Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält"— Presentationens avskrift:

1

2 Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält
Veckholms skjutfält                              Enköpings kommun Lomben                                                      Kalix kommun Orrträsk                                                      Kalix kommun Boden Södra                                             Bodens kommun Junkön                                                        Luleå kommun Tåme                                                            Skellefteå kommun Härnön                                                        Härnösands kommun Skärsviken                                                 Härnösands kommun Marma                                                        Älvkarleby kommun Väddö                                                          Norrtälje kommun, Stockholms skärgård Tofta                                                            Gotlands kommun Kosta                                                            Lessebo kommun Sisjön                                                           Mölndal och Göteborgs kommun Göteborgs södra skärgård Blekinge skärgård Kabusa                                                        Ystads kommun

3 Veckholms skjutfält är ingen lösning på Försvarmaktens problem!
Troligtvis kommer Försvarsmakten ej att få igenom sin ansökan på flera av dessa skjutfält vilket innebär att belastningen på de fält som återstår blir ännu värre. Miljökonsekvenserna är mycket omfattande.

4 Aktuella vapen Hagelvapen AK4 och AK5 K-pist Kulspruta Tung Kulspruta
Granatspruta Granatgevär Pansarskott Granatkastare Signal och Lysammunition Krevadkabin Rökfacklor Frisprängningar Övningar med NAPALM Skjutningar mot GASOL-flaskor

5 Helikopter Bandvagn 206-207 Pansarskyttefordon Stridsfordon 90
Aktuella Fordon Helikopter Bandvagn Pansarskyttefordon Stridsfordon 90

6 Stridsfordon 90 På Veckholms skjutfält?

7 Berörda områden Enköpings kommun östra delen och då främst följande socknar: Veckholm Hacksta Torsvi Kungs-Husby Löt Håbo kommun västra delen mot Mälaren Upplands bro Kommun västra delen mot Mälaren Mälaren (Björkfjärden)

8 Här är Veckholms skjutfält Amnö åkrar/Skjutfältet/Björkfjärden Bålsta och Bro stränder

9 Dräktiga ston och kor Vardag i Veckholm och för oss

10 Konsekvenser BULLER Kompanield med finkalibriga vapen, kulspruteld och frisprängningar ger helt oacceptabla ljud och tryckvågor med de volymer som anges i ansökan. Kommer att få en direkt inverkan på våra verksamheter och våra liv.

11 Konsekvenser SÄKERHET
Förekomsten av vådaskott har ”glömts bort” i ansökan. Vapen som ej någon trodde var laddade avfyras och skott går åt fel håll etc. Bara under loppet av två månader i vintras avlossas fyra vådaskott av en pluton på Ledningsregementet. Vid de volymer 600 000 finkalibriga skott/år som det här är frågan om kommer ett antal att gå av som vådaskott. I det öppna flacka landskapet som omger skjutfältet blir då våra hus och gårdar potentiella måltavlor för förlupna kulor och rikoschetter. Det är bara en tidsfråga innan en olycka/incident händer i en miljö med rörligt friluftsliv, vandringsleder och bebyggelse.

12 Veckholms skjutfält omges av ett aktivt jordbrukslandskap, naturreservat samt Bålsta och Bros tillväxtområden Skjutfältet är litet och har ett markområde på endast 291 ha

13 Långfärdskridskor på Björkfjärden Rekreationsområde för Stockholm Håbo Bro Enköping ….

14 Norra Björkfjärden Fritidsbåtsparadis Utanför Veckholms skjutfält

15 ”Coffe break” Härjarö Natureservat

16 Gåsholmarna Internationellt känt Naturreservat Veckhoms skjutfält
island; a tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water. Stora Gåsholm (0km) Lilla Gåsholm (0km) Grässkär (1km) Jungfruholm (2km) Lilla Lindskär (2.2km) Stora Lindskär (2.8km) Ärtskär (3km) Västra Högholmen (3km) Fagerö (4.1km) Granholmen (5km) Svallgarn (5.7km) Alholmen (5.7km) Fagerön (5.9km) Myrskär (6.3km) Tjärskär (6.4km) Askholmen (6.4km) Ytterholm (6.7km) Röllingen (7.2km) Gräsholmen (7.2km)

17 Gåsholmarna i Veckholms skjutfält Länsstyrelsens syn Naturreservat /Natura 2000 EU skyddat
Gåsholmen  Reservatet består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten i Södra Björkfjärden i Mälaren, 1,5 kilometer söder om Adelsö. Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden. Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj. Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn och hägerkolonier. Ändamålet med reservatet är att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd. Vegetationen skall i princip tillåtas att utvecklas fritt med undantag för vissa punktinsatser med röjning i ädellövbestånden. De geologiska och ornitologiska värdena skall liksom de botaniska värdena uppmärksammas och skyddas. Öarna skall vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Källa: Länsstyrelsens hemsida     

18 Längs Håbos och Bros kust mot Mälaren Full fart på byggverksamheten!

19 I skjutriktningen Håbo och Bro byggs det!
Ett bland flera exempel l Detaljplaneprogram för Frösundaviken, Håbo kommun GODKÄNT I KOMMUNSTYRELSEN / § 114 DNR: 2006/109 Frösundaområdet är del i utbyggnadsplanerna av Bålstatätort som skall knyta samman tätorten Bålsta med Mälaren. I den Fördjupade översiktsplan från 2002 redovisades det 350 bostäder. Detta detaljplaneprogram har till syfte att förtydliga tankarna kring förslaget och belysa viktiga frågeställningar inför kommande detaljplanearbete. Planområdet ligger mellan Kalmar kyrka i väster och Kalmarviken i öster och mellan Skanskas industri område i norr och Frösundaviken i söder. Bebyggelsen begränsas i sydväst av ett häststall och kraftledningen, i öst av fritidshus. Arealen är ca 31 ha. Markägare är Småa AB och Håbo kommun. Större delen av området är i dag åkermark.

20 Försvarsmaktens planer
I ansökan söker försvaret tillstånd från 100 skjutdagar till 230 skjutdagar per år Från 64 dagar till 190 dagar Från 11 kvällar till 80 kvällar Från ingen natt till 20 nätter Helger lördag/söndag Från 3 dagar till 40 dagar Från 1 en kväll till 30 kvällar

21 Försvarsmaktens ansökan
I ansökan söker försvaret tillstånd för följande årliga volymer: 1 050 000 finkalibriga skott inklusive lös ammunition (dvs. över en miljon skott) 15 000 grovkalibriga skott upp till 20 mm 800 grovkalibriga skott 20 – 40 mm 300 grovkalibriga 84mm 500 granatkastarskott 3000 handgranater 7500 lysraketer 1500 sprängladdningar mindre än 1 kg 250 sprängladdningar friliggande 1-3 kg

22 Kraftig expansion Blyutsläppen ökar med faktorn 3.5 Antalet skott 2004 var 188 669 och ansökt volym är 1 078 850 dvs. en ökning faktorn 6 Antalet sprängladdningar 2004 var 22 och ansökt volym är 1750 dvs. en ökning med faktorn 80! Antalet skjutdagar ökar Vardagar från 64 (2004) till 190 i ansökan dvs. med faktorn 3 Helgdagar från 3 (2004)  till 40 i ansökan dvs. med faktorn 13  Totalt antal skjutdagar från 67 (2004) till 230 i ansökan dvs. med faktorn 4       Störst ökning av grov ammunition/sprängningar och helgskjutningar

23 Försvarsmaktens ansökan Brister!
Försvarsmakten tar i sin ansökan ej upp flera för oss och omgivningen centrala frågor. Hit kan vi räkna: Förekomsten av vådaskott. Praktiska prov vad gäller buller och tryckvågor Naturpåverkan bl a fågelliv Metaller och deras långsiktiga inverkan på miljön (Mälarstränder) m.m.

24 Försvarsmaktens ansökan Konsekvenser Volymer/Skjutdagar
Finkalibriga vapen Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 1 050 000 finkalibriga skott och lösplugg. Om vi räknar med att varje skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 457 skott per timme 230 dagar om året. Grovkalibriga vapen och frisprängningar upp till 3 kg (3 kg frisprängning ger mkt kraftiga ljud och tryckvågor) Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 28 850 skott. Om vi även här räknar med att en skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 13 grovkalibriga skott per timme 230 dagar per år Totalt erhålls således 470 skott per timme 230 dagar per år! Väljer man att koncentrera skjutandet ytterligare så blir det ännu fler skott per timme.

25 Konsekvenser naturreservat
Området ligger i direkt anslutning eller nära flera naturreservat: Härjarö Naturreservat Kalmarnäsområdet Norra Björkfjärden Grystaviken Gåsholmarna är av riksintresse för naturvården och ingår i Natura 2000 Veckholms kyrka, Ekholmen och Amnös gårdar Mälaren som är riksintresse i egenskap av fångstområde för yrkesfisket Friluftslivet Fritidsbåtstrafiken på Norra Björkfjärden kommer att begränsas kraftigt. Avhysas 230 dagar om året. Kraftiga störningar kommer att ske på Upplandsleden som löper i direkt anslutning till Veckholms skjutfält.

26 Konsekvenser Fornminnen och övriga kulturmiljövärden
Inom själva fältet finns 11 fornminnen. ”Det får inte ske någon påtaglig skada på värdet av riksintresse” enligt miljökonsekvensbeskrivningen.

27 Mälaren och grundvatten
”Mälaren räknas enligt Naturvårdsverkets förteckning (2002:6) över fiskevatten som skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten”  Spridning av metaller (kg/år) enligt ansökan Kap 3 MKB Bly 560 kg Koppar 840 kg Zink 90 kg Antimon 6 kg  ”Tungmetallerna bryts inte ner utan kommer att stanna i marken och långsamt spridas med ytvattnet till Mälaren”. ”Vid ett större läckage kan påverkan på grundvattenkvaliteten ske.”

28 Mälaren och Grundvatten Oklarheter
I ansökan anges också att det föreligger många oklarheter och osäkerheter kring ammunition, lys- och rökgranater.   Totalt blir spridningen av metaller 1,5 ton per år enligt Försvarsmaktens ansökan . Vi ifrågasätter riktigheten i denna beräkning. En delmängd av de skott (600 000 skott) som skall avlossas utgörs av finkalibriga vapen AK4/AK5. Uppskattningsvis väger en sådan kula 10 gram. Bara de finkalibriga kulorna kommer då att väga 6 ton (600 000kulor a 10 gram = 6 ton). Till det skall läggas all annan ammunition.

29 Skott och Tryckvågor Vad händer när skottsalvan avfyras på andra sidan diket?

30 Vådaskott går ej att förhindra när över 1 milj
Vådaskott går ej att förhindra när över 1 milj. skott skall skjutas Öppen terräng och Björkfjärden

31 Alternativ till Veckholms skjutfält
Veckholm lämpar sig möjligen för finkalibrig eld, definitivt inte för sprängningar eller tyngre ammunition och definitivt inte för övning av förband över plutons(!) storlek. Detta p g a Veckholmsfältets litenhet och skjutfältsområdet ut mot Björkfjärden. Detta är alltså en gammal uppfattning inom FM självt.  Betydligt bättre alternativ är Häradsfältet i Strängnäs, dit Ledningsregementets verksamhet mycket väl skulle kunna koncentreras. Häradsfältet är avskilt och - som även framkom i Trögdsgården senast - och betydligt större! Häradsfältet tillhör också Ledningsregementet

32 Enköpings kommun & Veckholms skjutfält
Försvarsmakten har i sitt rikstäckande ansökningsförfarande med största sannolikt även skissat med ett scenario där Veckholm helt utgår! Även Häradsfältet är ju Ledningsregementets. Ett avstyrkande till en ökning av verksamheten i Veckholm riskerar på intet sätt skatteunderlaget i kommunen. 

33 ”Sammanfattande KRAV”
Utifrån den upplevda erfarenhet vi nu har av bullerstörningar och den kunskap vi tillägnat oss i denna process har vi följande krav för verksamheten på Veckholms skjutfält. 1) Ingen skjutning med grovkalibriga vapen inkluderande sprängladdningar, handgranater och markeringsladdningar motsvarande. 2) Reducera antalet finkalibriga skott från 1 050 000 till nivå 2004. 3)Reducera antalet skjutdagar till nivå 2004, Ingen skjutning nätter och helger.

34 Sammanfattande krav 4)Komplettera konsekvensanalysen
buller, mät på plats under ett antal övningar enligt ansökans volymer och innehåll.  säkerhet bly och tungmetaller det vilda djurlivet inklusive det så känsliga fågellivet under häckningsperioden friluftsliv, vandringsleder, båtliv  samt gällande miljölagstiftning Vi har lärt oss att denna verksamhet aldrig är prövad tidigare vare sig mot äldre miljöskyddslagstiftning eller mot miljöbalken.

35 Sammanfattande krav 5) Styr användningen av skjutplatser så långt från gräns till annan fastighet som möjligt. 6) Inför en styrgrupp med representanter från Försvarsmakten, Enköpings/Bro/Håbo kommun, närboende samt eventuellt ytterligare intressenter. I denna grupp ska planering och samråd ske avseende verksamhet följande kvartal liksom uppföljning av det föregående. 7) Försvaret måste ha en tydlig instans som är ytterst ansvarig för verksamheten på skjutfältet med beslutsmandat och närvaro på skjutfältet 8) Genomför verkliga skjutningar enligt ansökan med möjlighet för intressenter (närboende, Upplandsstiftelsen, Enköpings kommun, m.fl. ) att närvara och medverka vid mätning och utvärdering.

36 Sammanfattande Krav 9)Till dess att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft ska verksamheten maximalt ligga på 2004 års nivå och inga grovkalibriga vapen eller sprängladdningar ska användas.

37 Slutsats Försvarsmakten vill av kostnadsskäl och brist på skjutfält kraftigt expandera verksamheten vid Veckholms skjutfält. Försvarsmaktens ansökan bygger ensidigt på försvarets behov och mer eller mindre väl underbyggda teoretiska antaganden avseende olika miljöstörningar. Bristen på en väl genomarbetad långsiktig miljöstrategi är uppenbar Vi som bor och verkar här ute runt skjutfältet har i praktiken fått lära oss vad frisprängningar, tung kulspruteld etc. innebär i form av kraftiga oljud och tryckvågor. Säkerhetsriskerna är uppenbara Att nu expandera verksamheten till de volymer som finns i ansökan är helt oacceptabelt.

38 Försvarsmaktens ansökan i den version den nu föreligger bör på grund av detta AVSLÅS.

39 Plan för framtiden! Tillåt skjutning på 2004 års nivå (tidsbegränsat).
- Behoven var större då än nu. Vi hade en stor värnpliktsarme. - Veckholms skjutfält är ej lämpligt för uthyrningsverksamhet Utarbeta en avvecklingsplan Påbörja saneringen av skjutfältet samt dess omgivningar från 70 års ansamling av föroreningar (tungmetaller mm) Längsiktigt är Veckholms skjutfält ingen lösning på försvarets behov av anledningar som vi redovisat.

40 Säker miljö 

41


Ladda ner ppt "Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält"

Liknande presentationer


Google-annonser