Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FASTIGHETSFÖRVÄRV & DUE DILIGENCE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FASTIGHETSFÖRVÄRV & DUE DILIGENCE"— Presentationens avskrift:

1 FASTIGHETSFÖRVÄRV & DUE DILIGENCE
22 november 2010 Advokat David Berggren

2

3 Förvärvsprocessen Allmän information om köpeobjektet, sekretessavtal, letter of intent (avsiktsförklaring) etc. Säljaren sätter samman Due Diligence-material Köparen genomför DD Avtalsförhandlingar Avtalsundertecknande (signing) Tillträde (closing) Ytterligare undersökningar av garantierna

4 Fastighetsförvärv Köp av fastighet Köp av aktier/andelar
Fastighetsbildningsåtgärder

5 Val av förvärvsmetod Påverkas av skatteutfall
Fastighetsrelaterad skatt Stämpelskatt Bolagsrelaterad skatt Köparen: moms, skattemässigt ingångsvärde Säljaren: realisationsvinst (ej skatt vid försäljning av dotterbolagsaktier)

6 1. Köp av fastighet Jordabalken Stämpelskatt formalavtal (JB 4:1)
felregler (konkreta resp. abstrakta fel) undersöknings- resp. upplysningsplikt Stämpelskatt

7 Fel enligt JB Feltyperna i 4 kap. JB delas in i konkreta och abstrakta fel: Konkreta fel Konkret fel föreligger när fastigheten ej stämmer överens med ”vad som följer av avtalet”. Med ”vad som följer av avtalet” avses dels rena garantier men även enuntiationer inkluderas av uttrycket. Abstrakta fel Abstrakt fel föreligger i övrigt när fastigheten i något avseende avviker från normal standard.

8 Fel enligt JB (forts.) Abstrakta fel
Rättsligt fel = när köparens av någon anledning inte kan rättsligt förfoga över fastigheten utan begränsningar (ex. panträtter, tvesala). Rådighetsfel = andra begränsningar ifråga om köparens möjligheter att använda fastigheten än sådana som följer av lagstadgande (ex. bygglov) Faktiska fel = en avvikelse från ”vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet”

9 Upplysningsplikt enligt JB
Säljaren anses ha en upplysningsplikt vid totala påföljdsfriskrivningar, och ”svårupptäckta” fel (ursäktligt att köparen inte upptäckt felet vid sin undersökning och det vore otillbörligt om säljaren undgick ansvar) Upplysningsplikten förutsätter vetskap

10 Undersökningsplikt enligt JB
Köparen får inte åberopa fel om köparen borde ha upptäckt felet vid sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till (JB 4:19 2 st.) fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter, samt omständigheterna vid köpet

11 Fastighetsöverlåtelseavtalet
Köpeskilling Tillträde Köpeskillingens erläggande Åtgärder på Tillträdesdagen Säljarens garantier - Äganderätt - Inteckningar och andra belastningar - Offentliga avgifter, efterlevnader av regler och tvister - Miljö

12 Fastighetsöverlåtelseavtalet (forts.)
Försäkringar Fastighetens skick m.m. Fördelning av kostnader och avkastning m.m. Farans övergång och försäkring Skadestånd Inskrivningskostnader m.m. Tillstånd Kontraktsinnehåll Köpebrev

13 2. Förvärv av fastighetsbolag (aktier)
Köplagen Jordabalken är ej tillämplig Krav på fastighetsspecifika garantier i avtalet (motsvarande direkt köp av fastighet)

14 Fel enligt köplagen Fel enligt köplagen föreligger om köpeobjektet inte överensstämmer med vad som följer av avtalet (17 § 1 st. KöpL) Fel föreligger också om köpeobjektet inte kan användas för det ändamål liknande köpeobjekt används för och om det föreligger avvikelser från vad köparen med fog kunnat förutsätta angående köpeobjektet (17 § 2 och 3 st. KöpL)

15 Undersökningsplikt enligt köplagen
Köparen får inte åberopa fel (20 § KöpL) som han måste ha känt till; eller 2. som han borde märkt vid en undersökning - som han gjort; eller - som säljaren uppmanat honom att göra Finns ingen generell undersökningsplikt i köplagen

16 Vad är syftet med överlåtelseavtalet?
Medvetandegöra risker Fördela risker och möjligheter mellan parterna Undvika oklarheter i väsentliga frågor Checklista över väsentliga frågor

17 Aktieöverlåtelseavtalet
Köpeskilling (fast, rörlig, justerbar, fastställande) Tillträde (tidpunkt och åtgärder) Villkor Garantier (innehåll och betydelse) Ansvarsbegränsningar (tidsgränser, maxbelopp) Andra förpliktelser (sekretess, konkurrensförbud) Övriga bestämmelser

18 Aktieöverlåtelseavtalet (forts.)
Garantier Bolagets och dess kapital Bolagets redovisning Tillgångarna Personal och försäkringar Skatter Fast egendom Immateriella rättigheter

19 Miljöbalken Förorenade områden (10 kap. MB)
Såväl mark- och vattenområden som byggnader och anläggningar omfattas I första hand är verksamhetsutövaren (förorenaren) ansvarig för sanering av förorenade områden Solidariskt ansvar mellan olika verksamhetsutövare. Regressrätt i förhållande till förorenaren. Omvänd bevisbörda Ansvar för fastighetsägare/fastighetsinnehavare i visst fall

20 Förvärvslagstiftning
Förköpslagen, upphävd Hyresförvärvslagen (förvärvstillstånd), upphävd Ombildningslagen (bostadsrättsföreningars rätt att förvärva hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt)

