Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.storsudretsfiber.se Storsudrets Fiber AB Fiber på Gotlands sydspets Fibernät i socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Hamra, Vamlingbo och Sundre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.storsudretsfiber.se Storsudrets Fiber AB Fiber på Gotlands sydspets Fibernät i socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Hamra, Vamlingbo och Sundre."— Presentationens avskrift:

1 www.storsudretsfiber.se Storsudrets Fiber AB Fiber på Gotlands sydspets Fibernät i socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Hamra, Vamlingbo och Sundre

2 Storsudrets Fiber AB Fakta om Storsudret • Naturskönt område beläget på den sydligaste delen av Gotland • Jordbruksbygd med ett öppet kulturlandskap bestående av hedmark, åkermark, skog och med en vacker kustlinje med många fina stränder • Bra service med livsmedelsaffär, järnaffär, bensinmack, restaurang, byggföretag, gym, tandläkare, skola, bibliotek, gubbdagis, mm

3 Storsudrets Fiber AB • Yta ca 20 km2 • 1100 fastigheter varav ca 50% används som fritidshus • 1000 personer är fast boende • Sommartid ökar antalet boende till ca 5000 personer • Huvudnäringar är jordbruk och turism • Inom området finns ca 150 företag • Årligen besöker ca 300 000 turister Storsudret

4 Storsudrets Fiber AB Första och andra försöket • Våren 2010 bildades en arbetsgrupp för fiberutbyggnad på Storsudret – Arbetet grundades på den sk Sockenmodellen – Informationsbrev med intresseanmälan gick ut till alla fastighetsägare under sommaren. Anslutningspriset var ca 27 000 kronor. Under samma period hölls även ett flertal informationsmöten och andra aktiviteter • Resultatet var nedslående då endast ca 30% var intresserade av anslutning. • Nytt försök gjordes under 2011 med ca 34% i utfall – Arbetsgruppen blev deprimerad

5 Storsudrets Fiber AB Sockenmodellen • Socknen (byalaget) bildar en ekonomisk förening som: – Anlägger fibernätet och tar ett långsiktigt ägaransvar – Sköter förvaltning och drift av fibernätet, administration av kunder, abonnemang, fakturering etc – Följsamhet mot sockenmodellen ger möjlighet till offentliga bidrag, med maximalt 27% av kostnaden för anläggning av kanalisationen – Fiberkostnaden finansieras genom 10-årigt (exklusivt) avtal med tjänsteleverantör – Alternativa modeller accepteras ej av gotländska myndigheter

6 Storsudrets Fiber AB Slutsatser och konsekvenser för Storsudret • Lång bindningstid mot en tjänsteleverantör var den främsta orsaken till svagt intresse för anslutning (30-35%) – Lågt intresse, framför allt från deltidsboende – Ingen valfrihet • Mycket högt pris för anslutning • Alternativen var att lägga ner projektet eller finna en annan lösning

7 Storsudrets Fiber AB Målbild - Prioriteringar - • Robust och framtidssäkert fibernät • Öppen lösning där abonnenterna har frihet att välja mellan ett flertal leverantörer och tjänster • Lägsta möjliga anslutningskostnad • Professionell utveckling, drift och förvaltning av fibernätet • Effektiv projektorganisation med rätt kompetens för anläggning av fibernätet. Projektsäkerhet.

8 Storsudrets Fiber AB Omstart, 2012 • Fibergruppen sökte alternativ till ”Sockenmodellen” – Utvärderade några alternativa lösningar • Aktivitetsplaner, tidplan, checklistor, budget tas fram och projektet startas

9 Storsudrets Fiber AB Omstart, 2012 • Bolaget Storsudrets Fiber AB (SFAB) bildas – Stiftare är 2 personer från respektive socken på Storsudret – Bolaget är icke vinstdrivande, och arbetet sker på ideell bas • SFAB tecknar avtal med Skanova – SFAB anlägger, äger och hyr ut kanalisationen till Skanova – Skanova drar i fiber och tar ansvar för drift och förvaltning av det färdiga fibernätet • SFAB tecknar avtal med TeliaSonera om tjänsten, Öppen Fiber

10 Storsudrets Fiber AB Nytt erbjudande (juli 2012) Pris för anslutning till fibernätet om du bor i ett enfamiljshus är 14.200 kronor. I detta pris ingår även ingrävning av fiberkabeln från din tomtgräns till ditt hus och inkoppling till ett fiberuttag i huset samt en mediaomvandlare. Viktiga förutsättningar för att klara utbyggnaden av fibernätet till den beräknade kostnaden 14.200 kronor är: • att minst 70% av Storsudrets ca 1100 hushåll väljer att ansluta sig. (Det är först då vi kan garantera utbyggnaden till pris enligt ovan) • att de som ansluter sig är beredda att förbinda sig att utföra 12 timmars ideellt arbete (per hushåll) under utbyggnaden av nätet. Detta arbete kan utgöras av röjning av buskar och undervegetation, nedmontering av staket och stenvastar etc, längs de stråk där fibernätet ska förläggas. Alternativt kan du välja att betala 1500 kronor så anlitar vi ungdomar på Storsudret för att göra jobbet. Mer information om detta och många andra praktiska detaljer finner du på vår hemsida www.storsudretsfiber.se

