Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013

2 Agenda Underhållsplanen för 2014 Budget 2014
Avgifter för bostadsrätter 2014 Panncentralen PC City Parkeringsfrågan med Jupiter Styrelsearbete och arbetsgrupper Övriga frågor

3 Underhållsplanen Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kommande 20 åren. Till det planerade under-hållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens underhållsfond.

4 HSB Brf Venus Investeringsplan
Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt kan aktiveras, d.v.s. bokförs som tillgång och skrivas av under en beräknad nyttjandeperiod eller bokföras direkt i resultaträkningen. Investeringsplanen omfattar 20 år. Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av vikt för vår långsiktiga ekonomiska planering. De enskilt största posterna framgår nedan. Åtgärd Kostnad Genomförs år Byte fönster Inst av passersystem 2014 Tvättstugor byte maskiner P-platser, nya m-värmare

5 HSB Brf Venus Avgifter för bostadsrätter Under 2012 beslutades att det var nödvändigt att höja avgifterna under de följande 3-4 åren med tanke på de stora investeringar som genomförs. Den första höjningen på 5% gjordes 2013 och 1 jan 2014 kommer avgiften att höjas med ytterligare 5%. Efter denna höjning kommer vi att ha en avgift på 578 kr per kvm.

6 HSB Brf Venus Garage och parkeringsplatser Enligt ett servitut så har Brf Venus tillgång till 238 parkeringsplatser hos Brf Jupiter och vi har en pågående förhandling om underhåll på dessa platser som vi ännu inte har disponerat. När vi kan disponera platserna kommer vi att bredda nuvarande platser på Meteorvägen och Komet-vägen och uppdatera motorvärmarna.

7 HSB Brf Venus Utfört underhåll 2010 Isolering av vind på Meteorvägen
Byte av samtliga frånluftfläktar Byte av kallv.ledningar på Meteorv o Kometv 2011 Renov av avloppsstammar (relining) Iordningställande av Galaxen Asfaltering av trottoarer Underhåll av balkonger Byte armaturer i trapphus och gångar Byte servisledningar inkommande vatten Ombyggnad av undercentraler Renovering av Grindtorpssalen Underhåll Mark o trädgård Fönsterprojektet

8 HSB Brf Venus Underhållsplanen 2014
Tvättstugor, byte av maskiner Nytt passer- bokningssystem Nya golv i undercentraler Kometv Mark & trädgård Ombyggnad av lekpark Fönsterprojektet (exkl ÄTA) P-platser ombyggn + nya motorvärm Ombyggnad undercentraler Summa

9 HSB Brf Venus Intäkter (kkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014
Hyror lokal 839 830 900 Hyror garage/P-platser 1.895 1.900 Årsavgifter bostäder 30.350 31.868 33.461 Övrigt 460 245 250 Summa 33.544 34839 36.432

10 HSB Brf Venus Summa -750 -878 -943 Kostnader personal Bokslut 2012
Budget 2013 Budget 2014 Löner/arvoden -582 -636 -660 Soc. avgifter -132 -191 -200 Utbildning/konf -36 -45 -75 Övr ers/avg -6 -8 Summa -750 -878 -943

11 HSB Brf Venus Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014
Skötsel/städ -2.435 -2.595 -2.773 Löpande UH -3.566 -2.500 -2.015 Summa -6.001 -5.095 -4.788

12 HSB Brf Venus Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 El -1.641
-2.065 -1.403 Uppvärmning -9.809 -8.800 Vatten -1.120 -1.544 -900 Sophämtning -1.049 -1.060 -1.150 Summa

13 HSB Brf Venus Övr kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014
Försäkring -397 -597 Kabel TV -444 -575 -600 Bredband -1.064 -1.065 -1.220 Soliditet/Uppl -133 -127 -140 Summa -2.038 -2.364 -2.557

14 HSB Brf Venus Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014
Förvaltning -1.593 -1.766 -2.034 Övrig drift -790 -1.044 -1.085 Planerat UH -5.437 -9.204 Avskrivningar -3.953 -5.699 -6.774 Summa

15 HSB Brf Venus Finans kostn Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014
Ränteintäkter 25 28 24 Räntekostn -906 -1.374 -2.151 Fast.skatt -1.070 -1.105 -963 Summa -1.951 -2.507 -3.090

16 HSB Brf Venus Sammanställning Resultat
Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Sa intäkter 33.544 34.839 36.432 Sa kostnader Resultat -3.658 -9.436 -7.997 Avsättn y fond -4.500 -5.000 Lyft y fond 5.437 9.204 10.904 -2.721 -5.232 -1.593

17 HSB Brf Venus Panncentralen PC City - Hur ser framtiden ut? Förhandlingar pågår med Fortum Värme och Fortum kommer att släppa en pressrelease i början av december i vilken man redovisar att en AVSIKTFÖRKLARING (Letter of intent) har ingåtts mellan Fortum Värme och Panncentralen PC City om att fördjupa diskussionen om framtida samarbete. Inga övriga avtal är skrivna och om förhandlingarna blir framgångsrika så kan samarbets- och leveransavtal komma att upprättas.

18 HSB Brf Venus Styrelsearbete och arb.grupper Ekonomi- & Finans Malin Koch Camilla Lindström Tommy van Ginhoven Magnus Tångring (sammankallande)

19 HSB Brf Venus Byggruppen Göte Nilsson Sarah Andreé Magnus Tångring Johan Kenneberg Tommy van Ginhoven (sammankallande)

20 Trädgård & Miljö Göte Nilsson Emilia Björnbom (sammankallande)
HSB Brf Venus Trädgård & Miljö Göte Nilsson Emilia Björnbom (sammankallande)

21 HSB Brf Venus Information/IT/Bredband/Webb Mattias Kangas Ursula Starby (Web ansv.) Camilla Lindström (sammankallande) Nermina Wikström (adjungerad)

22 HSB Brf Venus Venus 2.0 Ursula Starby Mattias Kangas Johan Kenneberg Malin Koch (sammankallande) Venus 2.0 har till uppgift att hitta lösningar för att framtidssäkra Brf Venus, som möjlighet att boka tider i mobilen, nya tekniska lösningar m.m.

23 Vice värd Ursula Starby
HSB Brf Venus Vice värd Ursula Starby

24 HSB Brf Venus Bisfenol I media har det skrivits mycket om att BISFENOL kan förekomma i kallvattenledningar som har relinats. I Brf Venus är endast avloppsledningarna renoverade med relining. I våra kv- och vv-ledningar har ingen relining utförts och någon risk för Bisfenol finns inte.

25 HSB Brf Venus Övriga frågor

26 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser