Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTT METOD PÅ RÄTT SÄTT Knut Sundell. Ineffektiva eller skadliga metoder 1.Attachment-terapi (holding och rebirthing) 2.Nedläggning / kontroll- tagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTT METOD PÅ RÄTT SÄTT Knut Sundell. Ineffektiva eller skadliga metoder 1.Attachment-terapi (holding och rebirthing) 2.Nedläggning / kontroll- tagning."— Presentationens avskrift:

1 RÄTT METOD PÅ RÄTT SÄTT Knut Sundell

2 Ineffektiva eller skadliga metoder 1.Attachment-terapi (holding och rebirthing) 2.Nedläggning / kontroll- tagning / ”Dörrning” 3.D.A.R.E / Våga 4.”Scared straight” 5.Boot camps 6.Psykodynamisk behandling av autism 7.Gruppinriktade insatser för unga kriminella 8.Critical incident stress debriefing 9.Helordsmetoden vid läsinlärning 10.Sorgeterapi för normal- fungerande personer 11.Hormonpreparatet DES för att motverka missfall 12.Spädbarn ska sova på magen 13.Östrogenbehandling mot hjärtkärlsjukdomar 14.Återskapande av minnen med hjälp av hypnos etc 15.Anatomiskt korrekta dockor för diagnos av sexuella övergrepp mot små barn 16.Ljusterapi vid årstidsbunden depression Det är inte alltid bättra att göra någonting än att inte göra något

3 Från regeringens hemsida Varför behövs evidensbaserad praktik och öppna jämförelser? Regeringen fokuserar starkt på ökad kvalitet i vården och omsorgen. Socialtjänsten präglas av att kunskapsbasen för insatserna är outvecklad. Det finns därför behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Kunskap om sociala insatser, resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är på många sätt en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst.

4

5 Totalt 861 titlar och… Totalt 861 titlar och…

6 … är inte evidensbaserade metoder … ger inte entydiga besked … innebär inte nödvändigtvis besparingar … inskränker inte på klinisk kompetens … är en strategi för transparent besluts- fattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en speciell klient … är inte evidensbaserade metoder … ger inte entydiga besked … innebär inte nödvändigtvis besparingar … inskränker inte på klinisk kompetens … är en strategi för transparent besluts- fattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en speciell klient Evidensbaserad praktik

7 1 • God vård och omsorg baseras på objektiva data –Det finns behov av vetenskaplig kunskap (evidens) –Nya forskningsrön förändrar vården (50% inaktuellt om 10 år) –Ett livslångt lärande är nödvändigt 2 • Det finns en evidenshierarki –Viss evidens är starkare än annan –Evidens högt upp i hierarkin ska prioriteras –Man måste veta vilken evidensnivå beslut grundas på 3 • Enbart vetenskaplig evidens räcker inte –Vetenskapliga data räcker inte för att fatta kliniska beslut –Vetenskapliga data måste integreras med professionell expertis, klienters önskemål och kontextuella faktorer 1 • God vård och omsorg baseras på objektiva data –Det finns behov av vetenskaplig kunskap (evidens) –Nya forskningsrön förändrar vården (50% inaktuellt om 10 år) –Ett livslångt lärande är nödvändigt 2 • Det finns en evidenshierarki –Viss evidens är starkare än annan –Evidens högt upp i hierarkin ska prioriteras –Man måste veta vilken evidensnivå beslut grundas på 3 • Enbart vetenskaplig evidens räcker inte –Vetenskapliga data räcker inte för att fatta kliniska beslut –Vetenskapliga data måste integreras med professionell expertis, klienters önskemål och kontextuella faktorer Viktiga principer

8 EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002) Vetenskaplig evidens Personensönskemål Personens situation samt kontextuella faktorer Professionellexpertis ”Evidens fattar inte beslut – det gör människor”

9 Formulera en fråga som kan besvaras Söka bäst tillgängliga kunskap (evidens) Värdera kunskapens kvalitet Integrera klientens förutsättningar och önskemål i beslutsfattandet Utvärdera Formulera en fråga som kan besvaras Söka bäst tillgängliga kunskap (evidens) Värdera kunskapens kvalitet Integrera klientens förutsättningar och önskemål i beslutsfattandet Utvärdera Professionell expertis

10 Förutsättningar för en evidensbaserad praktik (jfr. Shepherd, 2007) Tolka evidens - Universitet - Myndigheter - SBU, SoS, etc. - Massmedia Tolka evidens - Universitet - Myndigheter - SBU, SoS, etc. - Massmedia Sprida evidens - Myndigheter - Universitet - FoU-enheter - Professionen - Massmedia mm Sprida evidens - Myndigheter - Universitet - FoU-enheter - Professionen - Massmedia mm Implementera evidens - Chefer - FoU-enheter - Kompetensutvecklare - Drogsamordnare - Professionen mm Implementera evidens - Chefer - FoU-enheter - Kompetensutvecklare - Drogsamordnare - Professionen mm Uppföljning - Arbetsplats - Verksamheter - Myndigheter Uppföljning - Arbetsplats - Verksamheter - Myndigheter Producera evidens - Universitet - Myndigheter (t ex SoS) - FoU-enheter - Privata företag Producera evidens - Universitet - Myndigheter (t ex SoS) - FoU-enheter - Privata företag Termer och begrepp

11 VAD ÄR EVIDENS?VAD ÄR EVIDENS?VAD ÄR EVIDENS?VAD ÄR EVIDENS?

12 EVIDENS I vardagsspråk – fakta som visar att något är sant I vetenskap – vetenskapliga belägg som är explicita, systematiska och repliker- bara och som stödjer eller går emot en vetenskaplig teori eller hypotes I effektutvärderingar – interventionen orsakar effekten I vardagsspråk – fakta som visar att något är sant I vetenskap – vetenskapliga belägg som är explicita, systematiska och repliker- bara och som stödjer eller går emot en vetenskaplig teori eller hypotes I effektutvärderingar – interventionen orsakar effekten

13 KAUSALITET Viktiga krav: Interventionen föregår effekten Samband intervention – effekt Teoretisk rimligt Samstämmiga resultat Manipulation kan förutse förändring Viktiga krav: Interventionen föregår effekten Samband intervention – effekt Teoretisk rimligt Samstämmiga resultat Manipulation kan förutse förändring

14 Utvärdering Experiment Kontrollerad (jämförelse- grupp) Randomiserad Icke- randomiserad Ej kontrollerad (ej jämförelse- grupp) Endast eftermätning före- och eftermätning tids-serie Observations -studie Kohort-studie Fall-kontroll- studie Tvärsnittstudie Experimentet – medveten manipulation ger möjlighet att undersöka om interventionen kommer före effekten Jämförelsegrupp – ger kontroll av vad som skulle skett utan intervention Randomisering – minskad risk att initiala skillnader hos individer orsakar skillnader Experimentet – medveten manipulation ger möjlighet att undersöka om interventionen kommer före effekten Jämförelsegrupp – ger kontroll av vad som skulle skett utan intervention Randomisering – minskad risk att initiala skillnader hos individer orsakar skillnader

15 Inte tillräckligt Kliniska erfarenheter Klienters tillfredsställelse Undersökningar utan direkta mått på utfallsvariabeln Konsensus om att en metod är effektiv Att en utvärdering publicerats i en vetenskaplig tidskrift För- och eftermätning utan jämförelsegrupp Kliniska erfarenheter Klienters tillfredsställelse Undersökningar utan direkta mått på utfallsvariabeln Konsensus om att en metod är effektiv Att en utvärdering publicerats i en vetenskaplig tidskrift För- och eftermätning utan jämförelsegrupp

16 EVIDENS... är relativ något annat (åtgärd, ingen åtgärd)... varierar mellan olika effektmått... varierar mellan olika målgrupper... varierar över tid (tillgång på forskning)... handlar inte bara om vetenskaplig design (t ex RCT eller inte RCT)... är relativ något annat (åtgärd, ingen åtgärd)... varierar mellan olika effektmått... varierar mellan olika målgrupper... varierar över tid (tillgång på forskning)... handlar inte bara om vetenskaplig design (t ex RCT eller inte RCT)

17 Hur hittar man bland allt ”brus”?

18 Googlar man ”evidens” och… Medicin 817 000162 000 000 Omvårdnad72 600151 000 000 Socialt arbete 92 000 48 600 000 Psykoterapi199 00017 800 000 Odontologi9 40032 800 000 Brottsprevention2 50015 800 000 Undervisning549 000206 000 000 Gerontologi133 0002 940 000 Medicin 817 000162 000 000 Omvårdnad72 600151 000 000 Socialt arbete 92 000 48 600 000 Psykoterapi199 00017 800 000 Odontologi9 40032 800 000 Brottsprevention2 50015 800 000 Undervisning549 000206 000 000 Gerontologi133 0002 940 000 Svenska träffarEngelska träffar Det behövs någon sammanställer och värderar forskning (systematiskt och transparent)

19 (Shepherd, 2006)

20 Internationella RCT om socialt arbete (Sundell m fl, 2011)

21 Svenska kontrollerade studier om socialt arbete (Sundell m fl, 2011) Sammanlagt 134 effektutvärderingar, varav 80 publicerade 64 utvärderingar behandlar ungdomskriminalitet, varav 5 kontrollerade

22 Öppenvårdsinsa tser inom socialtjänsten mot barn och ungas psykiska ohälsa (UPP-centrum, 2009) Familjeverkstan Fritidsverksamhet för tonåringar Från första början Funktionell familjeterapi (FFT) Föräldrakraft Föräldrastegen Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Haschguiden Individuell familjeterapi Intensiv hemmabaserad familjeterapi International Child Development Program/Vägledande samspel (ICDP) Intensivstödjare Junis Kognitiv beteendeterapi (KBT) Komet Komet förstärkt Komet intensiv Komet tonår Konsekvensprogram Kontaktfamilj Kontaktperson Kriminalitet som livsstil Krisinriktad familjeterapi Linus Lyftet Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat familjearbete (LIHF) Lösningsfokuserad familjeterapi Marte Meo Medling Miljöterapi Mina föräldrar är skilda, Bris Mini Maria Motiverande samtal (MI) Multisystemisk terapi (MST) Nya chansen Nya steg Nyblivna föräldrar Nätverksmöte Active parenting/Aktivt föräldraskap Addiction Severety Index (ASI) Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning på företag Asberger-klass Barn i missbruksmiljöer (BIM) Barn som bevittnat våld (BIV) Barnorienterad familjeterapi (BOF) BAS-klasser Beardslees familjeintervention Bekymringssamtal Brotts-Brytet Brottsofferstöd Cannabisprogram Charlie Children Are People (CAP) Community Parent Education Program (COPE) grupp Community Parent Education Program (COPE) individuell Community Parent Education Program (COPE) tonår Connect Dagverksamhet f unga utan arbete De otroliga åren (Incredible Yerars) Depression in Swedish Adolescent (DISA) Ersta Vändpunkten FamiljeART Familjeförskola/öppen förskola Familjekraft Familjepedagog Familjerådslag Familjeteam Nätverksterapi Nätverkslag Positiv Atferd i Lärande Skolmiljö (PALS) Prevention and Relationsship Enhanc ement Program (PREP) Psykosocialt behandlingsarbete Påverkansprogram rePulse Rädda barnen Skilda världar Småbarnsliv Social och emotionell träning (SET ) Spädbarnsverksamhet Steg för steg Stegvis Svenska för invandrare (SFI) Systeminriktad familjeterapi Systemisk lösningsfokuserad familjebehandling Svenska kyrkan Teenage Power Program (TAPP) Teiping (kartläggande samtal med barn) Tolvstegsprogrammet Trappan Tyresömodellen Tryggve-grupper Unga mammor Ungdomstjänst Ungdomsboende/stödboende Ungdomsstödjare/coach Utbildning för föräldrar med internationellt adopterade barn MIA Vardagsnära Insatser I Tydlig Samverkan (VITS) Vägvalet Örebro preventionsprogram (ÖPP)

23 Öppenvårdsinsa tser inom grundskolan mot barn och ungas psykiska ohälsa (UPP-centrum, 2009) Eget hitta-på-arbetssätt Bygga Värdegrund Children Are People COPE De otroliga åren EQ, Emotionell intelligens Farstaprogrammet Friends kamratstöd Forumspel Föräldrakraft Gemensamt bekymmer Hassela kamratstöd ICDP – vägledande samtal Islandsmodellen Komet för professionella Komet för föräldrar Kompissamtal Lions Quest Livskunskap Medkompis Mångfald och dialog (MOD) Mombus Nonviolent Communication Olweusprogrammet Projekt Charlie/Justa Kompisar Social Emotionell träning STAN-programmet Steg för steg (även Nya steg) StegVis Våga Mötas Örebro Preventions Program

24 Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 Antal = 1 402

25 Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 Effektutvärderingar

26 Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 Kontrollerade

27 958 svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science 2000-2009 Publikationer Att inte publicera sig internationellt hotar den kollegiala granskning som är all vetenskaps grundbult Kritisk distans till det egna studieobjektet kan försvinna i en konstruerad samstämmighet Att inte publicera sig internationellt hotar den kollegiala granskning som är all vetenskaps grundbult Kritisk distans till det egna studieobjektet kan försvinna i en konstruerad samstämmighet

28 958 svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science 2000-2009 Andel som helt saknade publikationer

29 Svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science 2000-2009 Citeringar

30 Svenska professorers och docenters förekomst i Web of Science 2000-2009 Andel som inte citerats av någon

31 Men lika fullt måste vi fatta beslut om insatser Vilket underlag kan användas

32 1.Dokumentera beslutsgrunder 2.Lokal uppföljning –Kvalitetsindikatorer / öppna jämförelser (t ex registerdata) –Standardiserade bedömningsinstrument –Single subject design 3.Systematiska översikter kan ge vägledning 1.Dokumentera beslutsgrunder 2.Lokal uppföljning –Kvalitetsindikatorer / öppna jämförelser (t ex registerdata) –Standardiserade bedömningsinstrument –Single subject design 3.Systematiska översikter kan ge vägledning VAD GÖRA?

33 isk - ehov - esponsivitet isk - ehov - esponsivitet (Andrews m fl, 1990) isk - ehov - esponsivitet isk - ehov - esponsivitet (Andrews m fl, 1990) Insatser ska anpassas till individens risk för återfall (hög risk–omfattande insatser) Fokus på individuella kriminogena och förändringsbara faktorer Insatser ska anpassas efter personens inlärningsstil Använd standardiserade bedömnings- instrument (Savry, Adad, etc) Insatser ska anpassas till individens risk för återfall (hög risk–omfattande insatser) Fokus på individuella kriminogena och förändringsbara faktorer Insatser ska anpassas efter personens inlärningsstil Använd standardiserade bedömnings- instrument (Savry, Adad, etc) T.ex. skolsituation, impulsivitet, umgänge, psykisk ohälsa, social kontroll, arbetslöshet T.ex. bristande kognitiv förmåga kräver mer struktur och konkretisering

34 EFFEKTIVA INSATSER FÖR UNGDOMAR SOM BEGÅR BROTT (Andershed m fl, 2000) FamiljebaseradeLiten-medelstor pos. KBT-baseradeLiten-medelstor pos. Kvalificerad kontaktpers Liten positiv ÄventyrsprogramLiten positiv Medling (gärningsman) Liten positiv Militärliknande (Boot camps) Ingen Medling (offer) Ingen Avskräckande (Scared straight) Liten negativ UngdomstjänstOkänd FamiljebaseradeLiten-medelstor pos. KBT-baseradeLiten-medelstor pos. Kvalificerad kontaktpers Liten positiv ÄventyrsprogramLiten positiv Medling (gärningsman) Liten positiv Militärliknande (Boot camps) Ingen Medling (offer) Ingen Avskräckande (Scared straight) Liten negativ UngdomstjänstOkänd

35 EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING (Williams & Chang, 2000) 21 studier:Mer än 10 000 ungdomar Med och utan jämförelsegrupp Målgrupp: 13-19 år (ffa 15-17) Ffa alkohol eller cannabis Öppenvård + slutenvård Resultat av missbruksbehandling: 38%inget missbruk efter 6 månader 32%inget missbruk efter 12månader 21 studier:Mer än 10 000 ungdomar Med och utan jämförelsegrupp Målgrupp: 13-19 år (ffa 15-17) Ffa alkohol eller cannabis Öppenvård + slutenvård Resultat av missbruksbehandling: 38%inget missbruk efter 6 månader 32%inget missbruk efter 12månader

36 1.Behandling ges snabbt efter beslut 2.Aktivt förhindra avhopp från behandling 3.Inkludera hjälp för psykisk ohälsa, skola, fritid, juridik, medicin och familj 4.Familjeterapi ingår i behandlingen 5.Involvera stöd från föräldrar, kamrater 6.Följ upp en tid efter avslutad behandlingen 1.Behandling ges snabbt efter beslut 2.Aktivt förhindra avhopp från behandling 3.Inkludera hjälp för psykisk ohälsa, skola, fritid, juridik, medicin och familj 4.Familjeterapi ingår i behandlingen 5.Involvera stöd från föräldrar, kamrater 6.Följ upp en tid efter avslutad behandlingen ÖKAD EFFEKTIVITET NÄR… (Williams & Chang, 2000)

37 MEN ÄR INTE RELATIONEN VIKTIG?

38 Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m. fl. 1975; Wambold, 2001) Slutsats: alla psykoterapier är lika bra Skillnader beror på ”generella” faktorer: Klientens förväntningar, verbala förmåga och stresstålighet Terapeutens värme, uppmärksamhet och uppmuntran Metaanalys av psykoterapier (Luborsky m. fl. 1975; Wambold, 2001) Slutsats: alla psykoterapier är lika bra Skillnader beror på ”generella” faktorer: Klientens förväntningar, verbala förmåga och stresstålighet Terapeutens värme, uppmärksamhet och uppmuntran Dodo-fågelns dom: Alla vinner! ”I det fall vi accepterar hållbarheten i argumentationen kring Dodofågelns dom kan konsekvenserna tryggt beskrivas som långtgående. Vi borde sluta med eller begränsa genom- förandet av RCT-studier som jämför utfallet av olika typer av behandlingsinterventioner. Vi bör sluta betona nödvändig- heten av manualer som ett medel för genomförandet av specifika terapeutiska ingredienser, och möjligen kanske också överge hela idén om evidens-baserad praktik /…/ Enligt min bedömning är det empiriska stödet för DBV mycket övertygande” Bergmark, 2009: 62-64

39 Kritik mot ”the Dodo-bird verdict” Blandar äpplen och päron (skiljer inte mellan olika problem) – ”Är insulin eller antibiotika bäst?” Reducerar ca 400 olika psykoterapier till få grupper (hypotes om terapihomogenitet) Det finns många metaanalyser som identifierat specifika metoder som överlägsna (jfr. C1 + C2) Det finns skadliga insatser (t ex Scared straight) Hur förklara att webbaserad KBT är lika effektiv som KBT där klient och behandlare träffas Även om specifika faktorer förklarar 10-15% av variansen så kan det vara avgörande. Blandar äpplen och päron (skiljer inte mellan olika problem) – ”Är insulin eller antibiotika bäst?” Reducerar ca 400 olika psykoterapier till få grupper (hypotes om terapihomogenitet) Det finns många metaanalyser som identifierat specifika metoder som överlägsna (jfr. C1 + C2) Det finns skadliga insatser (t ex Scared straight) Hur förklara att webbaserad KBT är lika effektiv som KBT där klient och behandlare träffas Även om specifika faktorer förklarar 10-15% av variansen så kan det vara avgörande.

40 Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004) 28% lagfördes inom 18 månader när ungdomarna inte fått någon insats

41 Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004) Att inte följa instruk- tionen kan vara skadligt Begränsade effekter även vid programtrohet

42 Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)Vikten av att följa instruktion bland FFT-terapeuter (Barnoski, 2004)

43 Tack för ordet

44 Skolans betydelse

45 Låga betyg och risker för ogynnsam utveckling hos barn (Vinnerljung, Hjern & Berlin, 2010) Alla födda 1972–1981 - ca 930 000 personer Samkörning av ett tiotal nationella register Följda från 16 års ålder till 2005 (24–33 år) Betyg i årskus 9 Låga/ofullständiga betyg = sämsta sjättedelen Låg/Medel = tredjedel näst sämsta Medel/Hög = tredjedel näst bästa Höga betyg = bästa sjättedelen Alla födda 1972–1981 - ca 930 000 personer Samkörning av ett tiotal nationella register Följda från 16 års ålder till 2005 (24–33 år) Betyg i årskus 9 Låga/ofullständiga betyg = sämsta sjättedelen Låg/Medel = tredjedel näst sämsta Medel/Hög = tredjedel näst bästa Höga betyg = bästa sjättedelen

46 Bra skolresultat ger god framtida livskvalitet Vi visste att bra skola och utbildning är den starkast skyddsfaktorn för UT- SATTA barns långsiktiga utveckling Men betyg från årskurs 9 är en stark prediktor för framtida utfall för ALLA barn Vi visste att bra skola och utbildning är den starkast skyddsfaktorn för UT- SATTA barns långsiktiga utveckling Men betyg från årskurs 9 är en stark prediktor för framtida utfall för ALLA barn

47 Självmordsförsök

48 Narkotikamissbruk (20 år >)

49 Allvarlig kriminalitet (20 år >)

50 Tonårsföräldraskap (13–19 år)


Ladda ner ppt "RÄTT METOD PÅ RÄTT SÄTT Knut Sundell. Ineffektiva eller skadliga metoder 1.Attachment-terapi (holding och rebirthing) 2.Nedläggning / kontroll- tagning."

Liknande presentationer


Google-annonser