Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011 Ediel- och Avräkningskonferens 24-25 November 2010 Tania Pinzón Marknadsdesign.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011 Ediel- och Avräkningskonferens 24-25 November 2010 Tania Pinzón Marknadsdesign."— Presentationens avskrift:

1 Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011 Ediel- och Avräkningskonferens November 2010 Tania Pinzón Marknadsdesign

2 Snitt 2 Snitt 1 Snitt 4 Marknadsdelning innebär >Elhandeln delas upp i olika områden där elnätet mellan områdena kan ha begränsad överföringskapacitet (flaskhals / snitt) >Elbörsen (NPS) ges ensamrätt för handel mellan anmälningsområdena >Elbörsen optimerar handeln inom respektive område så att överföringen i flaskhalsen inte överstiger kapaciteten >Bilateral handel inom ett anmälningsområde kan hanteras utanför NPS SE1 SE2 SE3 SE4

3 Nytt faktablad om Elområden! > Svenska Kraftnät har tagit fram ett faktablad som beskriver konsekvenser för Balansansvaret > Faktabladet återfinns här: > Elområde och snittområde används synonymt med Anmälningsområde. > Övrig information på SvKs hemsida: > Kartor: till vilket elområde hör nätområdet? > Förbrukning och Produktion per elområde (timvis) > Max NTC > Historiska kapaciteter mellan snittområdena (blivande elområden)

4 Handel på elbörsen NPS > Benämningarna på områden är: SE1 - Luleå SE2 - Sundsvall SE3 - Stockholm SE4 - Malmö > Områdena kommer att vara fasta dvs inte ”dynamiska” som i Norge > Åtagandet gentemot kommissionen innebär att indelningen ska kunna ändras med 3 månaders varsel. SvK bedömer att den valda indelningen bör täcka kommande 10 års behov.

5 De viktigaste förändringarna avseende balansansvaret > Balansansvariga ska rapportera bilateral handel per Elområde > Priser som idag fastställs på Sverigenivå kommer att fastställas per Elområde > Balanskraften kommer att beräknas och prissättas per Elområde, dvs balanskraft kan inte ”nettas” mellan områden” Alla förändringar i Balansansvarsavtalet kommer att remissbehandlas och redovisas enligt gällande rutiner

6 Bilateral handel > Elspot- och Elbas handel rapporteras av NPS per Elområde och BA till SvK (TRANS). SvK rapporterar vidare till BA i handelsskedet. > Övrig bilateral handel rapporteras av BA till SvK (TRANS) per Elområde. SvK återrapporterar en kvalitetsserie (Diff) till BA från TRANS > Ny rapportering: SvK beräknar i handelsskedet handelssaldo per Elområde, Rapportering till BA vid varje uppdatering av handeln från TRANS. > Blankett T1 ”Anmälan för kraftutbyte” används av BA för att ange i vilket Elområde BA har bilateral handel (T1 återfinns på under valet Energimarknaden/El/Avräkning (uppdatering krävs)www.svk.se > Principer för rapportering tillämpas som idag (gate-closure, rättningsregler, återrapportering var gång SvK får nya värden)

7 Reglermarknaden > Reglerobjekt: > alla reglerobjekt är idag hänförda till ett snittområde (inga förändringar). > Körplaner, reglerbud och aktivering av reglerbud sker redan per reglerobjekt (inga förändringar). > Mer info: Strukturrapporten och faktablad om reglerobjekt. > Reglerkraftaffärer > Reglerkraftaffärer bokförs per reglerobjekt idag (inga förändringar). > Från 1 april 2011 rapporteras reglerkraft till BA per reglerobjekt i driftskedet. > Från avräkningen rapporteras reglerkraftaffärer till BA per elområde

8 Reglermarknaden forts > Reglerkraftpriser för fyra Elområden > Upp- och nedregleringspriser kommer att fastställas per Elområde > Vid överföringsbegränsningar mellan elområdena sätts reglerkraftpriset efter den reglering som sker inom ett sammanhängande område (ett eller flera elområden utan överföringsbegränsningar sinsemellan) > Reglerkraftpriset baseras på marginalpriset av de regleringar som skett inom det sammanhängande området. > Balanskraftpriser för fyra Elområden > Balanskraftpriser fastställs för varje Elområde > Priset utgår från systemets nettoreglering inom det sammanlagda område som inte delas upp av överföringsbegränsningar > Balansgrundpriset sätts till Elspotmarknadens områdespris > Om nettoregleringen är noll sätts balanskraftpriset till balansgrundpriset för området

9 Primärreglering > Primärregleringsreserver > Från 1 april 2011 delas handeln upp i Frekvensstyrd Normaldriftsreserv (FNR) och Frekvensstyrd Störningsreserv (FDR). Rutinerna anpassas så att rapportering sker per Elområde. Nytt faktablad om primärreglering finns på SvKs hemsida! > Automatisk reglerkraft > Automatisk reglerkraft beräknas idag per BA > Redan från 1 april 2011 kommer beräkning av automatisk reglerkraft att ske per Elområde. > Ersättning för automatisk reglerkraft > Ersättning för automatisk reglerkraft beräknas idag per BA > Från 1 november 2011 beräknas ersättningen per Elområde baserat på reglerkraftpriserna per Elområde.

10 Avräkning > Mätvärden: > NÄ rapporterar värden per nätavräkningsområde till SvK > Då nya nätavräkningsområden etableras ansvarar SvK för att området entydigt hänförs till ett Elområde. > Balanskraft > Beräkning av Balanskraft för Förbrukning och Produktion sker per Elområde > Prissättning av balanskraft sker per Elområde. > Tvåprisavräkning för produktionsbalanskraft och enprisavräkning för förbrukningsbalanskraft (ingen förändring). > Balanskraft kan från den 1 november 2011 inte ”nettas” mellan Elområden

11 Avräkning forts > Kvarkraft > Beräkning av Kvarkraft per BA och schablonberäkningsområde (ingen förändring). > Prissättning av Kvarkraft sker idag med ett volymvägt schablonberäkningspris per månad och elområde (beräknas av Elspotpris för Sverige och varje områdes sammanlagda förbrukningsprofil) > Från 1 november 2011 kommer fyra olika Elspotpriser att användas.

12 Rapportering & Strukturrapport Innehåll i strukturrapporten påverkas: > Av strukturrapporten framgår vad som ska rapporteras inom BAs balansansvarsåtagande (Identiteter och andra koder för dataserierna) > Strukturrapporten för leveransmånad november 2011 kommer att redovisas för BA under våren > SE1, SE2, SE3 och SE4 är beteckningarna för de framtida Elspot och reglerkraftområdena. Däremot kommer SN1, SN2, SN3 och SN4 bibehållas för tex planer och avräkningsresultat. > Den 1 april 2011 införs beteckningen SWE för Sverige –innebär att nuvarande benämningarna för Sverige SE1 och SVE upphör.

13 Rapportering & Strukturrapport forts > Mer detaljerad info om serieid etc finns i faktabladet om Elområden. > Handels och driftplaneringsskedet > Rapportering från BA till SvK (TRANS) med format DELFOR: Tex Bilateral handel (Rapportörens Ediel-id, SvK-id aktör 1, produktkod, SvK-id aktör 2, SNz) > Rapportering från SvK (TRANS) till BA med format DELFOR: > Princip för serie-id: (Rapportörens Ediel-id, SvK-id aktör 1, produktkod, SvK-id aktör 2, snittområde) > Exempel på serier som förändras är ”diff bilateral handel”, handelssaldo, balanskraftpris, reglerpriser, planerad produktionsbalanskraft med flera

14 Rapportering & Strukturrapport forts > Avräkningsskedet > Rapportering från SvK (GENERIS) med Ediel-formatet UTILTS: Tex Handelssaldo per BA och SEz, balansgrundpris/SEz, reglerpriser/SEz, Tilläggspris för obalans (1-pris istället för tilläggspris för under- respektive överbalans för SVE). > Följande serier kommer inte längre att rapporteras från Generis till BA: > Bilateral handel (BA-BA, Diff Bilateral handel (BA-BA), Tilläggspris överbalans, tilläggspris underbalans

15 I vilket Elområde har jag mina elleveranser? >Alla leveranspunkter (produktion och förbrukning) är hänförda till ett nätavräkningsområde >Nätavräkningsområdena har ett områdes-id (tre tecken) >Nätfakturan ska innehålla uppgift om områdes-id. Elanvändaren kan uppge detta till den nye elleverantören leverantörsbyte tex >På Mimer under val Nätområde framgår vilket Elområde ett nätområde hör

16 Tidplan för systemförändringar > Oktober 2010: Arbete med systemförändringar startar > Slutet vår/början av sommar 2011: SvKs interna system klara för interna tester samt ev för test gentemot elmarknadsaktörerna > 1 augusti 2011 SvKs system (drift samt avräkning) klara för gemensam testkörning med NPS och aktörer > Mer detaljerade tidplaner kommer senare.

17 Mer information > Mer information kan fås på under valet Energimarknaden/El/www.svk.se > Vid avräkningsfrågor kontakta: > I övrigt kontakta:


Ladda ner ppt "Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011 Ediel- och Avräkningskonferens 24-25 November 2010 Tania Pinzón Marknadsdesign."

Liknande presentationer


Google-annonser