Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är KSS? Enhetlig modell för ”kommunal friskola” saknas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är KSS? Enhetlig modell för ”kommunal friskola” saknas"— Presentationens avskrift:

1 Vad är KSS? Enhetlig modell för ”kommunal friskola” saknas
Nätverket för kommunala friskolor KomFri: ”Idén är att förena en demokratisk styrning av den offentliga skolan med frihet för skickliga pedagoger att utforma den egna verksamheten. Och att göra det i former som håller över tid och är så robusta att de klarar påfrestningar och störningar.” Kungsbackas förslag: Kommunal Självstyrande skola Initierades på en rektorskonferens 2005 Tre skolor bildade arbetsgrupp: Malevik, Frillesås och Åsa Gårdsskola (Åsa II) Försök på Fullriggaren Malevik och Frillesåsskolan startade 1 jan Åsa Gård ingick inte pga försening av skolstart. Utvärdering efter tre år.

2 Vad är KSS? Förväntningar 2007: Politikerna: Skolorna:
Förändringar i verksamheten Mer föräldrainflytande Ytterligare ett alternativ att välja Skolorna: Pedagogisk utveckling Kortare beslutsvägar Ansvar lokalt för ekonomi och verksamhet Avvärja sammanslagning Åsa II

3 ”Kejsarens nya kläder eller den heliga graal” Kungsbackas utredning från 2009
”Det är högst påtagligt att det finns en stark och tydlig skiljelinje mellan redovisade uppfattningar: aktörerna som är aktiva inom respektive KSS (politiker, brukare och personal) är genomgående mycket nöjda med reformen. Utomstående aktörer är däremot inte lika imponerade av reformen.” ”De utomstående aktörerna menar att så mycket inte hänt verksamhetsmässigt, det intygar också de interna aktörerna. Inga av de mer konkreta förväntningarna som fanns på KSS – stark utvecklingsorientering och ytterligare ett alternativ för brukarna – har realiserats.” ”Det ökade ansvaret innebär en upplevelse av förändring som är väldigt stark bland KSS-företrädarna. Upplevelsen menar de har medfört mer engagerade medarbetare och ett ökat ansvar för verksamhet och ekonomi.”

4 Slutrapport – Utredning: permanentade av KSS Preera 2010
En permanent organisationsmodell för KSS införs där, av nämnden, tillsatta utskott, ansvarar för en specifik KSS var. Respektive utskott föreslås bestå av en representant från AU samt en övrig nämndsrepresentant. Organisationsmodellen för KSS införs utan att permanent knyta den till specifika skolor. Urvalet av vilka skolor som skall drivas som KSS föreslås omprövas vart fjärde år. Antalet KSS begränsas till förslagsvis inte fler än fem skolor. Ett administrativt stöd i form av en dedikerad tjänst på förvaltningsstaben för KSS införs. Ansvarsfördelningen och delegationen mellan nämnd och utskott måste tydliggöras.

5 Slutrapport – Utredning: permanentade av KSS Preera 2010
Titeln KSS- chef bör inte förväxlas med förvaltningens chef, varför dagens, i regelverket angivna, benämning ”skolchef” bör ersättas med just ”KSS- chef”. brukarnas och skolpersonalens vilja och intresse för både skolformen och att driva ett aktivt brukarråd måste vara ett krav för att få bli KSS. (”Eldsjälsoberoende”) ”Vad gäller fördelningen av pengar till KSS föreslås inga förändringar gällande fördelningen av stabskostnader. Däremot föreslår vi att en översyn av hur kostnaderna för SPC skall fördelas görs. Detta arbete måste koordineras med den översyn som pågår gällande SPC’ s verksamhet. Med dagens uppbyggnad av SPC anser vi att en viss del av SPC’ s verksamhet bör anses vara nödvändig grundkapacitet för alla skolor vilken därmed också skall bäras proportionerligt av KSS.”

6 Uppfattade centrala önskemål inför ett permanentade av KSS

7 Föreslagen organisation

8 Åsa Gårdsskolas ansökan 2009-06-02
Bättre tillvarata engagemanget hos brukare och personal. Åstadkomma en större närhet i en liten enhet. Underlätta upptäckandet av friutrymmet och erövra det. Effektivare utnyttja ekonomiska medel. Framtida utvecklingsområden: Knyta fler förskolor för att bättre arbeta i ett 1 – 16 års-perspektiv Utveckla brukarrådet Inkludera Kök och Städ i skolan

9 KSS – Kommunal självstyrande skola
Självständigare ställning Ansvar under nämnd ej förvaltning Ekonomi Tillgång till centrala avsättningar Mentalt Närhet i ansvar och beslut

10 KSS – Kommunal självstyrande skola innebär inte:
Förändring av upphandlingsavtalet Förändring av arbetstidsavtal, Las etc Förändring av ”Köp och Sälj” Förändring av centrala styrdokument

11 Enkät KSS Ett antal frågor om din inställning till att Åsa Gårdsskola, Det Lilla Loket och Skogshyddan blir kommunal självstyrande skola, KSS. Samma frågeställningar användes till personalen i Frillesås och Malevik innan beslut fattades om att de skulle få bli KSS. Senast den 23 april. Svaren ska utgöra en del av underlaget till politikerna när de ska besluta om Åsa Gårdsskolan ska få bli KSS eller ej. Beslut 1 Juni. I rapporten kommer man inte att kunna se vem som har svarat på frågorna. Vi kommer att redovisa hur många som svarat och lämna en sammanställning av svaren till politikerna. Vi kan eventuellt redovisa avskrifter av synpunkterna så tänk på formuleringarna om du inte vill att det skall framgå vem som har svarat.  enkät  


Ladda ner ppt "Vad är KSS? Enhetlig modell för ”kommunal friskola” saknas"

Liknande presentationer


Google-annonser