Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal"— Presentationens avskrift:

1 Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal
Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK)

2

3 RYK och BYN Regionala Yrkeskommittén (RYK)
Partssammansatta regionala samverkansorgan. Planerar, organiserar och övervakar yrkesutbildningen. Utfärdar utbildningsbok och yrkesbevis. Kontaktuppgifter på Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Partssamverkan på nationell nivå. Mål: Tillfredsställande rekrytering och utbildning av yrkesarbetare. Tillämpningsanvisningar till Yrkesutbildningsavtalet. IT-baserade stödsystem till RYK. Distansutbildning för företagslärlingar.                             Regionala Yrkeskommittén (RYK) Parternas regionala samverkansorgan i yrkesutbildningsfrågor. Uppgift: att planera, organisera och övervaka yrkesutbildningen. Utfärdar utbildningsbok och yrkesbevis. Kontaktuppgifter till samtliga parter i RYK hittar du på BYN:s webbplats. Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) Partssamverkan på riksnivå. Uppgift: att söka åstadkomma en tillfredställande rekrytering och utbildning av arbetstagare inom byggnads- och anläggningsindustrin. BYN ger tillämpningsanvisningar till Yrkesutbildningsavtalet och IT-baserade stödsystem till RYK och tillhandahåller distansutbildning för företagslärlingar.

4 Yrkesutbildningsavtalet Bygg-/Anläggnings-avtalet
BYN RYK RYK Gymnasie-skolans Byggprogram Gymnasielärling Yrkes- teoretiskt prov ”YTP” Planlagd yrkesutb. Företaget utser Ansvarig för yrkesutb. och Handledare Yrkes- bevis Tillsvidare-anställning som yrkes-arbetare (normalt) Anm. lärlings-anst. Utfärdande utbildningsbok RYK fastställer utbildningstid RYK 3 missade YTP 2800 timmar Övrig yrkes- arb. Varierande färdigutbildningstid, beror på yrke Annan bakgrund < 20 Ungdom > 20 Vuxen RYK Traditionell lärling Yrkes- teoretiskt prov ”YTP” Tillsvidare-anställning som yrkes-arbetare (normalt) Planlagd yrkesutb. Företaget utser Ansvarig för yrkesutb. och Handledare Yrkes- bevis Anm. lärlings-anst. Utfärdande utbildningsbok RYK kan tillgodoräkna tidigare erfarenhet RYK 3 missade YTP En schematisk skiss för att beskriva de två alternativa vägarna. RYK BYN Eventuell start hos utbildningsgivare Distans-utbildning Yrkesteori Övrig yrkes- arb Validerad tid, från 0 timmar

5 Vilket slags lärling? Gymnasielärling Traditionell lärling
Har gått gymnasieskolans Byggprogram Underlaget för utbildningsboken i BYNs elev-/lärlingsregister All teoriutbildning normalt genomförd Traditionell lärling Om lärlingen inte har gått på Byggprogrammet Ungdomslärlingar < 20 år Vuxenlärlingar Tidigare yrkeserfarenhet kan räknas in Företaget ska bekosta utbildning i yrkesteori Gymnasielärling eller traditionell lärling? I gymnasieskolans byggprogram ingår all teoriutbildning. Normalt är redan underlaget för en utbildningsbok skapat i BYNs elev-/lärlingsregister, där det framgår hur mycket av utbildningen som har genomförts under gymnasietiden. Om Byggprogrammet inte är genomgånget med godkänt resultat i alla kurser framgår det av informationen som är inlagd i BYNs register. Om lärlingen inte har gått på byggprogrammet blir denne traditionell lärling. Tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet inom byggområdet kan viss del räknas in i den totala utbildningstiden. Företaget ska bekosta den yrkesteoretiska utbildningen. Under 350 timmar har lärlingen rätt att på betald arbetstid läsa in utbildningen. Ett alternativ är också att lärlingen tillgodoräknas 350 timmar i utbildningsboken efter genomförd teoriutbildning. Allt enligt BYNs Anvisningar och beslut i BYNs styrelse. RYK granskar de intyg som lärlingen har och gör en bedömning som ska föras in i utbildningsboken.

6 Kollektivavtalet Företaget måste ha kollektivavtal
Medlemmar i BI/ME eller hängavtal med Byggnads/Seko Det är avtalet som definierar utbildningsåtagandet Verksamheten i BYN/RYK, rekryteringsinsatser mm finansieras kollektivt Lärlingar som arbetat i företag inom annat avtalsområde kan i många fall tillgodoräknas relevant yrkeserfarenhet. Utbildningsbok utfärdas vid anställning i avtalsbundet företag. RYK tillgodoräknar ev. tidigare erfarenhet i samband med utfärdande av utbildningsbok. Tillgodoräknad tid ska kunna styrkas. Företaget måste ha kollektivavtal Alla företag som är medlemmar i BI/ME eller som har tecknat hängavtal med Byggnads/Seko har möjlighet att anställa lärlingar. Det är genom avtalet som företagets utbildningsåtagande definieras. Rekryteringsinsatser och stöd till genomförande av yrkesutbildning (BYN och lokala stödet) finansieras också via kollektiva överenskommelser. Lärlingar som arbetar i företag inom annat avtalsområde kan i många fall tillgodoräknas relevant yrkeserfarenhet. Utbildningsbok och så småningom yrkesbevis kan utfärdas vid anställning i företag bundet av byggindustrins yrkesutbildningsavtal. RYK tillgodoräknar ev. tidigare erfarenhet i samband med utfärdande av utbildningsbok. Tid som inte kan styrkas ska inte tillgodoräknas (svartjobb är givetvis inte accepterat och ska inte tillgodoräknas).

7 Hur många lärlingar ska man ha?
Ingen tvingande regel för hur många lärlingar man måste ha En lärling på fem yrkesarbetare är en rekommendation Fler företag behöver ta in lärlingar Det finns ingen tvingande regel för hur många lärlingar man måste ha i företaget. I en protokollsanteckning anges förhållandet en lärling på fem yrkesarbetare som en vägledning. Många fler behöver ta in lärlingar för att branschens kompetensförsörjning ska fungera.

8 Regler för lärlingsanställningen
Yrkesutbildningsavtalet reglerar Anställning Utbildning Viktigt att vara överens om att anställningen ingås enligt detta yrkesutbildningsavtal Anställningsbekräftelse ska upprättas RYK ska informeras Varje lärling ska ha en handledare som utses av företaget En lärlingsansvarig ska utses av företaget ”Lärlingstrappan” ger successivt ökande lön Lönenivåerna framgår av Byggnadsavtalet Anläggningsavtalet Väg- och banavtalet. Lärlingsanställningen och utbildningen i företaget är reglerad i yrkesutbildningsavtalet. Viktigt att man är överens om att anställningen ingås enligt detta yrkesutbildningsavtal. Lönen varierar beroende på hur långt lärlingen har kommit i sin utbildning (”lärlingstrappan”). Lönenivån framgår av huvudavtalen. Inom företaget ska en lärlingsansvarig utses, varje lärling ska ha en handledare.

9 Lönetrappan Fördelningstal 100% 88% 75% 65% 60% 55% Yrkesbevis
OBS! Exempel: Lärlingar med Gymnasieutbildning TBM, Väg och anläggning, Golv Yrkesbevis 88% 5501-godkänt YTP 75% 65% Godkänd i alla kurser på Byggprogrammet ger tim 60% Se tabeller i respektive avtal för rätt nivåer. 55% -2299 arbetade timmar

10 Lärlingsanställningen
Tillsvidareanställning Företrädesrätt för tidigare anställda lärlingar Lärlingsanställning kan i särskilda fall ske för viss tid. Särskild dispens ska sökas hos RYK. Uppsägning Arbetsbrist etc under lärlingstiden Underrätta lärling och RYK En månad för att leta ny lärlingsplats, därefter en månads uppsägning Omedelbar Samråd med RYK Vid lärlingstidens utgång Två månader Huvudbudskap: Kontakta RYK vid eventuellt trassel!

11 Utbildningsboken RYK utfärdar utbildningsboken efter anställning
Gymnasieeleverna får ”Anmälan om lärlingsanställning/ ansökan om utbildningsbok” vid skolavslutet. Traditionella lärlingar Blankett laddas ned från RYK utfärdar utbildningsboken I samband med att lärlingen anställs tar företaget kontakt med RYK som kan svara på frågor beträffande lärlingsanställningen och ge råd. Formulär för anmälan om lärlingsanställning/ansökan om utbildningsbok för elev som slutat Byggprogrammet ska eleven få med sig i samband med skolavslutet. Från BYNs webbplats kan en tom blankett anmälan om lärlingsanställning/ansökan om utbildningsbok för traditionell lärling laddas ned.

12 Exempel

13 Distansutbildning/yrkesteori
Företaget ansvarigt för Yrkesutbildningen Teoriutbildning är obligatorisk för trad.lärlingar Teorikursen beställer företaget efter samråd med RYK BYN förmedlar utbildningsmaterialet Självstudier. Svar via brev eller webb. Företaget betalar utbildningsmaterialet och examination Kostnad beroende av yrke (2008) BYNs målbeskrivning anger vad som ingår Teoriutbildning är obligatorisk för lärlingar som inte kommer från en föregående yrkesutbildning (normalt Byggprogrammet). Lärlingsanställningen är en yrkesutbildning som företaget ansvarar för. Dels ska lärlingens praktiska utbildning bli allsidig och innehålla alla olika moment inom det aktuella yrket och dels ska lärlingen genomföra den obligatoriska teorikursen. BYNs målbeskrivning anger vad som ingår i ett yrke. Teorikursen beställer företaget efter samråd med RYK och BYN förmedlar utbildningsmaterialet (Liber Hermods är f. n. upphandlad utbildningsgivare). Lärlingen läser normalt in kursen genom självstudier. Kunskaperna bekräftas genom svar via brev eller webb. Företaget betalar utbildningsmaterialet och examinationen. Kostnaden varierar mellan olika yrken.

14 Utbildningstid Tabell utbildningstid från avtalet

15 Yrkesbevis När lärlingstiden är avklarad ska lärlingen klara ett Yrkesteoretiskt prov (YTP) för att få yrkesbevis Om företag och lärling är överens kan provet göras tidigare än tid för ”normalprov” 6300 timmar istället för 6800 för TBM-yrken RYK utfärdar yrkesbeviset efter avklarat YTP När den fastställda lärlingstiden är avklarad ska lärlingen klara ett yrkesteoretiskt prov (YTP) för att få yrkesbevis i det valda yrket. Om företag och lärling är överens kan provet göras tidigare än tid för ”normalprov”. 6300 timmar istället för 6800 för TBM-yrken. RYK utfärdar Yrkesbeviset efter avklarat YTP.

16 Yrkesteoretiskt Prov - YTP
Lärlingen har rätt att göra tre prov som bekostas av arbetsgivaren Ska kunna genomföras på företaget Kan göras on-line YTP infördes i praktiken från och gäller alla lärlingar anställda efter

17 Begrepp inom lärlingsutbildningen
Ungdomsutbildning är benämning på utbildning av arbetstagare som påbörjat utbildning före 20 års ålder. Vuxenutbildning är benämning på utbildning som påbörjas efter 20 års ålder. Lärlingsansvarig Handledare Utbildningstid är beroende av tidigare erfarenhet och hur denna värderas i förhållande till det yrke utbildningen avser. Gymnasielärlingen har fått en grundutbildning i gymnasieskolan och utbildas därefter i företag. Traditionell lärling får hela sin utbildning i företag kompletterad med särskild teorikurs. Yrkesutbildningsavtalet, som ingår i Byggnadsavtalet, är det kollektivavtal som reglerar lärlingens anställning. Utbildningsbok utfärdas av RYK. Dokumentation över lärlingsutbildningen. Hjälpmedel för att se till att utbildningen under lärlingstiden innehåller alla moment. Arbetsgivaren för in arbetade timmar i boken. På arbetskortet ska lärlingen själv redovisa sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Fulltecknat arbetskort bestyrks av arbetsgivaren och överförs till utbildningsboken. Teorikursen är en distanskurs i yrkesteori som företagslärlingen läser parallellt med att denne arbetar. Teorikursen omfattar studiematerial baserat på en av BYN fastställd målbeskrivning. Under kursens gång skickar lärlingen in svarsbrev för rättning. Yrkesbevis utfärdas när lärlingen fullgjort sin utbildningstid (längden kan variera beroende på yrke), och klarat YTP. För att den traditionella lärlingen ska få ut sitt yrkesbevis krävs utöver fullgjort antal timmar även en genomgången teorikurs.

18 Mer information Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Tillämpningsregler för yrkesutbildningsavtalet samt kontaktinformation till din handläggare lokalt (RYK). Sveriges Byggindustrier Maskinentreprenörerna Byggnadsarbetareförbundet SEKO Nötbild från: Foto:


Ladda ner ppt "Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal"

Liknande presentationer


Google-annonser