Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans

2 Landstingsstyrelsens förvaltning 2 •Resultatet per september är 1 371 mkr, 24 mkr högre än i augusti månad. Året har påverkats av; -Ökade pensionskostnader med 1 564 mkr pga. förändrad diskonteringsränta -Återbetalning av premier för AFA- försäkringar med 529 mkr -Realisationsvinster på 301 mkr. •Prognosen är 400 mkr vilket är en förbättring med 100 mkr sedan augustiprognosen beroende på lägre kostnadsutveckling för externt köpt hälso- och sjukvård och läkemedel (HSN). Prognosen är 125 mkr lägre än budget. •Flera sjukhus prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget. •Resenärsintäkterna prognostiseras att bli 416 mkr lägre jämfört med budget beroende på ett för högt antagande om resandeutvecklingen, ändrade rutiner för köp av sms-biljetter samt ändrade redovisningsrutiner för Reskassa. •Risk att nästkommande skatteintäktsprognos blir något sämre än tidigare prognos. •Resultatet per september är 1 371 mkr, 24 mkr högre än i augusti månad. Året har påverkats av; -Ökade pensionskostnader med 1 564 mkr pga. förändrad diskonteringsränta -Återbetalning av premier för AFA- försäkringar med 529 mkr -Realisationsvinster på 301 mkr. •Prognosen är 400 mkr vilket är en förbättring med 100 mkr sedan augustiprognosen beroende på lägre kostnadsutveckling för externt köpt hälso- och sjukvård och läkemedel (HSN). Prognosen är 125 mkr lägre än budget. •Flera sjukhus prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget. •Resenärsintäkterna prognostiseras att bli 416 mkr lägre jämfört med budget beroende på ett för högt antagande om resandeutvecklingen, ändrade rutiner för köp av sms-biljetter samt ändrade redovisningsrutiner för Reskassa. •Risk att nästkommande skatteintäktsprognos blir något sämre än tidigare prognos. Övergripande resultat för landstinget - september

3 Landstingsstyrelsens förvaltning 3 Vårdproducenternas resultatutveckling Resultatutveckling, miljoner kronor •Det ackumulerade resultatet är 383 mkr och ska enligt prognosen försämras till 31 mkr vilket är lägre än årets budgeterade resultat på 166 mkr. •I periodens utfall ingår AFA-intäkter på 107 mkr som inte behålls hos enheten. •Det är framförallt SLSO och Folktandvården som bidrar till det positiva resultatet medan akutsjukhusen drar ned resultatet. •Det ackumulerade resultatet är 383 mkr och ska enligt prognosen försämras till 31 mkr vilket är lägre än årets budgeterade resultat på 166 mkr. •I periodens utfall ingår AFA-intäkter på 107 mkr som inte behålls hos enheten. •Det är framförallt SLSO och Folktandvården som bidrar till det positiva resultatet medan akutsjukhusen drar ned resultatet. Källa: Cognos controller.

4 Landstingsstyrelsens förvaltning 4 Akutsjukhusen har negativa prognoser Prognostiserad avvikelse mot budget, miljoner kronor -2,5%-0,8%-0,2%0,0%-2,5%-0,1%-2,0% Avvikelse i relation till omsättning 0,9%5,9% •Alla akutsjukhus visar negativa prognoser jämfört med budget förutom S:t Erik. Störst avvikelse har SÖS som försämrar sin prognos i oktober med -30 mkr till -96 mkr. •Karolinskas negativa resultat beror på minskade intäkter. •SLSO har ett positivt resultat men prognostiserar ett något försiktigt resultat enligt budget pga. ökade kostnader och minskade intäkter under hösten. •Folktandvården prognostiserar ett positivt resultat jämfört med budget där prognosen successivt har förbättrats under året. •Alla akutsjukhus visar negativa prognoser jämfört med budget förutom S:t Erik. Störst avvikelse har SÖS som försämrar sin prognos i oktober med -30 mkr till -96 mkr. •Karolinskas negativa resultat beror på minskade intäkter. •SLSO har ett positivt resultat men prognostiserar ett något försiktigt resultat enligt budget pga. ökade kostnader och minskade intäkter under hösten. •Folktandvården prognostiserar ett positivt resultat jämfört med budget där prognosen successivt har förbättrats under året. Källa: Cognos controller. -0,4%

5 Landstingsstyrelsens förvaltning 5 58429 Avvikelse prognos jämfört med helårsbudget -3700115 Källa: Cognos Controller. Resultat oktober hälso- och sjukvård (inkl. HSN) Miljoner kronor -290250-223 Prognosavvikelse mot budget för sjukhusen SepOkt Karolinska SÖS Danderyd TioHundra Södertälje S:t Erik Totalt -40 -66 -80 -4 -19 9 -200 -20 -96 -80 -12 -19 4 -223 58429 Prognostiserat resultat -370752813110250-158

6 Landstingsstyrelsens förvaltning 6 Källa: Cognos Controller. Hälso- och sjukvårdens omsättning och resultat samt andel av resultat i förhållande till omsättning Miljoner kronor

7 Landstingsstyrelsens förvaltning 7 Akutsjukhusens underskott (1/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder •Karolinska (-20 mkr): Orsak: Låg produktion. Helårsprognosen för huvudavtalet och antal vårdtillfällen i sluten vård beräknas bli 5 % lägre än budget och antalet besök i öppenvård beräknas bli 2,3 % högre än budget. Intäkterna väntas bli 141 mkr lägre än budget, varav vårdintäkter SLL sammantaget svarar för 222 mkr. Åtgärd : Fokus produktion inklusive vårdplats- och operationskapacitet i fokus. Tillsatt grupp föreslår tvärgående åtgärder för att öka produktion och lösa effektiviseringsbeting. •SÖS (-96 mkr): Orsak : Avtalade intäkter blev lägre än vad som budgeterats internt för 2013. Höga kostnader vid ingången av 2013 som inte matchar avtalade intäkter. Lägre volymer under hösten vilket ser ut att understiga avtalade nivåer. Höga personalkostnader. Åtgärd : Åtgärdsplaner på 78 mkr. Det huvudsakliga innehållet är personalneddragningar men på flera områden där sjukhuset har ett utökat uppdrag möts dessa av andra nyanställningar. I oktober ytterligare åtgärder; - Öka slutenvårdsproduktionen med befintliga resurser. - Restriktivitet för ej direkta vårdrelaterade kostnader införs. - Vakanshållning vid avslutade vikariat. - Förhandlingar med HSf om att ersättning för den tyngre vården måste utgå över 0,5 procents viktglidning. - Höjt sparkrav i planeringsarbetet med planer/budget 2014, från 2 procent till 3,2 procent. •Karolinska (-20 mkr): Orsak: Låg produktion. Helårsprognosen för huvudavtalet och antal vårdtillfällen i sluten vård beräknas bli 5 % lägre än budget och antalet besök i öppenvård beräknas bli 2,3 % högre än budget. Intäkterna väntas bli 141 mkr lägre än budget, varav vårdintäkter SLL sammantaget svarar för 222 mkr. Åtgärd : Fokus produktion inklusive vårdplats- och operationskapacitet i fokus. Tillsatt grupp föreslår tvärgående åtgärder för att öka produktion och lösa effektiviseringsbeting. •SÖS (-96 mkr): Orsak : Avtalade intäkter blev lägre än vad som budgeterats internt för 2013. Höga kostnader vid ingången av 2013 som inte matchar avtalade intäkter. Lägre volymer under hösten vilket ser ut att understiga avtalade nivåer. Höga personalkostnader. Åtgärd : Åtgärdsplaner på 78 mkr. Det huvudsakliga innehållet är personalneddragningar men på flera områden där sjukhuset har ett utökat uppdrag möts dessa av andra nyanställningar. I oktober ytterligare åtgärder; - Öka slutenvårdsproduktionen med befintliga resurser. - Restriktivitet för ej direkta vårdrelaterade kostnader införs. - Vakanshållning vid avslutade vikariat. - Förhandlingar med HSf om att ersättning för den tyngre vården måste utgå över 0,5 procents viktglidning. - Höjt sparkrav i planeringsarbetet med planer/budget 2014, från 2 procent till 3,2 procent.

8 Landstingsstyrelsens förvaltning 8 Akutsjukhusens underskott (2/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder •Danderyd (-80 mkr): Orsak : Höga kostnader. Sjukhuset står med hög bemanning pga. hög produktionsökningstakt under 2012 och en högre lönerevision och löneglidning än budgeterat. Produktionen har varit lägre än förväntat under sommaren och prognosen indikerar att avtalade volymer inte kommer nås. Det är främst de akuta besöken som avviker negativt, till viss del på grund av öppnandet av SLSO:s lättakut. Bemanningen har inte fullt ut kunnat anpassas till de lägre volymerna. Av bolagets prognostiserade underskott på -53 mkr, avser -35 mkr Rehabiliteringsmedicin. Åtgärder : Under vårens verksamhetsuppföljningar har samtliga verksamheter genomlysts där åtgärdsplaner har upprättats för de verksamheter som avviker mot budget. Minskning personalkostnader (restriktivitet övertid, vikarier, ersättare, inhyrd personal), vårdplatser (se över behov etc.), produktion (röntgen, effektivisering op), intäkter (utomläns, dialys), material (billigare metoder, restriktivitet material). •TioHundra (-12 mkr): Åtgärder : Bolagets ledning har med anledning av det försämrade ekonomiska läget gjort en genomlysning av verksamheten samt påbörjat de organisatoriska förändringar som är nödvändiga förutsättningar för att uppnå en balanserad ekonomi. Personalreduktioner har genomförts under året och kommer att fortsätta under resterande del av 2013 och under 2014. •Danderyd (-80 mkr): Orsak : Höga kostnader. Sjukhuset står med hög bemanning pga. hög produktionsökningstakt under 2012 och en högre lönerevision och löneglidning än budgeterat. Produktionen har varit lägre än förväntat under sommaren och prognosen indikerar att avtalade volymer inte kommer nås. Det är främst de akuta besöken som avviker negativt, till viss del på grund av öppnandet av SLSO:s lättakut. Bemanningen har inte fullt ut kunnat anpassas till de lägre volymerna. Av bolagets prognostiserade underskott på -53 mkr, avser -35 mkr Rehabiliteringsmedicin. Åtgärder : Under vårens verksamhetsuppföljningar har samtliga verksamheter genomlysts där åtgärdsplaner har upprättats för de verksamheter som avviker mot budget. Minskning personalkostnader (restriktivitet övertid, vikarier, ersättare, inhyrd personal), vårdplatser (se över behov etc.), produktion (röntgen, effektivisering op), intäkter (utomläns, dialys), material (billigare metoder, restriktivitet material). •TioHundra (-12 mkr): Åtgärder : Bolagets ledning har med anledning av det försämrade ekonomiska läget gjort en genomlysning av verksamheten samt påbörjat de organisatoriska förändringar som är nödvändiga förutsättningar för att uppnå en balanserad ekonomi. Personalreduktioner har genomförts under året och kommer att fortsätta under resterande del av 2013 och under 2014.

9 Landstingsstyrelsens förvaltning 9 Akutsjukhusens underskott (3/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder •Södertälje (-19 mkr): Orsak : Årets prognostiserade avvikelse hänförs i princip helt till lägre intäkter kopplat till ett minskat behov av akut slutenvård och elektiv öppenvård. Åtgärder : Öka produktionen (boende Botkyrka, bistå Karolinska Huddinge, öka produktionen ASiH), anställningsstopp med dispensförfarande, restriktivitet anställning och resor/övernattningar samt extramottagningar, översyn röntgen, minskning operationssal utan att påverka produktionen, förbättrade väntetider till röntgen för att öka produktionen. Eventuellt förändra och utveckla dagverksamheten. •Södertälje (-19 mkr): Orsak : Årets prognostiserade avvikelse hänförs i princip helt till lägre intäkter kopplat till ett minskat behov av akut slutenvård och elektiv öppenvård. Åtgärder : Öka produktionen (boende Botkyrka, bistå Karolinska Huddinge, öka produktionen ASiH), anställningsstopp med dispensförfarande, restriktivitet anställning och resor/övernattningar samt extramottagningar, översyn röntgen, minskning operationssal utan att påverka produktionen, förbättrade väntetider till röntgen för att öka produktionen. Eventuellt förändra och utveckla dagverksamheten.

10 Landstingsstyrelsens förvaltning 10 Akutsjukhusens resultatutveckling Miljoner kronor


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans."

Liknande presentationer


Google-annonser