Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bus Rapid Transit - ett alternativ i kollektivtrafiken?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bus Rapid Transit - ett alternativ i kollektivtrafiken?"— Presentationens avskrift:

1 Bus Rapid Transit - ett alternativ i kollektivtrafiken?
BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo

2 Vad är BRT?  Fordonen Ledbussar eller dubbelledbussar
Streetcar i Leeds, Storbritannien Foto: Volvo Ledbussar eller dubbelledbussar Många breda dörrar på båda sidor  Högre kapacitet Genomtänkt design och tydlig profilering  Högre attraktivitet

3 BRT som system  Stationer istället för hållplatser
Insteg i nivå med bussgolvet Foto: Volvo Stationer istället för hållplatser  Högre kapacitet  Ny identitet och högre attraktivitet Insteg i nivå med bussgolvet  Hög kapacitet  God tillgänglighet

4 Vad är BRT?  Busskörfält och bussgator
Bussgata för BRT, Sydafrika Foto: Scania BRT-bussen har en egen bussgata eller eget busskörfält Bussen prioriteras i trafiksignalerna Raka linjesträckningar  Högre medelhastighet och kortare restider för resenärerna

5 Vad är BRT?  Biljettförsäljning
Biljetten köps och kontrolleras på stationen, ungefär som i tunnelbanan i Stockholm  Ombordstigning genom alla dörrar  Resenärerna får en snabbare resa Biljettmaskin Metrobus, Mexiko Foto: Volvo

6 Vad är BRT?  Trafikering
BRT-trafik i Bogota, Colombia Foto: Volvo Eget körfält och signalprioritering Stationer istället för hållplatser Kapacitetsstarka fordon Biljetter köps och kontrolleras på stationen Aktiv användning av ITS Tät och snabb trafikering utan hopklumpning ute på linjen  Högre medelhastighet – minst km/h

7 BRT  Ett helt system Streetcar i Leeds, Storbritannien Foto: Volvo Bus Rapid Transit – är ett helt system, det går inte att plocka delar och tro att man kan få fördelarna av helheten Högre medelhastighet Hög turtäthet Liten hopklumpning ute på linjen Ökad attraktivitet

8 BRT  I andra länder Byt bild:
Foto: Gasbuss för BRT-trafik i Nantes, Frankrike Foto: Mercedes-Benz 50-tal städer i USA och Kanada 5 städer i Australien och Nya Zeeland 20-tal städer i Storbritannien, Holland, Frankrike och övriga Europa 15-tal städer i Latinamerika 20-tal städer i Asien Ett par städer i Afrika Nu över till jämförelsen

9 Jämförelse  Kapitalkostnader buss, BRT, Spårväg
Investeringskostnader för buss, BRT och spårväg i Mkr per km bana/linje Traditionell busstrafik billigast Spårväg (lågkostnadsalternativ) 60 % dyrare än BRT Spårväg (Stockholm) 8 gånger så dyrt som BRT I rapporten har vi bl.a. jämfört kapitalkostnader Kapacitet Kapacitet kontra investeringskostnad Den fördjupade jämförelsen återkommer jag till Det höga kostnadsalternativet, som är genomsnittskostnaden för 5 planerade spårvägsprojekt samt ett genomfört projekt i Stockholms län Kostnadsuppgifterna till det låga kostnadsalternativet förutsätter bl.a. att spårvägen byggs på jordbruksmark eller gräsmatta eller liknande (Trivectors rapport: Litteratursammanställning över kollektivtrafiksystem)

10 Jämförelse Kapacitet
Spårvagn har den högsta kapaciteten räknat per fordon – 5550 stå- och sittplatser Dubbelledbuss i BRT-trafik 4950 stå- och sittplatser Vi har utgått från den dubbelledbuss som finns i trafik i Göteborg. Den är registrerad för 165 passagerare. För spårvagn har vi räknat på 185 passagerare (enligt SL:s planeringsanvisningar) Det går självklart att koppla ihop två spårvagnar eller att öka turtätheten för att öka kapaciteten. Dubbelledbussar i BRT-trafik ger nästan lika hög kapacitet som spårvagnar.

11 Spårväg Syd i Stockholm
Tvärspårväg Syd innebär att spårväg byggs från Huddinge sjukhus/ Flemingsbergs station via Masmo till Skärholmen och området vid Kungens Kurva vidare till Älvsjö via Fruängen SL utreder en ny spårvägs- eller bussförbindelse Ingen buss trafikerar hela sträckan i dag Sträckan är 17,5 km Medelhastigheten i dag 21 km/h (en tänkt kombinerad linje av dagens buss 172 och 173) Restiden längs på den fiktiva linjen är ca 50 minuter Karta över alternativa sträckningar Spårväg Syd. Karta: SL

12 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Syd i Stockholm
Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Syd i Stockholm  Totalkostnader per år Spårväg är 6 gånger dyrare per år än BRT, trots nybyggnation av bussgata Kostnaderna för BRT är överskattade eftersom befintliga körfält troligen kan användas åtminstone på delar av sträckan driftskostnaden för vägen (5 Mkr/år) har räknats in i BRT:s och busstrafikens kostnader Med BRT eller spårväg skulle restiden minska med 8 minuter jämfört med buss Traditionell busstrafik: 28 Mkr/år BRT: 74 Mkr/år Spårvagn: 446 Mkr/år (6 gånger dyrare än BRT

13 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg syd i Stockholm
Spårväg, buss eller BRT på Spårväg syd i Stockholm  Hur mycket trafik för pengarna? Om kostnaden för att bygga och driva Spårväg syd istället skulle användas till BRT skulle pengarna räcka till ett sex gånger så stort linjenät Traditionell busstrafik skulle spårvägspengarna räcka till ett nästan 16 gånger så stort nät Kostnaderna för att bygga och driva Spårväg syd beräknas till 446 Mkr/år Det räcker till en spårvägslinje på ca 18 km BRT: 106 km (6 gånger så stort linjenät som spårväg) Traditionell busstrafik: 275 km (16 gånger så stort linjenät som spårväg)

14 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg syd i Stockholm
Spårväg, buss eller BRT på Spårväg syd i Stockholm  Karta spårvägs- och BRT-linjer Spårväg BRT Om spårvägspengarna istället användes för BRT skulle, utöver sträckan Huddinge sjukhus/Flemingsbergs station till Älvsjö, dessutom t.ex. följande BRT-linjer kunna byggas: Älvsjö station - Farsta Strand (c:a 8 km) Fruängen – Fridhemsplan (c:a 10 km) Älvsjö station – Gullmarsplan – Nacka (Ektorp) (c:a 15 km) Dessutom kan över 55 km BRT-linje byggas på andra områden i Stockholm. På kartan visas bara 51 km BRT-linje. 55 km BRT-linje kan dessutom byggas på andra sträckor i Stockholm Spårvägspengarna räcker till totalt 106 km BRT-linje

15 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg syd i Stockholm Hur många fler sittplatser kan man få för motsvarande kostnad för spårväg? Vi har också jämfört hur stor sittplatskapacitet man skulle få på samma sträcka (Flemingsberg-Älvsjö) i maxtrafik om man använde kostnaderna för drift och investering i spårväg till drift och investeringar i buss och BRT. Spårvagn: 560 sittplatser (446 miljoner kr/år) Traditionell busstrafik: 8370 sittplatser BRT: 8361 sittplatser LÄMNA ÖVER ORDET TILL DANIEL Det belopp som spårväg skulle kosta kan man få 15 gånger fler sittplatser med BRT jämfört med spårväg

16 Spårväg istället för stombuss 16 i Göteborg
I dagsläget trafikerar stombusslinje 16 sträckan Högsbohöjden via Brunnsparken och Lindholmen till Eketrägatan WSP har analyserat en delsträcka med en förändrad linjesträckning som startar vid Centralstationen och går via Hjalmar Brantingsplatsen och Lindholmen till Eriksberg. Sträcka: 8,8 km (delsträckan Centralstationen till Eriksberg) Medelhastighet i dag: 20 km/h Restid i dag: 26 minuter

17 Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg
Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg  Totalkostnader per år Spårväg är 3 gånger dyrare än BRT och nästan 4 gånger dyrare än buss Kostnaderna för BRT och buss är överskattade eftersom driftskostnaden för vägen har räknats in i BRT:s och busstrafikens kostnader. Dessa betalas av väghållaren (kommunen).

18 Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg Hur mycket trafik för pengarna?
För samma som spårvägslinjen skulle kosta kan man bygga ett linjenät för BRT som är tre gånger så stort

19 Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg
Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg  Karta spårvägs- och BRT-linjer Spårväg BRT Om spårvägspengarna skulle användas för BRT så skulle de även, utöver sträckan Centralstationen – Eriksberg, räcka till följande linjenät: Eketrägatan – Brunnsparken (5 km) Bjurslätt – Svingeln – Korsvägen – Järntorget – Majorna (14 km) Drottningtorget – Heden (1 km) Vågmästareplatsen – Swedenborgsplatsen (1 km) Lilla Bommen – Olskroksmotet (2 km) Järntorget – Olskroksmotet (2 km) Dessutom finns 2 km BRT-linje tillgodo för användning på annan plats. Exemplet i figuren ovan för BRT-linjenätet förutsätter att befintliga körfält kan konverteras till BRT-busskörfält. Spårvägspengarna räcker till 9 km spårväg eller 27 km BRT eller 32 km buss

20 Spårväg, buss eller BRT på stombuss 16 i Göteborg Hur många fler sittplatser kan man få för motsvarande kostnad för spårväg Ett annat mått att redovisa hur kostnaden för spårvagn kan omfördelas är att räkna på en förändrad sittplatskapacitet BRT och buss skulle kunna ge mer än tre gånger högre sittplatskapacitet jämfört med spårväg

21 Energi- och utsläppskalkyl
Jämförelse av fyra infrastrukturprojekt från ett ursprungsläge utan spårväg/BRT. Effekten av olika bränslen i bussarna har studerats. Ingen projektering genomförd = överslagsberäkningar med schablonvärden Förutsättningar och antaganden avgör kalkylens resultat Exempelvis: utsläppsvärdering av elanvändning - Grön el - Svensk elmix - Nordisk elmix - Europeisk elmix - Marginalel

22 Energi- och utsläppskalkyl
Energianvändningen i följande faser har studerats: Byggskede Drift Underhåll Fordonstillverkning Fordonsservice Framdrift Antaganden om el- respektive fossilbränsleanvändning för respektive fas. Uppskattning av energiåtgången för att skapa en BRT-lösning.

23 Jämförelse av energikalkyl för två av projekten
Fas Tvärförbindelse syd Busslinje 16 Göteborg (GWh/år) BRT Spårväg Byggnation 0,8 1,9 0,1 0,6 Drift 0,3 Underhåll 0,7 0,4 Fordonstillverkning 0,2 Fordonsservice 0,5 Inkl. framdrift Dieselbuss/ 5,4 5,6 Etanolbuss Biogasbuss 5,3 5,5 Elhybridbuss 4,1 4,0 Spårvagn 4,7 Varför varierar resultatet mellan de olika projekten?

24 Varför varierar resultatet mellan de studerade projekten?
Längd på sträckan (längre sträcka till nackdel för spårväg i kalkylen) Turtäthet (högre turtäthet till fördel för spårväg i kalkylen) Antaganden kring bussarnas/spårvagnens energianvändning är avgörande

25 Jämförelser av utsläppskalkyler för två av projekten
Utsläpp ton/år Tvärförbindelse syd Busslinje 16 Göteborg ”Grön el” BRT Spårväg Dieselbuss 1 407 1 473 Etanolbuss 807 690 Biogasbuss 656 493 Elhybridbuss 1 034 986 Spårvagn 777 375 Utsläpp ton/år Tvärförbindelse syd Busslinje 16 Göteborg EU-mix BRT Spårväg Dieselbuss 1 652 1 711 Etanolbuss 1 052 928 Biogasbuss 901 731 Elhybridbuss 1 279 1 224 Spårvagn 1942 1 758 Värderingsmetoden för elanvändningen avgör kalkylen!

26 Slutsatser energi och miljö
Det går inte att generellt säga att spårväg är energieffektivare och mer utsläppssnålt än en BRT-lösning. I vissa fall äter den energikrävande framställnings- och anläggningsprocessen för spårväg upp effekten av den mer energisnåla framdriften. Energi- och utsläppskalkylerna visar olika resultat och resultaten varierar stort med förutsättningar och antaganden. För att kunna göra uttalanden om energi- och miljöeffekter av ett specifikt infrastrukturprojekt behövs en omfattande utredning med projektspecifika indata.

27 Tack! Tack för er uppmärksamhet och välkommen med frågor!

28 Spårväg istället för stombusslinje 4 i Stockholm
Linjedragning för stombusslinje 4 Karta: Thomas Höjemo Stombusslinje 4 trafikerar Gullmarsplan – Radiohuset i Stockholm Passerar bl.a. Skanstull, Hornstull, Fridhemsplan, Odenplan och Östra station Sträckan är 12 km Medelhastigheten i dag är 13,6 km/h Restiden längs hela linjen är i dag 53 minuter

29 Spårväg, buss eller BRT på stombusslinje 4 i Stockholm
Spårväg, buss eller BRT på stombusslinje 4 i Stockholm  Totalkostnader per år Spårväg i särklass dyrast Spårväg är nästan 230 Mkr dyrare per år än BRT I bussens och BRT:s kostnader är driftskostnaden (3,6 Mkr/år) för vägen inräknad. Denna kostnad betalas av väghållaren Restiden skulle minska med 24 minuter med BRT eller spårvagn jämfört med i dag I analysen har vi som sagt räknat totalkostnaden (investerings- och driftskostnader) per år Traditionell busstrafik: 56 Mkr/år BRT: 63 Mkr/år Spårvagn: 292 Mkr/år – kostnaderna för spårväg är med andra ord nästan 5 gånger så höga som BRT

30 Spårväg, buss eller BRT på stombusslinje 4 i Stockholm  Hur mycket trafik för pengarna?
Om kostnaden för spårväg i stället skulle användas till BRT-trafik skulle pengarna räcka till ett linjenät på totalt 55 km, dvs. 4,5 gånger längre linjelängd jämfört med en spårväg. Busstrafik skulle spårvägspengarna räcka till ett 5 gånger så stort linjenät . Kostnaden för att ersätta stombusslinje 4 med spårväg beräknas till 292 Mkr/år. Det räcker till en spårvägslinje på 12 km Traditionell busstrafik: 62 km BRT: 55 km

31 Spårväg, buss eller BRT på stombusslinje 4 i Stockholm  Karta spårvägs- och BRT-linjer
Istället för 12 km spårväg räcker spårvägspengarna till ett BRT-nät på 55 km På kartan är bara 42 km utritat, vilket innebär att 11 km BRT-linje dessutom kan byggas utanför kartområdet

32 Spårväg, buss eller BRT på stombusslinje 4 i Stockholm  Hur många fler sittplatser kan man få för motsvarande kostnad för spårväg Vi har också jämfört hur stor sittplatskapacitet man skulle få på sträckan (Gullmarsplan-Radiohuset) i maxtrafik om man använde kostnaderna för drift och investering i spårväg till drift och investeringar i buss och BRT. Spårvagn: 1360 sittplatser (292 miljoner kr/år) Traditionell busstrafik: 8306 sittplatser BRT: 6574 sittplatser Genom att satsa på BRT istället för spårväg kan man få 5 gånger fler sittplatser

33 Spårväg Helsingborg Helsingborgs stad och Höganäs kommun har utrett spårväg mellan Helsingborg och Höganäs och spårväg i Helsingborg Sträcka: 5,4 km (Knutpunkten – Dalhem) Medelhastighet: 18 km/h Restid i dag: 18 minuter

34 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg  Totalkostnader per år
BRT:s årskostnad är mindre än en tredjedel av spårvägens Kostnaderna för BRT och buss är något överskattade eftersom driftskostnaden för gatan har räknats in i BRT:s och busstrafikens kostnader. Dessa kostnader betalas av väghållaren. Med BRT eller spårväg skulle restiden minskas med 5 minuter jämfört med buss

35 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg
Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg  Hur mycket trafik för pengarna? För samma som en spårvägslinje mellan Knutpunkten och Dalhem skulle kosta kan man bygga ett linjenät för BRT som är mer än tre gånger så stort.

36 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg
Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg  Karta spårvägs- och BRT-linjer Spårväg BRT Om spårvägspengarna istället användes för BRT skulle man utöver den 5 km långa sträckan mellan Knutpunkten och Dalhem kunna bygga nästan 13 km BRT-bana på annan plats i staden

37 Spårväg, buss eller BRT på Spårväg Helsingborg  Hur många fler sittplatser kan man få för motsvarande kostnad för spårväg Fyra gånger fler sittplatser med BRT för samma kostnad som spårväg Tre gånger fler sittplatser med buss för spårvägskostnaderna


Ladda ner ppt "Bus Rapid Transit - ett alternativ i kollektivtrafiken?"

Liknande presentationer


Google-annonser