Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsmetodik IT & ME 2011"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
Föreläsare: Universitetslektor Gunnar Malm Tel Mitt kontor Electrum-huset C4

2 Första föreläsningen Kursöverblick, lärare, viktiga datum, kursPM
Innehåll/tema Mål Krav, betygssystemet, eget engagement i lärandet Litteratur/hemsidan Förväntningar på utbildningen Ingenjörsrollen (CDIO, HFS)

3 Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
Föreläsningar: 32 h schemalagt som 142, Skriftlig presentation 3 gemensamma + 1 individuellt tillfälle med Richard Nordberg Plus eventuella studiebesök eller gästföreläsningar, just nu Oracle v.37 men kan tillkomma ytterligare

4 Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
Övingar: 14 h schemalagt som 72 (4 övningsgrupper) WS: 8 h schemalagt som 42 Workshop eller studenträkneövning Datorlabbar: 16 h schemalagt som 22 + 34 (4 labbgrupper)

5 Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
Övningsgrupper Anders Eklund Valur Guðmundsson eller Maziar Manouchehry (på engelska, enklare svenska OK) Oscar Gustafsson Workshop/Studenträkneövningar – självständigt arbete med tentaliknande uppgifter (samma lärare)

6 Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
Labgrupper, alla namn på lärare inte klara ännu Labbarna är baserade på att man jobbar med egen laptop med handledning av en lärare Jobbar med datainsamling och analys i programmet MATLAB Kommer att göras en gruppindelning/bokningslistor i daisy-systemet

7 Kursöverblick/viktiga datum
Skriftliga inlämningar vid två tillfällen Måndag 26 sept. Ett utkast (första version) Mån 31 okt. Slutligt inlämning av problemslösningsrapporten Tentamen onsdag 19 okt (får ej komma för sent, blir då inte insläppt). Tentamensanmälan sker via Daisy, stänger några dagar innan tentan.

8 Hemsidan på KTH Social Material från föreläsningar
Diskussioner/vissa inlämningar Använder även Bilda för inlämningar Instruktioner och uppgifter till övningar och datorlabbar och skriftliga inlämningar

9 Kursplanens mål Efter kursen ska studenten kunna redogöra för tekniska modeller med varierande komplexitet, från uppskattningar till datorbaserade algoritmer och effektivt kunna använda dessa modeller i sin ingenjörsroll. Studenten ska kunna härleda eller ställa upp en modell från en problemtext genom att t.ex. använda dimensionsanalys av ingående parametrar.

10 Kursplanens mål Studenten ska kunna analysera kvaliteten på ett modelleringsresultat med avseende på osäkerheten i sina antaganden och i modellparametrarna. Studenten ska kunna använda grundläggande statistiska begrepp och metoder som standardavvikelse och felfortplantning för analys av mätresultat. Studenten ska kunna presentera sina modellresultat på ett strukturerat sätt, med tyngdpunkt på tydliga figurer och kurvor och enligt en given mall för en teknisk rapport.

11 Mål I kursplanen finns 5 mål redovisade
Kan examineras på många olika sätt men huvudsakligen skriftligt Rapport, Tenta Även vissa muntliga redovisningar vid labbar

12 Mål Målrelaterade betyg
7-gradig betygsskala (A, B, C, D, E) godkänt (Fx, F) underkänt Betyget sätts på tentamen Labmomenten använder bara godkänd/underkänd.

13 Krav Tentamen onsdag 19 oktober eller vid omtenta i januari 2012.
Godkända labbar och skriftliga uppgifter, först då registreras slutbetyget i LADOK. Brister i labbar och skriftliga uppgifter kompletteras ’omedelbart efter rättning’. Närvaro uppmuntras men inget krav

14 Innehåll/tema Energi eller hållbar utveckling
Berör exempelvis miljöaspekten och/eller specifikt teknikområde Tidigare år Solceller Hybridbilar Energi i IT-sektorn Batteriteknik

15 Innehåll/tema Årets tema är solceller- Kommer in i 2 moment i kursen
Språk- och textskrivande Att skriva en problemlösningstext där en specifik fråga analyseras Datorlabbar Anlysera verkliga mätningar på en solcell kopplad till laptop via USB

16 Innehåll Matematiska modeller Datormodeller
Derivator, logaritmer, polynom Statistik, medelvärde, felgränser Datormodeller Enkla program i matlab Skriftlig presentation & informationssökning Ingenjörsrollen

17 Innehåll Kursen utmanar er att använda gymnasiematten på ett ’nytt’ sätt Datorvana ses som ett krav, men labuppgifterna bygger vidare på tydliga exempel som alla får en introduktion till Vissa delar av kursen kommer ’tillbaks’ i t.ex. statistik och numerisk analys, även mattekurserna i period 2 kopplar tillbaks Måste kunna skriva en välformulerad text på svenska, särskilt stöd finns

18 Litteratur Boken Ingenjörens verktyg av Göran Grimvall (ISBN ), Studentlitteratur, 2007. Introduction to Matlab (Pocket) av Etter, Dolores 2010, (ISBN ) eller den tidigare upplagan Kårbokhandeln, plan 5 i FORUM huset (lunch 13-14) Ladda gärna ner material från kursens hemsida

19 Eget engagement i lärandet
Frihet under ansvar Skaffa böckerna Förbered föreläsningar och övningar genom att ta reda på dagens innehåll (kursPM + KTH Social) Det finns läsanvisningar och rekommenderade uppgifter i kursPM Förbered datorlabbar noga, hitta nåpon att jobba med, installera MATLAB från KTH progdist

20 Eget engagement i lärandet
Håll inlämningstiderna Ställ frågor på det som är OKLART Räkna själv både på WORKSHOPS och rekommenderade uppgifter

21 Förväntningar på utbildningen
Varför valde ni just ME och IT? Vad är viktigast - få jobb eller intressant utbildning? Vilka kurser/ämnen verkar intressantast?

22 Varför civilingenjör? Intressanta tekniska utmaningar Föräldrar/syskon
Bra med utbildning på arbetsmarknaden Specialintresse för matte/datorer/fysik

23 Ingenjörsrollen Problemlösning Bryta ner problemet i delar
Göra rimliga uppskattningar Söka information Inte uppfinna hjulet på nytt

24 Ingenjörsrollen Nästan alla ingenjörer jobbar i projekt
Därför är det naturligt med labgrupper och liknande under utbildningen Projekt ska hålla tidplan och budget Ganska styrt vad som ska levereras

25 Ingenjörsrollen Högskoleförordningen (HFS) talar om vad som menas med civing examen KTH följer i praktiken något som kallas CDIO syllabus i alla sina utbildningar

26 Civilingenjörsexamen
Civilingenjörsexamen Omfattning Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Mål För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. Kunskap och förståelse För civilingenjörsexamen skall studenten - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Färdighet och förmåga För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Övrigt För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

27 CDIO Syllabus

28 Engineering programs must demonstrate that their graduates have
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints, such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability (d) an ability to function on multidisciplinary teams (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems (f) an understanding of professional and ethical responsibility (g) an ability to communicate effectively (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, societal and environmental context (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in, life-long learning (j) a knowledge of contemporary issues (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

29 CDIO Syllabus CDIO Syllabus 1. TECHNICAL KNOWLEDGE AND REASONING
1.1.   KNOWLEDGE OF UNDERLYING SCIENCES 1.2.   CORE ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE 1.3.   ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE

30 CDIO Syllabus 2. PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES
3. INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION 4.  CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING AND OPERATING SYSTEMS IN THE ENTERPRISE AND SOCIETAL CONTEXT

31 Sammanfattning + nästa gång
Godkänd krav: labb + rapporter + tenta, målrelaterat Litteratur att köpa! Ingenjörens verktyg + MATLAB bok Nästa gång: enheter, dimensioner, uppskattningar Att läsa Grimvall Kap 1 & 6! Frågor???

32


Ladda ner ppt "Ingenjörsmetodik IT & ME 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser