Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evalueringsmodeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evalueringsmodeller."— Presentationens avskrift:

1 Evalueringsmodeller

2 Kvalitetsledningskriterier eller -modeller som använts inom socialvården och hälso- och sjukvården 2000 och (Stakes, Aiheita 8/2001) Modell eller kriterium som använts Soc -00 -04 H o S H o S -04 Finlands kvalitetsp./EFQM 25 % 16 35 % ISO 9000-standarder 23 % 20 34% 31 SHQS (tid. Kings Fund) 11 % 14 % 10 ITE 41 % 43 32% 30% PIENET 16 % 11 8 % 3 Andra (inbegr. varken lab. eller patol. ackr.) 28 % 26

3 social- och hälsovårdstjänster (SHQS – Gemensam utvärderingsmodell
SFS ISO 9001 Kvalitetsledningssystemets krav: Processlik verksamhetsmodell där tyngdpunkten lagts på föreståelse och uppfyllelse av kraven, resultaten av processernas prestationsförmåga och effektivitet samt ständig förbättring av processer enligt objektiva mätningar EFQM Europeiska kvalitetsprismodellen: I verksamheten accentueras Processer, Ledarskap, Personal, Samarbetspartnerskap och resurser, Verksamhetsprinciper och strategier I resultaten accentueras Kundresultat, Resultat av prestationsförmåga, Personalresultat och Samhälleliga resultat Beaktats även i ITE-kriterierna Balanced Scorecard (BSC) Balanserad styrning Styrningsperspektiv: ekonomiskt, interna processers, inlärnings och tillväxts samt kundens Kvalitetsprogram för social- och hälsovårdstjänster (SHQS – tid. King`s Fund): Organisationens strukturella förutsättningar att producera god kvalitet (bl.a. ledarskap, servicesys- temets verksamhetsprinciper, kundcentrering, samarbete mellan yrkesgrupper och utveckling av yrkeskunskaper) CAF, Gemensam utvärderingsmodell inom offentliga förvaltningen: Utvärderingsområdena bl.a. ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier personal, administration av personal och förändringar

4 Blankett för slutsatser och Checklista: vad olika delar
ITE-produktpaket ) Självvärderings- blankett: Evaluerings- instruktion + vokabulär frågor (25) DaghemITE ITEbas ITEsingle ITEbyrå Sam-man-fattning av resultat:kvalit- tetspro-fil Blankett för slutsatser och fortsatta planer Checklista: vad olika delar i ett bra företag kunde omfatta

5 Evalueringsskala Kvalitetsprismodell Standardbaserad
företaget bör visa prov på hur de beskrivna metoderna tillämpas i praktiken om varje observerad avvikelse skrivs en rapport Kvalitetsprismodell poängsättning (0–1 000), som lägger vikten vid bevis, positiv utveckling och utmärkt prestationsförmåga i evalueringsrapporten lyfts företagets starka sidor och det som utvecklas fram

6

7 VERKSAMHET © 1999 EFQM. RADAR Scoring Matrix®

8 RESULTAT

9 Standardens krav: SFS-EN ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet – Krav 7 Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu Organisaation tulee suunnitella ja kehittää prosessit, jotka tarvitaan tuotteen toteuttamiseen. Tuotteen toteuttamisensuunnittelun on oltava yhdenmukainen laadunhallintajärjestelmän muiden prosessien vaatimusten kanssa. Tuotteen toteuttamisen suunnittelussa organisaation tulee määrittää soveltuvin osin a) tuotteen laatutavoitteet ja -vaatimukset b) tuotekohtaisesti tarve luoda prosessit, laatia asiakirjat ja hankkia resurssit c) tuotekohtaisesti tarvittavat todentamis-, kelpuutus-, seuranta-, tarkastus- ja testaus-toimenpiteet sekä tuotteenhyväksymiskriteerit d) tallenteet, jotka tarvitaan osoittamaan, että tuotantoprosessit ja niissä syntyvät tuotteet täyttävät asetetut vaatimuk-set. Suunnittelun tulosten tulee olla organisaation toimintatapoihin soveltuvassa muodossa.

10 Balanced Scorecard Kaplan, Norton 2002

11 Talkkari 2003

12 Evaluering och auditering (1)
Evaluering är verksamhet där det som evalueras granskas enligt vissa kriterier bostadsköp, skolbetyg, kvalitetspris Vid auditering försöker man hitta eventuella avvikelser från kraven hos det som granskas bilbesiktning, testanläggning, ISO 9000

13 Evaluering och auditering (2)
I praktiken är evaluering och auditering liknande verksamhet identifikation av utvecklingsobjekt identifikation av starka sidor ISO9000: auditering - systematisk, oberoende och dokumenterad process där man evaluerar enligt auditeringen i vilken utsträckning överenskomna auditeringskriterier har uppfyllts

14 Evaluering och auditering (3)
Ordet auditering förekommer ofta i samband med olika standarder (certifiering) "Vårt kvalitetssystem har auditerats enligt ISO 9000-systemet" Kvalitetsprismodellerna stöder evaluering "Ständig förbättring stöds genom systematiska (EFQM) självvärderingar"

15 Evaluering och auditering (4)
Auditeringskravet ställs vanligen av kunden. Auditeringen utförs ofta av en oberoende tredje part (certifiering), men kunden kan även själv auditera sin leverantör. Evaluering, särskilt självvärdering, är till sin karaktär frivillig verksamhet som ofta strävar efter positiv publicitet (t.ex. kvalitetspristävlingar).

16 Fastställa nyttan Det lönar sig att fundera ut målen på förhand
uppfylla kundkraven identifiera utvecklingsobjekten jämföra, benchmarking, osv. Evaluering är inget kall allokering av resurser för evaluering och utveckling ansöknings- och årsavgifter, granskningsavgifter

17 Vems uppgift Extern evaluering utförs av en utomstående evalueringssgrupp under ledning av huvudevalueraren (formell kompetens). I evalueringen deltar i princip alla som hör till organisationen.

18 Kostnader De största kostnaderna orsakas av organisationens lönekostnader för eget arbete. Användning av standarder och kvalitetsprismodeller är gratis, men anskaffning av materialet i fråga kostar. Extern evaluering och certifiering kostar alltid.

19 Organisering Till ledningens skyldigheter hör att uppställa mål och ge resurser samt att besluta om infallsvinkeln (t.ex. ISO9000). Organisationen skaffar sig förmåga (kvalitetschef, utvecklingschef el. dyl.) att administrera den valda modellen. Självvärdering/intern auditering!

20 Ur den evaluerades perspektiv
Det är inte nödvändigt att förstå kvalitetsstandarderna och kvalitetsprismodellerna evalueringsarbetet måste göras enkelt evalueringsresultaten måste vara föreståeliga efter att man beslutat vad som ska förbättras övergår man till konkret utveckling

21 Utmaningar det är trevligare att evaluera än att evalueras
objektivitet (= sanningsenlighet) dokumenteringskrav kombinera kvantitativ och kvalitativ information utnyttja tyst kunskap påbörja utvecklingsarbete

22 Källor ABC 200, Laatujärjestelmän sertifiointi. 5. painos SFS-Sertifiointi Oy.www.sfs-sertifiointi.fi/ The EFQM Excellence Model - Suomenkielinen käännös Laatukeskus.www.laatukeskus.fi/ Holma Tupu – ITE-itsearviointimalli. Kuntaliitto 2006. Kaplan, Robert S.: Strategialähtöinen organisaatio - tehokkaan strategiaprosessin toteutus. Kauppakaari 2002 Suomen Standardoimisliitto SFS. ISO


Ladda ner ppt "Evalueringsmodeller."

Liknande presentationer


Google-annonser