Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011"— Presentationens avskrift:

1 Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011
Ediel- och Avräkningskonferens November 2010 Tania Pinzón Marknadsdesign

2 Marknadsdelning innebär
Elhandeln delas upp i olika områden där elnätet mellan områdena kan ha begränsad överföringskapacitet (flaskhals / snitt) Elbörsen (NPS) ges ensamrätt för handel mellan anmälningsområdena Elbörsen optimerar handeln inom respektive område så att överföringen i flaskhalsen inte överstiger kapaciteten Bilateral handel inom ett anmälningsområde kan hanteras utanför NPS SE1 SE2 SE3 Snitt 1 Snitt 2 SE4 Snitt 4

3 Nytt faktablad om Elområden!
Svenska Kraftnät har tagit fram ett faktablad som beskriver konsekvenser för Balansansvaret Faktabladet återfinns här: Elområde och snittområde används synonymt med Anmälningsområde. Övrig information på SvKs hemsida: Kartor: till vilket elområde hör nätområdet? Förbrukning och Produktion per elområde (timvis) Max NTC Historiska kapaciteter mellan snittområdena (blivande elområden)

4 Handel på elbörsen NPS Benämningarna på områden är: SE1 - Luleå
SE2 - Sundsvall SE3 - Stockholm SE4 - Malmö Områdena kommer att vara fasta dvs inte ”dynamiska” som i Norge Åtagandet gentemot kommissionen innebär att indelningen ska kunna ändras med 3 månaders varsel. SvK bedömer att den valda indelningen bör täcka kommande 10 års behov.

5 De viktigaste förändringarna avseende balansansvaret
Balansansvariga ska rapportera bilateral handel per Elområde Priser som idag fastställs på Sverigenivå kommer att fastställas per Elområde Balanskraften kommer att beräknas och prissättas per Elområde, dvs balanskraft kan inte ”nettas” mellan områden” Alla förändringar i Balansansvarsavtalet kommer att remissbehandlas och redovisas enligt gällande rutiner

6 Bilateral handel Elspot- och Elbas handel rapporteras av NPS per Elområde och BA till SvK (TRANS). SvK rapporterar vidare till BA i handelsskedet. Övrig bilateral handel rapporteras av BA till SvK (TRANS) per Elområde. SvK återrapporterar en kvalitetsserie (Diff) till BA från TRANS Ny rapportering: SvK beräknar i handelsskedet handelssaldo per Elområde, Rapportering till BA vid varje uppdatering av handeln från TRANS. Blankett T1 ”Anmälan för kraftutbyte” används av BA för att ange i vilket Elområde BA har bilateral handel (T1 återfinns på under valet Energimarknaden/El/Avräkning (uppdatering krävs) Principer för rapportering tillämpas som idag (gate-closure, rättningsregler, återrapportering var gång SvK får nya värden)

7 Reglermarknaden Reglerobjekt: Reglerkraftaffärer
alla reglerobjekt är idag hänförda till ett snittområde (inga förändringar). Körplaner, reglerbud och aktivering av reglerbud sker redan per reglerobjekt (inga förändringar). Mer info: Strukturrapporten och faktablad om reglerobjekt. Reglerkraftaffärer Reglerkraftaffärer bokförs per reglerobjekt idag (inga förändringar). Från 1 april 2011 rapporteras reglerkraft till BA per reglerobjekt i driftskedet. Från avräkningen rapporteras reglerkraftaffärer till BA per elområde

8 Reglermarknaden forts
Reglerkraftpriser för fyra Elområden Upp- och nedregleringspriser kommer att fastställas per Elområde Vid överföringsbegränsningar mellan elområdena sätts reglerkraftpriset efter den reglering som sker inom ett sammanhängande område (ett eller flera elområden utan överföringsbegränsningar sinsemellan) Reglerkraftpriset baseras på marginalpriset av de regleringar som skett inom det sammanhängande området. Balanskraftpriser för fyra Elområden Balanskraftpriser fastställs för varje Elområde Priset utgår från systemets nettoreglering inom det sammanlagda område som inte delas upp av överföringsbegränsningar Balansgrundpriset sätts till Elspotmarknadens områdespris Om nettoregleringen är noll sätts balanskraftpriset till balansgrundpriset för området

9 Primärreglering Primärregleringsreserver Automatisk reglerkraft
Från 1 april 2011 delas handeln upp i Frekvensstyrd Normaldriftsreserv (FNR) och Frekvensstyrd Störningsreserv (FDR). Rutinerna anpassas så att rapportering sker per Elområde. Nytt faktablad om primärreglering finns på SvKs hemsida! Automatisk reglerkraft Automatisk reglerkraft beräknas idag per BA Redan från 1 april 2011 kommer beräkning av automatisk reglerkraft att ske per Elområde. Ersättning för automatisk reglerkraft Ersättning för automatisk reglerkraft beräknas idag per BA Från 1 november 2011 beräknas ersättningen per Elområde baserat på reglerkraftpriserna per Elområde.

