Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Samhällslära Kurs 3 Medborgarens lagkunskap. 2 Rättshistoria •Äldsta rättsordningen var –Sedvanerätten •Tidigast kända rättsordningarna är från Mesopotamien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Samhällslära Kurs 3 Medborgarens lagkunskap. 2 Rättshistoria •Äldsta rättsordningen var –Sedvanerätten •Tidigast kända rättsordningarna är från Mesopotamien."— Presentationens avskrift:

1 1 Samhällslära Kurs 3 Medborgarens lagkunskap

2 2 Rättshistoria •Äldsta rättsordningen var –Sedvanerätten •Tidigast kända rättsordningarna är från Mesopotamien (Babylonien) –Hammurabis lagsamlingHammurabis lagsamling •Judiska rätten –Byggde på Guds tio budord Grunderna i lagkunskap

3 3 •Romerska rättenRomerska rätten –Lade grunden till rättsprinciper som omfattades allmänt i Europa •Bl.a. hörande av båda parter i civilmål •Naturrätten –Betonade i människan inneboende rättsregler som kan förstås med hjälp av förnuftet Finlands äldsta rätt var –sedvanerätt –på medeltiden kom den svenska landskapslagenlandskapslagen

4 4 •Enhetliga rikslagar kom på 1300-talet i form av : –Magnus Erikssons landslag –Magnus Erikssons stadslag •På 1400-talet kom : –Kristoffers landslag (1442) •På 1700-talet kom : –1734 års allmänna lag som fortfarande utgör grunden i vår rättsordning1734 års allmänna lag

5 5 Rättsordningen –med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av : –Nationella rättenNationella rätten –Gemenskapsrätten (EU- rätten) Inom nationella rätten skiljer man mellan: • privaträtt •offentlig rätt EU-rätten kan vara både ock

6 6 Reglerna för nationella rätten finns i : •Rättskällorna –lagar •stiftas av riksdagen –förordningar •ges av presidenten, statsrådet eller ett ministerium –sedvanerätt –rättspraxis och prejudikat –lagens anda (betänkanden och motiveringar som ges med lagarna)lagens anda

7 7 Rättsreglerna kan vara : •tvingande –de måste följas som sådana •dispositiva –de följs om annat inte överenskommits

8 8 Övernationell rätt •Internationella avtal –Kräver ofta att lagstiftningen anpassas till de överenskommelser som gjorts Ex. europakonventionen om de mänskliga rättigheter och den internationella privaträtteneuropakonventionen •Eu-rätten består av olika typer av bestämmelser –Förordningar (övernationella gällande beslut) –Direktiv (bindande gällande mål) –Beslut (bindande för parter) –Rekommendationer (vägledande)

9 9 Rättsväsendet •Tre typer av domstolar: –Allmänna domstolar (civil-, brottmål o. ansökningsärenden) –Förvaltningsdomstolar (besvär) –Specialdomstolar (ex. riksrätt, arbetsdomstolen) •Typiskt: –Fast instansordning •behandling inleds i lägsta instans (rättssäkerhet garanteras) –Brottmål behandlas vid den tingsrätt inom vars område brottet skett

10 10 Allmänna domstolar Tingsrätter (63) Leds av lagman HovrätterHovrätter (6) Åbo, Vasa, H:fors, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi Högsta domstolen Helsingfors

11 11 Korsholms tingsrätt •Område –Kustkommunerna från Larsmo i norr till Kristinestad i söder (Vasa har egen tingsrätt) •Tingsrättens lokaliteter finns på Korsholmsesplanaden 43 Två sidokanslier –Jakobstad –Kristinestad •Tingsrättens verksamhet leds av lagmannen Karin Träskman –Tingsätten håller sessioner tisdagar och torsdagar

12 12 Tingsrättens sammansättning •Nämndemannasammansättning –Domare + tre lekmannanämndemän –Brottmål och enkla civilmål •Tredomarsammansättning –Ordförande + två domare –Invecklade civilmål •Endomarsammansättning –Lagfaren domare ensam –Enkla entydiga brottmål Sekreteraren vid tingsrätten kallas notarie. Nämndemannasystemet är under reformering

13 13 Om tingsrättentingsrätten •Verksamhetsområdet omfattar flera kommuner •Kan vara specialist på vissa typer av brott (ex. farmräder) •Allmänna åklagaren väcker åtalåklagaren •Vid seriebrott väcks åtal vanligen vid den tingsrätt inom vars område de största skadorna skett •Missnöje med dom skall meddelas inom sju dagar och dom skall överklagas inom 30 dagar. •Förlikningasförfarande kan tillämpas i civilmål

14 14 •Parter i rättstvist kan: –föra egen talan –ha ombud •offentligt rättsbiträde •jurist el. advokat •lagkunnigt ombud •Motpartens rättegångskostnader ersätts vanligen av dömd eller förlorande part (under prövning) •Dom som ges utan att part närvarit kallas tredskodom •Vi har vittnesplikt och osann utsaga är belagd med stränga straffvittnesplikt

15 15 Om förvaltningsdomstolarna •Behandlar besvär över beslut av offentlig myndighet (ex. kommuner) •Besvär skall anföras inom 30 dagar •Överdomare är chef för förvaltningsdomstol •Besvär över förvaltningsdomstolens utslag kan anföras inom 30 dagar till Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen •Chef är Högsta förvaltningsdomstolens president

16 16 Andra rättskyddsinstanser •Justitiekanslern –Övervakar lagenligheten i våra myndigheters handlande •JustitieombudsmannenJustitieombudsmannen –Riksdagens rättsövervakare som handlägger medborgarnas besvär över ämbetsmäns handlande och medborgerliga rättigheter •EG-domstolen (i Luxenburg) –Övervakar att EG- överenskommelserna följs –Övernationell rätt i frågor som hör till EG:s kompetens

17 17 •EG-domstolens förstainstansrättEG-domstolens –Rättsinstans som behandlar enskilda medborgares talan mot ett medlemsland eller en institution –Bahandlar både sakfrågor och rättsfrågor –I rättsfrågor kan prövning också ske i den egentliga domstolen •Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i StrasbourgEuropadomstolen –Dömer till gottgörelse vid nationellt rättshaveri

18 18 •Europeiska justitieombudsmannen (i Strasbourg) –Handlägger klagomål/besvär mot EG-institutionerna

19 19 Viktiga begrepp inom juridiken Rättsförmåga – att ha rättigheter och skyldigheter •Rättsförmåga uppstår: –vid födelse (fysisk person)födelse –vid registrering (juridisk person) •Rättsförmåga upphör : –vid döddöd –vid avregistrering

20 20 • Rättshandlingsförmåga –förmåga att ingå bindande rättshandlingar rättshandlingar Omyndiga kan i regel inte ingå rättshandling –omyndig har intressebevakare: •vårdnadshavare •av myndighet utsedd intressebevakare (övervakas av magistraten) –intressebevakare utövar rättshandlingsförmåga för den omyndige •kräver tillstånd i vissa fall •magistraten övervakar intressebevakaremagistraten

21 21 •Rättsansvarighet Rättsansvarighet finns som: –Civilrättsligt ansvar •Ex. skadeståndsansvar (ingen åldersgräns) –Straffrättsligt ansvarStraffrättsligt •Gäller från 15 års ålder (före 15 års ålder gäller barnskyddsåtgärder) •Rättshandling –viljeyttring som ändrar rättigheter Rättshandling kan vara:

22 22 –Ömsesidig rättshandling •två parter som sluter avtal –köpebrev –arbetsavtal –Ensidig rättshandling •ge gåva •säga upp arbetsförhållande

23 23

24 24 •Rättshandling får utföras av : –fysisk person med rättshandlingsförmåga •myndig (18 år fylld) –juridisk person •Omyndig är person: –under 18 år –av domstol omyndigförklarad •psykisk sjukdom •missbrukare •oförmåga att sköta sig själv –domstol kan även döma till begränsad handlingsbehörighet

25 25 Vanligaste rättshandling –två parter som sluter avtal (ömsesidig rättshandling) ex. •köpebrev •arbetsavtal –handling kan vara ensidig rättshandling ex. •ge gåva •säga upp arbetsförhållande Avtal kan vara –formfria –formbundna •testamente •fastighetsköp

26 26 •Avtal är –bindande rättshandling –minst två parter –kan vara muntligt (det som lovas måste hållas) •Vid anbud inför avtal gäller: –anbudsgivaren bestämmer giltighetstid –svar inom skälig tid –anbud och svar är bindande –att tiga innebär avslag •Givande av gåva –givande av gåva är en ensidig rättshandling

27 27 –förutsättning: •mottagaren accepterar –vissa gåvor förutsätter gåvobrev (ex. fastigheter) •gäller även om man vill begränsa giftorätt eller beakta arv –återvinning gäller om gåva inkräktar på borgenär eller har sviklig avsikt –gåvoskatt skall erläggas på gåva vars värde är över 4000 € •gäller enskild givares gåva/or och värdet sammanslås i tre års perioder •mottagaren deklarerar gåva inom tre mån.

28 28 •Rättshandling kan vara ogiltig p.g.a.: –formfel –tvång –svikligt förfarande –bristande rättshandlingsförmåga –förfalskning –hot –oförstånd –misstag –oskäligt –andra omständigheter •ocker

29 29 •Rättshandling kan jämkas p.g.a. –oskäliga villkor –ändrad ekonomisk ställning –ensidighet •Rättshandling kan utföras för annan om fullmakt erhålls. Fullmakt kan vara : –öppen –individualiserad –fullmakt kan återkallas

30 30 Skadestånd –Ersättningsskyldighet hos vållaren enligt principen om full ersättning (dock icke skadestånd som ger skadelidande nytta) Grunder: •uppsåtligt •oaktsamhet •underlåtenhet –Skadestånd omfattar sakskada och personskada –Personskada kan vara •materiell (vårdkostnad) •immateriell (sveda, värk, men) –Arbetsgivare har principalansvar

31 31 •Andras ansvar –Föräldraansvar •Skadestånd om man brustit i uppsikt eller oaktsamhet •Annars ligger skadeståndsskyldigheten hos barnet (omständigheterna avgör storleken) –Utmätningsgiltigt 15-20 år –Djurägaransvar •Skadeståndsansvar om man undelåtit att övervaka djuret

32 32 Medborgarens vanligaste rättshandlingar FAMILJERÄTT : ÄKTENSKAPET •Äktenskapet ett formbundet avtal som regleras av äktenskapslagen •Krav för äktenskap: –myndig •dispens via justitieministeriet –inte för nära släkt •inte uppstigande eller nedstigande led •kusiner ok –parallelläktenskap förbjudna –olika kön

33 33 •Äktenskap ingås genom vigsel –kan vara : •kyrklig •borgerlig (tingsrätt el. magistrat) –krav: •bådas samtycke •vigselvittnen •bådas närvaro –parterna är likställda i äktenskapet •båda lika skyldighet att delta i familjens underhåll enligt förmåga •Släktnamn –meddelas vigselförrättaren –alternativ •eget

34 34 •gemensamt (hans/ hennes) •båda (eget + gemensamt) –äktenskap varar tills det upplöses •ena partens död •dom över äktenskapsskillnad ges –makar bidrar till underhåll enligt förmåga •Egendom –Åtskild egendom •var och en äger och förfogar över egen egendom •obs! namnprincipen –Gemensam egendom •det man förvärvat tillsammans •obs! namnprincipen förutsätter att bådas namn finns antecknat som ägare

35 35 –Giftorätt •slumrande rätt som blir aktiv i samband med upplösande av äktenskap •giftorätt gäller inte: –om äktenskapsförord gjorts –för gåva eller arv som erhållits som enskild egendom –för egendom som erhållits efter äktenskapets upplösande –Äktenskapsförord •Formbundet skriftligt avtal •Kan ingås före eller under äktenskapet •Godkänns av båda parter •Registreras hos magistraten •Kan ändras om båda samtycker

36 36 •äktenskapsförordet kan omfatta : –viss egendom –all egendom –giftorätten –villkorligt •äktenskapsförord kan vara ensidigt eller ömsesidigt •Skulder –Enskilda skulder •ansvaret hos skuldtagaren •solidaritet saknas •underhållsskulder är undantag –Gemensamma skulder •gemensamt ansvar •berör även konsumtionsskulder

37 37 •Makar och avtal –Avtalsfrihet råder mellan makar –Makar kan självständigt ingå avtal med utomstående –Överlåtelse förutsätter andra makens medgivande om det är frågan om: •Hem/fastighet i gemensamt bruk •Bruksföremål som båda använder •Lösöre som är avsett för den andres eller barnens bruk •Om part avlider behövs dödsboets medgivande

38 38 •Upplösning av äktenskap –Äktenskap upplöses genom: •Ena partens död •Äktenskapsskillnad –Äktenskapsskillnad söks hos tingsrätten av •bägge eller •ena parten –Domstol ger betänketid 6 mån –Dom/beslut om slutgiltig äktenskapsskillnad på basen av yrkande –yrkandet måste inlämnas inom ett år från betänketidens början

39 39 –Ingen betänketid om: •man bott åtskilt minst 2år •äktenskapet ingåtts trots laga hinder –Domstol dömer även om vårdnad och umgängesrätt –Namnet kan bibehållas/ändras efter äktenskapsskillnad •Återtagande av tidigare namn sker genom anmälan till magistraten •Avvittring –beräkning och utjämning av egendom: •sker då äktenskap upplöses

40 40 –gemensam egendom - (minus) gemensamma skulder delas med två –enskild nettoegendom beräknas –utjämning sker om nettovärdet blir olika för makarna –givaren bestämmer vad som ges i utjämning –arvingar ersätter maka/make •Undantag : –äktenskapsförord stadgar annat –oskäligt resultat –obehörig fördel

41 41 •Om avvittring –Vid dödsfall behöver inte utjämning ske till dödsbos fördel, men nog till efterlevande make –Avvittringsinstrument kan göras av skiftesman –Avtalsavvittring görs då man är överens om bodelningen –Vid oenighet kan tingsrätten förorda skiftesman –Saknas giftorätt (via äktenskapsförord) görs inte avvittring, utan då tillämpas skiljande av egendom

42 42 •Samboende –oreglerat av lag –skatte- och hyreslagen undantag –rättsligt otryggt –avtalsrättsliga principer följs vid separation och dödsfall –i övrigt är parterna separata dvs.: •egen egendom •ingen giftorätt •ingen arvsrätt •egna skulder •inget underhåll •ingen solidaritet

43 43 –vad bör man reglera? •vem äger vad •vems är skulderna •finansiären bör äga •avtal som reglerar eventuell bodelning •skriv testamente –sambobarn •modern vårdnadshavare •modern svarar för underhåll •Ingen skyldighet för parterna att bidra till familjens underhåll •barn ärver far då faderskap klart •namn efter mor (kan avtalas)

44 44 •Partnerskap –par av samma kön kan registrera partnerskap i äktenskapsliknande förhållande (juridisk reglering) –hinderslöshet förutsätts –registrering i magistrat eller tingsrätt – kyrkan kan ge välsignelse –giftorätt och arvsrätt uppkommer –namnlagen tillämpas inte –ingen adoptionsrätt –upplöses genom skillnadsdom eller dödsfall

45 45 BARN •Namn –Alla måste ha minst ett förnamn och ett efternamn •Förnamn –Högst tre som meddelas befolkningsbokföraren –Namnena bör vara språkriktiga –Kan ändras en gång genom skriftlig anmälan till magistraten •Efternamn –Samma som föräldrarnas om de har gemensamt efternamn –Annars enligt anmälan eller moder –Kan ändras genom ansökan till magistraten (en gång) »Bör vara förenligt med namnskicket

46 46 –Barn har rätt till: •föräldrar •underhåll •arv •Faderskap –äkta man är far till barn som hustrun föder (om inte krävs domstolsbeslut) –utom äktenskap födda barns faderskap fastställs genom: •erkännande •domstolsbeslut –Felaktigt faderskapsbeslut kan hävas av domstol

47 47 •Adoption –Villkor : •25 års ålder •Ensamstående eller äkta par •God uppväxtmiljö –Fastställs av tingsrätten •Kan inte hävas •Barnet blir i samma ställning som ett eget biologiskt barn •Fosterbarn –Kan vara via: •barnskyddsmyndigheter •privat –Inga juridiska band uppkommer

48 48 •Föräldrar –vårdar, fostrar och utbildar –underhåller (18) –agerar förmyndare –samma gäller adoptivbarn Med underhåll avses: –Tillfredsställa materiella och andliga behov efter förmåga och förutsättningar –Barn som inte bor med förälder kan ha rätt till underhållsbidrag som skall godkännas av socialen Med vård, fostran och utbildning avses:

49 49 –Tillsyn och omsorg –Förståelse, trygghet och ömhet –Självständighet, ansvarsfullhet –Trygg, stimulerande uppväxtmiljö –Utbildning som motsvarar anlag och önskemål –Inte aga eller kränka Mor/far besluter om vård, fostran,boningsort och personliga angelägenheter, pass, tillgångar och religion, men ta hänsyn till barnets önskemål och åsikter. Minderårig kan vägra vårdnadshavarna tillgång till hälsouppgifter

50 50 Om vårdnadshavarna separerat eller samboförhållande upphört görs avtal om vårdnad och umgängesrätt. Fastställs av socialnämnden eller avgörs av domstol om vårdnadshavarna inte kan komma överens. Avtalet skall trygga barnets tillgång till båda föräldrarna och säkra kontakten med den part som barnet inte bor hos.

51 51 Brott och straff •Huvuddelen av de brott som ger fängelse finns samlade i strafflagen. •Brott som ger bötesstraff finns även i andra lagar •Brott = handling som enligt lag belagts med straff •Rekvisit (kännetecken) för brott (två måste finnas): –person (företag) som felat • gärningsman •anstiftare •medgärningsman •medhjälpare •främjande •icke anmält brott

52 52 –brottslig gärning (rättsstridig dvs. gärning är fel då den fyller kännetecknet för ett brott) gärning räknas inte som brott då den sker i : •nödvärn för att skydda : –liv –integritet –frihet –hemfrid –egendom •Nödläge (-tillstånd) för att avvärja större fara •om brottet är preskriberat •vid gripande av förbrytare •Obs! execesskriterier

53 53 –tillräknelighet •psykiskt mogen som kan svara för sina handlingar –minst 15 år och mentalt frisk –mentalt sjuka, otillräkneliga (icke vid sinnens fulla bruk) och sinnesförvirrade döms inte (vård) –de som saknat förståndets fulla bruk döms enligt lindrigare skala ( gäller inte alkohol och motsv.) –tillräknande •brott kan vara –uppsåtligt –vållande (borde ha vetat, straff om lagen kräver) –olyckshändelse (ingen skuld - inget straff)

54 54 •Straffprocessen –Utreds av polisen som får kännedom om brott genom: •brottsanmälan •fynd •meddelanden etc. (undantag är målsägandebrott) –Förundersökning klarlägger: •brott •omständigheter •parter etc. –Misstänkt är oskyldig och får använda lagfaret biträde

55 55 –Kallade till brottsutredning har närvaroplikt –Tvångsmedel: •gripa (ett dygn) •anhålla –högst tre dagar, därefter kan domstol •häkta •reseförbud •konfiskera egendom •husrannsakan •kroppsbesiktning Man kan även : •bevaka •göra skenköp •avlyssna Samarbete inom Europol

56 56 •Åtalsprövning görs av allmän åklagare på basen av förundersökningen –alternativ: •åtal •inget åtal (brottet ringa eller bevis saknas) •åtal om det yrkas av målsägande i målsägandebrott •Åtal väcks om handling är : –straffbelagd –sannolikt skyldiga kan utpekas –förlikning möjlig i vissa fall •Domstol fastställer skuld och dom –person måste kunna bindas till brott

57 57 •Domstolsförfarandet –Kallelse till rättegång finns i stämningen. Eventuell närvaroskyldighet framkommer. –Parter i brottmål •Målsägare •Svarande •Åklagare •Eventuella vittnen –Förlopp: •Åklagare framför yrkande och ev. ersättningskrav •Svarande medger eller nekar •Detaljerad genomgång med bevis och vittnen. •Svarande hörs •Plädering •Dom

58 58 •I straffregistret införs: –Villkorliga straff –Ovillkorliga straff –Böter + villkorliga straff –Samhällstjänst –Ungdomsstraff –Böter + ungdomsstraff –Avsättning från tjänst –Samfundsbot Uppgifterna sparas olika länge beroende på straffets stränghetsgrad, (5år – livstid) Vissa tjänster förutsätter uppvisande av straffregister

59 59 •Straff Utgångspunkt är att normer inte får brytas –Mål: •förebygga •avskräcka •förhindra återfall –Strafformer: •Böter A.Ordningsbot B.Dagsböter –dagsböternas antal beror på brottet –dagsböternas storlek beror på ink. –böter 1-120 dagar –förvandlingsstraff 2d. = 1d. Fängelse (4-90 dagar) C.Samfundsbot –(850 € - 850 000 €)

60 60 •frihetsstraff (14d. - 12år, komb. 15år, livstid) –villkorligt om fängelse är max 2 år (prövotid 1-3 år) –ovillkorligt (villkorlig frihet, prövotid) •samhällstjänst (kan ges som alt. till ovillkorligt) –villkor »max 8 mån »samtycke »lämplighet –20-200 h samhällstjänst på fritiden (7-10 h i veckan) •ungdomsstraff –undvika fängelse för >18år –Arbetsplikt (10-60 h + övervakning 4-12 mån. + handledning + rehabiliteringsplan)

61 61 –skyddsåtgärder som kan vidtas •internering av farliga återfallsförbrytare •vård för inte fullt tillräkneliga •körförbud (max. 5 år) •näringsförbud (max. 7 år) •besöksförbud (max 1 år) –övriga straff •förlust av vunnen ekon. nytta •förlust av produkten •förlust av vunnen egendom •förlust av redskap •ersättningar (skador etc.) •avsättning

62 62 Arbetsrätt Skillnad mellan: –Företagare •Riskfyllt, otryggt •”bestämmanderätt”, inkomsterom det går bra •Många skyldigheter –Arbetstagare (anställd) •Tryggt •Många rättigheter •Arbetsförhållanden regleras bl.a. av : –Arbetsavtalslagen –Semesterlagen –Arbetstidslagen etc...

63 63 •Lagen om arbetsavtal –gäller för arbetsförhållanden •Tjänstemannalagen –gäller tjänsteförhållanden (Off.) Lagarna utgår från att skydda den svagare parten (anställda) •Kollektivavtal kompletterar lagarna Arbetsavtal –kan ingås muntligt eller skriftligt –arbetsgivaren har info.skyldighet –kan ingås från 15 års ålder –kan hävas av förmyndare om det anses nödvändigt

64 64 Arbetsförhållandets längd •Tillsvidare om annat inte avtalats •Tidsbundet max. 5 år –säsong –vikariat –praktik •Möjligheterna att tidsbegränsa är inte så stora –tidsbundna gäller tillsvidare om de inte fyller kravet –flera tidsbundna i följd = tillsvidare –Prövotid –Vanligen max 4 mån –Arbetsförhållandet kan hävas genast

65 65 Ung arbetstagare är •person under 18 år •Begränsad arbetsrättighet enligt följande: –Under 14 år arbete endast med specialtillstånd. Ex. artist –14 år lätt arbete mellan 8-20 •Ingen övertid •Högst halva skollovet •Ledig minst 14 h i dygnet •Vårdnadshavarens tillstånd –15-17 år arbete mellan 6-22 •Kan själv ingå arbetsavtal •Ledig minst 12 h i dygnet

66 66 Arbetstid •Lagstadgad: 8h/dygn, 40h /veckan •Enligt avtal: 7,5 h / 37,5h/veckan •Övertid: max. 138 h /4mån och totalt 250 h/år •Övertidsarbete sker mot högre lön •Nödarbete tillåtet i vissa situationer utan högre ersättning Permittering •Inställning av arbete om arbete inte kan erbjudas

67 67 Arbetstagaren •Skyldigheter –arbeta omsorgsfullt –följa föreskrifter –följa skyddsbestämmelser, meddela fel och brister –inte yppa affärs-, yrkeshemligheter –inte ta mutor –inte konkurrera med arbetsgivaren –ej störa andra •Om man bryter grovt kan arbetsförhållandet sägas upp genast

68 68 Arbetsgivaren •Skyldigheter –betala lön enligt avtal –handleda –behandla opartiskt –främja jämställdhet mellan kön –inte diskriminera –ordna arbetarskyddet –hindra trakassering –Ordna hälsovård –bevilja stadgade ledigheter •sjuk •föräldraledighet •studie etc.

69 69 Uppsägning (Hävande) •Tidsbundet –Löper enligt datum (har inte rätt att sägas upp) •Tillsvidare avtal sägs upp: –Arb. tagare •14 dygn - om jobbat under 5 år •2 mån – om jobbat över 5 år –Arb.givare • 1-6 mån beroende på arbetsförhållandets längd •inte pga sjukdom, strejk, åsikt, graviditet •nog pga. uppförande, ekonomiska eller prod. tekniska orsaker

70 70 Omedelbar hävning •Vid vägande skäl: –Arbetsgivaren: •försummat uppgifterna •stöld från arbetsgivaren •uppträtt olämpligt (super, våld) •ogiltig frånvaro –Arbetstagaren •ingen lön •våld •anseende äventyras •moral äventyras •Hävning utan grund: –skadestånd (3-24 mån)

71 71 Boende •Olika boendeformer: –Aktiebostad –Egnahemshus –Bostadsrätt –Delägarbostad –Bostadsandelslag –Hyresbostad •Flyttning innebär att flyttningsanmälan skall göras inom en vecka

72 72 Bostadsköp •Vanligen finansieras bostadsköp med banklån –Då pantsätts bostadens aktier som säkerhet •Fastighetsförmedlare –Förmedlar fastigheter mot provision och sköter om att rätta handlingar införskaffas. –Skyldighet att vara objektiv och inte dölja något •Skyldigheter –Säljare •Ge uppgifter om objektet •Informera om eventuella fel

73 73 –Köpare •Granska objektet •Förete medgivande om skäl föreligger Eventuella tvister som uppkommer senare kan handläggas av konsumentrådgivaren –Bostadsaktie ger besittningsrätt till en lägenhet –Bolaget svarar för fastigheten mot skötselvederlag och eventuellt finansieringsvederlag –Överlåtelse av handpenning binder säljare och köpare –Skatt betalas efter köpet (1,6%) –Ny ägare införs i aktieboken

74 74 Fastigheter •Med fastighet avses en enhet med jordäganderätt –Kan inkludera hus och byggnader •Finns noterat i fastighetsregistret •Kan finnas var som helst •Markområdet för fastigheter på planlagt område kallas tomter Outbrutet område •Med gränser angivet område på fastighet kan brytas ut till självständig fastighet

75 75 Kvotdel •Andel av fastighet som erhållits t.ex. genom arv eller samköp •Kvotdel avser andel och inte visst markområde •Fastighet kan klyvas i kvotdelar som bildar självständiga lägenheter Formbundna avtal görs för handpenning och köpehandlingar vid fastighetsköp. –Överlåtelseskatt 4% –Lagfart erhålls av tingsrätten

76 76 Fel vid bostadsköp •Köparen skall reklamera fel till säljaren •Köparen kan få kompensation för fel som upptäcks om säljaren dolt eller inte meddelat om felen med avsikt. •Ansvaret för kvatlitetsfel vid fastighetsförsäljning är 5 år och vid bostadsförsäljning 2 år

77 77 Hyreslagstiftning •Lagen från 1.5 1995 –omfattar hyra av lägenhet •Lagen förutsätter inte avtal, men skriftligt avtal rekommenderas. •Hyresförhållandet kan vara: –tidsbundet (skriftligt) –tillsvidare (kan även vara muntligt) •Hyresgästens och -värdens ställning regleras

78 78 •Hyresvärdens skyldighet: –överlåta lägenhet (vid viss tidpunkt) –hålla i skick •Gästen: –betala hyra –vårda lägenheten •Skador måste ersättas •Ingen överföring av hyresrätten •Ingen andrahandshyrnming •Hyran –Anges i hyresavtalet –Betalas andra dagen i mån –Om hyreshöjning kan avtalas •Max 15 % •Domstol kan jämka oskälig hyra

79 79 –förskott kan krävas (max. 3 mån, orsak måste anges) –Säkerhet (garanti) kan krävas max 3 mån. –justeringsavtal bör finnas om man vill ändra hyran senare •Uppsägning av avtal –sker skriftligen (orsak anges) –värden tre el. sex månader •Kan bestridas av gästen i tingsrätten –hyresgästen en månad (fulla) •Hyresgästen kan inte hotas med uppsägning i avsikt att höja hyran –skadestånd –gottgörelse

80 80 •Hävning = omedelbar uppsägning (om lagliga skäl finns) Värd: –gästen inte betalat hyra –överlåter hyresrätten –störande, vanvårdnad etc. Hyrestagare: –dåligt skick, bristfällig –Farligt, hälsovådligt •Varning –annan användning –misskötsel –Oljud, livsföring •Hävning sker skriftligt

81 81 •Flyttningsdag = dagen efter att avtalet upphört •Domstol kan framskjuta flyttning max. ett år vid vägande skäl, dock ej om lagen följts. • om gäst ej flyttar kan vräkning ske (via tingsrätt) •Underhyresgäst: –kan tas om annat inte sagts –max. hälften av bostaden –uppsägningstid 3 mån –gästens uppsägningstid 14 dagar

82 82 Konsumentköp och lagstiftning •Handel med konsumtionsvaror –Parter: •Konsument (privat) •Näringsidkare •produkt (konsumtionsvara), tjänst Lagen skyddar den svagare parten •Reklamvillkor Inte: •mot god sed •felaktig •vilseledande •hänvisa till godtrogenhet •lotteri med köpvillkor

83 83 Köp • ett juridiskt giltigt avtal •Kan inte hävas ensidigt • Köparen skyldig betala • Säljaren skyldig leverera •Exempel på hur reglerna gäller: –försenad leverans vara bör levereras inom : •överenskommen tid •rimlig tid •respittid kan ges - om försening medför väsentlig olägenhet kan köpet hävas och säljaren blir ersättningsskyldig ifall det lett till:

84 84  skador, utgifter eller motsvarande  betalning bör uppskjutas vid sen leverans  varan är inte felaktig om köparen förorsakat fel genom:  slarv  felaktig användning eller  olycka Åtgärder som vidtas om produkt är felaktig  anmälan görs till säljaren som kan:  reparera  byta till ny

85 85 •ge rabatt •köpet återgår (vissa villkor) –om tvist uppstår kan köparen: • skjuta upp betalningen för felaktig vara •vända sig till konsumentrådgivare –obs! det är köparens plikt att granska varan vid köpet –Obs! bytesrätt har inte stöd i lagen, men kan frivilligt ges av säljaren

86 86 •Regler för konsumtionsvaror •Försålda produkten måste vara: –lämplig för ändamålet –hållbar –motsvara myndigheternas krav –motsvara uppgivna egenskaper •varan är felaktig om: –motsvarar inte angivna egenskaper –säljaren underlåter att ge anvisningar som behövs för varans handhavande

87 87 Hem och postförsäljning •Vid köp gäller: –”ångervecka”(7 dagar) –skriftlig anmälan om återgång av köp –varan bör vara i ”nyskick” –säljaren bör hämta varan inom två månader –pengarna bör återbetalas genast –vid postförsäljning bör säljaren betala returfrakten

88 88 Konsumentkrediter •Kan ges av näringsidkare eller finansieringsföretag –former •kontokredit –kostnaden beroende av kontoskulden •avbetalning –engångskredit enligt avtal –vid kreditköp bör framkomma •kontantpris •kreditpris med angivelse av •effektiv ränta –ränta, omkostnader,avgifter

89 89 •Viktiga synpunkter –kreditkortsinnehavaren står för krediterna –ansvar består tills bolaget erhållit uppgift om att kort försvunnit –försäljaren behåller vanligen äganderätten vid avbetalningsköp –vid avbetalning kan köp återgå om •posten är minst en månad försenad •posten minst 10% av kreditpriset (5% i vissa fall) •vid återgång görs avräkning •återtagande kan inte ske automatiskt om försening beror på sjukdom, arbetslöshet eller motsv.

90 90 Enskilt köp och köplagen •Reglerar köp mellan privatpersoner •Gäller även köp mellan företag •Utgångspunkt: –Då anbud accepterats har avtal ingåtts –Köparen betalar –Säljaren överlåter produkten –Produkten måste motsvara det man kommit överens om •Produkten måste ha förhandsgranskats om man senare skall kunna åberopa fel

91 91 Skuld och säkerhet (Krediter) •Definitioner: –Borgenär = kreditgivare •person som har rätt att få pengar –Gäldenär = låntagare •Person(er) som är skyldig (har lånat) –skuldebrev •avtal mellan borgenär och gäldenär där skulden och dess villkor framgår Kreditformer: –Engångskredit •betalas på utsatt tid

92 92 –Limitkredit •förnybar kredit till viss summa Annan uppdelning: –Konsumentkrediter •Krediter för privat konsumtion ex. bil- och bostadslån –Företags- och näringskrediter •Närings- och placeringskrediter är inte konsumtionskrediter –Kreditgivning och villkor regleras i : •Skuldebrev Kan vara : –enkelt skuldebrev •utställt på namngiven person

93 93 –löpande skuldebrev •orderskuldebrev •innehavarskuldebrev Skuldebrev kan överlåtas på annan part men har olika rättslig ställning –enkelt skuldebrev •lagen skyddar gäldenären –löpande skuldebrev •lagen skyddar borgenären •Ansvar för skuld –flera gäldenärer - solidariskt ansvar –borgenär kan kräva skulden av en av gäldenärerna

94 94 –möjligt att begränsa ansvaret i skuldebrevet •Ränta (priset) för skuld –ingen ränta om inget sägs Räntetyper: •Fast ränta •Rörlig ränta –förseningsränta skall alltid erläggas •Storlek = ECB:s styrränta + 7% •Säkerhet för lån Säkerhetsformer: –Borgen ges av utomstående som påtar sig betalningsansvar om nödvändigt (personsäkerhet)

95 95 •proprieborgen –borgesman betalar automatiskt •Laga (enkel) borgen –borgesman betalar efter att betalningsoförmåga konstateras med indrivningsprocess •Solidarisk borgen –gemensamt ansvar med flera borgesmän (regressrätt finns) Borgen kan vara : Specificerad •Gäller en angiven förpliktelse Generell •Gäller alla existerande och kommande förpliktelser under viss tid. Kan avbrytas mot nya förpliktelser. Fyllnadsborgen kan krävas om den premiära säkerheten inte täcker gälden

96 96 Vid skuldsanering svarar borgesman för skulden –pant eller inteckning (realsäkerhet) •pant –låntagare ger säkerhet i form av värdepapper eller föremål. Kreditgivaren kan sälja dessa för att få sina pengar •inteckning –lån kan erhållas mot fastighetshandlingar –rätten fastställer inteckning (10år) som registreras –fastigheten kan säljas men inteckning följer med –gravationsbeviset visar inteckningar –inteckningsordningen anger förmånsrätten

97 97 Handläggning av betalningssvårigheter Skuldrådgivning: Finns i kommunerna –Låneproblem –Borgensproblem –Pantproblem Obetalda räkningar noteras som betalningsstörningar Ofta: •telefon, •konsumentkrediter •studielån Noteras efter 60 dagar i betalningsstörningsregister och ger begränsad möjlighet till nya krediter

98 98 Skuldsanering På ansökan om man har: –Långvarig –Bestående –allvarligt nedsatt betalningsförmåga Förutsätter att man sökt lösning med borgenären först Beviljas av tingsrätten och innehåller –betalningsprogram (5-10 år) (hela geldenärens betalningsförmåga går till skulderna) •kapitalavkortning •räntefrihet •förlängd betalningstid •efterskänkning

99 99 –Skuldsanering kan även beviljas företag (företagssanering) Konkurs –Företag eller privatperson med betalningssvårigheter kan på ansökan gå i konkurs. •Rättsförfarande som innebär att en boförvaltare tillsätts med uppgift att realisera alla tillgångar och betala skulderna •Fordringarna skall bevakas –Betalningsordning fastställs Indrivning av skulder Vid betalningsförsummelse kan skuld indrivas

100 100 Förutsättning : •Försummelse har skett Görs av : •Borgenär •Indrivningsbyrå Indrivningskostnad betalas av gäldenär Obetald skuld kan utsökas av häradsfogden Förutsättning: •Tingsrättsdom Undantag: •Skatter •Underhåll •Försäkringar

101 101 Utmätningsmål: •lön •pension •värdepapper •egendom Preskiberingstid: •normalt 15 år

102 102 Arv och testamente Vid dödsfall övergår kvarlåtenskap (tillgångar & skulder) till efterlevande som utgör dödsbo –Medlemmar: •Arvingar •Maka / make •Universalarvinge –Grund för egendomsövergång •arv –lagstadgad arvsordning •testamente (bör inte kränka laglottsbestämmelserna) •giftorätt

103 103 •Arvsordningen (lagstadgad) –A. bröstarvingar •barn och deras ställföreträdande arvingar •laglott garanteras –A.a. maken om barn saknas •arvsrätt för levnadstiden •har rätt att bo kvar i hemmet (bostad) •ingen laglott –B. föräldrar •erhåller ½ var av arvet •bröder och syskon är ställföreträdare –C. far och morföräldrar •fastrar och mostrar är ställföreträdare I övrigt ärver staten

104 104 Makes arvsrätt •Barnlösa gifta par ärver varandra för livstiden om inte testamente säger annat •Då efterlevande make dör delas kvarlåtenskapen i två delar vilka går till makarnas sekundärarvingar •Efterlevande make/maka har rätt att bo kvar i parets bostad och behåller lösöret oberoende av om den avlidne ägt bostaden

105 105 Förskott på arv •Gåva som getts av arvlåtare till bröstarvinge betraktas som förskott på arv om annat inte bestämts av arvlåtaren Laglott •Bröstarvinge har alltid rätt till laglott •Laglott = ½ av beräknad normal arvslott •Testamente kan klandras om laglott borttestamenterats

106 106 Testamente kan häva arvsordning –görs skriftligt, undertecknas och bevittnas av två ojäviga personer –kan ändras utan begräsning –laglotten kan inte hävas med testamente –testamente skall delges alla arvingar –universalmottagare är delaktig i dödsboet –arvingar kan klandra testamentet om de tror att det tillkommit på orätt grund (inom 6 mån.) –godkänt testamente kan inte klandras

107 107 –Bouppteckning: •instrument (lista) över tillgångar och skulder som finns i boet efter avliden person •görs inom tre mån •uppgörs av två godemän •skall göras inom tre månader •till grund för arvsskatten –Avvittring •Beräkning av kvarlåtenskapens värde och andelar •Måste göras före arvsskifte kan förrättas

108 108 –Arvskifte •inte tidsbundet (dödsbo samförvaltas av arvingarna) •ofta får den efterlevande bo i orubbat bo •sämjoskifte om alla är överens •skiftesman (jurist) gör arvskifte (förrättningsskifte) om man inte kommer överens och en av arvingarna kräver det •skatt betalas av arvingarna på nettoegendomen även för oskiftat bo

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115 Västgötalagen är den äldsta av de svenska landskapslagarna. I Finland följdes Hälsingelagen

116 116 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

117 117 Tingsrättens session pågår I bakgrunden tingsrättens ledamöter och i förgrunden målsägande med försvarsadvokat

118 118

119 119 Gustav den III:s hovrättsbyggnad i Gamla Vasa från 1785, fungerar som kyrka idag Vasa hovrätts nuvarande byggnad

120 120

121 121 Målsägande Sittordningen i tingsrätten

122 122

123 123 Högsta förvaltningsdomstolens byggnad i Helsingfors

124 124 Justitieombudsmannen omgiven av två biträdande ombudsmän

125 125 EU-domstolens logo

126 126 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg

127 127 Då livet upphör, upphör även människans rättsförmåga Före födelsen har barnet redan arvsrätt

128 128 Avtal är en rättshandling som gäller både i skriftlig och muntlig form

129 129 intressebevakare

130 130 Civilrättsligt ansvar omfattar bl.a. skadeståndsansvar Straffrättsligt ansvar börjar då man fyllt 15 år


Ladda ner ppt "1 Samhällslära Kurs 3 Medborgarens lagkunskap. 2 Rättshistoria •Äldsta rättsordningen var –Sedvanerätten •Tidigast kända rättsordningarna är från Mesopotamien."

Liknande presentationer


Google-annonser