Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Nordregio workshop 27 mars 2012 i Luleå Ewa Hedkvist Petersen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Nordregio workshop 27 mars 2012 i Luleå Ewa Hedkvist Petersen."— Presentationens avskrift:

1 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Nordregio workshop 27 mars 2012 i Luleå Ewa Hedkvist Petersen

2 Occasion, date, location2 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Alla pratar om den demografiska utmaningen, men hur gör man? Best Agers-projektet visar på en aspekt •“best ager” = 55-plussare som är producenter i samhällsekonomin; i företag, på arbetsplatser, organisationer European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012

3 Occasion, date, location3 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

4 Occasion, date, location4 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

5 Occasion, date, location5 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – THE PROJECT IDEA There will be more old people and less young people in the future. What to do to adapt? Society - Pension schemes - Health care - Public transportation - Housing Best Agers Ability and willingness to - work longer - share experience - remain active Option 1: Demand Option 2: Supply

6 Occasion, date, location6 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – SYFTE •Behålla best agers (55-plussarna) som viktig resurs i regionerna t.ex. att fler jobbar längre •Förändra synsättet på 55-plussare i positiv riktning •Sammanföra yngre och äldre i samhälle och ekonomi •Strategiskt projekt i Baltic Sea Program – innovativt, testa metoder •Lära av varandra i regionerna

7 Occasion, date, location7 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – THE PARTNERSHIP Universities Research institutions Training institutionsChambers of Commerce Public authorities NGOs Science Parks Associations of SME

8 Occasion, date, location8 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Källa: Senior 2005

9 Occasion, date, location9 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

10 Occasion, date, location10 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) ARBETSFÖRMEDLINGENS ANALYS (mars 2010) •större pensionsavgångar i Norrbotten än i landet •högre medelålder •färre kvinnor •färre invandrare •många företagare är i pensionsåldern •lösning: invandrarna, 90-talisterna, kvinnorna, kompetensöverföring mellan generationer. •Jobba längre (2011).

11 Occasion, date, location11 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) NLL förstudie – Arbetsgivares olika strategiska bedömning •A - ser inte några bekymmer med att växla generation; bra på att rekrytera unga, bra värderingar, teknikutvecklingen gynnsam •B - har generationsväxlingsplan, intern åldersanalys, vet hur ungdomar söker, utvecklade kontakter med utbildningsanordnare •C - har fått en demografisk aha-upplevelse, beskriver situationen som ”en stor utmaning” •D - åtgärder omgående. Små företag ytterst bekymrade hur hitta någon som vill förvärva företaget

12 Occasion, date, location12 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) DEMOGRAFISKA UTMANINGEN •Individuell nivå – en framgångshistoria •Näringslivsnivå – en tillväxtmotor? •Samhällsnivå – en utmaning/chans

13 Occasion, date, location13 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tema I – Arbetsmarknad och arbetskraftsdeltagande ÖKA 55-PLUSSARNAS ARBETSKRAFTSDELTAGANDE

14 Occasion, date, location14 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Samla kunskap och statistik •Stora regionala skillnader i Östersjöområdet •Arbetande åldersgrupper minskar, åldrar utanför arbetskraften ökar •Många styrdokument tar upp demografiska utmaningen, men färre har konkreta lösningar •Problemen med generationsskifte i SME särkskilt markant i glesbygder •“Samhället” bör underlätta generationsskifte i SME

15 Occasion, date, location15 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) •Anställningsbarhet : •individuella skillnader •Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet •Största hindren mot fortsatt anställningsbarhet är inom hälsa och kompetens •Skillnader mellan individer ökar med ålder •Individualiserat förhållningssätt till äldre på arbetsplatser och i samhället •17-punktsprogram för att behålla äldres anställningsbarhet

16 Occasion, date, location16 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Nödvändigt att öka 55-plussarnas arbetskraftsdeltagande. •Incitament behövs. Exemplet Senter for Seniorpolitikk. Främjar konsensusbyggande. •Ingen motsättning mellan yngre och äldre på makronivå •Age Management – Åldersmedvetenhet för alla åldrar – är lönsamt på arbetsplatsnivå. T.ex. kompetensutveckling oavsett ålder. •Det är dyrt på arbetsplatsnivå att pensionera alla äldre och ersätta med yngre. •55-plussare måste ha bra arbetsvillkor. Kompetensväxling mellan generationer •Age managemet minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser.

17 Occasion, date, location17 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Pensionsåldersutredningen -En viktig del i utredningen är att se vilka arbetsmiljöfaktorer som kan främja att äldre orkar jobba kvar och inte blir sjuka. Där finns ännu inget entydigt svar, enligt Ingemar Eriksson. - Något vi kan se är att allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom välfärdssektorn.

18 Occasion, date, location18 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Arbetsgivarnas attityder •Undersökning bland 5 partners, inte generaliserbara resultat •Demografin en utmaning: kräver personalplanering, befarad brist på kompetens •Gap mellan önskade incitament för att öka äldres arbetskraftsdeltagande och verkliga erbjudanden •Anser att tidig pensionering beror på hälsa, ökad fritid och familj •Äldre arbetstagare anses vara professionella, ha hög social kompetens, pålitliga och lojala •Behövs mer forskning om regionernas särdrag

19 Occasion, date, location19 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) •55-plussarnas egna attityder som arbetstagare och arbetslösa •Intervjuundersökning bland 9 partners •Avser hinder för att (åter)inträda på arbetsmarknaden •Lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder •Alla länder: hälsa, kompetens och attityder •Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer •Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder •Slutsats: äldre personer bör ses som individer, age management skulle öka anställningsbarhet.

20 Occasion, date, location20 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Utbildning •Utvecklar en kursplan för att utbilda chefer att använda sin äldre arbetskraft •Åldermedvetet ledarskap •Utveckla ett certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna” - privata - offentliga

21 Occasion, date, location21 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Pan Baltic Regions Network for Innovative Age Managment •Seminarium i Lilleström den 20 september 2012 •Baltic Sea Staes Subregions Commission - BSSSC •Nätverk på BSSSC:s hemsida •Sammanfattning av kunskaper och resultat •Rekommendationer, även landsvis, till beslutsfattare

22 Occasion, date, location22 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tema II – 55-plussare som affärscoacher och –experter SENIORA ERFARNA EXPERTER STÖDJER FÖRETAGARE

23 Occasion, date, location23 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Mentorprogram •Utbilda 55-plussare att vara mentorer •Seminarier där mentorer lär av varandra •Arbetslösa som adepter •Överlåtande av familjeföretag – seminarier

24 Occasion, date, location24 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tema III – 55-plussare som handledare för nyföretagare, studenter och elever UNGA TAR DEL AV 55-PLUSSARNAS ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

25 Occasion, date, location25 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) •Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare att utveckla idéer – virtuell inkubator och företagarutbildning •Utbildning av 55-plussare för att stötta elever i deras yrkesplanering •Utbytesprogram för unga entreprenörer •Studiebesök med 55-plussare, elever, studenter, unga entreprenörer och organisationer •Studenter och elever besöker 55-plussares företag •Tävling med unga innovatörer och entreprenörer

26 Occasion, date, location26 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Theme IV – Motivation och färdigheter NYTTJA 55-PLUSSARNAS KOMPETENS

27 Occasion, date, location27 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) 55-plussare och entreprenörskap -utveckla program som testas och utvärderas Volontärarbete -utveckla ett verktyg som kan användas Kursplaner för 55-plussare som mentorer för företagare och unga -testas och utvärderas

28 Occasion, date, location28 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

29 Occasion, date, location29 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) •Undersökning om volontärskap •Entreprenörskap

30 Occasion, date, location30 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Opinionsbildning •Seminarier, föreläsningar, mässor •Round Table i Bryssel •Seminarium i Lilleström •Dokumentärfilm •Rekommendationer

31 Occasion, date, location31 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Tack!

32 Occasion, date, location32 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – kontakt Ewa Hedkvist Petersen, projektledare ewa.hedkvist-petersen@nll.sewa.hedkvist-petersen@nll.se tel: 0920-28 46 43 www.nll.se/bestagers www.best-agers-project.eu prenumerera på nyhetsbrev på projektets hemsida


Ladda ner ppt "Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Nordregio workshop 27 mars 2012 i Luleå Ewa Hedkvist Petersen."

Liknande presentationer


Google-annonser