Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Panncentralen PC City • Parkeringsfrågan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Panncentralen PC City • Parkeringsfrågan."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013

2 Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Panncentralen PC City • Parkeringsfrågan med Jupiter • Styrelsearbete och arbetsgrupper • Övriga frågor

3 Underhållsplanen Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kommande 20 åren. Till det planerade under- hållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens underhållsfond.

4 HSB Brf Venus Investeringsplan Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt kan aktiveras, d.v.s. bokförs som tillgång och skrivas av under en beräknad nyttjandeperiod eller bokföras direkt i resultaträkningen. Investeringsplanen omfattar 20 år. Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av vikt för vår långsiktiga ekonomiska planering. De enskilt största posterna framgår nedan. ÅtgärdKostnadGenomförs år Byte fönster Inst av passersystem Tvättstugor byte maskiner P-platser, nya m-värmare

5 HSB Brf Venus Avgifter för bostadsrätter Under 2012 beslutades att det var nödvändigt att höja avgifterna under de följande 3-4 åren med tanke på de stora investeringar som genomförs. Den första höjningen på 5% gjordes 2013 och 1 jan 2014 kommer avgiften att höjas med ytterligare 5%. Efter denna höjning kommer vi att ha en avgift på 578 kr per kvm.

6 HSB Brf Venus Garage och parkeringsplatser Enligt ett servitut så har Brf Venus tillgång till 238 parkeringsplatser hos Brf Jupiter och vi har en pågående förhandling om underhåll på dessa platser som vi ännu inte har disponerat. När vi kan disponera platserna kommer vi att bredda nuvarande platser på Meteorvägen och Komet- vägen och uppdatera motorvärmarna.

7 HSB Brf Venus Utfört underhåll 2010Isolering av vind på Meteorvägen Byte av samtliga frånluftfläktar Byte av kallv.ledningar på Meteorv o Kometv Renov av avloppsstammar (relining) Iordningställande av Galaxen Asfaltering av trottoarer Underhåll av balkonger Byte armaturer i trapphus och gångar Byte servisledningar inkommande vatten Ombyggnad av undercentraler Renovering av Grindtorpssalen Underhåll Mark o trädgård Fönsterprojektet

8 HSB Brf Venus Underhållsplanen 2014 Tvättstugor, byte av maskiner Nytt passer- bokningssystem Nya golv i undercentraler Kometv Mark & trädgård Ombyggnad av lekpark Fönsterprojektet (exkl ÄTA) P-platser ombyggn + nya motorvärm Ombyggnad undercentraler Summa

9 HSB Brf Venus Intäkter (kkr)Bokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Hyror lokal Hyror garage/P-platser Årsavgifter bostäder Övrigt Summa

10 HSB Brf Venus Kostnader personalBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Löner/arvoden Soc. avgifter Utbildning/konf Övr ers/avg Summa

11 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Skötsel/städ Löpande UH Summa

12 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 El Uppvärmning Vatten Sophämtning Summa

13 HSB Brf Venus Övr kostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Försäkring Kabel TV Bredband Soliditet/Uppl Summa

14 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Förvaltning Övrig drift Planerat UH Avskrivningar Summa

15 HSB Brf Venus Finans kostnBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Ränteintäkter Räntekostn Fast.skatt Summa

16 HSB Brf Venus Sammanställning Resultat Bokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Sa intäkter Sa kostnader Resultat Avsättn y fond Lyft y fond Resultat

17 HSB Brf Venus Panncentralen PC City - Hur ser framtiden ut? Förhandlingar pågår med Fortum Värme och Fortum kommer att släppa en pressrelease i början av december i vilken man redovisar att en AVSIKTFÖRKLARING (Letter of intent) har ingåtts mellan Fortum Värme och Panncentralen PC City om att fördjupa diskussionen om framtida samarbete. Inga övriga avtal är skrivna och om förhandlingarna blir framgångsrika så kan samarbets- och leveransavtal komma att upprättas.

18 HSB Brf Venus Styrelsearbete och arb.grupper Ekonomi- & Finans Malin Koch Camilla Lindström Tommy van Ginhoven Magnus Tångring (sammankallande)

19 HSB Brf Venus Byggruppen Göte Nilsson Sarah Andreé Magnus Tångring Johan Kenneberg Tommy van Ginhoven (sammankallande)

20 HSB Brf Venus Trädgård & Miljö Göte Nilsson Emilia Björnbom (sammankallande)

21 HSB Brf Venus Information/IT/Bredband/Webb Mattias Kangas Ursula Starby (Web ansv.) Camilla Lindström (sammankallande) Nermina Wikström (adjungerad)

22 HSB Brf Venus Venus 2.0 Ursula Starby Mattias Kangas Johan Kenneberg Malin Koch (sammankallande) Venus 2.0 har till uppgift att hitta lösningar för att framtidssäkra Brf Venus, som möjlighet att boka tider i mobilen, nya tekniska lösningar m.m.

23 HSB Brf Venus Vice värd Ursula Starby

24 HSB Brf Venus Bisfenol I media har det skrivits mycket om att BISFENOL kan förekomma i kallvattenledningar som har relinats. I Brf Venus är endast avloppsledningarna renoverade med relining. I våra kv- och vv-ledningar har ingen relining utförts och någon risk för Bisfenol finns inte.

25 HSB Brf Venus Övriga frågor

26 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Panncentralen PC City • Parkeringsfrågan."

Liknande presentationer


Google-annonser