Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiber på Gotlands sydspets

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiber på Gotlands sydspets"— Presentationens avskrift:

1 Fiber på Gotlands sydspets
Fibernät i socknarna Fide, Öja med Burgsvik, Hamra, Vamlingbo och Sundre

2 Fakta om Storsudret Naturskönt område beläget på den sydligaste delen av Gotland Jordbruksbygd med ett öppet kulturlandskap bestående av hedmark, åkermark, skog och med en vacker kustlinje med många fina stränder Bra service med livsmedelsaffär, järnaffär, bensinmack, restaurang, byggföretag, gym, tandläkare, skola, bibliotek, gubbdagis, mm

3 Yta ca 20 km2 1100 fastigheter varav ca 50% används som fritidshus 1000 personer är fast boende Sommartid ökar antalet boende till ca 5000 personer Huvudnäringar är jordbruk och turism Inom området finns ca 150 företag Årligen besöker ca turister Storsudret

4 Första och andra försöket
Våren 2010 bildades en arbetsgrupp för fiberutbyggnad på Storsudret Arbetet grundades på den sk Sockenmodellen Informationsbrev med intresseanmälan gick ut till alla fastighetsägare under sommaren. Anslutningspriset var ca kronor. Under samma period hölls även ett flertal informationsmöten och andra aktiviteter Resultatet var nedslående då endast ca 30% var intresserade av anslutning. Nytt försök gjordes under 2011 med ca 34% i utfall Arbetsgruppen blev deprimerad

5 Sockenmodellen Socknen (byalaget) bildar en ekonomisk förening som:
Anlägger fibernätet och tar ett långsiktigt ägaransvar Sköter förvaltning och drift av fibernätet, administration av kunder, abonnemang, fakturering etc Följsamhet mot sockenmodellen ger möjlighet till offentliga bidrag, med maximalt 27% av kostnaden för anläggning av kanalisationen Fiberkostnaden finansieras genom 10-årigt (exklusivt) avtal med tjänsteleverantör Alternativa modeller accepteras ej av gotländska myndigheter Bolag är meroperativt.

6 Slutsatser och konsekvenser för Storsudret
Lång bindningstid mot en tjänsteleverantör var den främsta orsaken till svagt intresse för anslutning (30-35%) Lågt intresse, framför allt från deltidsboende Ingen valfrihet Mycket högt pris för anslutning Alternativen var att lägga ner projektet eller finna en annan lösning

7 Målbild - Prioriteringar -
Robust och framtidssäkert fibernät Öppen lösning där abonnenterna har frihet att välja mellan ett flertal leverantörer och tjänster Lägsta möjliga anslutningskostnad Professionell utveckling, drift och förvaltning av fibernätet Effektiv projektorganisation med rätt kompetens för anläggning av fibernätet. Projektsäkerhet.

8 Omstart, 2012 Fibergruppen sökte alternativ till ”Sockenmodellen”
Utvärderade några alternativa lösningar Aktivitetsplaner, tidplan, checklistor, budget tas fram och projektet startas

9 Omstart, 2012 Bolaget Storsudrets Fiber AB (SFAB) bildas
Stiftare är 2 personer från respektive socken på Storsudret Bolaget är icke vinstdrivande, och arbetet sker på ideell bas SFAB tecknar avtal med Skanova SFAB anlägger, äger och hyr ut kanalisationen till Skanova Skanova drar i fiber och tar ansvar för drift och förvaltning av det färdiga fibernätet SFAB tecknar avtal med TeliaSonera om tjänsten, Öppen Fiber

10 Nytt erbjudande (juli 2012)
Pris för anslutning till fibernätet om du bor i ett enfamiljshus är kronor. I detta pris ingår även ingrävning av fiberkabeln från din tomtgräns till ditt hus och inkoppling till ett fiberuttag i huset samt en mediaomvandlare. Viktiga förutsättningar för att klara utbyggnaden av fibernätet till den beräknade kostnaden kronor är:  att minst 70% av Storsudrets ca 1100 hushåll väljer att ansluta sig. (Det är först då vi kan garantera utbyggnaden till pris enligt ovan) att de som ansluter sig är beredda att förbinda sig att utföra 12 timmars ideellt arbete (per hushåll) under utbyggnaden av nätet. Detta arbete kan utgöras av röjning av buskar och undervegetation, nedmontering av staket och stenvastar etc, längs de stråk där fibernätet ska förläggas. Alternativt kan du välja att betala 1500 kronor så anlitar vi ungdomar på Storsudret för att göra jobbet. Mer information om detta och många andra praktiska detaljer finner du på vår hemsida

11 Resultatet Vid utgången av januari 2013 hade drygt 800 hushåll (74%) valt att ansluta sig till Storsudrets Fibernät Viktigaste orsakerna till det stora intresset är: Öppet nät med valfrihet Attraktivt pris på anslutning och tjänster Omfattande marknadsföring, informationsmöten, telefonsamtal, hembesök och tjat Hemsidan

12 Fibernätets omfattning
Total längd 170 km anslutna hushåll Marktyper & schaktningsmetoder Åker & hagmark, plöjning 65 km Berg, fräsning, 18 km Övrig mark, grävning 87 km Asfalt, grävning 150 m Vägundergångar, 35 st Nätets sträckning berör ca 200 markägare Vilka har medgivit detta utan krav på ersättning

13 Kvalitet, ordning och reda
Tydlig projektorganisation och arbetsfördelning Bra och tydlig information mot kunder och omvärld Kvalitet i avtal, mallar och dokument Noggrann registerhållning Tydliga krav vid upphandling av schaktentreprenad Tekniska kravspecifikationer och regelverk Krav på egenkontroll Märkning av slangar, skåp mm Provblåsning av kanalisation Följsamhet mot AMA AF 07, AB 04 etc

14 Arbetsplanering

15 Projekt och arbetssätt
Projektledning Markgrupper (Socken) Kundrekrytering Förprojektering Kartunderlag Markavtal Arbetslag för utsättning/röjning Materielupplag Ingrävning Inkoppling Samordning Planering Marknadsföring Tillstånd/bidrag Upphandling Information o brev Avtal o dokument Hemsida o register Ekonomi Skanova Genomförande Styrning Tidplaner Materiel Schaktentreprenör Markägare Arbetslag Fibrering Skanova Q-uppföljning

16 Hemsidan

17 Databas, register Person och fastighetsdata Anslutningsavtal Markavtal
Aktuella val, noteringar Anslutningsavtal Markavtal Kartunderlag Ekonomiunderlag Planeringsunderlag Arbetslag Ingrävning på tomtmark Inkoppling i fastighet Kundkorrespondens Ca 8000 utskick

18 Databas, statistik

19 Databas, anslutningsavtal

20 Under projektet kommer vi att:
Skicka ca 8000 brev Köra bil ca 3500 mil Ringa ca samtal Arbeta ca 5000 timmar ideellt inom projektgruppen Arbeta ca timmar ideellt inom arbetslagen

21 Tidplan och progress ? Bidrag ok Erbjudande ut Upph. Schakt/ Materiel
start Bolag klart Drift- överlämning Avtal Skanova Öppen Fiber Avtal mark anslutning ok Anslutning ok Fibrering start Anslutning start Val av strategi 1/4 1/7 1/9 1/1 2013 1/4 1/7 1/9 1/1 2012 1/1 2014 1/4 2014

22 Samarbetet med Skanova
SFAB Driver projektet Rekryterar kunder Hanterar tillstånd och bidrag Avtalar med markägare Upphandlar materiel och schaktentreprenör Har kunskap om lokala förhållanden och engagerar bygdens människor i projektet Skanova Ger råd och stöd under hela projektet Tar fram projekterings- underlag Upplåter befintlig infrastruktur Kvalitetssäkrar anläggningen Står för fiberinfrastrukturen Ansvarar för utveckling, drift och förvaltning Hyr kanalisationen

23 Problemområden SFAB’s modell och arbetssätt uppfyller sannolikt inte de krav som Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland ställer för att godkänna bidrag Oklarheter i momsfrågan Tillståndsprocessen är alltför långsam

24 Slutsatser Utbyggnad av fibernät på landsbygden kan liknas vid utbyggnaden av det svenska elnätet Människor på landsbygden gör en mycket stor ideell arbetsinsats för att få tillgång till fibernät Genomförandet bör förenklas genom tydligare förutsättningar och direktiv från regering och myndigheter Samverkan mellan lokala ”fiberentusiaster” och kommersiella nätägare skapar förutsättningar för öppna,- och framtidssäkra nät till rimliga anslutningskostnader Aktiebolagsformen är att föredra framför ekonomisk förening

25 Tack för uppmärksamheten!
Hans Nilsson


Ladda ner ppt "Fiber på Gotlands sydspets"

Liknande presentationer


Google-annonser