Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsutskottet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsutskottet"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsutskottet
Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans

2 Övergripande resultat för landstinget - september
Landstingsstyrelsens förvaltning Övergripande resultat för landstinget - september Resultatet per september är mkr, 24 mkr högre än i augusti månad. Året har påverkats av; Ökade pensionskostnader med mkr pga. förändrad diskonteringsränta Återbetalning av premier för AFA- försäkringar med 529 mkr Realisationsvinster på 301 mkr. Prognosen är 400 mkr vilket är en förbättring med mkr sedan augustiprognosen beroende på lägre kostnadsutveckling för externt köpt hälso- och sjukvård och läkemedel (HSN). Prognosen är mkr lägre än budget. Flera sjukhus prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget. Resenärsintäkterna prognostiseras att bli 416 mkr lägre jämfört med budget beroende på ett för högt antagande om resandeutvecklingen, ändrade rutiner för köp av sms-biljetter samt ändrade redovisningsrutiner för Reskassa. Risk att nästkommande skatteintäktsprognos blir något sämre än tidigare prognos.

3 Landstingsstyrelsens förvaltning
Vårdproducenternas resultatutveckling Resultatutveckling, miljoner kronor Det ackumulerade resultatet är 383 mkr och ska enligt prognosen försämras till 31 mkr vilket är lägre än årets budgeterade resultat på mkr. I periodens utfall ingår AFA-intäkter på 107 mkr som inte behålls hos enheten. Det är framförallt SLSO och Folktandvården som bidrar till det positiva resultatet medan akutsjukhusen drar ned resultatet. Källa: Cognos controller.

4 Akutsjukhusen har negativa prognoser
Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusen har negativa prognoser Prognostiserad avvikelse mot budget, miljoner kronor Alla akutsjukhus visar negativa prognoser jämfört med budget förutom S:t Erik. Störst avvikelse har SÖS som försämrar sin prognos i oktober med mkr till -96 mkr. Karolinskas negativa resultat beror på minskade intäkter. SLSO har ett positivt resultat men prognostiserar ett något försiktigt resultat enligt budget pga. ökade kostnader och minskade intäkter under hösten. Folktandvården prognostiserar ett positivt resultat jämfört med budget där prognosen successivt har förbättrats under året. Avvikelse i relation till omsättning -2,5% -2,5% -0,1% -2,0% -0,8% -0,2% 0,0% 0,9% 5,9% -0,4% Källa: Cognos controller.

5 Resultat oktober hälso- och sjukvård (inkl. HSN) Miljoner kronor
Landstingsstyrelsens förvaltning Resultat oktober hälso- och sjukvård (inkl. HSN) Miljoner kronor Prognosavvikelse mot budget för sjukhusen Sep Okt Karolinska SÖS Danderyd TioHundra Södertälje S:t Erik Totalt -40 -20 -66 -96 -80 -80 -4 -12 -19 -19 9 4 -200 -223 Prognostiserat resultat -370 -158 75 3 58 110 429 250 281 Avvikelse prognos jämfört med helårsbudget -370 -223 -2 58 90 429 250 115 Källa: Cognos Controller.

6 Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdens omsättning och resultat samt andel av resultat i förhållande till omsättning Miljoner kronor Källa: Cognos Controller.

7 Akutsjukhusens underskott (1/3)
Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (1/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Karolinska (-20 mkr): Orsak: Låg produktion. Helårsprognosen för huvudavtalet och antal vårdtillfällen i sluten vård beräknas bli 5 % lägre än budget och antalet besök i öppenvård beräknas bli 2,3 % högre än budget. Intäkterna väntas bli mkr lägre än budget, varav vårdintäkter SLL sammantaget svarar för 222 mkr. Åtgärd: Fokus produktion inklusive vårdplats- och operationskapacitet i fokus. Tillsatt grupp föreslår tvärgående åtgärder för att öka produktion och lösa effektiviseringsbeting. SÖS (-96 mkr): Orsak: Avtalade intäkter blev lägre än vad som budgeterats internt för Höga kostnader vid ingången av 2013 som inte matchar avtalade intäkter. Lägre volymer under hösten vilket ser ut att understiga avtalade nivåer. Höga personalkostnader. Åtgärd: Åtgärdsplaner på 78 mkr. Det huvudsakliga innehållet är personalneddragningar men på flera områden där sjukhuset har ett utökat uppdrag möts dessa av andra nyanställningar. I oktober ytterligare åtgärder; - Öka slutenvårdsproduktionen med befintliga resurser. - Restriktivitet för ej direkta vårdrelaterade kostnader införs. - Vakanshållning vid avslutade vikariat. - Förhandlingar med HSf om att ersättning för den tyngre vården måste utgå över 0,5 procents viktglidning. - Höjt sparkrav i planeringsarbetet med planer/budget 2014, från 2 procent till 3,2 procent.

8 Akutsjukhusens underskott (2/3)
Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (2/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Danderyd (-80 mkr): Orsak: Höga kostnader. Sjukhuset står med hög bemanning pga. hög produktionsökningstakt under och en högre lönerevision och löneglidning än budgeterat. Produktionen har varit lägre än förväntat under sommaren och prognosen indikerar att avtalade volymer inte kommer nås. Det är främst de akuta besöken som avviker negativt, till viss del på grund av öppnandet av SLSO:s lättakut. Bemanningen har inte fullt ut kunnat anpassas till de lägre volymerna. Av bolagets prognostiserade underskott på -53 mkr, avser -35 mkr Rehabiliteringsmedicin. Åtgärder: Under vårens verksamhetsuppföljningar har samtliga verksamheter genomlysts där åtgärdsplaner har upprättats för de verksamheter som avviker mot budget. Minskning personalkostnader (restriktivitet övertid, vikarier, ersättare, inhyrd personal), vårdplatser (se över behov etc.), produktion (röntgen, effektivisering op), intäkter (utomläns, dialys), material (billigare metoder, restriktivitet material). TioHundra (-12 mkr): Åtgärder: Bolagets ledning har med anledning av det försämrade ekonomiska läget gjort en genomlysning av verksamheten samt påbörjat de organisatoriska förändringar som är nödvändiga förutsättningar för att uppnå en balanserad ekonomi. Personalreduktioner har genomförts under året och kommer att fortsätta under resterande del av 2013 och under 2014.

9 Akutsjukhusens underskott (3/3)
Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (3/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Södertälje (-19 mkr): Orsak: Årets prognostiserade avvikelse hänförs i princip helt till lägre intäkter kopplat till ett minskat behov av akut slutenvård och elektiv öppenvård. Åtgärder: Öka produktionen (boende Botkyrka, bistå Karolinska Huddinge, öka produktionen ASiH), anställningsstopp med dispensförfarande, restriktivitet anställning och resor/övernattningar samt extramottagningar, översyn röntgen, minskning operationssal utan att påverka produktionen, förbättrade väntetider till röntgen för att öka produktionen. Eventuellt förändra och utveckla dagverksamheten.

10 Akutsjukhusens resultatutveckling
Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens resultatutveckling Miljoner kronor


Ladda ner ppt "Produktionsutskottet"

Liknande presentationer


Google-annonser