21 Ombildningslagen Bostadsrättsförening har rätt att förvärva fastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt intresseanmälan från BRF antecknad i fastighetsregistret ((3 § OL) hembudsskyldighet (6 § OL) undantag (oskäligt) (6 § OL)

22 Lagfart Enligt huvudregeln skall lagfart sökas inom tre månader efter det att den handling på vilket köpet grundas (fångeshandlingen) upprättades (JB 20:2 1 st.) Om köpet är beroende av villkor (köpebrev) räknas tiden från det att köpet är fullbordat (JB 20:2 2 st.) Vilande lagfart i vissa fall (bevittning)

23 Stämpelskatt Skattesats Fastighetens värde Uppskov vid Transportköp
juridisk person: 3 % fysisk person: 1,5 % Fastighetens värde det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet Uppskov vid koncerninterna förvärv Transportköp skattebefrielse vid vidareförsäljning

24 Transportköp Skattebefrielse för transportköp erhålls om en fastighet överlåts – vidareförsäljs – utan att villkoren ändras annat än med avseende på (7 § 1 st. SL) när fastigheten skall tillträdas, när och hur betalning skall ske. Skattebefrielse utgår för endast för det första köpet (köpen) – stämpelskatt skall således erläggas för det senaste köpet.

25 3. Fastighetsbildning Fastighetsbildning avser en åtgärd genom vilken fastighetsindelning ändras eller servitut bildas, ändras eller upphör (1:1 FBL). Nybildning avstyckning (10 kap. FBL) klyvning (11 kap. FBL) sammanläggning (12 kap. FBL) Ombildning fastighetsreglering (5 kap. FBL)

26 Fastighetsreglering Genom fastighetsreglering får mark överföras från en fastighet till en annan fastighet (5:1 FBL) Vederlag kan erläggas i form av mark eller i pengar (5:2 FBL) Fastighetsregleringen sker genom en lantmäteri-förrättning Tillträde till fastigheten sker efter det att lantmäteriets beslut vunnit laga kraft (5:30 FBL)

27 Fastighetsreglering Fördelar: (Förköpslagen är inte tillämplig)
(Hyresförvärvslagen är inte tillämplig) Ombildningslagen är inte tillämplig Stämpelskattelagen är inte tillämplig (ej lagfart) Nackdelar: Kan ta lång tid Beroende av lantmäteriets beslut

28 Due Diligence (DD) Vad är Due Diligence? Olika typer av Due Diligence
När görs Due Diligence? Vem gör Due Diligence? Vad är syftet? Hur genomförs Due Diligence?

29 Vad är Due Diligence? Företagsgenomsyn
Due Diligence ~ Påkallad aktsamhet, vederbörlig omsorg Anglosaxiskt begrepp: principen om caveat emptor – inte lika uttalad i Sverige Köplagen: ej undersökningsplikt generellt, dock på säljarens uppmaning (jfr. JB)

30 Undersökningsområden
Juridisk – advokatbyråer Finansiell/redovisnings – revisionsbyråer Skatte – advokat-/revisionsbyråer Miljö – miljöspecialister Teknisk (ex. produkt, källkod)

31 Syftet med Due diligence
Säljarens (av egen fastighet/eget bolag) Reducera köparens kunskapsövertag - tidigare ovanligt, kommer mer och mer Minimera antalet garantier Viktigt att ta reda på vilka svagheter och risker som finns – inga överraskningar skall dyka upp Minimera risken för köparens hävning

32 Syftet (forts.) 2. Köparens (av köpeobjektet)
Bättre underlag för bedömning av förvärvet – riskanalys Underlag för avtalsskrivande Köpeskillingpåverkande / Deal breakers

33 Genomförande (DD-listan)
Den legala Due Diligencen är en kontroll av bl.a. följande: Bolagsrättsliga frågor (formalia som bolagsordning, bolagsregistrering och ägarförhållandena) Aktieägarfrågor Ingångna avtal (med t.ex. leverantörer, kunder, bank) Försäkringar Tvister (pågående eller riskerar bolaget framtida tvister)

34 Genomförande (forts.) Fast egendom
Miljörisker (Överstämmer verksamheten med lag?) Personalfrågor (bl.a. kollektivavtal, löner, pensioner) Myndighetstillstånd Immaterialrätter (t.ex. patent, varumärke, domännamn) Skatter och avgifter

35 Due Diligence vid köp av fast egendom
Fastigheterna Ägande Myndighetsbeslut m.m. Drift och underhåll Planer Mervärdesskatt Myndighetstillstånd Försäkringar Processer och tvister Miljö

36 Due Diligence rapportering (ex. miljö)
Fas 1 – Genomgång av handlingar/dokumentation Fas 2 – Börjar provborra etc. (dvs. går rent fysiskt ut på markerna) Fas 3 – Intervju med ledning och nyckelpersoner etc. DD-rapport – Executive summary – Fullständig rapport

37 Samverkan mellan DD och avtalet
Prisdiskussion Justera garantikatalogen DD kan resultera i ”Specific Indemnities” Deal breakers

38 Förvärvsprocessen (avslutningsvis)
Allmän information om köpeobjektet, sekretessavtal, letter of intent (avsiktsförklaring) etc. Säljaren sätter samman Due Diligence-material Köparen genomför DD Avtalsförhandlingar (1. fastighet 2. bolag 3. fast.regl.) Avtalsundertecknande (signing) Tillträde (closing) Ytterligare undersökningar av garantierna

39 Frågor? Advokat David Berggren 040-664 26 00

40


Ladda ner ppt "FASTIGHETSFÖRVÄRV & DUE DILIGENCE"

Liknande presentationer


Google-annonser