Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff med Ordföranden och vice ordföranden Barn och utbildning Haparanda 5-6 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff med Ordföranden och vice ordföranden Barn och utbildning Haparanda 5-6 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff med Ordföranden och vice ordföranden Barn och utbildning Haparanda 5-6 oktober 2011

2 Skolinspektionens hemsida Närmare 20 procent av skolorna klarar inte anpassningen till eleverna http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Narmare- 20-procent-av-skolorna-klarar-inte-anpassningen-till-eleverna/ Elevhälsan vid 1000 skolor granskas http://www.skolinspektionen.se/sv/Om- oss/Press/Pressmeddelanden/Elevhalsan-vid-1-000-skolor-granskas/ Skolinspektionen får ny uppgift att utreda enskilda lärares lämplighet http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter- Anmalningar/Skolinspektionen-far-ny-uppgift-att-utreda-enskilda-larares- lamplighet/ Inte rimligt förhålla sig ovetande om missförhållanden / BEO http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Inte-rimligt-forhalla-sig- ovetande-om-missforhallanden/

3 Skolinspektionens hemsida – pressmeddelande 15 september 2011 Närmare 20 procent av skolorna klarar inte anpassningen till eleverna Allvarliga brister i dagens skola gäller bland annat anpassningen av undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. Var femte grundskola och var tionde gymnasieskola utformar inte undervisningen med tillräcklig hänsyn till eleverna Särskilt stöd Skolan har för låg tilltro till den enskilde elevens förmåga. Skolan ger inte heller i tillräckligt utsträckning särskilt stöd till elever som har behov av det. Undervisningen inte kopplad till de nationella mål som finns för vad eleverna ska lära sig. Elevernas kännedom om dessa mål är inte heller tillfredsställande i förhållande till de krav som ställs.

4 Skolinspektionens hemsida – pressmeddelande 15 september 2011 Pedagogiken i skymundan Inom förskola och fritidshem utvärderas inte konsekvenserna av barngruppernas sammansättning. Den pedagogiska verksamheten kommer på vissa håll i skymundan för omsorgen om barnen och eleverna. Följer inte upp verksamheten Brister i uppföljning av verksamhetens resultat. Skolorna och huvudmännen inte kontinuerligt följer verksamheten och utvecklar den efter de behov som kommer fram. Otrygg miljö Elevernas rätt till en trygg miljö i skolan. Allt för många skolor saknar bra planer mot kränkande behandling. Det förebyggande arbetet, såväl vad gäller kränkningar från andra elever som från vuxna i skolan, är inte tillräckligt utvecklat.

5 Regeringens hemsida Regler och villkor för fristående skolor mm. http://www.regeringen.se/sb/d/14106/a/172724 Regeringen satsar 3,8 miljarder på lärarreformer http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/174963 Kraftfull ökning av vårdutbildningarna http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/174923 20 miljoner till kompetensutveckling i förskolan http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/175007 Lärarutbildningen byggs ut där kvaliteten är god http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/174699 Matte-lyftet – 2,6 miljarder ska höja resultaten http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/174349 LEX SARA för skolan (planerar utbildningsdag om frågan) http://www.regeringen.se/sb/d/14664/a/166530

6 Nationella nyheter för Förskola, skola och vuxnas lärande. SKLs hemsida Bra stöd för att premiera de bästa lärarna http://www.skl.se/press/nyheter_2/bra-stod-for-att-premiera-de-basta-lararna Lärarnas återkoppling är nyckeln till goda resultat http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lararens-aterkoppling-ar-nyckeln-till- goda-resultat Bra med kompletterande matematiksatsningar http://www.skl.se/press/nyheter_2/bra-med-kompletterande- matematiksatsningar Stärk skolan genom ökad samverkan http://www.skl.se/press/debattartiklar/stark-skolan-genom-okad-samverkan Landstingen väljer Gardasil för HPV-vaccination till flickor http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/landstingen-vill-valja-gardasihttp://www.skl.se/press/pressmeddelanden/landstingen-vill-valja-gardasi l

7 Skolverkets hemsida Färre behöriga till nya gymnasieskolan http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.4117/2.5206/farre-behoriga-till- nya-gymnasieskolan-1.151247 Var tionde byter gymnasieprogram http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1495/var- tionde-byter-gymnasieprogram-1.152427 Datorn ger eleverna bättre självförtroende http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/2.2304/2.5317/specialpedagogi k/2.5254/datorn-ger-eleverna-battre-sjalvfortroende-1.150683

8 Placerade barns skolgång Ansvarsfrågan gällande placerade barns skolgång som med tydlighet framgår i nya Skollagen (gällande från 1 juli 2011) i 3 kap 7-12§§, 7 kap 21-22§§ och 24 kap16-19§§. 7 kap 21-22§§ Ansvar för att skolplikten fullgörs Vårdnadshavares ansvar 20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Hemkommunens ansvar 21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Huvudmannens ansvar 22 § Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

9 Aktuell kunskap när det gäller vikten av en fungerande skolgång av placerade barn och ungdomar, bland annat; • Skolans roll är stor för barns framtida utveckling • De placerade barnen är en riskgrupp, som behöver särskilt engagemang. • Socialtjänsten och skolan behöver utveckla samarbetet • Relativt små resurser (specialpedagog och psykolog) kan ge stora effekter • Metoden kan användas för andra skolbarn också.

10 Beredningsuppdrag till kansliet; • Media Center - att utreda bildandet av ett regionalt nätverk för att utveckla kompetens och metoder som gynnar samspelet mellan pedagogik och teknik i skolan och att ta del av erfarenheter från utvecklingen som skett vid Media Center i Västerbotten. Kommunförbundet Norrbotten ska samordna arbetet. Arbetsgrupp bildad och resultat redovisas BoU-beredningen 10 november 2011. • Länssamordnare elevhälsa/skolhälsovård – att kansliet får i uppdrag att i samverkan med länets skolsköterskor, skolchefer samt politiskt ansvariga utreda huruvida länets kommuner ställer sig positiva till förslaget och att beakta samtliga personalgrupper inom elevhälsans områden. Arbetsgrupp bildad och resultat redovisas BoU-beredningen 10 november 2011. • Gemensam skoljurist - att kansliet får i uppdrag att utreda frågan och att fokus ska ligga på samtliga kommuners behov av skoljurist, hur kommunerna idag nyttjar juridisk expertis för denna typ av ärenden och på vilket sätt en gemensam skoljurist skulle gagna kommunerna. Utredningen pågår – redovisas BoU-beredning 10 november 2011.


Ladda ner ppt "Nätverksträff med Ordföranden och vice ordföranden Barn och utbildning Haparanda 5-6 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser