Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olje- och annat ansvar för redaren Henrik Ringbom Oslo, februari 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olje- och annat ansvar för redaren Henrik Ringbom Oslo, februari 2006."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olje- och annat ansvar för redaren Henrik Ringbom Oslo, februari 2006

2 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Innehåll F Redaransvaret generellt • Ansvarssubjekt • Begränsning av ansvaret F Specifika ansvarsregimer • Passageraransvar • Förorening F Kritik mot internationella regler (EU)

3 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olika former av redaransvar F Kontraktsbaserat ansvarBegränsning • Certepartier c/p klausuler+LLMC I huvudsak dispositiv rätt (kap. 14) • Last & passagerare vikt & p/capita+LLM I huvudsak tvingande rätt (kap. 13, 15) F Utom-kontraktuellt ansvar • Oljeförorening (kap. 10)CLC/IOPC • HNS, Bunkers och annan miljöLLMC (kap. 7 + övrig nationell rätt) • Kollissionsansvar (kap. 8)LLMC • Atomansvar(kap. 11)Internationella konv.

4 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Sjöl. § 151 (7:1) “Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjensten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste”

5 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Begränsning av ansvar F Bakgrund till globalbegränsning F Huvudprinciper F Vem kan begränsa? (§ 171) F Vad kan begränsas? ( Begränsningsfältet §172, 173 ) F Undantag §174: “den ansvarlige selv har voldt tapet ved forsett eller grovt uaktsomt og med forståelse av att slikt tap sannsynligvis ville oppstå” F Praktiska arrangemang

6 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Begränsningsbelopp sakskador 1976 LLMC1996 LLMC Minimum limit (up to 500 tons (1976), or 2,000 tonnes (1996) 167,000 SDR2,000,000 SDR Ship of 30,000 tons5,093,500 SDR13,200,000 SDR Ship of 70,000 tons10,093,500 SDR25,200,000 SDR Ship of 150,000 tons16,733,500 SDR41,200,000 SDR

7 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Ansvar för passagerarskador Aten 1974 & 2002 •Ansvarssubjekt •Ansvarsgrund •Gränser •Problem Sjölagen kap. 15

8 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Föroreningsansvar- struktur F Beskrivning av internationella oljeskaderegimen F Andra internationella miljöskaderegler • HNS • Bunkerolja F Kritik mot internationella regler

9 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olja- internationella konventioner l 1992 Civil Liability Convention (1992 CLC) - ersätter 1969 CLC l 1992 Fund Convention (1992 FC) - ersätter 1971 FC

10 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Omfång l Spill av ‘bestandig’ olja från tankfartyg täcks av ett ersättningssystem i två nivåer (Sjøl. Kap 10) l Ägare (registrerad) / ansvarsförsäkrare (P&I Club) ansvarig för första nivån under 1992 CLC l Extra kompensering (andra nivån) utbetalas av 1992 IOPC Fund, finansierad av oljemottagare I medlemsstater

11 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Who pays: 1992 Fund Fund Convention Supplementary layer Source of money: oil receivers Who pays: Tanker Owners CLC Primary layer Source of money: Insurance (P&I Clubs) 1992 CLC / Fund Gross Tonnage (000’s) 0 150 200 100 50 20406080100120140160 1992 Fund Convention US$ Millions 1992 CLC

12 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 1992 CLC (1) l Omfattar råolja, bränsle (heavy fuel oils) samt smörjolja l Tankerägare skyldiga att ha oljeskadeförsäkring och giltigt försäkrings- certifikat l ‘Direct action’-rätt mot försäkraren l Nivån uppgår till ca NOK 600 miljoner för de största tankers > 140,000 GT l Inga vidare krav på redaren (CLC III.4)

13 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 1992 CLC (2) l Strikt (objektivt) ansvar: u Upp till begränsningstaket u Oberoende av flagg/ägarförhållanden l Kanalisering av ansvaret (en mängd personer undantagna) l Täcker ‘preventive measures’ och upprensningskostnader, bidrar till snabb respons l Snabb ersättning för skadelidande, hanteras vanligen utanför domstol l Myndigheter, lokalbefolkning och andra beskyddade I fall av oljeskada I hela EEZ

14 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 CLC’s begränsningar (utan 1992 Fund Convention) l Olyckan måste relateras till särskild tanker l Kompensering beror på fartygets storlek, (inte på hur mycket eller hurdan olja som spillts) l Skadan kan lätt överstiga befintlig ersättning l Särskilda undantag för redaren (t.ex. Krig, sabotage, myndighetsfel vid utmärkning av farled)

15 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 1992 Fund l Ersättning upp till NOK 1,35 mrd (inkl. Ägarens andel under CLC) l Pengarna kommer från avgifter till oljebolag och andra I medlemsländerna som mottar mer än 150,000 ton råolja eller tjockolja per år (sjövägen) (inkluderar cabotage) l Stater betalar inte l Samma omfattning och regler som 1992 CLC

16 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 1992 Fund (2) l Ersättningsbeloppet är oberoende av tankfartygets storlek l Fonden betalar även om fartyget är oförsäkrat eller försäkringen inte gäller; enda undantaget är krig och krigsfartyg l Omfattar bunkerolja från tanker och spill som inte kan härledas till särskilt fartyg l Starkt skydd för myndigheter, bosättning i händelse av oljespill i kustvattnen

17 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006

18 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Kemikalier (HNS) l ‘HNS Convention’ antagen 1996 l Reglerna i stort sett som i CLC/Fund l Ännu inte ikraft l Nationell lagstiftning gäller (sjölag, ersättningslag etc.) l LLMC täcker redaransvar l Stor variation mellan olika länder

19 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Bunkerolja l Antagen 2001 l Obligatorisk ansvars försäkring l Vidare kanalisering av ansvaret l Ingen fond l Koppling till begränsningsrätt enligt LLMC

20 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Pollution damage by persistent oil from tankers Damage by HNS Pollution damage by bunker spill from non-tankers Damage in respect of passengers CLAIMANT ? IOPC Funds Shipowner / Insurer HNS Fund Shipowner / Insurer Carrier / Insurer Shipowner / Insurer CLC/Fund Convention HNS Convention Bunker Convention Athens Convention

21 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006


Ladda ner ppt "Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, februari 2006 Olje- och annat ansvar för redaren Henrik Ringbom Oslo, februari 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser