna gällande diagnostisering och gradering Lösning Särskilda graderare? Utbildning och fortbildning - vem tar ansvar för och tillgodoser behovet?

20 Ogräsinventering Räkning och vägning Ogräsgradering

21 Avslutningsvis Fortsatt bearbetning av Försökshandboken under hösten
Synpunkter lämnas till Björn Andersson Definitiv version läggs ut vid årsskiftet 2008/2009 Avsnittet om statistisk planering och analys planerad till 2009


Ladda ner ppt "Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök"

Liknande presentationer


Google-annonser