Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2011 Arbetet med Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsinriktning Nationella och lokala mål 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2011 Arbetet med Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsinriktning Nationella och lokala mål 2011."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2011 Arbetet med Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsinriktning Nationella och lokala mål 2011

2 Arbetet med… Verksamhetsplan 2011
Verksamhetsinriktning (fastställd vid styrelsemötet den 15 oktober) Lokala mål och principer för intern målfördelning Synpunkter från medarbetarna Partssammansatt arbetsgrupp - VP-gruppen - med processledarna m.fl. Diskussion och avstämning i operativa ledningsgruppen och därefter i strategiska ledningsgruppen förslag till mål och målfördelning Chefer/arbetsledare har kommunicerat målen på arbetsplatsträffar Synpunkter från enheterna vissa justeringar/kompletteringar Partsammansatta VP-gruppen slutligt förslag till mål och målfördelning Slutlig diskussion och avstämning i operativa ledningsgruppen och därefter i strategiska ledningsgruppen Verksamhetsplan 2011 RPS mall - inledning, avsnittsindelning, inledande brödtext, lokala strategier... Ansvaret för brödtext, lokala strategier och övriga mål fördelat på nyckelpersoner

3 Verksamhetsinriktning 2011-2013 i VP 2011 Övergripande inriktning med följande rubriker...
Övergripande fokus - minskad brottslighet och ökad trygghet Hallandspolisen - vi ska vara engagerade, effektiva och tillgängliga Förbättrat verksamhetsresultat genom god resultatkultur Ledarskap och medarbetarskap Brottsförebyggande arbete Utredning och lagföring Service och polisrätt

4 Mål för kärnverksamheten Våld i offentlig miljö
Nationellt mål för Hallandspolisen Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 28 %. Nationella målet för riket i snitt = 25 %; spridning bland länen från 19 % till 35 % Jämför med: Utfall 2008 = 24,9 % (12:e plats i riket; riket i snitt 22,5 %) Utfall 2009 = 27,3 % (4:e plats i riket, riket i snitt 22,6 %) Mål 2010 = 30,0 %, utfall jan-okt = 25,1 %

5 Mål för kärnverksamheten Tillgrepp genom inbrott
Nationellt mål för Hallandspolisen Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 5,5 %. Nationella målet för riket i snitt = 5,5 % med en spridning bland länen från 3,1 % till 12,0 % Jämför med: Utfall 2008 = 4,2 % (16:e plats i riket; riket i snitt 4,2 %) Utfall 2009 = 4,8 % (13:e plats i riket; riket i snitt 4,2 %) Mål 2010 = 5,3 %, utfall jan-okt = 5,4 %

6 Mål för kärnverksamheten Grova våldsbrott
Nationellt övergripande mål Polismyndigheterna ska arbeta i enlighet med fastställd handlingsplan för utredning av grova våldsbrott. Lokala mål för Hallandspolisen Den beredskaps- och handlingsplan för grova våldsbrott som tas fram i slutet av 2010 ska tillämpas fr.o.m Särskilda operativa spaningsledare ska utbildas och utvecklas under Utbildade och utpekade medarbetare ska finnas för att besätta nyckelfunktioner vid beslut om särskild utredningsorganisation enligt Polisens metod för utredning av grova våldsbrott.

7 Mål för kärnverksamheten Grov organiserad och systemhotande brottslighet
Nationellt övergripande mål Förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet i Sverige ska försvåras. Lokalt mål för Hallandspolisen Hallandspolisen ska arbeta i enlighet med den nationella strategin för att skapa förutsättningar för ett lokalt arbete som motverkar förekomsten av och förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet.

8 Mål för kärnverksamheten Brott i nära relationer
Nationellt mål för Hallandspolisen Antal redovisade ärenden till åklagare avseenden grov kvinnofridskränkning, vålds- och sexualbrott mot kvinna samt vålds- och sexualbrott mot barn ska vara minst 230 (3,4 %) av för riket totalt. Jämför med: Utfall 2008 = 198 (8:e plats i riket) respektive utfall 2009 = 204 (10:e plats i riket) Mål 2010 = 250 (andel 4,2 %), utfall jan-okt = 180 Lokala mål för Hallandspolisen Redovisning till åklagare avseende ärenden som avser våld och övergrepp mot kvinnor och barn i nära relationer ska ske senast 90 dagar efter det att skäligen misstänkt har registrerats. De rutiner för dokumentation om barn som lever med våld i familjen befunnit sig på platsen som tagits fram under 2010 ska vara spridda och tillämpas fr.o.m Syftet är att barnen ska få stöd och möjlighet till brottsskadeersättning.

9 Mål för kärnverksamheten Brott i nära relationer (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Följande utbildningsinsatser ska genomföras med målet hög bas- och specialistkompetens när det gäller brott i nära relationer: - All utredningspersonal som utreder brott i nära relation ska genomgå grundutbildningen samt kontinuerlig fortbildning i Rikspolisstyrelsens regi. - Utredningspersonal ska ges möjlighet att medverka i olika seminarier och föreläsningar i ämnet brott i nära relation - All polispersonal som kommer i kontakt med ärenden som berör brott i nära relation och som inte tidigare fått utbildning ska genomgå den nationella utbildningen i Rikspolisstyrelsens regi i syfte att fler brott ska lagföras.

10 Mål för kärnverksamheten Trafiksäkerhet
Nationellt övergripande mål Antal skadade och dödade i trafiken ska minska. Nationella mål för Hallandspolisen Kör- och vilotidskontroller - kontrollerade ”arbetsdagar på väg” 2011 ska vara minst av totalt i riket (4,0 %). Hälften av kontrollerna ska göras på väg och hälften i företag. Jämför med: Utfall 2008 = ; Utfall 2009 = ; Mål 2010 = (andel 4,0 %) Tillsyn av farligt gods 2011 ska ske med minst 260 kontroller av totalt i riket (3,7 %) Jämför med: Utfall 2008 = 264, Utfall 2009 = 263; Mål 2010 = 260 Minst 70 % av de flygande inspektioner som genomförs under 2011 ska avse tunga fordon och nyttofordon Fokus ska ligga på hastighetsöverträdelser mellan 6 och 9 km/tim.

11 Mål för kärnverksamheten Trafiksäkerhet (forts.)
Nationella mål för Hallandspolisen (forts.) Minst alkoholutandningsprov av totalt för riket ska tas under 2011. Jämför med: Utfall 2008 = ; Utfall 2009 = ; Mål 2010 = (lokalt höjt till ) Lokala mål för Hallandspolisen Komplettering med följande lokala mål för att även fokusera på kvalitetsaspekten: Minst 550 rattfylleri ska upptäckas och rapporteras under 2011. Minst 400 drograttfylleri ska upptäckas och rapporteras under 2011. Övriga lokala mål: Fyra större myndighetsgemensamma trafikkontroller ska genomföras under 2011. Antal ordningsbot ska uppgå till minst under (inte enbart trafikområdet) Jämför med: Utfall 2008 = ; Utfall 2009 = ; Mål 2010 =

12 Mål för kärnverksamheten Narkotikabrott
Nationellt övergripande mål Polisen ska bidra till att minska tillgången på och användningen av narkotika i samhället med ökat fokus mot överlåtelsebrott. Lokala mål för Hallandspolisen Antal överlåtelsebrott ska uppgå till minst 190 under 2011 Jämför med: Utfall 2008 = 164; Utfall 2009 = 141; Mål 2010 = 190 Antal brott som avser narkotikainnehav och eget bruk ska uppgå till minst under 2011, varav minst 720 innehav Jämför med: Utfall 2008 = 1 976; Utfall 2009 = 2 010; Mål 2010 = (varav 720 innehav) För att fånga kvalitetsaspekten ska uppföljningen av målen kompletteras med uppföljning av - andel redovisade narkotikaärenden samt - träffprocent när det gäller inlämnade prover till Rättsmedicinalverket. Antal ungdomar som vid ingången av 2011 är under 21 år och misstänkta för ringa narkotikabrott/eget bruk ska uppgå till minst 290 under 2011 Jämför med: Utfall 2008 = 110; Utfall 2009 = 230; Mål 2010 = 290

13 Mål för kärnverksamheten Utredning och lagföring - allmänt
Lokala mål för Hallandspolisen Antal redovisade ärenden till åklagare inom Brottsområde 1 ska uppgå till minst under 2011. Jämför med: Utfall 2008 = 1 856; Utfall 2009 = 1 890; Mål 2010 = 2 300 Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt exkl. trafikärenden ska vara minst 17,0 % under 2011. Jämför med: Utfall 2008 = 14,4 % (12:e plats i riket; riket i snitt 13,4 %) Utfall 2009 = 15,8 % (8:e plats i riket; riket i snitt 13,9 %) Mål 2010 = 18,0 %, utfall jan-okt = 14,6 % Antal DNA-prov (personärenden) ska uppgå till minst under 2011 Jämför med: Utfall 2008 = 1 432; Utfall 2009 = 1 297; Mål 2010 = 1 450, utfall jan-okt = 816 Kontinuerlig uppföljning av att tidsfristerna i ungdomsutredningar hålls. Antal redovisade ärenden enligt RB 23:21 och RB 23:22 ska uppgå till minst inom mängdbrottskategori 1 under 2011.

14 Mål för kärnverksamheten Utredning och lagföring - allmänt (forts.)
Lokala för Hallandspolisen (forts.) Antal ärenden i balans ska under 2011 uppgå till max 4 000, varav max äldre än 12 månader

15 Mål för kärnverksamheten Service och polisrätt
Nationellt och lokalt mål för Hallandspolisen Minst 85 % av servicemottagarna ska vara vara nöjda eller mycket nöjda med Polisens service, tillgänglighet, bemötande och handläggning av polisrättsärenden. Lokala mål för Hallandspolisen Minst en polisstation som hanterar passansökningar ska ha utökade öppettider minst en kväll per vecka, dvs. öppet efter kl Normal passansökan ska handläggas med en maximal handläggningstid på 1 vecka. Information om kontaktuppgifter, handläggningstider samt blanketter ska finnas på Hallandspolisens hemsida. Anställda vid Polisens kontaktcenter (PKC) Halland ska genom periodplanering säkerställa att resurstiden används på ett så effektivt sätt som möjligt. Under ska 90 % av inkomna samtal besvaras inom 3 minuter. Minst 90 % av telefonsamtal med högsta prioritet till länskommunikations- centralen ska besvaras inom 15 sekunder. Av övriga samtal ska minst 90 % besvaras inom 3 minuter.

16 Mål för kärnverksamheten Service och polisrätt (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Aktiviteter för att öka tillgängligheten per telefon ska göras tillsammans med telefonväxeln i Västra Götaland. Sekretessärenden ska handläggas med en maximal handläggningstid på 5 dagar. Ärenden som gäller tillstånd att inneha skjutvapen ska handläggas med en maximal handläggningstid på 4 veckor. Kontroll av vapenförvaring hos enskild ska genomföras för vapeninnehavare med ett innehav motsvarande 21 vapenpoäng och däröver. Ärenden som gäller bristande tillsyn av hund ska handläggas med en maximal handläggningstid på 4 månader. Minst 85 % av de delgivningsuppdrag som inte behöver redovisas inom två veckor ska klaras av. Målen för extern service ska läggas ut på Hallandspolisens sida på Internet när verksamhetsplanen är fastställd, senast den 31 december 2010.

17 Mål för kärnverksamheten Krisberedskap
Nationellt mål Polisen ska vid utgången av 2012 ha en god krisberedskapsförmåga och samtidigt skapa förutsättningar för en uthållig hantering av större händelser som gör att samhällets medborgare känner tillit till Polisen när en kris inträffar. Lokala mål för Hallandspolisen Stabsbemanningsplanen ska tillämpas. Planverket för särskilda händelser ska under 2011 ha varit föremål för en genomgripande uppdatering i digitaliserad form. Samtliga poliser i yttre tjänst ska ha gått igenom bastaktik 2 och CBRNE-utbildning vid utgången av 2011.

18 Mål för Gemensam verksamhet Kompetens, ledarskap och medarbetarskap
Lokala mål för Hallandspolisen Överenskommelserna om samverkan med kommunerna ska följas upp under 2011. Verksamhetsresultaten ska läggas ut på Intrapolis månadsvis. För att stärka resultatkulturen ska chefer kommunicera uppdraget och målen till medarbetarna samt ge återkoppling om resultatutvecklingen totalt vid arbetsplats- träffar och individuellt vid utvecklingssamtal och individuella uppföljningssamtal. Fortsatt benchmarking ska ske under 2011, bl.a. genom utbyte av erfarenheter m.m. med minst två polismyndigheter med bättre verksamhetsresultat än Hallandspolisen. Verksamhetsanalys för att identifiera bemanning och arbetstids- förläggning utifrån verksamhetens behov ska tas fram senast den 31 mars 2011. Modellen för strategisk kompetensförsörjning ska införas 2011. Samverkansgrupp ska ta fram förslag på åtgärder för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i yttre tjänst. Klart senast den 30 juni 2011.

19 Mål för Gemensam verksamhet Kompetens, ledarskap och medarbetarskap (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Resultatet av de handlingsplaner som upprättas med anledning av medarbetar- enkäten 2010 ska följas upp under året. Arbetet med den gemensamma värdegrunden för Polisen ska följas upp under året. Alla nya medarbetare ska få information om rutiner och riktlinjer för hantering av brister i bemötande, attityder och beteenden. Det nya samverkansavtalet ska införas under 2011. Minst 6 arbetsplatsträffar ska genomföras under 2011 vid varje enhet/sektion/motsv. Arbetsplatsträffarna ska utvecklas under 2011, bl.a. genom att riktlinjer och stödmaterial till cheferna tas fram senast den 31 mars 2011. Årliga utvecklingssamtal och lönesättande samtal/lönesamtal ska genomföras med alla anställda. Ny riskanalys enligt förordningen (SFS 2007:603) om intern styrning och kontroll ska genomföras senast den 31 oktober 2011 inför verksamhetsplaneringen för 2012.

20 Mål för Gemensam verksamhet Kompetens, ledarskap och medarbetarskap (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Riskanalys enligt förordningen om statliga myndigheters riskhantering (1995:1300) ska genomföras och vara klar senast den 31 maj 2011. Polisens medarbetarpolicy ska kommuniceras och förankras under 2011. Internkontroll ska genomföras i enlighet med framtagen plan. Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av tidredovisningen inom myndigheten ska ske under 2011 med fokus på utvecklad uppföljning av hur den redovisade tiden kodas. Verksamhetsberättelse för 2010 ska tas fram och läggas ut på Intrapolis senast den 31 mars 2010. Uppföljning och kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen ska ske under 2011. Åtgärdsplanen för bemötande- och attitydfrågor ska följas upp tertialvis. Ledarskapsstrategi ska tas fram och vara klar senast den 31 december 2011. Minst 30 % av totala antalet chefer/arbetsledare ska vara kvinnor vid utgången av 2011.

21 Mål för Gemensam verksamhet Kompetens, ledarskap och medarbetarskap (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Under 2011 ska 14 chefer ska delta i det direkta ledarskapsprogrammet och 2 chefer i det indirekta ledarskapsprogrammet. Strategisk syn på instruktörer och handledare ska tas fram under året. Deltagande i nationell verksamhet och internationell tjänstgöring ska uppmuntras och erfarenheter tas tillvara och spridas. Chefer med tidsbegränsade förordnanden ska ha individuella karriärväxlingsplaner. I utvecklingssamtalet ska för medarbetare som fyllt 60 år tas upp hur de ser på sin pension samt frågan om förberedelser för framtida kompetensförsörjning. Nyutnämnda chefer ska utbildas i vad personal- och arbetsmiljöansvaret innebär. Personaldialoger ska hålla årligen med samtliga chefer inom myndigheten.

22 Mål för Gemensam verksamhet Kompetens, ledarskap och medarbetarskap (forts.)
Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) Strategier för ökad jämställdhet, mångfald och god arbetsmiljö ska tas fram och vara klara senast den 31 december 2011. Handledningen av poliser i yttre tjänst ska fortsätta under 2011 med viss utökning av antalet handledningsgrupper. Strategisk lokalförsörjningsplan för ska tas fram och skickas till Rikspolisstyrelsen när verksamhetsplanen har fastställts. Sjukfrånvaron ska vara fortsatt låg och inte överstiga 3,1 %. Sjuktalet för långtidssjukskrivna, 1,5 % (utfall 2009), ska sänkas ytterligare. Arbetet med arbetsmiljö- och konsekvens- analyser ska fortsätta utvecklas.

23 Mål för Gemensam verksamhet Kommunikation
Lokala mål för Hallandspolisen Förslag till kommunikationsplattform för Hallandspolisen ska tas fram och vara klar senast den 1 mars 2011. Vi ska vara mer aktiva i samhällsdebatten, bl.a. genom att minst en gång per kvartal lyfta fram och belysa viktiga och aktuella frågor för Hallandspolisen i massmedia. Huvudregeln ska vara att besvara eller bemöta då viktiga frågor uppmärksammas massmedialt. Under 2011 ska minst ett seminarium anordnas i hur de nationellt framtagna kommunikationsverktygen kan användas i det dagliga arbetet samt minst en utbildning i ”Så möter vi media”. Utbildning i kriskommunikation ska ske för vissa nyckelpersoner under 2011. Vi ska bli mer aktiva med att föra ut information på Intrapolis genom ett antal åtgärder. Framtaget presentationsmaterial/bildspel ska uppdateras och ses över till senast den 28 februari 2011.

24 Mål för Gemensam verksamhet Rättstillämpning & Verksamhetsskydd
Lokala mål för Hallandspolisen Samarbetet på det rättsliga området ska under 2011 vidareutvecklas och förstärkas genom kontakter med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polismyndigheten i Jönköpings län och Polismyndigheten i Kronobergs län. Arbetsrummet för staben juridik på Intrapolis ska vidareutvecklas och göras läsvärt för all personal vid myndigheten. Verksamhetsskyddet ska under 2011 utvecklas i enlighet med centrala riktlinjer och myndighetens behov, bl.a. genom följande åtgärder: - Kameraövervakning av samtliga skyddsobjekt ska färdigställas under Utbildning av nyanställda i verksamhetsskydd ska ske vid ca fyra tillfällen och utbildning av anställda i samband med arbetsplatsträffar vid ca sex tillfällen. - Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen ska upprättas enligt angivna regelverk - Säkerhetsprövningar och vid behov registerkontroller ska genomföras vid rekrytering av personal och anlitande av arbetskraft som ska utföra arbete i myndighetens lokaler. - Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas med leverantörer till polishusbygget i Halmstad.

25 Mål för Gemensam verksamhet Miljömål
Lokala mål för Hallandspolisen Varje enhet/sektion ska i sin handlingsplan fastställa minst två miljömål för 2011. Åtgärder som ska vidtas under 2011 och som bedöms minska miljöbelastningen är följande: - Datorerna vid arbetsplatserna ska stängas av vid arbetsdagens slut. - All belysning ska släckas vid arbetspassens slut. - Vid nyanskaffning av fordon ska fortsatt anpassning till miljöfordon ske. - Uppföljning av drivmedelsinköp till nuvarande miljöfordon ska ske under Användningen av videokonferensutrustningarna ska utvärderas under första kvartalet 2011 och åtgärder vidtas för att om möjligt öka användningen. - Deltagande vid konferenser och möten kortare än 3 timmar utanför länet ska så långt som möjligt ske i form av telefon-/videokonferens. - Miljökonsekvensanalys ska göras vid varje beslut som innebär resa eller transport.

26 Ekonomi & Finansiering
Ekonomi & Finansiering Lokala mål för Hallandspolisen Översynen av civil arbetskraft ska fortsätta (del II) i en partssammansatt grupp och redovisas senast den 31 mars 2011. Ekonomiska prognoser ska tas fram kvartalsvis enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Prognosen för lönekostnader ska uppdateras månadsvis som tidigare år. Intern utbildning i ekonomistyrning för nya budgetansvariga chefer och övriga nyckelpersoner ska genomföras före sommaren 2011 utifrån identifierat behov efter behovsinventering under våren. Samtliga budgetansvariga chefer ska erbjudas personligt möte med sin kontaktperson minst en gång per år utifrån det individuella behovet med fokus på budgetering, budgetuppföljning, framtagande av prognoser och andra ekonomifrågor. De lokalt framtagna årliga nyckeltalen för jämförelse med samtliga polismyndigheter ska kompletteras med utfallet för 2010 senast den 30 april 2011.


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2011 Arbetet med Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsinriktning Nationella och lokala mål 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser