Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evalueringsmodeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evalueringsmodeller."— Presentationens avskrift:

1 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evalueringsmodeller

2 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Kvalitetsledningskriterier eller -modeller som använts inom socialvården och hälso- och sjukvården 2000 och 2004 (Stakes, Aiheita 8/2001) Modell eller kriterium som använts Soc -00 Soc -04 H o S -00 H o S -04 Finlands kvalitetsp./EFQM 25 %1635 %16 ISO 9000-standarder 23 %2034%31 SHQS (tid. Kings Fund) 11 %1614 %10 ITE 41 %4332%30% PIENET 16 %118 %3 Andra (inbegr. varken lab. eller patol. ackr.) 28 %2616 %10

3 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen EFQM Europeiska kvalitetsprismodellen: I verksamheten accentueras Processer, Ledarskap, Personal, Samarbetspartnerskap och resurser, Verksamhetsprinciper och strategier I resultaten accentueras Kundresultat, Resultat av prestationsförmåga, Personalresultat och Samhälleliga resultat Beaktats även i ITE- kriterierna SFS ISO 9001 Kvalitetsledningssystemets krav: Processlik verksamhetsmodell där tyngdpunkten lagts på föreståelse och uppfyllelse av kraven, resultaten av processernas prestationsförmåga och effektivitet samt ständig förbättring av processer enligt objektiva mätningar Kvalitetsprogram för social- och hälsovårdstjänster (SHQS – tid. King`s Fund): Organisationens strukturella förutsättningar att producera god kvalitet (bl.a. ledarskap, servicesys- temets verksamhetsprinciper, kundcentrering, samarbete mellan yrkesgrupper och utveckling av yrkeskunskaper) Balanced Scorecard (BSC) Balanserad styrning Styrningsperspektiv: ekonomiskt, interna processers, inlärnings och tillväxts samt kundens CAF, Gemensam utvärderingsmodell inom offentliga förvaltningen: Utvärderingsområdena bl.a. ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier personal, administration av personal och förändringar

4 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen ITE-produktpaket Blankett för slutsatser och fortsatta planer Blankett för slutsatser och fortsatta planer ) ) Självvärderings- blankett: Evaluerings- instruktion + vokabulär Evaluerings- frågor (25) Självvärderings- blankett: Evaluerings- instruktion + vokabulär Evaluerings- frågor (25) DaghemITE ITEbas ITEsingle ITEbyrå Sam- man- fattning av resultat: kvalit- tetspro- fil Checklista: vad olika delar i ett bra företag kunde omfatta Checklista: vad olika delar i ett bra företag kunde omfatta

5 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evalueringsskala •Standardbaserad –företaget bör visa prov på hur de beskrivna metoderna tillämpas i praktiken –om varje observerad avvikelse skrivs en rapport •Kvalitetsprismodell –poängsättning (0–1 000), som lägger vikten vid bevis, positiv utveckling och utmärkt prestationsförmåga –i evalueringsrapporten lyfts företagets starka sidor och det som utvecklas fram

6 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen

7 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen © 1999 EFQM. RADAR Scoring Matrix ® VERKSAMHET

8 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen RESULTAT

9 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Standardens krav: SFS-EN ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet – Krav 7 Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu Organisaation tulee suunnitella ja kehittää prosessit, jotka tarvitaan tuotteen toteuttamiseen. Tuotteen toteuttamisensuunnittelun on oltava yhdenmukainen laadunhallintajärjestelmän muiden prosessien vaatimusten kanssa. Tuotteen toteuttamisen suunnittelussa organisaation tulee määrittää soveltuvin osin a) tuotteen laatutavoitteet ja -vaatimukset b) tuotekohtaisesti tarve luoda prosessit, laatia asiakirjat ja hankkia resurssit c) tuotekohtaisesti tarvittavat todentamis-, kelpuutus-, seuranta-, tarkastus- ja testaus- toimenpiteet sekä tuotteenhyväksymiskriteerit d) tallenteet, jotka tarvitaan osoittamaan, että tuotantoprosessit ja niissä syntyvät tuotteet täyttävät asetetut vaatimuk-set. Suunnittelun tulosten tulee olla organisaation toimintatapoihin soveltuvassa muodossa.

10 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Balanced Scorecard Kaplan, Norton 2002

11 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Talkkari 2003

12 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evaluering och auditering (1) •Evaluering är verksamhet där det som evalueras granskas enligt vissa kriterier –bostadsköp, skolbetyg, kvalitetspris •Vid auditering försöker man hitta eventuella avvikelser från kraven hos det som granskas –bilbesiktning, testanläggning, ISO 9000

13 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evaluering och auditering (2) •I praktiken är evaluering och auditering liknande verksamhet –identifikation av utvecklingsobjekt –identifikation av starka sidor •ISO9000: auditering - systematisk, oberoende och dokumenterad process där man evaluerar enligt auditeringen i vilken utsträckning överenskomna auditeringskriterier har uppfyllts

14 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evaluering och auditering (3) •Ordet auditering förekommer ofta i samband med olika standarder (certifiering) –"Vårt kvalitetssystem har auditerats enligt ISO 9000-systemet" •Kvalitetsprismodellerna stöder evaluering –"Ständig förbättring stöds genom systematiska (EFQM) självvärderingar"

15 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evaluering och auditering (4) •Auditeringskravet ställs vanligen av kunden. Auditeringen utförs ofta av en oberoende tredje part (certifiering), men kunden kan även själv auditera sin leverantör. •Evaluering, särskilt självvärdering, är till sin karaktär frivillig verksamhet som ofta strävar efter positiv publicitet (t.ex. kvalitetspristävlingar).

16 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Fastställa nyttan •Det lönar sig att fundera ut målen på förhand –uppfylla kundkraven –identifiera utvecklingsobjekten –jämföra, benchmarking, osv. •Evaluering är inget kall –allokering av resurser för evaluering och utveckling –ansöknings- och årsavgifter, granskningsavgifter

17 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Vems uppgift •Extern evaluering utförs av en utomstående evalueringssgrupp under ledning av huvudevalueraren (formell kompetens). •I evalueringen deltar i princip alla som hör till organisationen.

18 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Kostnader •De största kostnaderna orsakas av organisationens lönekostnader för eget arbete. •Användning av standarder och kvalitetsprismodeller är gratis, men anskaffning av materialet i fråga kostar. •Extern evaluering och certifiering kostar alltid.

19 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Organisering •Till ledningens skyldigheter hör att uppställa mål och ge resurser samt att besluta om infallsvinkeln (t.ex. ISO9000). •Organisationen skaffar sig förmåga (kvalitetschef, utvecklingschef el. dyl.) att administrera den valda modellen. •Självvärdering/intern auditering!

20 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Ur den evaluerades perspektiv •Det är inte nödvändigt att förstå kvalitetsstandarderna och kvalitetsprismodellerna •evalueringsarbetet måste göras enkelt •evalueringsresultaten måste vara föreståeliga •efter att man beslutat vad som ska förbättras övergår man till konkret utveckling

21 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Utmaningar •det är trevligare att evaluera än att evalueras •objektivitet (= sanningsenlighet) •dokumenteringskrav •kombinera kvantitativ och kvalitativ information •utnyttja tyst kunskap •påbörja utvecklingsarbete

22 ‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Källor •ABC 200, Laatujärjestelmän sertifiointi. 5. painos 1997- 08-12. SFS-Sertifiointi Oy.www.sfs-sertifiointi.fi/ •The EFQM Excellence Model - Suomenkielinen käännös 1999. Laatukeskus.www.laatukeskus.fi/ •Holma Tupu – ITE-itsearviointimalli. Kuntaliitto 2006. •Kaplan, Robert S.: Strategialähtöinen organisaatio - tehokkaan strategiaprosessin toteutus. Kauppakaari 2002 •Suomen Standardoimisliitto SFS. ISO9000-2000. www.sfs.fi/luettelo/index.html


Ladda ner ppt "‹päivämäärä, aika›‹#› Markku Ukkonen Evalueringsmodeller."

Liknande presentationer


Google-annonser