10 Avräkning Mätvärden: Balanskraft
NÄ rapporterar värden per nätavräkningsområde till SvK Då nya nätavräkningsområden etableras ansvarar SvK för att området entydigt hänförs till ett Elområde. Balanskraft Beräkning av Balanskraft för Förbrukning och Produktion sker per Elområde Prissättning av balanskraft sker per Elområde. Tvåprisavräkning för produktionsbalanskraft och enprisavräkning för förbrukningsbalanskraft (ingen förändring). Balanskraft kan från den 1 november 2011 inte ”nettas” mellan Elområden

11 Avräkning forts Kvarkraft
Beräkning av Kvarkraft per BA och schablonberäkningsområde (ingen förändring). Prissättning av Kvarkraft sker idag med ett volymvägt schablonberäkningspris per månad och elområde (beräknas av Elspotpris för Sverige och varje områdes sammanlagda förbrukningsprofil) Från 1 november 2011 kommer fyra olika Elspotpriser att användas.

12 Rapportering & Strukturrapport
Innehåll i strukturrapporten påverkas: Av strukturrapporten framgår vad som ska rapporteras inom BAs balansansvarsåtagande (Identiteter och andra koder för dataserierna) Strukturrapporten för leveransmånad november 2011 kommer att redovisas för BA under våren 2011. SE1, SE2, SE3 och SE4 är beteckningarna för de framtida Elspot och reglerkraftområdena. Däremot kommer SN1, SN2, SN3 och SN4 bibehållas för tex planer och avräkningsresultat. Den 1 april 2011 införs beteckningen SWE för Sverige –innebär att nuvarande benämningarna för Sverige SE1 och SVE upphör.

13 Rapportering & Strukturrapport forts
Mer detaljerad info om serieid etc finns i faktabladet om Elområden. Handels och driftplaneringsskedet Rapportering från BA till SvK (TRANS) med format DELFOR: Tex Bilateral handel (Rapportörens Ediel-id, SvK-id aktör 1, produktkod, SvK-id aktör 2, SNz) Rapportering från SvK (TRANS) till BA med format DELFOR: Princip för serie-id: (Rapportörens Ediel-id, SvK-id aktör 1, produktkod, SvK-id aktör 2, snittområde) Exempel på serier som förändras är ”diff bilateral handel”, handelssaldo, balanskraftpris, reglerpriser, planerad produktionsbalanskraft med flera

14 Rapportering & Strukturrapport forts
Avräkningsskedet Rapportering från SvK (GENERIS) med Ediel-formatet UTILTS: Tex Handelssaldo per BA och SEz, balansgrundpris/SEz, reglerpriser/SEz, Tilläggspris för obalans (1-pris istället för tilläggspris för under- respektive överbalans för SVE). Följande serier kommer inte längre att rapporteras från Generis till BA: Bilateral handel (BA-BA, Diff Bilateral handel (BA-BA), Tilläggspris överbalans, tilläggspris underbalans

15 I vilket Elområde har jag mina elleveranser?
Alla leveranspunkter (produktion och förbrukning) är hänförda till ett nätavräkningsområde Nätavräkningsområdena har ett områdes-id (tre tecken) Nätfakturan ska innehålla uppgift om områdes-id. Elanvändaren kan uppge detta till den nye elleverantören leverantörsbyte tex På Mimer under val Nätområde framgår vilket Elområde ett nätområde hör

16 Tidplan för systemförändringar
Oktober 2010: Arbete med systemförändringar startar Slutet vår/början av sommar 2011: SvKs interna system klara för interna tester samt ev för test gentemot elmarknadsaktörerna 1 augusti 2011 SvKs system (drift samt avräkning) klara för gemensam testkörning med NPS och aktörer Mer detaljerade tidplaner kommer senare.

17 Mer information Mer information kan fås på under valet Energimarknaden/El/ Vid avräkningsfrågor kontakta: I övrigt kontakta:


Ladda ner ppt "Fyra elområden i Sverige från 1 November 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser