Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GR - Vision för Universeums skolverksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GR - Vision för Universeums skolverksamhet"— Presentationens avskrift:

1 GR - Vision för Universeums skolverksamhet
Universeum ska upplevas som en verklig tillgång och en viktig inspirationskälla för förnyelse av de tekniska, matematiska och naturvetenskapliga ämnesområdena inom regionens skolor. Detta innebär att Universeum genom sitt samverkande arbetssätt fungerar som ett nav för den pedagogiska utvecklingen inom ämnesområdena och därmed utgör en väl använd resurs för kompetensutveckling.

2 På Universeum ska det finnas spetskompetenser och lärmiljöer som det inte är möjligt att åstadkomma i den enskilda kommunens skolor. Genom Universeums skolverksamhet får elever och lärare fördjupade kunskaper inom teknikens, matematikens och naturvetenskapens områden, men också för-ståelse för de samband som finns mellan utveckling inom dessa områden och vår gemensamma framtid.

3 Vi föreslår att det dessutom bildas ett dialogforum (”UniSko”), där Universeum kontinuerligt möter pedagoger från regionens skolor för gemensamma överläggningar om skolverksamheten innehåll och utformningen av Universeums lärmiljöer. Vi tror att deltagare i ett sådant forum redan finns bland ambassadörerna, men vi vill som arbets-givare utse dem. Dialogforum bör naturligtvis även ha deltagare från de fristående skolorna.

4 Universeums verksamhet behöver i högre grad an-passas till skolornas kursplaner och lokala arbets-planer. En tematisering av innehållet i utställ-ningar/arbetsstationer skulle underlätta en sådan koppling. På sikt skulle det kunna finnas upp till 30 sådana teman som skulle underlätta samordningen av besöken med skolans aktuella undervisningsområde. Besöken på Universeum ska ses som ett integrerat, naturligt inslag i skolornas vardags-verksamhet.

5 Pilotprojekt Vi vill att Universeum tillsammans med några ut-valda skolor utvecklar pilotprojekt för att till-sammans skapa ett skolanpassat innehåll. Relationer etableras med pilotskolor i varje GR-kommun på alla nivåer (förskola, grundskola och gymnasium/vuxenutbildning). Pilotskolornas verksamhet kan med fördel knytas till andra utvecklings- och forskningsprojekt. Ett exempel kan vara en koppling till den nya forskar-utbildningen CUL.

6 Volymmässigt skulle ett besök vart tredje år bland Västra Götalands Regionens elever innebära elevbesök/år.

7 Universeums VD och den peda- gogiska chefen GR:s utbildnings- chefer
Möte 1 g/år Strategiskt Råd Pedagogisk chef Strategisk grupp Möten 3-4 ggr/år Skolansvariga på Universeum Unisko Pedagoger från regionens skolor Regelbundna möten i dialogform

8 Skoltelefon För pilotskolorna behöver det finnas en lättill-gänglig kontakt. En person som man kan bolla pedagogiska tankar med och få svar från vad som brukar fungera bra och mindre bra med respektive tema. Pilotskolornas pedagoger och skolledare ska ha frikort till Universeum för att de ska kunna förbereda såväl temat i sig som de direkta besöken på Universeum på bästa sätt. Vidare bör de elever som varit på besök få någon månads inträde på sin biljett för återbesök

9 Hemsida Universeum behöver också utveckla sin hemsida så att skolorna där kan hämta hem den information de behöver inför besöket framförallt sådan infor-mation de behöver för att förbereda besöket ur pedagogisk aspekt. Varje tema ska vara presen-terat och övningar, laborationer och problem-ställningar möjliga att ladda ner som en förbe-redelse inför ett besök.

10 Handledning och strukturer på Universeum bör göras tydligare så att undersökningar och studie-besök utan ledstjärnor och guide underlättas. Det skulle kunna finnas färdiga uppdrag/problem som elever och lärare kan arbeta med under tiden som de tar sig igenom miljöerna, t.ex. matematik-uppgifter och fysikuppgifter i anknytning till vattnets väg.

11 En avdelning med referenslitteratur, databaser, Internetresurser, tekniska media, distanskom-munikation etc. skulle kunna finnas tillgängligt för att pedagoger och forskare ska kunna göra fördjupningar och förberedelser på plats.

12 Den ordinarie läraren undervisar på hemmaplan och skapar en elevförväntan på att Universeum besöket handlar om att ta reda på något/undersöka något snarare än en allmän ”kul att göra annat - förväntan”. Under besöket arbetar eleverna praktiskt som naturvetare för att sedan när de är tillbaka i klass-rummet redovisa iakttagelser och formulera slutsatser. Arbetssättet i sig blir en förebild för ett naturvetenskapligt förhållningssätt innehållande hypotes, iakttagelser och slutsatser. Universeum blir en helt naturlig del av den ordinarie undervisningen men med de unika möjligheter som finns i den fantastiska anläggningen.

13 Ett mål för Universeum måste även vara att de besökande lärarna ska kunna klara sig så mycket som möjligt på egen hand i Universeums lokaler. För att detta ska vara möjligt måste kompetens-utvecklingen riktas mot att lärarna själva utvecklar sin förmåga att undervisa inom de tematiska områden som kommer att finnas. Deras kompetens skall stå till Universeums förfogande, också för att hålla nere personalkostnader.

14 Mellan 1992 och 2003 försämrades kunskaperna i natur-vetenskap i årskurs 9 med 7-10 %. Det visar en utvär-dering som forskare i Göteborg gjort under ledning av Björn Andersson, professor i ämnesdidaktik. –Vi har kollat kunskaperna i biologi, fysik och kemi. Vi konstaterar att skolan långtifrån uppfyller de mål som finns i gällande kursplaner, säger han. Andra undersökningar tyder på att Sverige också halkat efter internationellt, när det gäller kunskapsnivån inom naturvetenskap i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det är bakgrunden till regeringens uppdrag om att ta fram en nationell hand-lingsplan för att bryta den negativa trenden. Basen för arbetet är en utredning som gjorts av Björn Andersson och hans grupp.


Ladda ner ppt "GR - Vision för Universeums skolverksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser