Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Marianne Leckström Nytt Ramavtal Vision SKL-LMV Nationell strategisk plan för geodata – Geodatarådet Inspire Lägenhetsregistret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Marianne Leckström Nytt Ramavtal Vision SKL-LMV Nationell strategisk plan för geodata – Geodatarådet Inspire Lägenhetsregistret."— Presentationens avskrift:

1 1 Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se Nytt Ramavtal Vision SKL-LMV Nationell strategisk plan för geodata – Geodatarådet Inspire Lägenhetsregistret Standardiseringsaktiviteter

2 2 Nytt Ramavtal - Enkäten •158 svarande, relativt representativt KLM, KFF, övriga •Stöd för fortsatt samverkan, ersättningsmodellen •Synpunkter på fördelningsmodellen •Dock inga större samstämmiga synpunkter på avtalen •Slutsats: Inga genomgripande förändringar. Uppdatering, anpassning. •Normalavtalen

3 3 Nytt Ramavtal •Uppfräschning, anpassning –INSPIRE, PSI, Nationell Geodatastrategi, nya instruktionen, återförsäljarkonceptet, differentierad prissättning •Utvecklingsprojekt, ex –Kommunmedverkan i utvecklingsprojekt (t ex för datautbyte och adresskoppling till NVDB) •Fördelningsmodellen •Ersättningsmatrisen –ABT –NDRK •Gränssnitt för NDRK och Elips •Träff i Stockholm 13 dec •Höjningar av kravnivån? •Tidplan

4 4 Nytt Ramavtal Samordningsgrupp Marianne Leckström, SKL; Göran Persson, Kristianstad samt Lars Envall, Cecilia Strang Tage Gustafsson, LMV Förhandlingsgrupp Marianne Leckström, SKL; Göran Persson, Kristianstad samt Jan Hallebro, Per-Ola Lindberg, Tage Gustafsson, LMV •Fördelningsmodellen –Ivan Fredriksson, Stockholm och Per Sundberg, LMV •Ersättningsmatrisen –Thomas Persson, Västerås; Jan Karlsson, Hässleholm; Göran Leiner, Nässjö samt Lars Envall, Ulf Eriksson Olle Olsson, LMV •DRK –Kjell Eriksson, Haninge; Kennet Fredriksson, Eskilstuna samt Karl-Gösta Harvenberg, Olle Olsson, LMV •Arken –Lars Öhman, Danderyd; Filippa Christiansen, Hammarö samt Lennart Sundström, Lena Linderheim, LMV •Bildförsörjning –Allan Almqvist, Malmö; Eddie Larsson, Gävle samt Lars Lindgren, Kristina Kallur- Jäderkvist, LMV •Fastighetsbildning –Eva Nilsdotter, KLM, Hässleholm; Anders Lusth, KFF, Trelleborg, Britt Haglöf, Orsa samt Tage Gustafsson och Stellan Hermansson, LMV

5 5 Ersättning till kommunerna •År SEK •2001 8 300 000 •200210 663 000 •200312 161 000 •200412 941 000 •200534 185 000 •200641 000 000 •200745 000 000, prel

6 6 Vision: Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget Kommunerna och Lantmäteriet bedriver tillsammans lantmäteriverksamhet i vårt land. Vi tillhandahåller och utvecklar i samverkan en nationell infrastruktur för geografisk information och fastighetsbildning. Därmed bidrar vi till tillväxt och välfärd i hållbar utveckling.

7 7 Media Skola Miljö Omsorg Kultur Bygg Industri Handel Vård Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank/försäkring Telekom Näringsliv Processer & Service Radio-master kopparnät TV-master 3G-master tomrör PLC fibernät Kabel(TV) ADSL Hård infrastruktur E-id semantisk standard domänhantering infratjänst affärsmodeller IP nyttjanderätt GI transmission öppen programutveckling protokoll Mjuk infrastruktur Fastighetsbildning Verksamhetsutveckling Interoperabilitet Fysisk tillgänglighet En infrastruktur för geografisk information och fastighetsbildning inom vårt samhälle

8 8 Folkbokföring Taxering Näringsliv Statistik Fastighetsbildning LM Fastighetsinskrivning IM NyproduktionAdresser, Byggnader, Topografi Bestämmelser miljö, kultur, mm Kommuner Myndigheter Transport Geologi Hydrologi Geodetisk info Bildinfo Geografiska grunddata Digital registerkarta Fastighetsregistret Kreditm.system Tillhandahållandesystem Grunddataprodukter ÅTERFÖRSÄLJARE SLUTKUNDER/PRODUKTER

9 9

10 10 Välfärd, delaktighet och effektivitet är ledstjärnor för den samverkande elektroniska förvaltningens processer. Tillgången till geografisk information är en av grundstenarna i detta samhällsbygge. Lantmäteriet och kommunerna bildar ett på överenskommelser baserat nätverk, med uppgift att ansvara för landets försörjning med fastighetsinformation och geografisk information.

11 11 Geografisk Information •Effektiv förvaltning med stöd av geografisk information –Förvaltningen är effektiv och ändamålsenlig och resurserna läggs främst på kärnverksamheten. Verksamhetssystemen har automatisk tillgång till generella resurser, t ex geografisk information, som kan kombineras, förädlas och användas i olika sammanhang. •Medborgarna har tillgång till geografisk information –Medborgarens delaktighet i en demokratisk samhällsutveckling stöds av tillgången till tillförlitlig och aktuell information. –Medborgaren har enkel tillgång till information om de samhällstjänster han eller hon behöver för att kunna göra kloka val. Geografiskt kopplad information möjliggör också tillhandahållande av positionsberoende tjänster. •Tydlig ansvarsfördelning –Ansvarsfördelningen inom den offentliga förvaltningen är tydlig, men medborgaren kan ta del av information och tjänster utan att bry sig om organisatoriska gränser.

12 12 Fastighetsbildning är en viktig grund för samhällsutveckling, fastighetsförvaltning och kreditgivning. En effektivare och mer efterfrågad fastighetsbildningsprocess som i samarbete mellan statliga och kommunala lantmäterimyndigheter fungerar väl integrerad med andra processer i samhället.

13 13 En nationell strategisk plan inom geodataområdet •Lantmäteriets samordningsroll •Regeringsuppdrag till Lantmäteriet: Utarbeta en ”Nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet” –Tillsammans med Geodatarådet –I samråd med berörda myndigheter och SKL •Syftet är att ge vägledning till producenter och användare –Utveckling och användning av standarder och specifikationer –Metadata och metadatatjänster –Tjänster för spridning av information –Policy för åtkomst och användning –Forskning och utbildning –Organisation och former för samarbete •Årlig revidering av planen

14 14 Geodatarådets uppgifter Inom geodataområdet : •Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen •Bereda och behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse •Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder •Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor rörande informationsutveckling och tillhandahållande av information.

15 15 Geodatarådets sammansättning • Ordförande Lantmäteriets generaldirektör • Ledamöter från kommunsektorn (Lena Hugosson, Sundsvall och Marianne Leckström, SKL), ULI, VV, Försvaret och Länsstyrelsen samt LMV, SMHI och SGU • Sekretariat hos Lantmäteriet •Användarkrav – Elisabeth Argus, Tyresö m.fl. •Metadata – Jan Wingstedt, Jönköping m.fl. •Specifikation av innehåll – Mats Westling, Sundsvall m.fl. •Tekniska Lösningar – Björn Lahti, Helsingborg och Mats Östling, SKL m.fl. •Organisation, regelverk, finansiering – Lena, Marianne, Bengt Svenson, SKL, Per Sedigh, SKL och Allan Almqvist, Malmö m.fl. Arbetsgrupper

16 16 Lantmäteri- myndigheter Tjänste- beskrivningar Länsstyrelser Företag Kommuner Myndigheter Tjänsteproducent Lantmäteriet producent Samordnare Informations- beskrivningar Kommuner Myndigheter Tjänsteproducenter (förädlare) Roller Behörigheter till tjänster EU

17 17 Tidplan •7 dec 2006 kl 13-16 Öppet seminarium (Stockholm) •31 jan 2007 Utskick av remiss av förslag till geodatastrategi •13 feb Remisseminarium om förslaget till GI-strategi •20 feb Remisstiden slut •15 mar Geodatarådet behandlar slutligt utkast •31 mar Den strategiska planen lämnas till regeringskansliet och ges allmän spridning

18 18 Nationella data vs INSPIRE data Grundläggande geodata INSPIRE ref data Meta- data Sektor speci- fika data

19 19 Lägenhetsregistret •Eurocensus 2011 •Lagstiftning 2006-07-01 •Förordning, föreskrifter •Adresserna klara 1 juli 2007, möjlighet ansöka om anstånd •Uppläggning i de första 12 kn under hösten 2007 •Resten 2008- •MBK-träffar

20 20 Att fundera på till passet i em •Ändamålet för lagstiftningen är: –Folkbokföring (på lägenhet) –Framställning av statistik –Forskning –Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande •Registret får innehålla uppgifter om lägenhet, entré, byggnad och fastighet. Ej folkbokföringsuppgift. •Kommunen har s.k. direktåtkomst till registret •Behöver kommunen själv kunna samköra registret med personuppgifter? Till vad? •Behov av uppdateringar typ ”Ändringsdata”?

21 21 Förslag till reviderad standard för belägenhetsadresser •På remiss till 28 dec 2006 •Finns att ladda ner på SKL:s grupparbetsplats, (www.skl.se) ”Lantmäteri” eller beställa från SISwww.skl.se Ansökan om deltagande

22 22 SIS/Stanli: Standardisering inom planeringsområdet Syfte: •Tillgängliggöra detaljplaner – både gamla och nya •Stödja databasuppbyggnad, 24-timmarsmyndigheten, tillgänglighet för allmänheten •Planeringsportalen ver 2 (ÖP-info) •Stödja framtagande av verksamhetssystem för att göra detaljplaner •GIS-analyser •Ska bl.a. ge anpassad information till/för medborgarna •Utbyte av planinformation mellan myndigheter •Tillgängliggöra kommunernas ställningstaganden i översiktsplanen samt annat underlag för tillståndsprövning.

23 23 Preliminär omfattning •Detaljplan, översiktsplan, exploateringsverksamhet •Både nya och befintliga planer? •Begrepp, informationsstrukturer, överföringsformat, presentationsmanér •Handbok (delar av Boverkets) Tidplan •Förberedelser pågår •25 januari 2007 –Öppet informationsmöte för intressenter –Projektförslag presenteras •15 februari 2007 –Stanlis styrgrupp godkänner nytt projekt •12 mars 2007 –Konstiturerande möte för SIS tekniska kommitté Planeringsinformation •Anmäl intresse på www.sis.se/stanliwww.sis.se/stanli –Välj Planeringsinformation


Ladda ner ppt "1 Marianne Leckström Nytt Ramavtal Vision SKL-LMV Nationell strategisk plan för geodata – Geodatarådet Inspire Lägenhetsregistret."

Liknande presentationer


Google-annonser