11 Storsudrets Fiber AB Resultatet • Vid utgången av januari 2013 hade drygt 800 hushåll (74%) valt att ansluta sig till Storsudrets Fibernät • Viktigaste orsakerna till det stora intresset är: – Öppet nät med valfrihet – Attraktivt pris på anslutning och tjänster – Omfattande marknadsföring, informationsmöten, telefonsamtal, hembesök och tjat – Hemsidan

12 Storsudrets Fiber AB Fibernätets omfattning • Total längd 170 km • 800-900 anslutna hushåll • Marktyper & schaktningsmetoder – Åker & hagmark, plöjning 65 km – Berg, fräsning, 18 km – Övrig mark, grävning 87 km – Asfalt, grävning 150 m • Vägundergångar, 35 st • Nätets sträckning berör ca 200 markägare – Vilka har medgivit detta utan krav på ersättning

13 Storsudrets Fiber AB Kvalitet, ordning och reda • Tydlig projektorganisation och arbetsfördelning • Bra och tydlig information mot kunder och omvärld • Kvalitet i avtal, mallar och dokument • Noggrann registerhållning • Tydliga krav vid upphandling av schaktentreprenad – Tekniska kravspecifikationer och regelverk – Krav på egenkontroll – Märkning av slangar, skåp mm – Provblåsning av kanalisation – Följsamhet mot AMA AF 07, AB 04 etc

14 Storsudrets Fiber AB Arbetsplanering

15 Storsudrets Fiber AB Projekt och arbetssätt Samordning • Planering • Marknadsföring • Tillstånd/bidrag • Upphandling • Information o brev • Avtal o dokument • Hemsida o register • Ekonomi • Skanova Samordning • Planering • Marknadsföring • Tillstånd/bidrag • Upphandling • Information o brev • Avtal o dokument • Hemsida o register • Ekonomi • Skanova Markgrupper (Socken) • Kundrekrytering • Förprojektering • Kartunderlag • Markavtal • Arbetslag för utsättning/röjning • Materielupplag • Ingrävning • Inkoppling Markgrupper (Socken) • Kundrekrytering • Förprojektering • Kartunderlag • Markavtal • Arbetslag för utsättning/röjning • Materielupplag • Ingrävning • Inkoppling Genomförande • Styrning • Tidplaner • Materiel • Schaktentreprenör • Markägare • Arbetslag • Fibrering • Skanova • Q-uppföljning Genomförande • Styrning • Tidplaner • Materiel • Schaktentreprenör • Markägare • Arbetslag • Fibrering • Skanova • Q-uppföljning Projektledning

16 Storsudrets Fiber AB Hemsidan

17 Storsudrets Fiber AB Databas, register • Person och fastighetsdata o Aktuella val, noteringar • Anslutningsavtal • Markavtal • Kartunderlag • Ekonomiunderlag • Planeringsunderlag o Arbetslag o Ingrävning på tomtmark o Inkoppling i fastighet • Kundkorrespondens Ca 8000 utskick

18 Storsudrets Fiber AB Databas, statistik

19 Storsudrets Fiber AB Databas, anslutningsavtal

20 Storsudrets Fiber AB Under projektet kommer vi att: • Skicka ca 8000 brev • Köra bil ca 3500 mil • Ringa ca 18 000 samtal • Arbeta ca 5000 timmar ideellt inom projektgruppen • Arbeta ca 10 000 timmar ideellt inom arbetslagen

21 Storsudrets Fiber AB Tidplan och progress 1/1 2012 1/4 1/1 2014 1/1 2013 1/4 2014 1/4 1/7 1/9 Val av strategi Bolag klart Avtal Skanova Öppen Fiber Erbjudande ut Upph. Schakt/ Materiel ok Avtal mark anslutning ok Schakt start Fibrering start Anslutning start Bidrag ok ? Anslutning ok Drift- överlämning

22 Storsudrets Fiber AB Samarbetet med Skanova • SFAB • Driver projektet • Rekryterar kunder • Hanterar tillstånd och bidrag • Avtalar med markägare • Upphandlar materiel och schaktentreprenör • Har kunskap om lokala förhållanden och engagerar bygdens människor i projektet • Skanova • Ger råd och stöd under hela projektet • Tar fram projekterings- underlag • Upplåter befintlig infrastruktur • Kvalitetssäkrar anläggningen • Står för fiberinfrastrukturen • Ansvarar för utveckling, drift och förvaltning • Hyr kanalisationen

23 Storsudrets Fiber AB Problemområden • SFAB’s modell och arbetssätt uppfyller sannolikt inte de krav som Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland ställer för att godkänna bidrag • Oklarheter i momsfrågan • Tillståndsprocessen är alltför långsam

24 Storsudrets Fiber AB Slutsatser • Utbyggnad av fibernät på landsbygden kan liknas vid utbyggnaden av det svenska elnätet • Människor på landsbygden gör en mycket stor ideell arbetsinsats för att få tillgång till fibernät • Genomförandet bör förenklas genom tydligare förutsättningar och direktiv från regering och myndigheter • Samverkan mellan lokala ”fiberentusiaster” och kommersiella nätägare skapar förutsättningar för öppna,- och framtidssäkra nät till rimliga anslutningskostnader • Aktiebolagsformen är att föredra framför ekonomisk förening

25 www.storsudretsfiber.se Storsudrets Fiber AB Tack för uppmärksamheten! Hans Nilsson hans.nilsson@bni.se 070-588 48 72


Ladda ner ppt "Www.storsudretsfiber.se Storsudrets Fiber AB Fiber på Gotlands sydspets Fibernät i socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Hamra, Vamlingbo och Sundre."

Liknande presentationer


Google-annonser