Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HHUS årsmöte 2012 2011-03-12. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HHUS årsmöte 2012 2011-03-12. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare."— Presentationens avskrift:

1 HHUS årsmöte 2012 2011-03-12

2 Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare 5.Godkännande av föredragningslista 6.Mötets behöriga utlysande 7.Verksamhetsberättelse 8.Revisionsberättelser från räkenskapsrevisor och inspektor 9.Styrelsens förslag till vinstdisposition 10.Fastställande av balans- och resultaträkning för föreningen 11.Styrelsens ansvarsfrihet 12.Medlemmarnas inkomna motioner 13.Styrelsens propositioner 14.Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor 15.Val av inspektor 16.Mötet avslutas

3 •1. Mötet öppnas –Föredragande: Jimmy Kindholm •2. Val av mötesordförande –Föredragande: Jimmy Kindholm –Förslag till beslut: Maximilian Mohlkert •3. Val av mötessekreterare –Föredragande: Maximilian Mohlkert

4 •4. Val av justerare tillika rösträknare –Föredragande: Maximilian Mohlkert •5. Godkännande av föredragningslista –Föredragande: Maximilian Mohlkert •6. Mötets behöriga utlysande –Föredragande: Jimmy Kindholm –Annonserat på Facebook samt hemsida den 29 mars, affischer uppe den 2 april, samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan den 5 april. –Förslag till beslut: Anse mötet behörigen utlyst

5 •7. Verksamhetsberättelse –Föredragande: Jimmy Kindholm •8. Revisionsberättelse –Föredragande: Paula Westin

6 Verksamhetsberättelse

7

8 Ekonomisk berättelse 20112010 Omsättning Föreningen2 698 861 2 394 367 Omsättning E-puben1 391 6901 220 878 Resultat föreningen 168 302 -255 280 Resultat E-puben -262 503 -529 648 Flerårsjämförelse 20112010200920082007 Nettoomsättning2 698 8612 394 3673 337 1063 052 3332 903 325 Resultat efter finansiella poster 168 302-255 280205 422160 834-142 435 Balansomslutning1 709 9531 554 2881 694 2881 599 0701 290 129 Antal aktiva medlemmar i verksamheten 280270260240200

9 Verksamhetsberättelse •Extra information –Valet tidigarelagt för att ge en längre överlämningsperiod och därmed bättre kontinuitet i verksamheten –Vi ser ett ökat intresse för HHUS verksamhet vilket är mycket glädjande –En vision och strategiska mål-modell har tagits fram för att skapa ett helhetstänk kring respektive verksamhetsområde och de utskott vi har inom föreningen

10 Verksamhetsberättelse •Avsteg från reglemente –Ledamotsposten –Styrelseprotokoll –Protokollförande av publedningsmöten –Advisory board –Tre Junior controllers istället för två

11 •7. Verksamhetsberättelse –Föredragande: Jimmy Kindholm –Förslag till beslut: Fastställa verksamhets- berättelsen och lägga den till handlingarna •8. Revisionsberättelse –Föredragande: Paula Westin

12 •7. Verksamhetsberättelse –Föredragande: Jimmy Kindholm –Förslag till beslut: Fastställa verksamhets- berättelsen och lägga den till handlingarna •8. Revisionsberättelse –Föredragande: Paula Westin

13 Revisionsberättelse

14 •7. Verksamhetsberättelse –Föredragande: Jimmy Kindholm –Förslag till beslut: Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna •8. Revisionsberättelse –Föredragande: Paula Westin –Förslag till beslut: Fastställa revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

15 •9. Styrelsens förslag till vinstdisposition –Föredragande: Paula Westin •10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen –Föredragande: Paula Westin –Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

16 Förslag till vinstdisposition

17 •9. Styrelsens förslag till vinstdisposition –Föredragande: Paula Westin •Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition •10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen –Föredragande: Paula Westin

18 •9. Styrelsens förslag till vinstdisposition –Föredragande: Paula Westin •Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition •10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen –Föredragande: Paula Westin

19 Resultaträkning

20 Balansräkning

21 •9. Styrelsens förslag till vinstdisposition –Föredragande: Paula Westin •Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition •10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen –Föredragande: Paula Westin –Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

22 •11. Styrelsens ansvarsfrihet –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. –Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret •12. Medlemmarnas motioner –Föredragande: Maximilian Mohlkert •13. Styrelsens propositioner –Föredragande: Jimmy Kindholm

23 •11. Styrelsens ansvarsfrihet –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. –Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret •12. Medlemmarnas motioner –Föredragande: Maximilian Mohlkert •13. Styrelsens propositioner –Föredragande: Jimmy Kindholm

24 •11. Styrelsens ansvarsfrihet –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. –Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret •12. Medlemmarnas motioner –Föredragande: Maximilian Mohlkert •13. Styrelsens propositioner –Föredragande: Jimmy Kindholm

25 13. Styrelsens propositioner •Ändringar i stadgarna –1. Vakant post vid val

26 Styrelsens propositioner (1/7) •Vakant post vid val –Bakgrund: Som ett led i att säkerställa föreningens återväxt krävs en förenklad process när en styrelsepost blir vakant inför ett nytt verksamhetsår. De senaste två åren har detta fall uppstått och styrelsen har valt att använda den stadga som finns avseende avgående ledamot även i fallet med vakant post. För att förenkla för kommande styrelser vill vi stadgereglera att detta är den process som ska användas även fortsättningsvis då det är en effektiv lösning som säkrar snabba åtgärder för att komma tillrätta med vakanta poster. –Förslag till beslut del 1: Tillämpa samma stadga som då styrelseledamot avgår under sittande period, dvs. sittande styrelse får i uppdrag att finna och tillsätta lämplig kandidat. –Förslag till beslut del 2: Uppdra nya styrelsen att utreda hur denna process skulle kunna effektiviseras ytterligare, särskilt avseende de fall där ordföranderollen är vakant.

27 13. Styrelsens propositioner •Ändringar i reglementet –2. Namnändring Utbildningsutskottet –3. Instiftande av vice ordföranderoll i Sociala utskottet –4. Förändring av antal Junior controllers i Ekonomiutskottet –5. Förändring av Valkommitténs uppgifter –6. Förändring av E-pubens ändamål –7. Instiftande av Redaktionschef inom Ekbladet

28 Styrelsens propositioner (2/7) •Namnändring Utbildningsutskottet –Bakgrund: Inom utskottet har det under de senaste två åren förts diskussioner om att byta namn på utskottet för att modernisera och göra det lite ”sexigare”. Både förra årets och årets utskott har varit inne på samma spår. –Förslag till beslut: Ändra namn på Utbildningsutskottet till Kvalitetsutskottet samt ändra namn på programbevakare till kvalitetsansvarig

29 Styrelsens propositioner (3/7) •Instiftande av vice ordföranderoll i Sociala utskottet –Bakgrund: Tidigare år har arbetsbelastningen på Sociala utskottets ordförande varit oerhört stor. Därför har ett utvärderingsprojekt genomförts under 2011-2012 för att se om det skulle bli bättre med en vice ordförande som avlastar ordförande i det dagliga arbetet. Det arbetet har lett fram till att vi ser ett mer väl fungerande utskott med en sådan roll. –Förslag till beslut: Instifta en roll som vice ordförande i Sociala utskottet.

30 Styrelsens propositioner (4/7) •Förändring av antal Junior controllers i Ekonomiutskottet –Bakgrund: Redan förra året utökades antalet Junior controllers till tre stycken. Då gjordes dock ingen förändring av reglementet utan enbart avsteg från reglementet rapporterades vid årsmötet 2011. Nu ser vi att det fungerat mycket väl med tre Junior controllers även under 2011-2012. –Förslag till beslut: Ändra antalet Junior controllers till tre stycken

31 Styrelsens propositioner (5/7) •Förändring av Valkommitténs uppgifter –Bakgrund: Vi har under flera år haft svårt att få personer att söka till enskilda styrelseposter. Vi ser det som vårt ansvar att minska risken att det fortsätter så. Därför vill vi föreslå en modell som går ut på att enskilda medlemmar ska kunna nominera personer de tycker kan passa bra för en viss post till Valkommittén och denna ska uppmuntra sådana nomineringar. –Förslag till beslut: Lägga till att Valkommittén ska främja nomineringar till styrelseposter av enskilda medlemmar.

32 Valkommitténs uppgifter •Ny punkt under punkt 4.1.3 i reglementet –Valkommittén ska främja möjligheten att låta enskilda medlemmar nominera kandidater till styrelseposterna. Om sådan nominering sker ska den föreslagna kandidaten tillfrågas om han eller hon vill kandidera.

33 Styrelsens propositioner (6/7) •Förändring av E-pubens ändamål –Bakgrund: E-puben har aldrig gjort ett positivt resultat sett över ett helt räkenskapsår. Analys visar att vi under 2011-2012 haft ett ökande antal studenter från andra studentgrupperingar vilket har gynnat E-puben ekonomiskt. Detta beror i mångt och mycket på en tydligare profil för E- puben samt ett utökat samarbete med andra studentföreningar på Campus som gjort att de kommit till oss i större utsträckning. Vi tror att en fortsättning på den banan är ett krav för att på sikt kunna driva E-puben på ett lönsamt sätt. –Förslag till beslut: Förändra E-pubens ändamål

34 Förändring av E-pubens ändamål •Förändring av punkten 7.1 i reglementet –Gammal formulering •E-pubens ändamål är att främja god kamratskap mellan föreningens medlemmar •Ny formulering –E-puben ska erbjuda kvällsupplevelser präglade av kreativitet, öppenhet och högsta möjliga kvalitet till Umeås studenter

35 Styrelsens propositioner (7/7) •Instiftande av Redaktionschef i Ekbladet –Bakgrund: Under det gångna året har ambitionen varit att ha ett större fokus på lönsamheten avseende Ekbladet. Det ställer högre krav på annonsförsäljning och ekonomisk uppföljning. För att få det att fungera tror vi att det krävs att chefsredaktören arbetar mer övergripande med just försäljning och uppföljning och att det instiftas en redaktionschef som ska ha ett större fokus på tidningens utformning. –Förslag till beslut: Instifta en roll som Redaktionschef i reglementet

36 Förändring av Ekbladets organisation •Förändring av punkten 8.2 i reglementet –Gammal formulering •Ekbladets Chefredaktör leder arbetet i Redaktionen tillsammans med en eller flera redaktörer. Det är Chefredaktören som ytterst ansvarar för medlemstidningen gentemot HHUS styrelse och dess ansvarige utgivare. •Ny formulering –Ekbladets Chefredaktör leder arbetet i Redaktionen tillsammans med en redaktionschef och en eller flera redaktörer. Det är Chefredaktören som ytterst ansvarar för medlemstidningen gentemot HHUS styrelse och dess ansvarige utgivare.

37 •14. Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor –Föredragande: Paula Westin –Förslag till beslut: Ernst & Young •15. Val av inspektor –Föredragande: Jimmy Kindholm –Förslag till beslut: Välja Owe Hedström på ytterligare två år.

38 •16. Mötets avslutande –Föredragande: Maximilian Mohlkert


Ladda ner ppt "HHUS årsmöte 2012 2011-03-12. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare."

Liknande presentationer


Google-annonser