Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huddinge Golfklubb Informationsmöte 2009.06.16 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huddinge Golfklubb Informationsmöte 2009.06.16 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Huddinge Golfklubb Informationsmöte 2009.06.16 Välkommen!

2 Agenda •Presentation HudGK och HGDAB •Lägesrapport golfklubben: antal medl, ej bet, krav, nya medl, kommittéer, utökad styrelse via adjungering •Kort bakgrund, lägesrapport banprojektet: laga kraft, SRV, bygglov, anmälan vattenverksamhet, upphandling, genomförande •Finansiering – förutsättningar, två scenarier: Snabb och Normal •Spelrätter/aktier/lån, kommunalt engagemang, sponsorer, bank, olika medlemskap

3 Bakgrund •Huddinge Golf Drift AB (HGDAB) har Huddinge GKs uppdrag att projektera en golfbana i Gladö. •Hittills har projektet finansierats av HDGAB:s ägare, medlemsavgifter samt banklån •Huddinge Kommun började med detaljplan 2004. I maj 2007 antogs DP av Kommunfullmäktige •SRV Återvinning överklagade till Länsstyrelsen, avslogs hösten 2007 •SRV överklagade till Regeringen, som avslog överklagandet i april 2009. Därmed kan banbygget påbörjas.

4 Huddinge GK – HGD AB •I driftbolaget utförs projektering, byggnation och finansiering. •Driftbolaget är avtalspart i alla tillstånds-, arrende-, och planfrågor. •Driftbolaget och klubben har tecknat serviceavtal - bolaget svarar för kansli, redovisning och övrig administration - bolaget utser två av klubbens fyra ordinarie styrelseledamöter, inkl ordförande. •Styrelse: Stefan Bengtsson, ordf, Charlotta Hansell, Staffan Söderberg, Thomas Wikström, Percy Surtell.

5 Bandesign

6 Kalkyl normal

7 Kalkyl snabb

8 Medlemskap - konverteringslån 1.Konverteringslån fulltid med spelrätt, 26000 kr minus VC, konvertering till A-aktie 10 röster vid köp före 30 sept, sedan B-aktie 1 röst, möjlighet till inlösen efter 15 år 2.Konverteringslån vardag med spelrätt, 17000 kr minus VC, konvertering till A-aktie 10 röster vid köp före 30 sept, sedan B-aktie 1 röst, möjlighet till inlösen efter 15 år

9 Medlemskap – aktie/spelrätt 3.Aktie/spelrättsmedlem fulltid, 36000 minus VC, A- aktie 10 röster vid köp före 30 sept, sedan B-aktie 1 röst, fritt medlemskap, fria tävlingsavgifter och ett driving range-kort i 5 år 4.Aktie/spelrättsmedlem vardag, 27000 minus VC, A- aktie 10 röster vid köp före 30 sept, sedan B-aktie 1 röst, fritt medlemskap, fria tävlingsavgifter och ett driving range-kort i 5 år

10 Medlemskap – Guldmedlemskap 55+ 5.Guldmedlemskap 55 +, aktie/spelrättsmedlem fulltid, 50000 minus VC, A-aktie 10 röster vid köp före 30 sept, sedan B-aktie 1 röst, fritt medlemskap livet ut (+ SGF-avgifter)

11 Medlemskap – Årsmedlemskap 6.Juniormedlem, studentmedlem 300 kr + SGF- avgifter till dess banan är spelbar (ca 550 kr) 7.Greenfeemedlemskap 400 kr + SGF-avgifter

12 Garantier för insättning/återbetalning •Teckning sker på banken som erbjuder lån till köpet efter sedvanlig kreditprövning •Garantibelopp på 90% av insatsen sätts in på spärrat bankkonto •Om vi inte nått 8,5 msek i eget kap under 2010, erbjuds återbetalning av garantibeloppet •Vid återbetalning uppstår kvittningsbar förlust för resterande 10%

13 • Total byggtid för 18 hål är normalt ca 1,5 år, beroende på markförhållanden och när bygglov ges • Projektering 3 månader (huvuddel av arbetet klart) • Anläggningstid 12 månader (visst arbete kan påbörjas under projekteringsfasen) • Vid sådd på hösten kan spel påbörjas kring 1 juli påföljande år vid normal nederbörd/väderlek. • Banan kan vid snabb finansiering vara (delvis) 2011. När kan golfbanan tas i bruk?

14 Grov projekteringskalkyl MSEK •Anläggningsarbeten (material, arbete)20 •Byggnader (klubbhus, maskinhall) 6 •Byggledning, projektledning, konsulter 5 •Maskiner 3 •Rörelsekapital (inkl första årens drift) 7 •Summa 41

15 Kommunalt stöd •Ev. borgen eller ägande •Vägbyggen infarter •Fyllnadsmassor •Markförvärv •Marknadsföring

16 Varför kommunalt engagemang? •Drygt 6000 golfare •Ca 700 medlemmar •Bättre folkhälsa, inklusive äldre •Aktivare barn och ungdomar •Jämlikhet •Positiva miljöeffekter •Besöksnäringen •Näringslivsutveckling •Golfen i Stockholmsregionen •Men hur?

