Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kurs i juridikens grunder  Rättsordning  med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av :

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kurs i juridikens grunder  Rättsordning  med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av :"— Presentationens avskrift:

1

2 1 Kurs i juridikens grunder  Rättsordning  med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av :  nationella rätten  gemenskapsrätten Reglerna för nationella rätten finns i :  Rättskällorna  lagar  förordningar  sedvanerätt  rättspraxis  lagens anda (betänkanden och motiveringar)

3 2 rättsordning forts.  Rättsregler publiceras i  Finlands författningssamling  Finlands lag (tryckt eller CD)  Finlex (Internet)  Principiell skillnad mellan  privaträtt (ind. kontra ind. med utgångspunkt i jämlikhet)  familj, arv  offentlig rätt (samfund och/eller ind. med utgångspukt i samfunds överhöghet)  strafflagen

4 3 rättsordning forts. Rättsreglerna kan vara :  tvingande  de måste följas som sådana  dispositiva  de följs om annat inte överenskommits En persons förhållande till omvärlden kan beskrivas som en sammansättning av :  rättigheter & skyldigheter

5 4 Rättigheter & Skyldigheter  rättigheter  äganderätt  giftorätt  hyresrätt  fordringsrätt  skyldigheter (förpliktelser)  försörjningsplikt  skyldighet att betala hyra  skyldighet att betala skuld Vem har rättigheter?

6 5 rättigheter forts.  Fysiska personer  verkliga människor  inte: hundar, katter, djur eller motsvarande  Juridiska personer  privaträttsliga  företag  föreningar  stiftelser obs! måste vara registrerade  offentligrättsliga  stat, kommuner, kyrka

7 6 Rättsförmåga  Rättsförmåga  att ha rättigheter och skyldigheter  Rättsförmåga uppstår:  vid födelse  vid registrering  Rättsförmåga upphör :  vid död  vid avregistrering  Rättshandling  viljeyttring som ändrar rättigheter

8 7 Rättshandling  Ömsesidig rättshandling  två parter som sluter avtal  köpebrev  arbetsavtal  Ensidig rättshandling  ge gåva  säga upp arbetsförhållande  Avtal kan vara  formfria  formbundna  testamente  fastighetsköp

9 8 rättshandling forts.  Rättshandling får utföras av :  fysisk person med rättshandlingsförmåga  myndig  juridisk person  Omyndig är person:  under 18 år  av domstol omyndigförklarad  psykisk sjukdom  missbrukare  oförmåga att sköta sig själv

10 9 rättshandlingsförmåga forts.  Omyndig har intressebevakare  föräldrar  av myndighet utsedd intressebevakare Intressebevakare utövar rättshandlingsförmåga för den omyndige  Rättshandling kan utföras för annan om fullmakt erhålls. Fullmakt kan vara :  individualiserad  öppen

11 10 rättshandlingsförmåga forts.  Obs! fullmakt innebär att man binder sig till vad fullmaktsinnehavaren gör  Avtal är  rättshandling  minst två parter  bindande  Vid anbud inför avtal gäller:  anbudsgivaren bestämmer giltighetstid ; svar inom skälig tid  att tiga innebär avslag

12 11 rättshandling forts.  Medlemskap kan innebära ändrade avtalsvillkor  ex. många bokklubbar  Rättshandling kan vara ogiltig p.g.a.:  bristande rättshandlingsförmåga  hot  oförstånd  misstag  oskäligt  andra omständigheter

13 12 Rättslig ansvarighet  Rättslig ansvarighet finns före rättshandlingsförmåga  Omyndig är :  skadeståndsansvarig  ingen nedre åldersgräns  individen själv ansvarig för orsakad skada och således skadeståndsansvarig  brottsansvarig  straffbarhet enligt strafflagen från 15 år  före 15 år gäller barnskyddsåtgärder  juridiska personer straffbara i viss utsträckning

14 13 Familjen  Äktenskapet ett formbundet avtal som regleras av äktenskapslagen  Krav för äktenskap:  myndig  dispens via justitieministeriet  inte för nära släkt  inte uppstigande eller nedstigande led  kusiner ok  parallelläktenskap förbjudna

15 14 familjen forts.  Äktenskap ingås genom vigsel  kan vara :  kyrklig  borgerlig  krav:  bådas samtycke  vigselvittnen  bådas närvaro  parterna är likställda i äktenskapet  Släktnamn  meddelas vigselförrättaren

16 15 familjen forts.  alternativ  eget  gemensamt (hans/ hennes)  båda (eget + gemensamt)  äktenskap varar tills det upplöses  ena partens död  dom över äktenskapsskillnad ges  Äktenskapsskillnad söks hos domstol av  bägge eller  ena parten

17 16 familjen forts.  domstol ger betänketid 6 mån  dom om äktenskapsskillnad på basen av yrkande  yrkandet måste inlämnas inom ett år från betänketidens början  Ingen betänketid om:  man bott åtskilt minst 2år  äktenskapet ingåtts trots laga hinder  Domstol dömer även om vårdnad och umgängesrätt

18 17 Makars egendom  Privat egendom  det man äger i eget namn  Gemensam egendom  det man förvärvat tillsammans  obs! namnprincipen  Giftorätt  slumrande rätt som blir aktiv i samband med upplösande av äktenskap  giftorätt omfattar inte:  gåva eller arv som erhållits som enskild egendom

19 18 egendom forts.  egendom som omfattas av äktenskapsförord. Förordet kan omfatta :  viss egendom  allt  giftorätten  äktenskapsförord kan vara ensidigt eller ömsesidigt  Enskilda äganderätten begränsas ibland t.ex.:  gemensamt hem  gemensamt bruk  gåva som påverkar kreditor

20 19 egendom forts.  Vid upplösning av äktenskap kan domstol jämka p.g.a.:  oskäligt resultat  obehörig ekon. fördel  SKULDER  Enskilda skulder  ansvaret hos skuldtagaren  solidaritet saknas  konsumtionsskulder är undantag  Gemensamma skulder  gemensamt ansvar  berör även konsumtion

21 20 familjen forts.  Underhållsskyldighet  var och en bidrar efter förmåga  maka/make kan få underhåll efter skilsmässa  barn erhåller underhåll vid äktenskapets upplösning  Om underhållsskyldighet kan överenskommas alt. dom ges  Avvittring  beräkning och utjämning av egendom  sker då äktenskap upplöses

22 21 familjen forts.  gemensam egendom - skulder delas med två  enskild nettoegendom beräknas  utjämning sker om nettovärdet blir olika för makarna  givaren bestämmer vad som ges i utjämning  arvingar ersätter maka/make  Undantag :  äktenskapsförord stadgar annat  oskäligt resultat  obehörig fördel

23 22 familjen forts.  BARN  rätt till föräldrar  rätt till underhåll  rätt till arv  Faderskap  äkta man far (om inte krävs domstolsbeslut)  utom äktenskap födda  faderskap erkänns  faderskap fastställs av domstol  Föräldrar :  vårdar och fostrar

24 23 familjen forts.  underhåller (18)  agerar förmyndare  samma gäller adoptivbarn  Samboförhållandet:  lagstiftning saknas  skatte- och hyreslagen undantag  i övrigt är parterna separata dvs.:  egen egendom  ingen giftorätt  ingen arvsrätt  egna skulder

25 24 familjen forts.  inget underhåll  ingen solidaritet  vad bör man reglera?  vem äger vad  vems är skulderna  finansiären bör äga  skriv testamente  sambobarn  modern vårdnadshavare  modern svarar för underhåll  Ingen skyldighet för parterna att bidra till familjens underhåll  barn ärver far då faderskap klart  namn efter mor (kan avtalas)

26 25 Kvarlåtenskap Vid dödsfall övergår egendomen till efterlevande  Sker genom:  arv  lagstadgad arvsordning  testamente  Arvsordningen  bröstarvingar  barn och ställföreträdande arvingar  laglott garanteras  maken om barn saknas  arvsrätt för levnadstiden

27 26 kvarlåtenskap forts.  får alltid hemmet (bostad)  ingen laglott  föräldrar  erhåller ½ var av arvet  bröder och syskon är ställföreträdare  far och morföräldrar  fastrar och mostrar är ställföreträdare  Saknas ovannämnda går arvet till staten om testamente inte gjorts.

28 27 Testamente  Testamente kan häva arvsordning  görs skriftligt och bevittnas av två personer  kan ändras utan begräsning  laglotten kan inte hävas med testamente  testamente skall delges arvingar  arvingar kan klandra testamentet om de tror att det tillkommit på orätt grund

29 28 Dödsbo  Bouppteckning:  instrument (lista) över tillgångar och skulder  uppgörs av godemän  skall göras inom tre månader  till grund för arvsskatten  Arvskifte  inte tidsbundet  oftast får den efterlevande bo i orubbat bo  sämjoskifte om alla är överens  skiftesman gör arvskifte vid behov

30 29 Rättsväsendet  Tre typer av domstolar:  Allmänna domstolar (civil och brottmål)  Förvaltningsdomstolar (besvär)  Specialdomstolar (specialfrågor)  Typiskt:  Fast instansordning  behandling inleds i lägsta instans (rättssäkerhet garanteras)

31 30 Allmänna domstolar Tingsrätter (70) Leds av lagman Hovrätter (6) Åbo, Vasa, H:fors, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi Högsta domstolen Helsingfors

32 31 Tingsrättens sammansättning  Nämndemanna- sammansättning  Domare + tre nämndemän  Tredomarsammansättning  Ordförande + två domare  Endomarsammansättning  Lagfaren domare ensam Sekreterare i tingsrätten är en notarie.

33 32 Straffrätt Brott kan göras mot olika lagar. Huvuddelen av brotten finns dock samlade i strafflagen. Brott = handling som enligt lag belagts med straff  Rekvisit (kännetecken) för brott (två måste finnas):  person som felat  gärningsman  anstiftare  medgärningsman  medhjälpare

34 33 straffrätt forts.  brottslig gärning (gärning är fel då den fyller kännetecknet för ett brott) gärning räknas inte som brott då den sker i :  nödvärn för att skydda :  liv  integritet  frihet  hemfrid  egendom  nödläge för att avvärja större fara

35 34 straffrätt forts.  tillräknelighet  psykiskt mogen som kan svara för sina handlingar  minst 15 år och mentalt frisk  mentalt sjuka och sinnesförvirrade döms inte (vård)  de som icke varit vid sina sinnens fulla bruk döms enligt lindrigare skala ( gäller inte alkohol och motsv.)  tillräknande  brott kan vara  uppsåtligt  vållande (straff om lagen kräver)  olyckshändelse (ingen skuld - inget straff)

36 35 Utredning av brott  Utreds av polisen som får kännedom om brott genom:  brottsanmälan  fynd  meddelanden etc.  Förundersökning klarlägger:  brott  omständigheter  parter etc.  Misstänkt är oskyldig och får använda lagfaret biträde

37 36 undersökning forts.  Kallade till brottsutredning har närvaroplikt  Tvångsmedel:  gripa  anhålla  högst tre dagar, därefter kan domstol  häkta  reseförbud  husrannsakan  kroppsbesiktning

38 37 Åtal  Åtal väcks av allmän åklagare  alternativ:  åtal  inget åtal (brottet ringa)  åtal om det yrkas av målsägande i målsägandebrott  Åtal väcks om handling är :  straffbelagd  sannolikt skyldiga kan utpekas  Domstol fastställer skuld och dom  person måste kunna bindas till brott

39 38 Straff Utgångspunkt är att normer inte får brytas  Mål:  förebygga  avskräcka  förhindra återfall  Strafformer:  Böter  dagsböternas antal beror på brottet  dagsböternas storlek beror på ink.  böter 1-120 dagar  förvandlingsstraff 2d. = 1d. fängelse

40 39 straff forts.  frihetsstraff (14d. - 12år, komb. 15år, livstid 12år)  villkorligt (prövotid 1-3 år)  ovillkorligt (villkorlig frihet, prövotid)  samhällstjänst (kan ges som alt. till ovillkorligt fängelse)  villkor  max 8 mån  samtycke  lämplighet  20-200 h samhällstjänst på fritiden (7-10 h i veckan)

41 40 straff forts.  ungdomsstraff  undvika fängelse för >18år  arbetsplikt-övervakning-anmälan  skyddsåtgärder som kan vidtas  internering av farliga återfallsförbrytare  vård för inte fullt tillräkneliga  körförbud  övriga straff  förlust av vunnen ekon. nytta  förlust av redskap  ersättningar (skador etc.)  avsättning

42 41 Skuldförhållanden  Definitioner:  borgenär  person som har rätt att få pengar  gäldenär  person som är skyldig (har lånat)  skuldebrev  avtal mellan borgenär och gäldenär där skulden och dess villkor framgår  Skuldebrev  enkelt skuldebrev  utställt på namngiven person

43 42  löpande skuldebrev  orderskuldebrev  innehavarskuldebrev Skuldebrev kan överlåtas på annan part men har olika rättslig ställning  enkelt skuldebrev  lagen skyddar gäldenären  löpande skuldebrev  lagen skyddar borgenären  Ansvar för skuld  flera gäldenärer - solidariskt ansvar  borgenär kan kräva skulden av en av gäldenärerna

44 43  möjligt att begränsa ansvaret i skuldebrevet  Ränta för skuld  ingen ränta om inget sägs  nämns ränta men inte storlek följs FB:s regler  förseningsränta skall alltid erläggas  nämns inte förseningsräntans storlek så följs den av staten bestämda räntan  Säkerhet för lån Krävs normalt av kreditgivare  borgen Ställs av utomstående som påtar sig betalningsansvar om nödvändigt

45 44  proprieborgen  borgesman betalar automatiskt  laga borgen  borgesman betalar efter att betalningsoförmåga konstateras med indrivningsprocess  pant eller inteckning  pant  låntagare ger säkerhet i form av värdepapper eller föremål. Kreditgivaren kan sälja dessa för att få sina pengar  inteckning  lån kan erhållas mot fastighetshandlingar  rätten fastställer inteckning (10år) som registreras  fastigheten kan säljas men inteckning följer med  gravationsbeviset visar inteckningar  inteckningsordningen anger förmånsrätten

46 45 Konsumentlagstiftning  Handel med konsumtionsvaror  Parter:  produkt (konsumtionsvara)  konsument (privat)  näringsidkare  Lagen skyddar den svagare parten  Exempel på hur reglerna gäller:  försenad leverans vara bör levereras inom :  överenskommen tid  rimlig tid  respittid kan ges om försenad leverans medfört:

47 46  väsentlig olägenhet kan köpet hävas och säljaren blir ersättningsskyldig ifall det lett till:  skador, utgifter eller motsvarande  betalning bör uppskjutas vid sen leverans  varan är inte felaktig om köparen förorsakat fel genom:  slarv  felaktig användning eller  olycka  Åtgärder som vidtas om vara varit felaktig  anmälan görs till säljaren som kan:  reparera  byta till ny

48 47  ge rabatt  köpet återgår (vissa villkor)  om tvist uppstår kan köparen:  skjuta upp betalningen för felaktig vara  vända sig till konsumentrådgivare  obs! det är köparens plikt att granska varan vid köpet

49 48  köparens ansvar  köparen bör  betala i tid  betala skäligt pris(om ej bestämt)  betala på fordran (om ej bestämt)  betalning behöver dock ej ske före varan erhållits  säljaren kan häva köpet om  betalning inte sker inom rimlig tid  tilläggstid kan ges  köparen kan bli skadeståndsskyldig  hävning av köp kan ske endast om det är fråga om avtalsbrott (ingen ångervecka gäller)

50 49  Regler för konsumtionsvaror  Försålda produkten måste vara:  lämplig för ändamålet  hållbar  motsvara myndigheternas krav  motsvara uppgivna egenskaper  varan är felaktig om:  motsvarar inte angivna egenskaper  säljaren underlåter att ge anvisningar som behövs för varans handhavande

51 50 Hem och postförsäljning  Vid köp gäller:  ”ångervecka”(7 dagar)  skriftlig anmälan om återgång av köp  varan bör vara i ”nyskick”  säljaren bör hämta varan inom två månader  pengarna bör återbetalas genast  vid postförsäljning bör säljaren betala returfrakten

52 51 Konsumentkrediter  Kan ges av näringsidkare eller finansieringsföretag  former  kontokredit  kostnaden beroende av kontoskulden  avbetalning  engångskredit enligt avtal  vid kreditköp bör framkomma  kontantpris  kreditpris med angivelse av  effektiv ränta  ränta, omkostnader,avgifter

53 52  Viktiga synpunkter  kreditkortsinnehavaren står för krediterna  ansvar består tills bolaget erhållit uppgift om att kort försvunnit  försäljaren behåller vanligen äganderätten vid avbetalningsköp  vid avbetalning kan köp återgå om  posten är minst en månad försenad  posten minst 10% av kreditpriset (5% i vissa fall)  vid återgång görs avräkning  återtagande kan inte ske automatiskt om försening beror på sjukdom, arbetslöshet eller motsv.

54 53 Hyreslagstiftningen  Lagen från 1.5 1995  omfattar hyra av lägenhet  Lagen utgår från avtalsfrihet men skriftligt avtal rekommenderas.  Hyresgästens och -värdens ställning regleras  Hyresförhållandet kan vara:  tidsbundet  tillsvidare

55 54 hyra forts.  Hyresvärdens skyldighet:  överlåta lägenhet  hålla i skick  Gästen:  betala hyra  vårda lägenheten  Hyran  förskott kan krävas (max. 3 mån)  säkerhet kan krävas -”-  justeringsavtal bör finnas om man vill ändra hyran senare

56 55 hyra forts.  hyran skall betalas senast andra dagen i hyresperioden  Uppsägning av avtal  hyresgästen en månad (fulla)  värden tre månader  sker skriftligen  Hyresgästen kan inte sägas upp utan godtagbart skäl  skadestånd  gottgörelse

57 56 hyra forts.  Hävning  inte betalat hyra  överlåter hyresrätten  dåligt skick  farlig  Varning  annan användning  misskötsel  oljud  Hävning sker skriftligt

58 57 hyra forts.  Domstol kan framskjuta flyttning ett år vid vägande skäl dock ej om lagen följts.  Sker ej flyttning kan vräkning ske  Underhyresgäst:  kan tas om annat inte sagts  max. hälften av bostaden  uppsägningstid 3 (1) mån  gästens uppsägningstid 14 dagar

59 58 Arbetsrätten  Lagen om arbetsavtal  gäller för arbetsförhållanden  Tjänstemannalagen  gäller tjänsteförhållanden (Off.)  Lagarna skyddar de svagare  Arbetsavtal  kan ingås muntligt eller skriftligt  arbetsgivaren har info.skyldighet  kan ingås från 15 års ålder  kan hävas av förmyndare om det anses nödvändigt

60 59 Arbetsförhållandets längd  Tillsvidare om annat inte avtalats  Tidsbundet max. 5 år  säsong  vikariat  praktik  Möjligheterna att tidsbegränsa är inte så stora  tidsbundna gäller tillsvidare om de inte fyller kravet  flera tidsbundna i följd = tillsvidare

61 60 Arbetstagaren  Skyldigheter  arbeta omsorgsfullt  följa föreskrifter  följa skyddsbestämmelser  inte yppa affärs-, yrkeshemligheter  inte ta mutor  inte konkurrera med arbetsgivaren  Om man bryter grovt kan arbetsförhållandet sägas upp genast

62 61 Arbetsgivaren  Skyldigheter  betala lön enligt avtal  behandla opartiskt  främja jämställdhet mellan kön  förbud mot diskriminering  ordna arbetarskyddet  bevilja stadgade ledigheter  sjuk  föräldraledighet  studie etc.

63 62 Upphävande  Tidsbundet  enligt datum  Tillsvidare avtal:  Arb.givare  1-6 mån beroende på arbetsförhållandets längd  inte pga sjukdom, strejk, åsikt, graviditet  nog pga. ekonomiska och prod. tekniska orsaker  Arb. tagare  14 dygn- 2mån beroende på arbetsförhållandets längd

64 63 Hävning omedelbart  Vid vägande skäl:  Arbetsgivaren:  försummat uppgifterna  uppträtt olämpligt (super, våld)  ogiltig frånvaro  Arbetstagaren  ingen lön  våld  anseende äventyras  moral äventyras  Hävning utan grund:  skadestånd (3-24 mån)


Ladda ner ppt "1 Kurs i juridikens grunder  Rättsordning  med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av :"

Liknande presentationer


Google-annonser