Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientförsäkring & Patientskadelagen 2012-10-18 Har patientens skydd förbättrats genom patientskadelagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientförsäkring & Patientskadelagen 2012-10-18 Har patientens skydd förbättrats genom patientskadelagen?"— Presentationens avskrift:

1 Patientförsäkring & Patientskadelagen 2012-10-18 Har patientens skydd förbättrats genom patientskadelagen?

2 Bakgrund och historia •Lagstiftning – patientskadelag – 1997 Vad gällde före 1997? •Skadeståndsprocesser i domstol (fel eller försummelse) – få patienter ”fick rätt” •1975 frivillig patientförsäkring

3 Obligatorisk försäkring •Alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige måste teckna en patientförsäkring Undantag •Privata vårdgivare med vårdavtal omfattas av den offentliga vårdgivarens patientförsäkring

4 Patientskadelagen Lagen gäller endast skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige

5 Patientskada – grundläggande förutsättningar •Patient (”vanlig”, donator eller frivillig försöksperson) •Personskada (fysisk eller psykisk, medicinskt påvisbar) •… uppkommen i samband med hälso- och sjukvård •Övervägande sannolikt att personskadan orsakats av vård eller behandling •Patienten har bevisbördan

6 Olika typer av patientskador Patientskadelagen 6 § 1.Behandlingsskada 2.Materialskada 3.Diagnosskada 4.Infektionsskada 5.Olycksfallsskada 6.Medicineringsskada §

7 Behandlingsskada Skada som orsakats av behandlingen och som med facit i hand hade kunnat undvikas •genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller •genom val av ett annat tillgängligt förfarande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt Normen: den erfarne specialisten. 6 § första stycket 1

8 Materialskada •Skada orsakad av fel hos eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning Ovanliga skador Exempel: fel på höftprotes som leder till behov av ytterligare en operation. 6 § första stycket 2

9 Diagnosskada •Om skada uppkommit p.g.a. att iakttagbara symtom inte har tolkats på sätt som kan förväntas av en erfaren specialist. •Aldrig med facit i hand Personskada (= merskada) p.g.a. fördröjd diagnos och behandling. 6§ första stycket 3

10 Infektionsskada •Infektion orsakad av att sjukvården överfört smittämne i samband med vård/behandling •Om smittämnet är överfört vid behandlingen: Skälighetsbedömning Exempel: Allvarliga infektioner vid ”rena” ingrepp 6§ första stycket 4

11 Olycksfallsskada •Skada orsakad av olycksfall i samband med vård eller behandling Exempel: Om patient skadas i samband med fall från behandlingsbordet. Ersättning lämnas inte om skada orsakats av att patient snubblar och faller (dagliga livets faror). 6§ första stycket 5

12 Medicineringsskada •Om skada orsakats av att medicineringen skett i strid med föreskrifter eller anvisningar. Exempel: •Skada när läkemedlet var kontraindicerat •Skada orsakad av överdosering 6§ första stycket 6

13 Fallbeskrivning 1 Behandlingsskada (6 § 1) – alternativ metod •Operation – långvarig ryggsmärta •Nervskador i fötterna – orsakssambandet ostridigt •Patienten: skadan kunnat undvikas genom läkemedelsbehandling i stället för op + tillgodosett vårdbehovet •LÖF: läkemedelsbehandling inte tillgodosett vårdbehovet

14 Fallbeskrivning 2 Infektion (6 § 4) •Operation – grå starr + förhöjt tryck (rädda synen) •Infektion –förlängd läknings- och behandlingstid –påverkade inte operationsresultatet Beslut Patientskadenämnden: •Överförd infektion (rent område) •Skäligen tåla (grundsjukdom allvarlig, infektion lindrig, ej påverkat resultat)

15 Fallbeskrivning 3 Diagnosskada (6 § 3) •Patient med diabetes och högt blodtryck •Söker vårdcentral flera gånger i maj och juni 2005 p. g. a. andnöd •Tolkas som astma – astmamedicin, ej röntgen hjärta/lungor •Söker på nytt maj 2006 – försämrad andning; remiss medicinklinik •Konstateras genomgått hjärtinfarkt – lider av grav hjärtsvikt – opereras

16 Forts. Fallbeskrivning 3 Beslut Patientskadenämnden •Besvären i maj och juni 2005 borde ha följts upp mer aktivt •Astmadiagnosen tveksam •Hjärt- och lungröntgen borde ha utförts med tanke på diabetes och högt blodtryck •Beslut: diagnos- och behandlingsfördröjning av hjärtsvikt från juni 2005

17 Fallbeskrivning 4 Behandlingsskada (6 § 1) – valt förfarande •Strålbehandling av tumör •Strålningsreaktioner ---------------------------------------------- •Går ej att undvika genom ett annat utförande av behandlingen

18 Fallbeskrivning 5 Behandlingsskada (6 § 1) •Operation – strålbensfraktur (ramlat hemma) •Opererats på korrekt sätt, vedertagen metod •Kvarstående besvär efter operationen (svaghet i handled, inskränkt rörelseförmåga) ---------------------------------- •Ej tillförd skada vid operationen •Beror på frakturen, den ursprungliga olycksfallsskadan

19 …..och här kommer lite statistik •Cirka12 000 anmälningar/år •Cirka 40 % beviljas ersättning •Cirka 1 000 ärenden/år överklagas till Patientskadenämnden (PSN) •Ändringsfrekvensen i PSN cirka 8-9 % •Cirka 20 stämningar/år •Flest skador inom: ortopedi, kirurgi och gynekologi

20 Har patientens skydd förbättrats genom patientskadelagen? •2011: 448 miljoner kr i försäkringsersättningar •Jan- augusti 2012: 306 miljoner kr i försäkringsersättningar

21 Tack för er uppmärksamhet! www. patientforsakring.se


Ladda ner ppt "Patientförsäkring & Patientskadelagen 2012-10-18 Har patientens skydd förbättrats genom patientskadelagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser