Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsida: www.liriaortiz.com Motiverande samtal och återfallsprevention vid samsjuklighet HVB-dagen 18 april 2012 Liria Ortiz MI lärare, leg psykolog,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsida: www.liriaortiz.com Motiverande samtal och återfallsprevention vid samsjuklighet HVB-dagen 18 april 2012 Liria Ortiz MI lärare, leg psykolog,"— Presentationens avskrift:

1 Hemsida: www.liriaortiz.com
Motiverande samtal och återfallsprevention vid samsjuklighet HVB-dagen 18 april 2012 Liria Ortiz MI lärare, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare (KBT), lärare i MI (MINT) Hemsida:

2 Liria Ortiz är leg. psykolog, leg
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare och handledare i psykoterapi, författare och utbildare i motiverande samtal, MI, (MINT). Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser kring motivation, motstånd, förändring och integration av motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Liria är med i flera expertpaneler, på Insidan i Dagens Nyheter, tidningen LevaPS! och nätplatsen Psykologiguiden. Hon är även författare till böckerna Till spelfriheten! (Natur & Kultur, 2006), Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal (Natur & Kultur, 2008), När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal (Natur & Kultur, 2009) och Motiverande samtal för barnmorskor (Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, 2009), Motiverande samtal med ungdomar (Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, 2010), Motiverande samtal. En praktisk handbok för MI- samtal. Holm-Ivarsson, B., Ortiz, L. och Wirbing, P. (Gothia Förlag AB, 2010) och Jag och min mamma- om att kunna hantera en viktig relation, Vulkan, 2011.

3 Några böcker ”När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal”, Natur & Kultur, 2009 och ”Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal (MI)”, Natur & Kultur, 2008.

4 MI med ungdomar Kan laddas ner kostnadsfritt från www. folkhalsoguiden
MI med ungdomar Kan laddas ner kostnadsfritt från Aktuellt! Jag och min mamma- om att kunna hantera en viktig relation Kan köpas på eller

5 Aktuellt Medverkar i boken Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser. Reds, Peter Wirbing och Stefan Borg, 2011.

6 Som present Ortiz, Liria (2011). Integration MI och KBT – hur kan motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi kombineras? Till kunskap Liria Ortiz AB.

7 MI och KBT vid komplexa vårdbehov
Allt vanligare att man kombinerar motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi! 1. MI som förbehandling 2. Integrerad i KBT- behandlingen

8 Betonar ÅP som metod vid STÖD och BEHANDLING vid dubbeldiagnoser
MI och ÅP har en växande roll vid behandling av klienter med samsjuklighet Kim Mueser, professor i psykiatri, och ledande forskare i USA i integrerad behandling lyfter fram MI som FÖRHÅLLNINGSSÄTT i manualen Integrated Treatment for Dual Disorders (2002) och Betonar ÅP som metod vid STÖD och BEHANDLING vid dubbeldiagnoser

9 MI-Motivational Interviewing
En introduktion

10 Meta-analytic Studies
Lundahl, B. W., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D., & Burke, B. L. (2010). A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies. Research on Social Work Practice, 20(2), Field, C. A., Adinoff, B., Harris, T. R., Ball, S. A., & Carroll, K. M. (2009). Construct, Concurrent and Predictive Validity of the Urica: Data From Two Multi-Site Clinical Trials. Drug and Alcohol Dependence, 101(1-2),

11 Motiverande samtal, MI SBU (2001). Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) Effektivt vid bland annat - alkohol- och drogproblem - spelproblem - bristande följsamhet till behandling/ medicinering - problem med kost och motion - sexuella riskbeteenden - ätstörningar

12 Motiverande samtal, MI En samtalsmetod för att hjälpa människor till förändring.

13 Motiverande samtal, MI Hjälper oss att:
- bygga upp en bra KONTAKT på kort tid med klienten - öka klientens VILJA till förändring - förebygga och hantera MOTSTÅND

14 MI – olika tillämpningar
Samtal på min Kort rådgivning i primärvården, min ”Vardagssamtal” i kriminal- sluten och institutionsvården, 1-5 min

15 Förändring/förändringsstadier enligt Rollnick
Bedöm och anpassa samtalet till personens beredskap till förändring! Ej beredd Ambivalent Beredd Hantera motstånd Stöd handling Utveckla ambivalens Stöd självtilliten

16 Den andra sidan av motståndet
Förändringsprat Jag skulle vilja…

17 Vad är FÖRÄNDRINGSPRAT?
Det är den delen av personens prat som är inriktad mot förändringen

18 Varför? Vad är värdet av FÖRÄNDRINGSPRATET?
Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som man själv funnit än av dem som andra funnit (Blaise Pascal, )

19 Steg 1. Uppmärksamma förändringspratet
Förberedande förändringsprat ¤ Önskan att förändra ¤ Styrkor/förmåga att förändra ¤ Skäl ¤ Behov, vikt att förändra Handlingsinriktad förändringsprat ¤ Beslutsamhet att förändra (”committment”), intention, beslut, löfte ¤ Man blir aktiv (villig, redo, föberedning) ¤ Tar steg mot förändring, handlar, gör

20 Steg 2. Fånga upp förändringsprat!
Hur? Fånga upp, reflektera och ställ frågor som ger möjlighet att klienten/ klienterna fördjupar sitt förändringsprat

21 Steg 3. Öppna frågor som kan ge plats för förändringsprat
Önskan. Hur skulle du/ni vilja att det var? Förmåga/styrkor.Vad skulle du/ni klara av om du/ni väl bestämde dig/er? Skäl.Vad skulle du/ni vinna på en förändring? Behov.Vad skulle du/ni behöva ändra? Åtagande.Vad blir nästa steg?

22 Litteratur och källor till den här presentationen
Miller och Rollnick (2003, 2010). Motiverande samtal. Natur & Kultur. Holm-Ivarsson B, Ortiz L, Wirbing P. (2010). MI i socialt arbete. Gothia Förlag Ortiz, L. (2009). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Ortiz, L. (2010). Motiverande samtal med ungdomar. Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

23 Introduktion till återfallsprevention ÅP

24 Detta är Återfallsprevention- ÅP Evidensstöd
ÅP är en effektiv behandlingsmetod enligt den internationella behandlingsforskningen. Project Match studien (1997); jmf MI, 12-stegs behandling och Social färdighetsträning (ÅP) vid alkoholproblem. Goda effekter av samtliga tre interventioner, men ingen matchningseffekt (sic!). Miller m fl (2003); What works? 381 randomiserade studier , patienter. Evidens för 18 behandlingsmetoder, b l a självkontrollträning, kognitiv terapi och social färdighetsträning Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) SBU-rapporten (2001)

25 Detta är ÅP- en kort version
ÅP är en metod för att lära sig färdigheter för att undvika återfalla i sitt problembeteende. Att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall. Att hitta alternativ till problembeteendet.

26 Detta är ÅP- en kort version
Kurs istället för terapi Allan Marlatt, beteendeterapeut och alkohol- och drogforskare i USA, fann i sin forskning ett antal kategorier av händelser som ofta återkommer som den utlösande faktorn till återfall. Vanligast är - negativa emotionella tillstånd, som till exempel ångest, depression eller besvikelser - konflikter med andra personer - socialt tryck, som direkta uppmaningar från andra att dricka/droga eller spela eller ett mer outtalat och subtilt tryck - men även positiva känslor kan utlösa återfall

27 Detta är ÅP- synen på återfall B e r g s b e s t i g a r e n
Välbefinnadetoppen TOLKNING AVGÖR om det blir ett fall, där du lär dig av dina erfarenheter eller ett återfall i ditt gamla beteende Väg B Väg A Hav av beteendeproblem

28 Hur ser en lektion ut? Agenda Återkoppla Psykoedukation
Rational (bakgrund) Träning av färdigheter genom: - Modellinlärning - Beteendeträning - Positiv feedback Hemuppgifter Summera

29 Huvudsessioner i ÅP enligt Project Match
Lektion 1. Kartläggning av risksituationer för återfall. Lektion 2. Att undvika eller hantera sug. Lektion 3. Att se hela bilden. Fördelar och nackdelar. Lektion 4. Problemlösning.

30 Huvudsessioner i ÅP enligt Project Match
Lektion 5. Att tacka nej. Lektion 6. Tidiga varningssignaler. Lektion 7. Oväntade händelser. Nödplan för återfall och inledda ÅP. Lektion 8. Avslutning. Hur går man vidare? Uppföljande sessioner.

31 Integration MI och ÅP Fallbeskrivning
Klient som dricker för att hantera påträngande tankar om våld

32 Läs dialogen för varandra i de fyra följande bilderna
Instruktioner Läs dialogen för varandra i de fyra följande bilderna Vad känner du igen av MI och av KBT/ återfallsprevention i det här samtalet?

33 Integration MI och ÅP Fallbeskrivning
Samtalsledaren: Under lektion nr 3 berättade du om dina påträngande tankar om våld. Att du samtidigt började tänka på drickande som ett sätt att hålla kontroll på dig själv. Utan alkohol kan det ”bli farligt”, sade du. Vill du prata mer om det nu eller är det något annat som är viktigare för dig? (Sammanfattar. Bjuder in till samarbete om agendan/ fokus för samtalet) Klienten: Jag vet inte, jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Samtalsledaren: Det är mycket annat som händer nu. (Rullar med motståndet med en reflektion). Hur ser du på att fortsätta att prata om det? (Öppen utforskande fråga)

34 Integration MI och ÅP Fallbeskrivning
Klienten: Jag vet inte. Jag är inte säker på om det kommer att hjälpa mig. Och när du säger att jag kan ändra mina tankar känns det ganska omöjligt. Men jag vill inte återfalla pga. mina tankar om våld, de är jobbiga! Samtalsledaren: Så att ändra ditt sätt att tänka känns just nu ganska svårt, samtidigt är det viktigt för dig att ha bättre koll på dina tankar om våld. (Gör en dubbelsidig reflektion som bekräftar klientens ambivalenta känslor)

35 Integration MI och ÅP Fallbeskrivning
Fort. Samtalsledaren: Du har en stark vilja att lära dig att hantera dina tankar. Vad skulle kunna vara ett hjälpsamt sätt för dig för att hantera dessa tankar? Du vet bäst själv. (Bekräftelse, öppen fråga för att framkalla klientens egna idéer. Betonar klientens autonomi.) Klienten: Jo, jag skulle vilja öva tillsammans med dig en gång till. Jag känner mig inte redo att göra det på egen hand.

36 Integration MI och ÅP Fallbeskrivning
Samtalsledaren: OK, om vi går igenom dina tankar tillsammans skulle det hjälpa dig att bli redo och kunna arbeta på egen hand. Tack för att du berättar och tar initiativet. Är det ok om vi sätter igång och arbetar med det nu? (Enkel reflektion, bekräftelse, be om lov frågan inriktad mot att ge plats för ett åtagande)

37 Litteratur Återfallsprevention
Saxon & Wirbing (2005). Återfallsprevention. Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Studentlitteratur. Österling, A. (2001).Väckarklockan. Manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Meda. Baserad på Project Match manualen. Meda:

38 Kontakt eller frågor? Till Kunskap Liria Ortiz AB erbjuder grundkurs, fördjupningskurs och coach utbildning för både MI och ÅP. Hemsida:


Ladda ner ppt "Hemsida: www.liriaortiz.com Motiverande samtal och återfallsprevention vid samsjuklighet HVB-dagen 18 april 2012 Liria Ortiz MI lärare, leg psykolog,"

Liknande presentationer


Google-annonser