Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjo kommun Utbildning för förtroendevalda 2011. Förtroendevalda i Hjo Antal förtroendevalda: 76 Nyvalda: 22 (29 %) Arvoderade: 24 (32 %) Arvoderade >

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjo kommun Utbildning för förtroendevalda 2011. Förtroendevalda i Hjo Antal förtroendevalda: 76 Nyvalda: 22 (29 %) Arvoderade: 24 (32 %) Arvoderade >"— Presentationens avskrift:

1 Hjo kommun Utbildning för förtroendevalda 2011

2 Förtroendevalda i Hjo Antal förtroendevalda: 76 Nyvalda: 22 (29 %) Arvoderade: 24 (32 %) Arvoderade > 30 %: 4 Övriga arvoderade: 20 3,41

3 Utbildning i fyra delar 1.Introduktion (17/1) 2.Ansvar och befogenheter (18/1) 3.Värdegrund och förhållningssätt (24/2) 4.Verksamheterna och deras förutsättningar (i nämnder och utskott)

4 Introduktion 1)Presentation 2)Allmänt om kommunernas uppgifter mm 3)Förutsättningar i Hjo kommun

5 Kommunfullmäktige Ledamöter: Knut Indebetou (M)Britt-Marie Sjöberg (C)Göran Svensson (M) Michael Kihlström (Kd), ordförandeBjörn Fredeby (M)Kjell-Arne Green (S) Gert Franzén (C)Rune Larsson (M)Bo Svensson (S) Petter Jönsson (Fp)Roger Krona (S)Liselotte Karlsson (S) Catrin Hulmarker (M)Anna Johansson (M)Anders Tornblad (Mp) Ewa F Thorstenson (M)Inga-Lill Aidi (S)Elin Tornblad (Mp) Claes Hagström (S)Christer Haagman (Mp)Bodil Hedin (S) Eva-Lott Gram (Kd)Kerstin Lindell (Fp)Björn Bröne (Fp) Pierre Rydén (S)Lars-Erik Sondell (C)Jeanette Berglund (M) Fredrik Bellino (V), vice ordförandeBertil Ask (S)Merja Wester (S) Jaan Kello (M)Benkt-Eric Lindh (Fp)Lasse Aigård (Sd) 33 ledamöter, 20 ersättare Mandatfördelning: Socialdemokraterna – 10Folkpartiet – 4 Centerpartiet – 3 Vänsterpartiet – 1 Moderaterna – 9 Miljöpartiet – 3 Kristdemokraterna – 2 Sverigedemokraterna – 1

6 Kommunstyrelsen Ledamöter: Catrin Hulmarker (M) Pierre Rydén (S) Bodil Hedin (S) Anna Johansson (M)Eva-Lott Gram (Kd) Annelie Nilsson (S) Ewa F Thorstenson (M)Petter Jönsson (Fp) Claes Hagström (S) Rune Larsson (M)Benkt-Eric Lindh (Fp Liselotte Karlsson (S) Jaan Kello (M)Britt-Marie Sjöberg (C) Christer Haagman (Mp) Ordförande – Catrin Hulmarker (M) 1:e vice ordförande – Britt-Marie Sjöberg (C) 2:e vice ordförande – Pierre Rydén (S) 15 ledamöter, 15 ersättare

7 Bygglovsnämnden Ledamöter: Björn Bröne (Fp), ordförande Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Lars-Erik Sondell (C) Kjell-Arne Green (S), vice ordförande Inga-Lill Aidi (S) Bertil Ask (S) 7 ledamöter, 3 ersättare

8 Allmänna utskottet Ledamöter: Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C), 1:e vice ordförande Pierre Rydén (S), 2:e vice ordförande Anna Johansson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Marie Lindberg-Andersson (S) 7 ledamöter

9 Tekniska utskottet Ledamöter: Lars Glad (M), ordförande Bodil Hedin (S), vice ordförande David Eliasson (C) Petter Jönsson (Fp) Claes Hagström (S) 5 ledamöter, 2 ersättare

10 Barn och ungdomsutskottet Ledamöter: Petter Jönsson (Fp), ordförande Liselotte Karlsson (S), vice ordförande Gert Franzén (C) Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Merja Wester (S) Fredrik Bellino (V) 7 ledamöter, 3 ersättare

11 Omvårdnadsutskottet Ledamöter: Ewa F Thorstenson (M), ordförande Annelie Nilsson (S), vice ordförande Malin Carlbom (M) Kerstin Strandbergh (M) Sture Anderson (Fp) Marie Knutsson (Kd) Jörgen Fransson (S) 7 ledamöter, 3 ersättare

12 Individutskottet Ledamöter: Petter Jönsson (Fp), ordförande Ewa F Thorstenson (M), vice ordförande Gert Franzén (C) Annelie Nilsson (S) Liselotte Karlsson (S) 5 ledamöter

13 Valnämnd Ledamöter: Roland Froh (Fp), ordförande Per-Olof Ekholm (S), vice ordförande Tore Nolberger (M) Ingvar Hermansson (S) Ann Ekström (C) Rune Larsson (M) Robert Holst (Kd) 7 ledamöter, 7 ersättare

14 Revisorer Birgitta Swenson (S), ordförande Anne-Marie Fredriksson (M), vice ordförande Leif Lundgren (Fp) Annelie Johansson (S) Staffan Claar (Kd)

15 Bolagsstyrelser AB Hjo Stadshus Catrin Hulmarker (M), ordförande Pierre Rydén (S), vice ordförande Anna Johansson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Britt-Marie Sjöberg (C) Eva-Lott Gram (Kd) Marie Lindberg-Andersson (S) AB Hjo Småindustrier Claes Hagström, (S), ordförande Carl-Erik Lindblad (Kd), vice ordförande Björn Fredeby (M) Christer Jannerstedt (Fp) Claes Hagström (S) Tobias Karlsson (S) Hjo Energi AB och Hjo Energi Elhandel AB Catrin Hulmarker (M), ordförande Kjell Aldsten (S), vice ordförande Tore Nolberger (M) Kiki Broholm (C) Pierre Rydén (S)

16 Tjänstemän Kommunchefsgruppen Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Jörgen Hansson, ekonomichef Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef Lena Bogren, informationschef Per Johansson, personalchef Kansligruppen Christina Grahn, förvaltningsassistent Annica Carter, utredningssekreterare Frida Wilgotson, utredningssekreterare Edvin Ekholm, kommunsekreterare Britt Ajnemark, koordinator

17 Sveriges demokratiska nivåer 1.Riksnivå (riksdag och regering) 2.Regional nivå (landsting/regioner) 3.Lokal nivå (kommuner) Med EU-inträdet 1995 fick vi ytterligare en styrnivå: den europeiska. Sverige omfattas av EU´s regelverk.

18 Den svenska förvaltningsmodellen

19 Kommuner, landsting och regioner 290 kommuner 20 landsting inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland * förtroendevalda, varav 97 % fritidspolitiker

20 Kommungrupper 1.Storstäder (3) 2.Förortskommuner till storstäder (38) 3.Större städer (31) 4.Förortskommuner till större städer (22) 5.Pendlingskommuner (51) 6.Turism – och besöksnäringskommuner (20) 7.Varuproducerande kommuner (54) 8.Glesbygdskommuner (20) 9.Kommuner i tätbefolkad region (35) 10.Kommuner i glesbefolkad region (16)

21 Pendlingskommun Kommun där mer än 40 % av nattbefolk-ningen pendlar till en annan kommun

22 Lagar och reglering • Kommunallag • Speciallagstiftning • Socialtjänstlag, miljöbalken, skollag… • Kommunal föreskriftsrätt • Lokala trafikföreskrifter, ordningsstadga…

23 Det kommunala självstyret •Kommunen kan … –fatta självständiga beslut –ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter •Medborgarna –kan påverka kommunens beslut (medborgarförslag, folkomröstningar..) –kan överklaga kommunens beslut

24 Kommunens uppgifter Obligatoriska –Barnomsorg –Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola –Kommunal vuxenutbildning, sfi –Socialtjänst –Omsorg om äldre och funktionshindrade –Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende –Stadsplanering och byggfrågor –Miljö- och hälsoskydd –Renhållning och avfallshantering –Vatten och avlopp –Räddningstjänst –Krisberedskap –Biblioteksverksamhet –Kollektivtrafik –Bostadsförsörjning Frivilliga –Öppen förskola, fritidsverksamhet –Kultur –Byggande av bostäder –Energiförsörjning –Näringslivsutveckling

25 Verksamhetsformer o Förvaltningsform o Aktiebolag o Ideell förening o Stiftelse Decentralisering: verksamhetsansvar och beslutsfattande ska ligga så nära människor som berörs av besluten som möjligt o Entreprenadavtal o Fristående skolor o Enskilda förskolor

26 Kommunal samverkan •Kommunalförbund –SKF, RÖS, AÖS, MÖS •Gemensamma nämnder –KTN •Avtal –Alkoholtillsyn (Skara), Familjerådgivning (Skövde), Säkerhetssamordning (Karlsborg) •Nätverk –KC, PC, EC…..

27 Förutsättningar i Hjo

28 Lite historik o Stad redan på 1400-talet (600 – årsjubileum 2013) o Vid kommunreformen 1952 gick Grevbäcks och Hjo landskommuner upp i Hjo stad. o Samtidigt bildades i närområdet tre storkommuner: Fågelås (av kommunerna Brandstorp, Norra Fågelås och Södra Fågelås), Fröjered (av Fridene, Fröjered och Korsberga) samt Värsås (av Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås). o 1971 upplöstes Värsås och Mofalla församling övergick till den nybildade Hjo kommun. De övriga församlingarna gick till Skövde kommun. Tre år senare delades även Fågelås och Fröjered. Församlingarna Norra och Södra Fågelås samt Fridene och Korsberga fördes då till Hjo, medan Fröjered gick till Tidaholms kommun och Brandstorp till Habo kommun

29 Kommunvapnet I blått ett enmastat segelfartyg med korsprydd mast och tvärskuren flagga, allt av guld.

30 Sjöstad vid Vättern •587,4 km² yta •298 km² landareal •38 km Vätterstrand •Bad (sjö och bassäng) •Hamn ( ) •Ångfartyg

31 Besöksmål Hamnen Guldkroksbadet Trästaden Stadsparken Hjoåns dalgång Kyrkorna ……

32 Trästaden ”För det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm". Europa Nostra Tre trästäder –Nätverk Hjo, Nora, Eksjö –Gemensamma projekt •Hanna, Hugo och huskatten •Fotoprojekt där tre kända fotografer presenterar sin bild av en de tre trästäderna

33 Kommunfakta Antal invånare: (8 859) Pendlingskommun ( = ) Eftergymnasial utbildning: 27 % (36 % i länet och riket) Egna företagare: 349 män kvinnor = 485 (varav 117 AB) Arbetssökande 20 – 64 år: 320 (7 %)

34 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande - dagbefolkning NäringsgrenKommunen, antalKommunen, %Länet, %Riket, % Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö31111 Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation 14034

35 Forts… NäringsgrenKommunen, antal Kommunen, %Länet, %Riket, % Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet38111 Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Okänd bransch67211

36 Styrning Effektiv styrning i en politiskt styrd organisa- tion är summan av politisk beslutsförmåga och tjänstemannamässig handlingskraft

37 Styrsystem •Organisation och värdegrund •Politiker- och tjänstemannaroller •Målarbete •Styrdokument •Planering och uppföljning •Medborgar och brukarfokus

38  Allmänna utskottet  Barn och ungdomsutskottet  Individutskottet  Omvårdnadsutskottet  Tekniska utskottet  Allmänna utskottet  Barn och ungdomsutskottet  Individutskottet  Omvårdnadsutskottet  Tekniska utskottet Organisation Kommunfullmäktige Kommunledning, stab och serviceorganisation kommunstyrelsen Barn och utbildning Samhällsutveckling Vård och omsorg Hjo stadshus AB BÖS AB Hjo Elhandel Hjo Småindustrier Hjo energi AB HjoTiBorg Elhandel Överförmyndare i samverkan Kollektivtrafiknämnd Bygglovsnämnden Revision Valnämnd

39 Organisation Kommunalförbund m.fl.  Skaraborgs Kommunalförbund  Avfallshantering Östra Skaraborg  Räddningstjänsten Östra Skaraborg  Miljöförvaltningen Östra Skaraborg  Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg Råd  Brottsförebyggande rådet  Folkhälsorådet  Rådet för funktionshinderfrågor  Pensionärsrådet

40 Verksamheter Barn och utbildning •Barnomsorg •Skola •Individ och familjeomsorg •Arbetsmarknad Vård och omsorg •Äldreomsorg •Handikappomsorg Samhällsutveckling •Samhällsplanering •Näringslivsutveckling •Kultur, turism, fritid •Kommunikationer •Fastigheter •Kost, städ, vaktmästeri

41 Ett ärendes gång Ärendet upprättas BeredningChefsmöte Presidie- beredning SamverkanUtskott Kommun- styrelsen Kommunfull- mäktige

42 E-myndighet Medborgare Tjänstemän E-tjänsterE-demokrati E-förvaltning Politiker

43 FAS 05 •Centralt kollektivavtal –Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan –Från MBL-kultur till samverkanskultur som inkluderar arbetsmiljöfrågorna •Lokalt avtal –Gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö –Arbetsplatsträffar, samverkansgrupper

44 Målstyrning •Vision – Framtidsbild av Hjo kommun •Avgörande inriktningar – långsiktiga, övergripande mål •Mål – anger vad som ska uppnås under året •Åtgärder/aktiviteter – anger hur man ska nå målen

45 Vision o Hjo skall vara känd för sin unika boendemiljö - samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. o Hjo skall vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differientierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. o Hjo skall vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och stark gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i.

46 Långsiktiga mål - avgörande inriktningar 1.Hjo kommuns verksamhet utgår från hjobornas behov och önskemål 2.Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet för hjoborna 3.Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling för människor och näringsliv 4.Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv 5.Hjo kommuns egenart och särprägel tas tillvara och vidareutvecklas

47 Kortsiktiga mål

48 Åtgärder - aktiviteter

49 Styrdokument Riktlinjer –Definition –Enhetlig terminologi –Struktur –Beslutsnivå Definition –Vision –Budget- och verksamhetsplan –Policy –Program –Plan –Riktlinjer –Stadgar/lokala föreskrifter –Reglemente –Regler –Rutiner

50 Uppföljning/utvärdering •Kvalitativ och kvantitativ –Löpande i verksamheten •Måluppfyllelse och resultat –Redovisas för kommunfullmäktige 3 gånger per år •Internkontroll –Handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

51 Jämförelser och nyckeltal •Kolada (ersätter Kommundatabasen och WebOr) –Databas med uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet •Öppna jämförelser –Grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, folkhälsa, trygghet och säkerhet, övrig socialtjänst •Kommunens kvalitet i korthet –Beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv ur 5 perspektiv - tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

52 Mål- arbete Genomför åtgärder Analys/ bedömning Förbättra Resultat Redovisning Resursfördelning Lärande - nya mål

53 Av mänsklighetens sneda virke kan inget rakt någonsin bli byggt Immanuel Kant

54 Informationsenheten Information och kommunikation är förutsättningar för att åstadkomma en kultur med gemensamma värderingar och en enhetlig profil.

55 Informationsenheten Informationsenheten har det samordnande och övergripande ansvaret för informationsverksamheten i kommunen. Verksamheten kan indelas i tre huvudområden:  intern information  lokal information till kommuninvånarna  extern information till målgrupper utanför den egna kommunen.

56 Informationsenheten  Alla kommunställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer  Kommunens medborgare ska få den information de behöver för att:  kunna delta i den demokratiska processen  vara tillräckligt insatta i den service som kommunen erbjuder.

57 Arbetsgivarpolitik Organisation Medarbetare Ledarskap

58 …arbetsgivarpolitik •Långsiktig kompetensförsörjning •Rekryteringspolicy Kompetensförsörjning •Lönepolicy, pensionspolicy •Utvecklingssamtal enligt årscykel •Kompetensutvecklingsplaner Lönebildning •SAM – FAS 05 •Friskvård, hälsoprofiler, hälsoinspiratörer •Policy för jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

59 Hur klara välfärdsuppdraget i framtiden? •Om 25 år ökat skatteuttag om 13 kr? •Källa: Ekonomirapporten december 2010

60 Hur klara välfärdsuppdraget i framtiden? Nya sätt! •Förändring – nya sätt •Effektivitet i tjänsteproduktion – en överlevnadsfråga….. •Personalintensiv verksamhet ”Människa – teknik” – processutveckling…. •Ledarskapet (leda i förändring, tydlighet), fokusering (samordning), Medarbetarna (förstå varför…, engagemang), förvaltningsformer (avtal, kommunalförbund, gemensamma nämnder, valfrihet….) •Behov av ny kompetens – från transaktionshantering till komplexa utmaningar….(ledning o specialistfunktioner).

61 Stab- och ledningsfunktionens roll i framtiden? Besluts- stöd 10% Kontroll 30% Rapportering 20% Transaktionshantering 40% NuBehov Beslutsstöd 50% Kontroll 15% Rapportering 15% Transaktionshantering 20%

62 AnalytikerBehov PedagogKamrer

63 Hur fungerar den kommunala ekonomin? •Staten – ansvar för samhällsekonomisk balans. (utredning C Ohlsson ex…) •Kommunerna ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten. •Sektorns ekonomiska omfattning innebär att staten måste kunna påverka sektorns förutsättningar och utveckling.

64 Statens inflytande på kommunala förutsättningar? •1:e januari 2005 infördes nytt kommunalekonomiskt utjämningssystem. -Kostnadsutjämning (10-delmodeller) -Inkomstutjämning. (garanterar 115 % av medelskattekraften i riket.) •Redan tidigare – 1993 infördes finansieringsprincipen.

65 Krav på balanserad budget •KF senast i november varje år besluta om budget och skattesats (budgetåret). •Sedan år 2000 gäller balanskravet (kommunallagen). –Budgeten ska upprättas så att intäkterna > kostnaderna. –Synnerliga skäl såsom stark finansiell ställning eller stora omstruktureringskostnader. –Underskott tas igen under närmast 3 åren.

66 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning •Enligt KL ska kommuner fr.o.m. räkenskaps- året 2005 faställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. •Revisorerna bedömer om resultaten i delårs- och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten.

67 Vad finansierar vår verksamhet? •Skatteintäkterna utgör största delen. •Beskattningsrätt inskriven i grundlagen (regeringsformen). Staten bestämmer vad som får beskattas. Enbart förvärvsinkomster. •Förvärvsinkomster – främst lön, men även ersättningar från arbetslöshets- och sjukförsäkringarna samt pensioner ingår i beskattningsbar förvärvsinkomst. •Hjo bestämmer själv sin skattesats. •Utjämning, statsbidrag och avgifter, (EU-medel i huvudsak kopplat till projekt, motprestation).

68 Vad finansierar vår verksamhet?

69 Utdebitering

70 Skatteintäkter

71 Inkomstutjämning

72 Fastighetsavgift/tillfälligt konj.stöd

73 Regleringsbidrag

74 Kostnadsutjämning

75 LSS-utjämning

76 Kostnader? •Personalintensiv verksamhet. •Konjunktur okänsliga kostnader i huvudsak… –Löneavtal…. –Löneprocess….

77 77 Finansiella mål Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: • Låneskulden har minskat • Investeringar finansieras med egna medel. • Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. • Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. Skatteuttaget ska inte öka • Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden • Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav.

78 Budgeten fördelad på politikområden Budgetramar Politikområde (tkr) Ram 2010 Förändring PFÖ 2011 Justering Budget 2011 Demokrati Omställningsbudget KS Förvaltning Miljö och bygglov Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Tillväxt Teknisk service Effektivitetskrav Finansförvaltningen Verksamheternas budgetramar

79 Finansiell profil/Benchmarking 2007 –

80 Finansiell profil/Benchmarking


Ladda ner ppt "Hjo kommun Utbildning för förtroendevalda 2011. Förtroendevalda i Hjo Antal förtroendevalda: 76 Nyvalda: 22 (29 %) Arvoderade: 24 (32 %) Arvoderade >"

Liknande presentationer


Google-annonser