Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i juridikens grunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i juridikens grunder"— Presentationens avskrift:

1 Kurs i juridikens grunder
Rättsordning med rättsordning avses de regler och bestämmelser som reglerar samhällslivet. Rättsordningen består av : nationella rätten gemenskapsrätten Reglerna för nationella rätten finns i : Rättskällorna lagar förordningar sedvanerätt rättspraxis lagens anda (betänkanden och motiveringar)

2 rättsordning forts. Rättsregler publiceras i
Finlands författningssamling Finlands lag (tryckt eller CD) Finlex (Internet) Principiell skillnad mellan privaträtt (ind. kontra ind. med utgångspunkt i jämlikhet) familj, arv offentlig rätt (samfund och/eller ind. med utgångspukt i samfunds överhöghet) strafflagen

3 rättsordning forts. Rättsreglerna kan vara : tvingande dispositiva
de måste följas som sådana dispositiva de följs om annat inte överenskommits En persons förhållande till omvärlden kan beskrivas som en sammansättning av : rättigheter & skyldigheter

4 Rättigheter & Skyldigheter
äganderätt giftorätt hyresrätt fordringsrätt skyldigheter (förpliktelser) försörjningsplikt skyldighet att betala hyra skyldighet att betala skuld Vem har rättigheter?

5 rättigheter forts. Fysiska personer Juridiska personer
verkliga människor inte: hundar, katter, djur eller motsvarande Juridiska personer privaträttsliga företag föreningar stiftelser obs! måste vara registrerade offentligrättsliga stat, kommuner, kyrka

6 Rättsförmåga Rättsförmåga Rättsförmåga uppstår: Rättsförmåga upphör :
att ha rättigheter och skyldigheter Rättsförmåga uppstår: vid födelse vid registrering Rättsförmåga upphör : vid död vid avregistrering Rättshandling viljeyttring som ändrar rättigheter

7 Rättshandling Ömsesidig rättshandling Ensidig rättshandling
två parter som sluter avtal köpebrev arbetsavtal Ensidig rättshandling ge gåva säga upp arbetsförhållande Avtal kan vara formfria formbundna testamente fastighetsköp

8 rättshandling forts. Rättshandling får utföras av : Omyndig är person:
fysisk person med rättshandlingsförmåga myndig juridisk person Omyndig är person: under 18 år av domstol omyndigförklarad psykisk sjukdom missbrukare oförmåga att sköta sig själv

9 rättshandlingsförmåga forts.
Omyndig har intressebevakare föräldrar av myndighet utsedd intressebevakare Intressebevakare utövar rättshandlingsförmåga för den omyndige Rättshandling kan utföras för annan om fullmakt erhålls. Fullmakt kan vara : individualiserad öppen

10 rättshandlingsförmåga forts.
Obs! fullmakt innebär att man binder sig till vad fullmaktsinnehavaren gör Avtal är rättshandling minst två parter bindande Vid anbud inför avtal gäller: anbudsgivaren bestämmer giltighetstid ; svar inom skälig tid att tiga innebär avslag

11 rättshandling forts. Medlemskap kan innebära ändrade avtalsvillkor
ex. många bokklubbar Rättshandling kan vara ogiltig p.g.a.: bristande rättshandlingsförmåga hot oförstånd misstag oskäligt andra omständigheter

12 Rättslig ansvarighet Rättslig ansvarighet finns före rättshandlingsförmåga Omyndig är : skadeståndsansvarig ingen nedre åldersgräns individen själv ansvarig för orsakad skada och således skadeståndsansvarig brottsansvarig straffbarhet enligt strafflagen från 15 år före 15 år gäller barnskyddsåtgärder juridiska personer straffbara i viss utsträckning

13 Familjen Äktenskapet ett formbundet avtal som regleras av äktenskapslagen Krav för äktenskap: myndig dispens via justitieministeriet inte för nära släkt inte uppstigande eller nedstigande led kusiner ok parallelläktenskap förbjudna

14 familjen forts. Äktenskap ingås genom vigsel Släktnamn kan vara :
kyrklig borgerlig krav: bådas samtycke vigselvittnen bådas närvaro parterna är likställda i äktenskapet Släktnamn meddelas vigselförrättaren

15 familjen forts. Äktenskapsskillnad söks hos domstol av alternativ
eget gemensamt (hans/ hennes) båda (eget + gemensamt) äktenskap varar tills det upplöses ena partens död dom över äktenskapsskillnad ges Äktenskapsskillnad söks hos domstol av bägge eller ena parten

16 familjen forts. dom om äktenskapsskillnad på basen av yrkande
domstol ger betänketid 6 mån dom om äktenskapsskillnad på basen av yrkande yrkandet måste inlämnas inom ett år från betänketidens början Ingen betänketid om: man bott åtskilt minst 2år äktenskapet ingåtts trots laga hinder Domstol dömer även om vårdnad och umgängesrätt

17 Makars egendom Privat egendom Gemensam egendom Giftorätt
det man äger i eget namn Gemensam egendom det man förvärvat tillsammans obs! namnprincipen Giftorätt slumrande rätt som blir aktiv i samband med upplösande av äktenskap giftorätt omfattar inte: gåva eller arv som erhållits som enskild egendom

18 egendom forts. Enskilda äganderätten begränsas ibland t.ex.:
egendom som omfattas av äktenskapsförord. Förordet kan omfatta : viss egendom allt giftorätten äktenskapsförord kan vara ensidigt eller ömsesidigt Enskilda äganderätten begränsas ibland t.ex.: gemensamt hem gemensamt bruk gåva som påverkar kreditor

19 egendom forts. Vid upplösning av äktenskap kan domstol jämka p.g.a.:
oskäligt resultat obehörig ekon. fördel SKULDER Enskilda skulder ansvaret hos skuldtagaren solidaritet saknas konsumtionsskulder är undantag Gemensamma skulder gemensamt ansvar berör även konsumtion

20 familjen forts. Underhållsskyldighet
var och en bidrar efter förmåga maka/make kan få underhåll efter skilsmässa barn erhåller underhåll vid äktenskapets upplösning Om underhållsskyldighet kan överenskommas alt. dom ges Avvittring beräkning och utjämning av egendom sker då äktenskap upplöses

21 familjen forts. Undantag : gemensam egendom - skulder delas med två
enskild nettoegendom beräknas utjämning sker om nettovärdet blir olika för makarna givaren bestämmer vad som ges i utjämning arvingar ersätter maka/make Undantag : äktenskapsförord stadgar annat oskäligt resultat obehörig fördel

22 familjen forts. BARN Faderskap Föräldrar : rätt till föräldrar
rätt till underhåll rätt till arv Faderskap äkta man far (om inte krävs domstolsbeslut) utom äktenskap födda faderskap erkänns faderskap fastställs av domstol Föräldrar : vårdar och fostrar

23 familjen forts. Samboförhållandet: underhåller (18) agerar förmyndare
samma gäller adoptivbarn Samboförhållandet: lagstiftning saknas skatte- och hyreslagen undantag i övrigt är parterna separata dvs.: egen egendom ingen giftorätt ingen arvsrätt egna skulder

24 familjen forts. vad bör man reglera? sambobarn inget underhåll
ingen solidaritet vad bör man reglera? vem äger vad vems är skulderna finansiären bör äga skriv testamente sambobarn modern vårdnadshavare modern svarar för underhåll Ingen skyldighet för parterna att bidra till familjens underhåll barn ärver far då faderskap klart namn efter mor (kan avtalas)

25 Kvarlåtenskap Vid dödsfall övergår egendomen till efterlevande
Sker genom: arv lagstadgad arvsordning testamente Arvsordningen bröstarvingar barn och ställföreträdande arvingar laglott garanteras maken om barn saknas arvsrätt för levnadstiden

26 kvarlåtenskap forts. får alltid hemmet (bostad) ingen laglott föräldrar erhåller ½ var av arvet bröder och syskon är ställföreträdare far och morföräldrar fastrar och mostrar är ställföreträdare Saknas ovannämnda går arvet till staten om testamente inte gjorts.

27 Testamente Testamente kan häva arvsordning
görs skriftligt och bevittnas av två personer kan ändras utan begräsning laglotten kan inte hävas med testamente testamente skall delges arvingar arvingar kan klandra testamentet om de tror att det tillkommit på orätt grund

28 Dödsbo Bouppteckning: Arvskifte
instrument (lista) över tillgångar och skulder uppgörs av godemän skall göras inom tre månader till grund för arvsskatten Arvskifte inte tidsbundet oftast får den efterlevande bo i orubbat bo sämjoskifte om alla är överens skiftesman gör arvskifte vid behov

29 Rättsväsendet Tre typer av domstolar: Typiskt:
Allmänna domstolar (civil och brottmål) Förvaltningsdomstolar (besvär) Specialdomstolar (specialfrågor) Typiskt: Fast instansordning behandling inleds i lägsta instans (rättssäkerhet garanteras)

30 Allmänna domstolar Högsta domstolen Helsingfors
Hovrätter (6) Åbo, Vasa, H:fors, Kouvola, Kuopio, Rovaniemi Tingsrätter (70) Leds av lagman

31 Tingsrättens sammansättning
Nämndemanna-sammansättning Domare + tre nämndemän Tredomarsammansättning Ordförande + två domare Endomarsammansättning Lagfaren domare ensam Sekreterare i tingsrätten är en notarie.

32 Straffrätt Brott kan göras mot olika lagar. Huvuddelen av brotten finns dock samlade i strafflagen. Brott = handling som enligt lag belagts med straff Rekvisit (kännetecken) för brott (två måste finnas): person som felat gärningsman anstiftare medgärningsman medhjälpare

33 straffrätt forts. brottslig gärning (gärning är fel då den fyller kännetecknet för ett brott) gärning räknas inte som brott då den sker i : nödvärn för att skydda : liv integritet frihet hemfrid egendom nödläge för att avvärja större fara

34 straffrätt forts. tillräknelighet tillräknande
psykiskt mogen som kan svara för sina handlingar minst 15 år och mentalt frisk mentalt sjuka och sinnesförvirrade döms inte (vård) de som icke varit vid sina sinnens fulla bruk döms enligt lindrigare skala ( gäller inte alkohol och motsv.) tillräknande brott kan vara uppsåtligt vållande (straff om lagen kräver) olyckshändelse (ingen skuld - inget straff)

35 Utredning av brott Utreds av polisen som får kännedom om brott genom:
brottsanmälan fynd meddelanden etc. Förundersökning klarlägger: brott omständigheter parter etc. Misstänkt är oskyldig och får använda lagfaret biträde

36 undersökning forts. Kallade till brottsutredning har närvaroplikt
Tvångsmedel: gripa anhålla högst tre dagar, därefter kan domstol häkta reseförbud husrannsakan kroppsbesiktning

37 Åtal Åtal väcks av allmän åklagare Åtal väcks om handling är :
alternativ: åtal inget åtal (brottet ringa) åtal om det yrkas av målsägande i målsägandebrott Åtal väcks om handling är : straffbelagd sannolikt skyldiga kan utpekas Domstol fastställer skuld och dom person måste kunna bindas till brott

38 Straff Utgångspunkt är att normer inte får brytas Mål: Strafformer:
förebygga avskräcka förhindra återfall Strafformer: Böter dagsböternas antal beror på brottet dagsböternas storlek beror på ink. böter dagar förvandlingsstraff 2d. = 1d. fängelse

39 straff forts. frihetsstraff (14d. - 12år, komb. 15år, livstid 12år)
villkorligt (prövotid 1-3 år) ovillkorligt (villkorlig frihet, prövotid) samhällstjänst (kan ges som alt. till ovillkorligt fängelse) villkor max 8 mån samtycke lämplighet h samhällstjänst på fritiden (7-10 h i veckan)

40 straff forts. ungdomsstraff skyddsåtgärder som kan vidtas
undvika fängelse för >18år arbetsplikt-övervakning-anmälan skyddsåtgärder som kan vidtas internering av farliga återfallsförbrytare vård för inte fullt tillräkneliga körförbud övriga straff förlust av vunnen ekon. nytta förlust av redskap ersättningar (skador etc.) avsättning

41 Skuldförhållanden Definitioner: Skuldebrev borgenär gäldenär
person som har rätt att få pengar gäldenär person som är skyldig (har lånat) skuldebrev avtal mellan borgenär och gäldenär där skulden och dess villkor framgår Skuldebrev enkelt skuldebrev utställt på namngiven person

42 löpande skuldebrev orderskuldebrev innehavarskuldebrev Skuldebrev kan överlåtas på annan part men har olika rättslig ställning enkelt skuldebrev lagen skyddar gäldenären lagen skyddar borgenären Ansvar för skuld flera gäldenärer - solidariskt ansvar borgenär kan kräva skulden av en av gäldenärerna

43 Krävs normalt av kreditgivare
möjligt att begränsa ansvaret i skuldebrevet Ränta för skuld ingen ränta om inget sägs nämns ränta men inte storlek följs FB:s regler förseningsränta skall alltid erläggas nämns inte förseningsräntans storlek så följs den av staten bestämda räntan Säkerhet för lån Krävs normalt av kreditgivare borgen Ställs av utomstående som påtar sig betalningsansvar om nödvändigt

44 pant eller inteckning proprieborgen laga borgen pant inteckning
borgesman betalar automatiskt laga borgen borgesman betalar efter att betalningsoförmåga konstateras med indrivningsprocess pant eller inteckning pant låntagare ger säkerhet i form av värdepapper eller föremål. Kreditgivaren kan sälja dessa för att få sina pengar inteckning lån kan erhållas mot fastighetshandlingar rätten fastställer inteckning (10år) som registreras fastigheten kan säljas men inteckning följer med gravationsbeviset visar inteckningar inteckningsordningen anger förmånsrätten

45 Konsumentlagstiftning
Handel med konsumtionsvaror Parter: produkt (konsumtionsvara) konsument (privat) näringsidkare Lagen skyddar den svagare parten Exempel på hur reglerna gäller: försenad leverans vara bör levereras inom : överenskommen tid rimlig tid respittid kan ges om försenad leverans medfört:

46 Åtgärder som vidtas om vara varit felaktig
väsentlig olägenhet kan köpet hävas och säljaren blir ersättningsskyldig ifall det lett till: skador, utgifter eller motsvarande betalning bör uppskjutas vid sen leverans varan är inte felaktig om köparen förorsakat fel genom: slarv felaktig användning eller olycka Åtgärder som vidtas om vara varit felaktig anmälan görs till säljaren som kan: reparera byta till ny

47 om tvist uppstår kan köparen:
ge rabatt köpet återgår (vissa villkor) om tvist uppstår kan köparen: skjuta upp betalningen för felaktig vara vända sig till konsumentrådgivare obs! det är köparens plikt att granska varan vid köpet

48 köparens ansvar köparen bör säljaren kan häva köpet om
betala i tid betala skäligt pris(om ej bestämt) betala på fordran (om ej bestämt) betalning behöver dock ej ske före varan erhållits säljaren kan häva köpet om betalning inte sker inom rimlig tid tilläggstid kan ges köparen kan bli skadeståndsskyldig hävning av köp kan ske endast om det är fråga om avtalsbrott (ingen ångervecka gäller)

49 Regler för konsumtionsvaror Försålda produkten måste vara:
lämplig för ändamålet hållbar motsvara myndigheternas krav motsvara uppgivna egenskaper varan är felaktig om: motsvarar inte angivna egenskaper säljaren underlåter att ge anvisningar som behövs för varans handhavande

50 Hem och postförsäljning
Vid köp gäller: ”ångervecka”(7 dagar) skriftlig anmälan om återgång av köp varan bör vara i ”nyskick” säljaren bör hämta varan inom två månader pengarna bör återbetalas genast vid postförsäljning bör säljaren betala returfrakten

51 Konsumentkrediter Kan ges av näringsidkare eller finansieringsföretag
former kontokredit kostnaden beroende av kontoskulden avbetalning engångskredit enligt avtal vid kreditköp bör framkomma kontantpris kreditpris med angivelse av effektiv ränta ränta, omkostnader,avgifter

52 Viktiga synpunkter kreditkortsinnehavaren står för krediterna
ansvar består tills bolaget erhållit uppgift om att kort försvunnit försäljaren behåller vanligen äganderätten vid avbetalningsköp vid avbetalning kan köp återgå om posten är minst en månad försenad posten minst 10% av kreditpriset (5% i vissa fall) vid återgång görs avräkning återtagande kan inte ske automatiskt om försening beror på sjukdom, arbetslöshet eller motsv.

53 Hyreslagstiftningen Lagen från 1.5 1995
omfattar hyra av lägenhet Lagen utgår från avtalsfrihet men skriftligt avtal rekommenderas. Hyresgästens och -värdens ställning regleras Hyresförhållandet kan vara: tidsbundet tillsvidare

54 hyra forts. Hyresvärdens skyldighet: Gästen: Hyran överlåta lägenhet
hålla i skick Gästen: betala hyra vårda lägenheten Hyran förskott kan krävas (max. 3 mån) säkerhet kan krävas ”- justeringsavtal bör finnas om man vill ändra hyran senare

55 hyra forts. Uppsägning av avtal
hyran skall betalas senast andra dagen i hyresperioden Uppsägning av avtal hyresgästen en månad (fulla) värden tre månader sker skriftligen Hyresgästen kan inte sägas upp utan godtagbart skäl skadestånd gottgörelse

56 hyra forts. Hävning Varning Hävning sker skriftligt inte betalat hyra
överlåter hyresrätten dåligt skick farlig Varning annan användning misskötsel oljud Hävning sker skriftligt

57 hyra forts. Domstol kan framskjuta flyttning ett år vid vägande skäl dock ej om lagen följts. Sker ej flyttning kan vräkning ske Underhyresgäst: kan tas om annat inte sagts max. hälften av bostaden uppsägningstid 3 (1) mån gästens uppsägningstid 14 dagar

58 Arbetsrätten Lagen om arbetsavtal Tjänstemannalagen
gäller för arbetsförhållanden Tjänstemannalagen gäller tjänsteförhållanden (Off.) Lagarna skyddar de svagare Arbetsavtal kan ingås muntligt eller skriftligt arbetsgivaren har info.skyldighet kan ingås från 15 års ålder kan hävas av förmyndare om det anses nödvändigt

59 Arbetsförhållandets längd
Tillsvidare om annat inte avtalats Tidsbundet max. 5 år säsong vikariat praktik Möjligheterna att tidsbegränsa är inte så stora tidsbundna gäller tillsvidare om de inte fyller kravet flera tidsbundna i följd = tillsvidare

60 Arbetstagaren Skyldigheter
arbeta omsorgsfullt följa föreskrifter följa skyddsbestämmelser inte yppa affärs-, yrkeshemligheter inte ta mutor inte konkurrera med arbetsgivaren Om man bryter grovt kan arbetsförhållandet sägas upp genast

61 Arbetsgivaren Skyldigheter betala lön enligt avtal behandla opartiskt
främja jämställdhet mellan kön förbud mot diskriminering ordna arbetarskyddet bevilja stadgade ledigheter sjuk föräldraledighet studie etc.

62 Upphävande Tidsbundet Tillsvidare avtal: enligt datum Arb.givare
1-6 mån beroende på arbetsförhållandets längd inte pga sjukdom, strejk, åsikt, graviditet nog pga. ekonomiska och prod. tekniska orsaker Arb. tagare 14 dygn- 2mån beroende på arbetsförhållandets längd

63 Hävning omedelbart Vid vägande skäl: Hävning utan grund:
Arbetsgivaren: försummat uppgifterna uppträtt olämpligt (super, våld) ogiltig frånvaro Arbetstagaren ingen lön våld anseende äventyras moral äventyras Hävning utan grund: skadestånd (3-24 mån)


Ladda ner ppt "Kurs i juridikens grunder"

Liknande presentationer


Google-annonser