17 6000 golfare i Huddinge •67 golfare per golfhål i Sverige •18 golfare per golfhål i Salem •53 golfare per golfhål i Haninge •64 golfare per golfhål i Botkyrka •218 golfare per golfhål i Huddinge

18 Medlemskap i golfklubbar •573 000 medlemmar i Svenska Golfförbundet •71 000 medlemmar i Stockholms Golfförbund •700 medlemmar i Huddinge Golfklubb (halvering av antalet medlemmar pga förseningar i projektet) •500 fulltid, 100 juniorer, 50 vardag, 50 greenfee

19 Bra för folkhälsan •Lågintensiv träning under 4-5 timmar •Avkopplande, sänker stressnivån •Kan utövas av alla åldrar •Låg skade -och belastningsrisk •Längre livstid, studie av 300 000 golfare bevisar 40% lägre dödlighet, motsvarande 5 års längre liv •Siffrorna för golfare med lägre handikapp än 20 är 47% och med handikapp över 20 är siffran 34%oberoende av kön, ålder eller socialgrupp •Större effekt för golfare med arbetaryrken än för golfare med tjänstemannayrken

20 Lämpligt för barn och ungdom •För barn och ungdomar är golfen ett utmärkt alternativ till stillasittande ofta IT-relaterad verksamhet. •Ingen utslagning då golfen oftast inte är så tävlingsinriktad •Relativt billig för barn och ungdom, årliga median- kostnaden för ungdomsidrott är 3000 kr, gymnastik 1885, golf och innebandy 3200, ridning 8200 och ishockey 9300. •Social motionsform som borde ingå i skolidrotten

21 Jämställdhet och integration •69% av Sveriges golfare är män •Banan erbjuder samma faciliteter för kvinnor som män, tyvärr inte fallet på de flesta banor idag •Kvinnor är underrepresenterade i golfsverige, vilket klubben vill motverka •Integration, invandrare är också underrepresenterade vilket klubben vill motverka. Då golfen är en social idrott är den särskilt lämplig som verktyg för integrering i det svenska samhället

22 Positiva miljöeffekter •Öppna landskap •Ökad mångfald i flora •Ökad mångfald i fauna •Återskapande av sötvattendammar •Hotade arter räddas, bl a grodor, fåglar •180 ton minskat koldioxidutsläpp bara från resor till och från golfbanor!

23 Gynnar besöksnäringen •Golfturism, lokal, regional och nationell, 40 000 golfare inom 30 minuters restid, 200 000 golfare inom 60 minuters restid, 595 000 golfare i hela landet •50 golfbanor inom 50 km från Stockholms Central varav 15 söder om Stockholm •Golfturism, turistindustrin inom golfen marknadsför Stockholm som The capital of Golf •Samarbete med närliggande anläggningar som Sundby Gård och Balingsholm

24 Bidrar till näringslivets utveckling •Fördelar för befintliga företag och deras personal •Attrahera företagsetableringar •Bygga nätverk bland företag/företagare •Exponeringsmöjligheter för företag och kommun •Samarbetsmöjligheter med andra näringar, t ex konferens, restaurang, transporter •Skapar arbetstillfällen, ca 20 årsarbeten under byggtiden och 8 årsarbeten därefter

25 Positionering av Huddinge GK •Skall motsvara de krav som huvuddelen av medlemmarna vill ha •Skall tydligt associeras till Huddinge (klubbnamn, grafisk profil, intressenter, medlemsrekrytering, samarbeten, kommun) •Skall inom några år av medlemmarna anses vara en av södra Stor-Stockholms mest prisvärda golfbanor

26 Dagsläget i korthet •Masterplan med banlayout m m, klar. •Förhandsavtal för markarrende har tecknats med Stockholms Stad. •Möjlighet att köpa marken kan finnas. •Diverse avtal med Huddinge kommun har tecknats •Regeringen har avslagit överklaganden vilket innebär att detaljplanen vunnit laga kraft. •Spelrätter/aktier börjar säljas så snart alla avtal och finansiella förutsättningar beslutats. •Målet är att kunna öppna driving range 2010 och banan (vissa hål) 2011

27 Golfen i södra Stor-Stockholm •50 banor inom 50 km från Sth C •15 banor söder om Stockholm •7 % spelar golf = ca 6000 Huddingebor (ökande), varav 800 är med i Ågesta GK •40 000 golfare inom en halvtimmes restid •200 000 golfare inom en timmes restid •50 000 golfare i Stor-Stockholm saknar egen bana i närområdet

28 Några marknadsjämförelser •Priset på andrahands spelrätter har gått ned men stabiliseras. •Traditionella golfklubbar har tappat medlemmar till brevlådeklubbar, men motåtgärder är på gång. •Antalet golfrundor och greenfees i Stockholm ökar igen. •För ny medlem är den totala inträdeskostnaden i Ågesta GK ca 35 000 kr. SHB lånar ut hela beloppet.


Ladda ner ppt "Huddinge Golfklubb Informationsmöte 2009.06.16 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser