Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarens lagkunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarens lagkunskap"— Presentationens avskrift:

1 Medborgarens lagkunskap
Samhällslära Kurs 3 Medborgarens lagkunskap

2 Grunderna i lagkunskap
Rättshistoria Äldsta rättsordningen var Sedvanerätten Tidigast kända rättsordningarna är från Mesopotamien (Babylonien) Hammurabis lagsamling Judiska rätten Byggde på Guds tio budord

3 Finlands äldsta rätt var
Romerska rätten Lade grunden till rättsprinciper som omfattades allmänt i Europa Bl.a. hörande av båda parter i civilmål Naturrätten Betonade i människan inneboende rättsregler som kan förstås med hjälp av förnuftet Finlands äldsta rätt var sedvanerätt på medeltiden kom den svenska landskapslagen

4 Enhetliga rikslagar kom på 1300-talet i form av:
Magnus Erikssons landslag Magnus Erikssons stadslag På 1400-talet kom : Kristoffers landslag (1442) På 1700-talet kom : 1734 års allmänna lag som fortfarande utgör grunden i vår rättsordning

5 Rättsordningen med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av : Nationella rätten Gemenskapsrätten (EU-rätten) Inom nationella rätten skiljer man mellan: privaträtt offentlig rätt EU-rätten kan vara både ock

6 Reglerna för nationella rätten finns i :
Rättskällorna lagar stiftas av riksdagen förordningar ges av presidenten, statsrådet eller ett ministerium sedvanerätt rättspraxis och prejudikat lagens anda (betänkanden och motiveringar som ges med lagarna)

7 Rättsreglerna kan vara : tvingande dispositiva
de måste följas som sådana dispositiva de följs om annat inte överenskommits

8 Övernationell rätt Internationella avtal
Kräver ofta att lagstiftningen anpassas till de överenskommelser som gjorts Ex. europakonventionen om de mänskliga rättigheter och den internationella privaträtten Eu-rätten består av olika typer av bestämmelser Förordningar (övernationella gällande beslut) Direktiv (bindande gällande mål) Beslut (bindande för parter) Rekommendationer (vägledande)

9 Rättsväsendet Tre typer av domstolar: Typiskt:
Allmänna domstolar (civil-, brottmål o. ansökningsärenden) Förvaltningsdomstolar (besvär) Specialdomstolar (ex. riksrätt, arbetsdomstolen) Typiskt: Fast instansordning behandling inleds i lägsta instans (rättssäkerhet garanteras) Brottmål behandlas vid den tingsrätt inom vars område brottet skett

10 Allmänna domstolar Högsta domstolen Helsingfors
Hovrätter (6) Åbo, Vasa, H:fors, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi Tingsrätter (63) Leds av lagman

11 Tingsrättens lokaliteter finns på Korsholmsesplanaden 43
Korsholms tingsrätt Område Kustkommunerna från Larsmo i norr till Kristinestad i söder (Vasa har egen tingsrätt) Tingsrättens lokaliteter finns på Korsholmsesplanaden 43 Två sidokanslier Jakobstad Kristinestad Tingsrättens verksamhet leds av lagmannen Karin Träskman Tingsätten håller sessioner tisdagar och torsdagar

12 Tingsrättens sammansättning
Nämndemannasammansättning Domare + tre lekmannanämndemän Brottmål och enkla civilmål Tredomarsammansättning Ordförande + två domare Invecklade civilmål Endomarsammansättning Lagfaren domare ensam Enkla entydiga brottmål Sekreteraren vid tingsrätten kallas notarie. Nämndemannasystemet är under reformering

13 Om tingsrätten Verksamhetsområdet omfattar flera kommuner
Kan vara specialist på vissa typer av brott (ex. farmräder) Allmänna åklagaren väcker åtal Vid seriebrott väcks åtal vanligen vid den tingsrätt inom vars område de största skadorna skett Missnöje med dom skall meddelas inom sju dagar och dom skall överklagas inom 30 dagar. Förlikningasförfarande kan tillämpas i civilmål

14 Parter i rättstvist kan: föra egen talan ha ombud
offentligt rättsbiträde jurist el. advokat lagkunnigt ombud Motpartens rättegångskostnader ersätts vanligen av dömd eller förlorande part (under prövning) Dom som ges utan att part närvarit kallas tredskodom Vi har vittnesplikt och osann utsaga är belagd med stränga straff

15 Om förvaltningsdomstolarna
Behandlar besvär över beslut av offentlig myndighet (ex. kommuner) Besvär skall anföras inom 30 dagar Överdomare är chef för förvaltningsdomstol Besvär över förvaltningsdomstolens utslag kan anföras inom 30 dagar till Högsta förvaltningsdomstolen Chef är Högsta förvaltningsdomstolens president

16 Andra rättskyddsinstanser
Justitiekanslern Övervakar lagenligheten i våra myndigheters handlande Justitieombudsmannen Riksdagens rättsövervakare som handlägger medborgarnas besvär över ämbetsmäns handlande och medborgerliga rättigheter EG-domstolen (i Luxenburg) Övervakar att EG-överenskommelserna följs Övernationell rätt i frågor som hör till EG:s kompetens

17 EG-domstolens förstainstansrätt
Rättsinstans som behandlar enskilda medborgares talan mot ett medlemsland eller en institution Bahandlar både sakfrågor och rättsfrågor I rättsfrågor kan prövning också ske i den egentliga domstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg Dömer till gottgörelse vid nationellt rättshaveri

18 Europeiska justitieombudsmannen (i Strasbourg)
Handlägger klagomål/besvär mot EG-institutionerna

19 Viktiga begrepp inom juridiken
Rättsförmåga att ha rättigheter och skyldigheter Rättsförmåga uppstår: vid födelse (fysisk person) vid registrering (juridisk person) Rättsförmåga upphör : vid död vid avregistrering

20 Rättshandlingsförmåga
förmåga att ingå bindande rättshandlingar Omyndiga kan i regel inte ingå rättshandling omyndig har intressebevakare: vårdnadshavare av myndighet utsedd intressebevakare (övervakas av magistraten) intressebevakare utövar rättshandlingsförmåga för den omyndige kräver tillstånd i vissa fall magistraten övervakar intressebevakare

21 Rättsansvarighet finns som:
Civilrättsligt ansvar Ex. skadeståndsansvar (ingen åldersgräns) Straffrättsligt ansvar Gäller från 15 års ålder (före 15 års ålder gäller barnskyddsåtgärder) Rättshandling viljeyttring som ändrar rättigheter Rättshandling kan vara:

22 Ömsesidig rättshandling
två parter som sluter avtal köpebrev arbetsavtal Ensidig rättshandling ge gåva säga upp arbetsförhållande

23

24 Rättshandling får utföras av :
fysisk person med rättshandlingsförmåga myndig (18 år fylld) juridisk person Omyndig är person: under 18 år av domstol omyndigförklarad psykisk sjukdom missbrukare oförmåga att sköta sig själv domstol kan även döma till begränsad handlingsbehörighet

25 Vanligaste rättshandling
två parter som sluter avtal (ömsesidig rättshandling) ex. köpebrev arbetsavtal handling kan vara ensidig rättshandling ex. ge gåva säga upp arbetsförhållande Avtal kan vara formfria formbundna testamente fastighetsköp

26 Vid anbud inför avtal gäller:
Avtal är bindande rättshandling minst två parter kan vara muntligt (det som lovas måste hållas) Vid anbud inför avtal gäller: anbudsgivaren bestämmer giltighetstid svar inom skälig tid anbud och svar är bindande att tiga innebär avslag Givande av gåva givande av gåva är en ensidig rättshandling

27 vissa gåvor förutsätter gåvobrev (ex. fastigheter)
förutsättning: mottagaren accepterar vissa gåvor förutsätter gåvobrev (ex. fastigheter) gäller även om man vill begränsa giftorätt eller beakta arv återvinning gäller om gåva inkräktar på borgenär eller har sviklig avsikt gåvoskatt skall erläggas på gåva vars värde är över 4000 € gäller enskild givares gåva/or och värdet sammanslås i tre års perioder mottagaren deklarerar gåva inom tre mån.

28 Rättshandling kan vara ogiltig p.g.a.:
formfel tvång svikligt förfarande bristande rättshandlingsförmåga förfalskning hot oförstånd misstag oskäligt andra omständigheter ocker

29 Rättshandling kan jämkas p.g.a.
oskäliga villkor ändrad ekonomisk ställning ensidighet Rättshandling kan utföras för annan om fullmakt erhålls. Fullmakt kan vara : öppen individualiserad fullmakt kan återkallas

30 Skadestånd Ersättningsskyldighet hos vållaren enligt principen om full ersättning (dock icke skadestånd som ger skadelidande nytta) Grunder: uppsåtligt oaktsamhet underlåtenhet Skadestånd omfattar sakskada och personskada Personskada kan vara materiell (vårdkostnad) immateriell (sveda, värk, men) Arbetsgivare har principalansvar

31 Andras ansvar Föräldraansvar Djurägaransvar
Skadestånd om man brustit i uppsikt eller oaktsamhet Annars ligger skadeståndsskyldigheten hos barnet (omständigheterna avgör storleken) Utmätningsgiltigt år Djurägaransvar Skadeståndsansvar om man undelåtit att övervaka djuret

32 Medborgarens vanligaste rättshandlingar
FAMILJERÄTT : ÄKTENSKAPET Äktenskapet ett formbundet avtal som regleras av äktenskapslagen Krav för äktenskap: myndig dispens via justitieministeriet inte för nära släkt inte uppstigande eller nedstigande led kusiner ok parallelläktenskap förbjudna olika kön

33 Äktenskap ingås genom vigsel
kan vara : kyrklig borgerlig (tingsrätt el. magistrat) krav: bådas samtycke vigselvittnen bådas närvaro parterna är likställda i äktenskapet båda lika skyldighet att delta i familjens underhåll enligt förmåga Släktnamn meddelas vigselförrättaren alternativ eget

34 Egendom äktenskap varar tills det upplöses
gemensamt (hans/ hennes) båda (eget + gemensamt) äktenskap varar tills det upplöses ena partens död dom över äktenskapsskillnad ges makar bidrar till underhåll enligt förmåga Egendom Åtskild egendom var och en äger och förfogar över egen egendom obs! namnprincipen Gemensam egendom det man förvärvat tillsammans obs! namnprincipen förutsätter att bådas namn finns antecknat som ägare

35 Giftorätt Äktenskapsförord
slumrande rätt som blir aktiv i samband med upplösande av äktenskap giftorätt gäller inte: om äktenskapsförord gjorts för gåva eller arv som erhållits som enskild egendom för egendom som erhållits efter äktenskapets upplösande Äktenskapsförord Formbundet skriftligt avtal Kan ingås före eller under äktenskapet Godkänns av båda parter Registreras hos magistraten Kan ändras om båda samtycker

36 Skulder Enskilda skulder Gemensamma skulder
äktenskapsförordet kan omfatta : viss egendom all egendom giftorätten villkorligt äktenskapsförord kan vara ensidigt eller ömsesidigt Skulder Enskilda skulder ansvaret hos skuldtagaren solidaritet saknas underhållsskulder är undantag Gemensamma skulder gemensamt ansvar berör även konsumtionsskulder

37 Makar och avtal Avtalsfrihet råder mellan makar
Makar kan självständigt ingå avtal med utomstående Överlåtelse förutsätter andra makens medgivande om det är frågan om: Hem/fastighet i gemensamt bruk Bruksföremål som båda använder Lösöre som är avsett för den andres eller barnens bruk Om part avlider behövs dödsboets medgivande

38 Upplösning av äktenskap
Äktenskap upplöses genom: Ena partens död Äktenskapsskillnad Äktenskapsskillnad söks hos tingsrätten av bägge eller ena parten Domstol ger betänketid 6 mån Dom/beslut om slutgiltig äktenskapsskillnad på basen av yrkande yrkandet måste inlämnas inom ett år från betänketidens början

39 Avvittring Ingen betänketid om:
man bott åtskilt minst 2år äktenskapet ingåtts trots laga hinder Domstol dömer även om vårdnad och umgängesrätt Namnet kan bibehållas/ändras efter äktenskapsskillnad Återtagande av tidigare namn sker genom anmälan till magistraten Avvittring beräkning och utjämning av egendom: sker då äktenskap upplöses

40 Undantag : gemensam egendom - (minus) gemensamma skulder delas med två
enskild nettoegendom beräknas utjämning sker om nettovärdet blir olika för makarna givaren bestämmer vad som ges i utjämning arvingar ersätter maka/make Undantag : äktenskapsförord stadgar annat oskäligt resultat obehörig fördel

41 Om avvittring Vid dödsfall behöver inte utjämning ske till dödsbos fördel, men nog till efterlevande make Avvittringsinstrument kan göras av skiftesman Avtalsavvittring görs då man är överens om bodelningen Vid oenighet kan tingsrätten förorda skiftesman Saknas giftorätt (via äktenskapsförord) görs inte avvittring, utan då tillämpas skiljande av egendom

42 Samboende oreglerat av lag skatte- och hyreslagen undantag
rättsligt otryggt avtalsrättsliga principer följs vid separation och dödsfall i övrigt är parterna separata dvs.: egen egendom ingen giftorätt ingen arvsrätt egna skulder inget underhåll ingen solidaritet

43 vad bör man reglera? sambobarn vem äger vad vems är skulderna
finansiären bör äga avtal som reglerar eventuell bodelning skriv testamente sambobarn modern vårdnadshavare modern svarar för underhåll Ingen skyldighet för parterna att bidra till familjens underhåll barn ärver far då faderskap klart namn efter mor (kan avtalas)

44 Partnerskap par av samma kön kan registrera partnerskap i äktenskapsliknande förhållande (juridisk reglering) hinderslöshet förutsätts registrering i magistrat eller tingsrätt kyrkan kan ge välsignelse giftorätt och arvsrätt uppkommer namnlagen tillämpas inte ingen adoptionsrätt upplöses genom skillnadsdom eller dödsfall

45 BARN Namn Alla måste ha minst ett förnamn och ett efternamn
Högst tre som meddelas befolkningsbokföraren Namnena bör vara språkriktiga Kan ändras en gång genom skriftlig anmälan till magistraten Efternamn Samma som föräldrarnas om de har gemensamt efternamn Annars enligt anmälan eller moder Kan ändras genom ansökan till magistraten (en gång) Bör vara förenligt med namnskicket

46 Faderskap Barn har rätt till:
föräldrar underhåll arv Faderskap äkta man är far till barn som hustrun föder (om inte krävs domstolsbeslut) utom äktenskap födda barns faderskap fastställs genom: erkännande domstolsbeslut Felaktigt faderskapsbeslut kan hävas av domstol

47 Adoption Fosterbarn Villkor : Fastställs av tingsrätten Kan vara via:
25 års ålder Ensamstående eller äkta par God uppväxtmiljö Fastställs av tingsrätten Kan inte hävas Barnet blir i samma ställning som ett eget biologiskt barn Fosterbarn Kan vara via: barnskyddsmyndigheter privat Inga juridiska band uppkommer

48 Med vård, fostran och utbildning avses:
Föräldrar vårdar, fostrar och utbildar underhåller (18) agerar förmyndare samma gäller adoptivbarn Med underhåll avses: Tillfredsställa materiella och andliga behov efter förmåga och förutsättningar Barn som inte bor med förälder kan ha rätt till underhållsbidrag som skall godkännas av socialen Med vård, fostran och utbildning avses:

49 Tillsyn och omsorg Förståelse, trygghet och ömhet Självständighet, ansvarsfullhet Trygg, stimulerande uppväxtmiljö Utbildning som motsvarar anlag och önskemål Inte aga eller kränka Mor/far besluter om vård, fostran,boningsort och personliga angelägenheter, pass, tillgångar och religion, men ta hänsyn till barnets önskemål och åsikter. Minderårig kan vägra vårdnadshavarna tillgång till hälsouppgifter

50 Om vårdnadshavarna separerat eller samboförhållande upphört görs avtal om vårdnad och umgängesrätt. Fastställs av socialnämnden eller avgörs av domstol om vårdnadshavarna inte kan komma överens. Avtalet skall trygga barnets tillgång till båda föräldrarna och säkra kontakten med den part som barnet inte bor hos.

51 Brott och straff Huvuddelen av de brott som ger fängelse finns samlade i strafflagen. Brott som ger bötesstraff finns även i andra lagar Brott = handling som enligt lag belagts med straff Rekvisit (kännetecken) för brott (två måste finnas): person (företag) som felat gärningsman anstiftare medgärningsman medhjälpare främjande icke anmält brott

52 gärning räknas inte som brott då den sker i :
brottslig gärning (rättsstridig dvs. gärning är fel då den fyller kännetecknet för ett brott) gärning räknas inte som brott då den sker i : nödvärn för att skydda : liv integritet frihet hemfrid egendom Nödläge (-tillstånd) för att avvärja större fara om brottet är preskriberat vid gripande av förbrytare Obs! execesskriterier

53 tillräknelighet tillräknande
psykiskt mogen som kan svara för sina handlingar minst 15 år och mentalt frisk mentalt sjuka, otillräkneliga (icke vid sinnens fulla bruk) och sinnesförvirrade döms inte (vård) de som saknat förståndets fulla bruk döms enligt lindrigare skala ( gäller inte alkohol och motsv.) tillräknande brott kan vara uppsåtligt vållande (borde ha vetat, straff om lagen kräver) olyckshändelse (ingen skuld - inget straff)

54 Straffprocessen Utreds av polisen som får kännedom om brott genom:
brottsanmälan fynd meddelanden etc. (undantag är målsägandebrott) Förundersökning klarlägger: brott omständigheter parter etc. Misstänkt är oskyldig och får använda lagfaret biträde

55 Kallade till brottsutredning har närvaroplikt Tvångsmedel:
gripa (ett dygn) anhålla högst tre dagar, därefter kan domstol häkta reseförbud konfiskera egendom husrannsakan kroppsbesiktning Man kan även : bevaka göra skenköp avlyssna Samarbete inom Europol

56 Åtalsprövning görs av allmän åklagare på basen av förundersökningen
alternativ: åtal inget åtal (brottet ringa eller bevis saknas) åtal om det yrkas av målsägande i målsägandebrott Åtal väcks om handling är : straffbelagd sannolikt skyldiga kan utpekas förlikning möjlig i vissa fall Domstol fastställer skuld och dom person måste kunna bindas till brott

57 Domstolsförfarandet Kallelse till rättegång finns i stämningen. Eventuell närvaroskyldighet framkommer. Parter i brottmål Målsägare Svarande Åklagare Eventuella vittnen Förlopp: Åklagare framför yrkande och ev. ersättningskrav Svarande medger eller nekar Detaljerad genomgång med bevis och vittnen. Svarande hörs Plädering Dom

58 I straffregistret införs:
Villkorliga straff Ovillkorliga straff Böter + villkorliga straff Samhällstjänst Ungdomsstraff Böter + ungdomsstraff Avsättning från tjänst Samfundsbot Uppgifterna sparas olika länge beroende på straffets stränghetsgrad, (5år – livstid) Vissa tjänster förutsätter uppvisande av straffregister

59 Utgångspunkt är att normer inte får brytas
Straff Utgångspunkt är att normer inte får brytas Mål: förebygga avskräcka förhindra återfall Strafformer: Böter Ordningsbot Dagsböter dagsböternas antal beror på brottet dagsböternas storlek beror på ink. böter dagar förvandlingsstraff 2d. = 1d. Fängelse (4-90 dagar) Samfundsbot (850 € €)

60 frihetsstraff (14d. - 12år, komb. 15år, livstid)
villkorligt om fängelse är max 2 år (prövotid 1-3 år) ovillkorligt (villkorlig frihet, prövotid) samhällstjänst (kan ges som alt. till ovillkorligt) villkor max 8 mån samtycke lämplighet h samhällstjänst på fritiden (7-10 h i veckan) ungdomsstraff undvika fängelse för >18år Arbetsplikt (10-60 h + övervakning 4-12 mån. + handledning + rehabiliteringsplan)

61 skyddsåtgärder som kan vidtas
internering av farliga återfallsförbrytare vård för inte fullt tillräkneliga körförbud (max. 5 år) näringsförbud (max. 7 år) besöksförbud (max 1 år) övriga straff förlust av vunnen ekon. nytta förlust av produkten förlust av vunnen egendom förlust av redskap ersättningar (skador etc.) avsättning

62 Arbetsrätt Skillnad mellan: Arbetsförhållanden regleras bl.a. av :
Företagare Riskfyllt, otryggt ”bestämmanderätt”, inkomsterom det går bra Många skyldigheter Arbetstagare (anställd) Tryggt Många rättigheter Arbetsförhållanden regleras bl.a. av : Arbetsavtalslagen Semesterlagen Arbetstidslagen etc...

63 Lagen om arbetsavtal Tjänstemannalagen Arbetsavtal
gäller för arbetsförhållanden Tjänstemannalagen gäller tjänsteförhållanden (Off.) Lagarna utgår från att skydda den svagare parten (anställda) Kollektivavtal kompletterar lagarna Arbetsavtal kan ingås muntligt eller skriftligt arbetsgivaren har info.skyldighet kan ingås från 15 års ålder kan hävas av förmyndare om det anses nödvändigt

64 Arbetsförhållandets längd
Tillsvidare om annat inte avtalats Tidsbundet max. 5 år säsong vikariat praktik Möjligheterna att tidsbegränsa är inte så stora tidsbundna gäller tillsvidare om de inte fyller kravet flera tidsbundna i följd = tillsvidare Prövotid Vanligen max 4 mån Arbetsförhållandet kan hävas genast

65 Ung arbetstagare är person under 18 år
Begränsad arbetsrättighet enligt följande: Under 14 år arbete endast med specialtillstånd. Ex. artist 14 år lätt arbete mellan 8-20 Ingen övertid Högst halva skollovet Ledig minst 14 h i dygnet Vårdnadshavarens tillstånd 15-17 år arbete mellan 6-22 Kan själv ingå arbetsavtal Ledig minst 12 h i dygnet

66 Arbetstid Permittering Lagstadgad: 8h/dygn, 40h /veckan
Enligt avtal: 7,5 h / 37,5h/veckan Övertid: max. 138 h /4mån och totalt 250 h/år Övertidsarbete sker mot högre lön Nödarbete tillåtet i vissa situationer utan högre ersättning Permittering Inställning av arbete om arbete inte kan erbjudas

67 Arbetstagaren Skyldigheter
arbeta omsorgsfullt följa föreskrifter följa skyddsbestämmelser, meddela fel och brister inte yppa affärs-, yrkeshemligheter inte ta mutor inte konkurrera med arbetsgivaren ej störa andra Om man bryter grovt kan arbetsförhållandet sägas upp genast

68 Arbetsgivaren Skyldigheter betala lön enligt avtal handleda
behandla opartiskt främja jämställdhet mellan kön inte diskriminera ordna arbetarskyddet hindra trakassering Ordna hälsovård bevilja stadgade ledigheter sjuk föräldraledighet studie etc.

69 Uppsägning (Hävande) Tidsbundet Tillsvidare avtal sägs upp:
Löper enligt datum (har inte rätt att sägas upp) Tillsvidare avtal sägs upp: Arb. tagare 14 dygn - om jobbat under 5 år 2 mån – om jobbat över 5 år Arb.givare 1-6 mån beroende på arbetsförhållandets längd inte pga sjukdom, strejk, åsikt, graviditet nog pga. uppförande, ekonomiska eller prod. tekniska orsaker

70 Omedelbar hävning Vid vägande skäl: Hävning utan grund: Arbetsgivaren:
försummat uppgifterna stöld från arbetsgivaren uppträtt olämpligt (super, våld) ogiltig frånvaro Arbetstagaren ingen lön våld anseende äventyras moral äventyras Hävning utan grund: skadestånd (3-24 mån)

71 Boende Olika boendeformer:
Aktiebostad Egnahemshus Bostadsrätt Delägarbostad Bostadsandelslag Hyresbostad Flyttning innebär att flyttningsanmälan skall göras inom en vecka

72 Bostadsköp Vanligen finansieras bostadsköp med banklån
Då pantsätts bostadens aktier som säkerhet Fastighetsförmedlare Förmedlar fastigheter mot provision och sköter om att rätta handlingar införskaffas. Skyldighet att vara objektiv och inte dölja något Skyldigheter Säljare Ge uppgifter om objektet Informera om eventuella fel

73 Bostadsaktie ger besittningsrätt till en lägenhet
Köpare Granska objektet Förete medgivande om skäl föreligger Eventuella tvister som uppkommer senare kan handläggas av konsumentrådgivaren Bostadsaktie ger besittningsrätt till en lägenhet Bolaget svarar för fastigheten mot skötselvederlag och eventuellt finansieringsvederlag Överlåtelse av handpenning binder säljare och köpare Skatt betalas efter köpet (1,6%) Ny ägare införs i aktieboken

74 Fastigheter Outbrutet område
Med fastighet avses en enhet med jordäganderätt Kan inkludera hus och byggnader Finns noterat i fastighetsregistret Kan finnas var som helst Markområdet för fastigheter på planlagt område kallas tomter Outbrutet område Med gränser angivet område på fastighet kan brytas ut till självständig fastighet

75 Kvotdel Andel av fastighet som erhållits t.ex. genom arv eller samköp
Kvotdel avser andel och inte visst markområde Fastighet kan klyvas i kvotdelar som bildar självständiga lägenheter Formbundna avtal görs för handpenning och köpehandlingar vid fastighetsköp. Överlåtelseskatt 4% Lagfart erhålls av tingsrätten

76 Fel vid bostadsköp Köparen skall reklamera fel till säljaren
Köparen kan få kompensation för fel som upptäcks om säljaren dolt eller inte meddelat om felen med avsikt. Ansvaret för kvatlitetsfel vid fastighetsförsäljning är 5 år och vid bostadsförsäljning 2 år

77 Hyreslagstiftning Lagen från 1.5 1995
omfattar hyra av lägenhet Lagen förutsätter inte avtal, men skriftligt avtal rekommenderas. Hyresförhållandet kan vara: tidsbundet (skriftligt) tillsvidare (kan även vara muntligt) Hyresgästens och -värdens ställning regleras

78 Hyresvärdens skyldighet:
överlåta lägenhet (vid viss tidpunkt) hålla i skick Gästen: betala hyra vårda lägenheten Skador måste ersättas Ingen överföring av hyresrätten Ingen andrahandshyrnming Hyran Anges i hyresavtalet Betalas andra dagen i mån Om hyreshöjning kan avtalas Max 15 % Domstol kan jämka oskälig hyra

79 Hyresgästen kan inte hotas med uppsägning i avsikt att höja hyran
förskott kan krävas (max. 3 mån, orsak måste anges) Säkerhet (garanti) kan krävas max 3 mån. justeringsavtal bör finnas om man vill ändra hyran senare Uppsägning av avtal sker skriftligen (orsak anges) värden tre el . sex månader Kan bestridas av gästen i tingsrätten hyresgästen en månad (fulla) Hyresgästen kan inte hotas med uppsägning i avsikt att höja hyran skadestånd gottgörelse

80 Hävning = omedelbar uppsägning (om lagliga skäl finns)
Värd: gästen inte betalat hyra överlåter hyresrätten störande, vanvårdnad etc. Hyrestagare: dåligt skick, bristfällig Farligt, hälsovådligt Varning annan användning misskötsel Oljud, livsföring Hävning sker skriftligt

81 Flyttningsdag = dagen efter att avtalet upphört
Domstol kan framskjuta flyttning max. ett år vid vägande skäl, dock ej om lagen följts. om gäst ej flyttar kan vräkning ske (via tingsrätt) Underhyresgäst: kan tas om annat inte sagts max. hälften av bostaden uppsägningstid 3 mån gästens uppsägningstid 14 dagar

82 Konsumentköp och lagstiftning
Handel med konsumtionsvaror Parter: Konsument (privat) Näringsidkare produkt (konsumtionsvara), tjänst Lagen skyddar den svagare parten Reklamvillkor Inte: mot god sed felaktig vilseledande hänvisa till godtrogenhet lotteri med köpvillkor

83 ett juridiskt giltigt avtal
Köp ett juridiskt giltigt avtal Kan inte hävas ensidigt Köparen skyldig betala Säljaren skyldig leverera Exempel på hur reglerna gäller: försenad leverans vara bör levereras inom : överenskommen tid rimlig tid respittid kan ges - om försening medför väsentlig olägenhet kan köpet hävas och säljaren blir ersättningsskyldig ifall det lett till:

84 Åtgärder som vidtas om produkt är felaktig
skador, utgifter eller motsvarande betalning bör uppskjutas vid sen leverans varan är inte felaktig om köparen förorsakat fel genom: slarv felaktig användning eller olycka Åtgärder som vidtas om produkt är felaktig anmälan görs till säljaren som kan: reparera byta till ny

85 om tvist uppstår kan köparen:
ge rabatt köpet återgår (vissa villkor) om tvist uppstår kan köparen: skjuta upp betalningen för felaktig vara vända sig till konsumentrådgivare obs! det är köparens plikt att granska varan vid köpet Obs! bytesrätt har inte stöd i lagen, men kan frivilligt ges av säljaren

86 Regler för konsumtionsvaror Försålda produkten måste vara:
lämplig för ändamålet hållbar motsvara myndigheternas krav motsvara uppgivna egenskaper varan är felaktig om: motsvarar inte angivna egenskaper säljaren underlåter att ge anvisningar som behövs för varans handhavande

87 Hem och postförsäljning
Vid köp gäller: ”ångervecka”(7 dagar) skriftlig anmälan om återgång av köp varan bör vara i ”nyskick” säljaren bör hämta varan inom två månader pengarna bör återbetalas genast vid postförsäljning bör säljaren betala returfrakten

88 Konsumentkrediter Kan ges av näringsidkare eller finansieringsföretag
former kontokredit kostnaden beroende av kontoskulden avbetalning engångskredit enligt avtal vid kreditköp bör framkomma kontantpris kreditpris med angivelse av effektiv ränta ränta, omkostnader,avgifter

89 Viktiga synpunkter kreditkortsinnehavaren står för krediterna
ansvar består tills bolaget erhållit uppgift om att kort försvunnit försäljaren behåller vanligen äganderätten vid avbetalningsköp vid avbetalning kan köp återgå om posten är minst en månad försenad posten minst 10% av kreditpriset (5% i vissa fall) vid återgång görs avräkning återtagande kan inte ske automatiskt om försening beror på sjukdom, arbetslöshet eller motsv.

90 Enskilt köp och köplagen
Reglerar köp mellan privatpersoner Gäller även köp mellan företag Utgångspunkt: Då anbud accepterats har avtal ingåtts Köparen betalar Säljaren överlåter produkten Produkten måste motsvara det man kommit överens om Produkten måste ha förhandsgranskats om man senare skall kunna åberopa fel

91 Skuld och säkerhet (Krediter)
Definitioner: Borgenär = kreditgivare person som har rätt att få pengar Gäldenär = låntagare Person(er) som är skyldig (har lånat) skuldebrev avtal mellan borgenär och gäldenär där skulden och dess villkor framgår Kreditformer: Engångskredit betalas på utsatt tid

92 Skuldebrev Limitkredit Annan uppdelning: Konsumentkrediter
förnybar kredit till viss summa Annan uppdelning: Konsumentkrediter Krediter för privat konsumtion ex. bil- och bostadslån Företags- och näringskrediter Närings- och placeringskrediter är inte konsumtionskrediter Kreditgivning och villkor regleras i : Skuldebrev Kan vara : enkelt skuldebrev utställt på namngiven person

93 löpande skuldebrev orderskuldebrev innehavarskuldebrev Skuldebrev kan överlåtas på annan part men har olika rättslig ställning enkelt skuldebrev lagen skyddar gäldenären lagen skyddar borgenären Ansvar för skuld flera gäldenärer - solidariskt ansvar borgenär kan kräva skulden av en av gäldenärerna

94 Ränta (priset) för skuld
möjligt att begränsa ansvaret i skuldebrevet Ränta (priset) för skuld ingen ränta om inget sägs Räntetyper: Fast ränta Rörlig ränta förseningsränta skall alltid erläggas Storlek = ECB:s styrränta + 7% Säkerhet för lån Säkerhetsformer: Borgen ges av utomstående som påtar sig betalningsansvar om nödvändigt (personsäkerhet)

95 Borgen kan vara : Specificerad Generell
proprieborgen borgesman betalar automatiskt Laga (enkel) borgen borgesman betalar efter att betalningsoförmåga konstateras med indrivningsprocess Solidarisk borgen gemensamt ansvar med flera borgesmän (regressrätt finns) Borgen kan vara : Specificerad Gäller en angiven förpliktelse Generell Gäller alla existerande och kommande förpliktelser under viss tid. Kan avbrytas mot nya förpliktelser. Fyllnadsborgen kan krävas om den premiära säkerheten inte täcker gälden

96 Vid skuldsanering svarar borgesman för skulden
pant eller inteckning (realsäkerhet) pant låntagare ger säkerhet i form av värdepapper eller föremål. Kreditgivaren kan sälja dessa för att få sina pengar inteckning lån kan erhållas mot fastighetshandlingar rätten fastställer inteckning (10år) som registreras fastigheten kan säljas men inteckning följer med gravationsbeviset visar inteckningar inteckningsordningen anger förmånsrätten

97 Handläggning av betalningssvårigheter
Skuldrådgivning: Finns i kommunerna Låneproblem Borgensproblem Pantproblem Obetalda räkningar noteras som betalningsstörningar Ofta: telefon, konsumentkrediter studielån Noteras efter 60 dagar i betalningsstörningsregister och ger begränsad möjlighet till nya krediter

98 Skuldsanering På ansökan om man har:
Långvarig Bestående allvarligt nedsatt betalningsförmåga Förutsätter att man sökt lösning med borgenären först Beviljas av tingsrätten och innehåller betalningsprogram (5-10 år) (hela geldenärens betalningsförmåga går till skulderna) kapitalavkortning räntefrihet förlängd betalningstid efterskänkning

99 Konkurs Indrivning av skulder
Skuldsanering kan även beviljas företag (företagssanering) Konkurs Företag eller privatperson med betalningssvårigheter kan på ansökan gå i konkurs. Rättsförfarande som innebär att en boförvaltare tillsätts med uppgift att realisera alla tillgångar och betala skulderna Fordringarna skall bevakas Betalningsordning fastställs Indrivning av skulder Vid betalningsförsummelse kan skuld indrivas

100 Indrivningskostnad betalas av gäldenär
Förutsättning : Försummelse har skett Görs av : Borgenär Indrivningsbyrå Indrivningskostnad betalas av gäldenär Obetald skuld kan utsökas av häradsfogden Förutsättning: Tingsrättsdom Undantag: Skatter Underhåll Försäkringar

101 Utmätningsmål: Preskiberingstid: lön pension värdepapper egendom
normalt 15 år

102 Arv och testamente Vid dödsfall övergår
kvarlåtenskap (tillgångar & skulder) till efterlevande som utgör dödsbo Medlemmar: Arvingar Maka / make Universalarvinge Grund för egendomsövergång arv lagstadgad arvsordning testamente (bör inte kränka laglottsbestämmelserna) giftorätt

103 Arvsordningen (lagstadgad)
A. bröstarvingar barn och deras ställföreträdande arvingar laglott garanteras A.a. maken om barn saknas arvsrätt för levnadstiden har rätt att bo kvar i hemmet (bostad) ingen laglott B. föräldrar erhåller ½ var av arvet bröder och syskon är ställföreträdare C. far och morföräldrar fastrar och mostrar är ställföreträdare I övrigt ärver staten

104 Makes arvsrätt Barnlösa gifta par ärver varandra för livstiden om inte testamente säger annat Då efterlevande make dör delas kvarlåtenskapen i två delar vilka går till makarnas sekundärarvingar Efterlevande make/maka har rätt att bo kvar i parets bostad och behåller lösöret oberoende av om den avlidne ägt bostaden

105 Förskott på arv Laglott
Gåva som getts av arvlåtare till bröstarvinge betraktas som förskott på arv om annat inte bestämts av arvlåtaren Laglott Bröstarvinge har alltid rätt till laglott Laglott = ½ av beräknad normal arvslott Testamente kan klandras om laglott borttestamenterats

106 Testamente kan häva arvsordning
görs skriftligt, undertecknas och bevittnas av två ojäviga personer kan ändras utan begräsning laglotten kan inte hävas med testamente testamente skall delges alla arvingar universalmottagare är delaktig i dödsboet arvingar kan klandra testamentet om de tror att det tillkommit på orätt grund (inom 6 mån.) godkänt testamente kan inte klandras

107 Bouppteckning: Avvittring
instrument (lista) över tillgångar och skulder som finns i boet efter avliden person görs inom tre mån uppgörs av två godemän skall göras inom tre månader till grund för arvsskatten Avvittring Beräkning av kvarlåtenskapens värde och andelar Måste göras före arvsskifte kan förrättas

108 Arvskifte inte tidsbundet (dödsbo samförvaltas av arvingarna)
ofta får den efterlevande bo i orubbat bo sämjoskifte om alla är överens skiftesman (jurist) gör arvskifte (förrättningsskifte) om man inte kommer överens och en av arvingarna kräver det skatt betalas av arvingarna på nettoegendomen även för oskiftat bo

109

110

111

112

113

114

115 Västgötalagen är den äldsta av de svenska landskapslagarna.
I Finland följdes Hälsingelagen

116 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

117 Tingsrättens session pågår
I bakgrunden tingsrättens ledamöter och i förgrunden målsägande med försvarsadvokat

118

119 Vasa hovrätts nuvarande byggnad
Gustav den III:s hovrättsbyggnad i Gamla Vasa från 1785, fungerar som kyrka idag                                                                                                                                                                                                      Vasa hovrätts nuvarande byggnad

120

121 Sittordningen i tingsrätten
Målsägande Sittordningen i tingsrätten

122

123 Högsta förvaltningsdomstolens byggnad i Helsingfors

124 Justitieombudsmannen omgiven av två biträdande ombudsmän

125 EU-domstolens logo

126 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg

127 Före födelsen har barnet redan arvsrätt
                                                                                                       Före födelsen har barnet redan arvsrätt Då livet upphör, upphör även människans rättsförmåga

128 Avtal är en rättshandling som gäller både i skriftlig och muntlig form

129 intressebevakare

130 Civilrättsligt ansvar omfattar bl.a. skadeståndsansvar
Straffrättsligt ansvar börjar då man fyllt 15 år


Ladda ner ppt "Medborgarens lagkunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser