Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk strategi for bæredyktig utvikling Odense 11. november 2010 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk strategi for bæredyktig utvikling Odense 11. november 2010 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk strategi for bæredyktig utvikling Odense 11. november 2010 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd gt@norden.org

2 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 2 Oversikt Nordisk klimadag 2010! Går det i rett retning? Statsministrenes globaliseringsinitiativ Samarbeidet under utdannings- og forskningsministrene •Nordisk klimadag, Toppforskningsinitiativet, Nordplus, Nordisk Master •Kunnskap for grønn vekst Utlysning

3 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 3 19.6.2007 De Nordiska statsministrarna i Punkaharju för ett kunnigare, synligare och mer välmående Norden • Positiva till de nya möjligheter och utmaningar för Norden som globaliseringen medför och vill utnyttja dessa möjligheter och möta utmaningarna genom att vidareutveckla en nordisk modell där den framtida välfärden för medborgarna, företagens konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt, gemensam kultur och satsningar på hållbar utveckling är viktiga komponenter. • Önskar fortsättningsvis att utveckla Nordens styrkepositioner, våra länders högtstående och täckande utbildningssystem, vår expertis och vårt forskningsarbete, vår förmåga att utnyttja informationsteknik och kreativitet för att genomföra innovationer. • Ger startskottet för en förnyad nordisk satsning på globaliseringsområdet. Satsningen skall ske i synergi med det arbetet som görs i europeisk regi och regionalt. Ett fördjupat samarbete med de baltiska länderna stärker hela Östersjöregionens konkurrenskraft och möjlighet att dra nytta av globaliseringen. • Åtgärder och målsättningar främjas inom ramarna för Nordiska ministerrådet och i andra sammanhang där de nordiska regeringarna samarbetar:

4 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 4 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 4 The first Nordic Globalisation Forum in Riksgränsen, 8–9 April 2008 28.6.20144 “the prime ministers of the Nordic countries agreed upon this declaration outlining frameworks for a joint approach to globalisation, energy and climate change.” The Riksgränsen declarationen ”The most important aspect of Nordic co-operation is that the countries jointly apply their research and innovation capacity and competitiveness in order to meet global challenges” “Knowledge, education and training will remain key areas for the Nordic Region in a global context. We also have much to gain from improving the Region’s standing in the fields of research and innovation. “

5 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 5 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 5 The Nordic Globalization forum 2009, 26. - 27. February, Iceland The Financial Crisis - Setback or Opportunity for Progressive Climate Policy?

6 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 6 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 6 Nordiskt globaliseringsforum 20. mai 2010 Grønn vekst – perspektiver for et styrket nordisk samarbeide The Prime Ministers Press Conference

7 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 7 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 7 Med fokus på grøn vækst skal der nedsættes en "task force" for at kortlægge de specifikke nordiske styrkepositioner og konkrete områder hvor samarbejdet mellem de nordiske lande skaber en merværdi. Resultatene diskuteres under neste Globaliseringsforum i Finland, 2-3 mars 2011.

8 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 8 Finlands program 2011 Som huvudtema för sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011 har Finland valt hantering av klimatförändringar. Temat är viktigt på både nationell och internationell nivå. Vi vill uppmärksamma klimatarbetet i dess samtliga former och inom alla sektorer och visa på och stärka de nordiska ländernas roll som föregångare i detta arbete.

9 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 9 Analysen: Norden gjør det riktig godt Globaliseringen tilbyr et stort mulighetsrom for våre åpne økonomier Våre land, konkurranseevne og velferdsmodeller utfordres: •Global konkurranse, Finanskrise, Ressurskriser, Klima, Aldring, Pandemier Behov for bæredyktige svar: Utdanning, forskning og innovasjon, integrerende markeder, helse og velferdsinitiativ…….

10 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 10 Globaliseringsinitiativet betyr: Justert innretning – styrket relevans Prioritering – fokus Vitalisering av samarbeidet – opp et gear • Effektivitet både i arbeidsmåte og måloppnåelse • Prosesser som fremmer deltakelse, entusiasme og forpliktelse • Få, fokuserte innsatser som gir de nordiske land signifikant merverdi fra samarbeidet • Landene som utgangspunkt – merverdi som suksesskriterium

11 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 11 Globaliseringsinitiativ bud 2011 1. Globaliseringsforum och generell profilering av Globaliseringsinitiativ 3800 2. Nordisk toppforskning (TFI) 3. Innovationsrepresentation i Asien 2000 5.Bek ä mpande av gr ä nshinder i Norden 1300 6.Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsomr å det (NORIA) 3500 7. eScience 8600 8. Fr ä mjande av h ö gre utbildning i Norden 6000 9. En god uppl ä rning av ungdomar och vuxna, 2000 10. Belysning av konsekvenserna av klimatf ö r ä ndringarna p å naturresurser i Norden 4700 11. Kultur och kreativitet 7000 12. H ä lsa och v ä lf ä rd 13000 13. Energi och transport, samt uppf ö ljning Energiexpo 11600 14. Klimatv ä nligt byggeri 7500 Globaliseringsprosjektene Direkte grønne innsatser

12 Utdannings- og forskningsministrenes ansvar – eksempler nordisk samarbeid relevantfor bæredyktig utvikling i utdanning

13 ToppForskningsInitiativet, TFI adresser vår tids største og globale utfordring: Klima – energi - miljø TFI adresser også vår regions store styrke og mulighet: Næringsintegrert kunnskap i verdensklasse Et nordisk, integrert og bæredyktig svar på utfordringene

14 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 14 Historisk nordisk satsning på klimat, energi och miljö Programperiod: 2009-2013, Budget: 400 MDKK Sex program: Effektstudier och tilpassning till klimatförändringar Klimatändringarnas växelverkan med kryosfären Energieffektivisering med nanoteknologi Integrering av storskalig vindkraft Bärkraftig biobränsel CO2 – fångst och lagring Dessutom skall programmen också inkludera: •a) Avancerad klimatmodellering •b) Samhällsvetenskap/humaniora •c) Fokus på det arktiska området

15 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 15 Hvordan går det så? TFI svarer på tema TFI er koblet til fremragende nasjonale miljøer og initiativ TFI er koblet næringslivet på nøkkelområder TFI er etablert som et sektor og grenseoverskridende integrerende verktøy NordForsk, NICe og NEF løser oppgaven som integrert sekretariat TFI leverer

16 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 16 Nordiska klimatdagen 2010

17 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 17 28.6.201417 Nordiska klimatdagen 2010

18 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 18 Nordiska klimatdagen 2010 Klimatdagen 2010 består av: • 5 tävlingar för olika åldersgrupper (tecknings-, fråge-, uppsats- och videotävling) • Gemensam webbportal www.klimanorden.org med översikt över nordiskt undervisningsmaterial, nordiska aktiviteter, Nordplus-projekt, webblogg etc.www.klimanorden.org • Fungerar som ram för andra klimatrelaterade aktiviteter • Facebook-grupp (Nordisk klimadag 2010)

19 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 19 Nordplus Exempel: The climate change project Foto: Signe Sloth, Søndervangskolen i Hammel, Danmark Projektet involverar tre årskurs 7-klasser i Island, Estland och Danmark Mål: • Förståelse för klimatförändringar i de tre samarbetsländerna • Ge förslag på åtgärder för att minska CO2- utsläpp i närmiljön • Samarbeta om att hitta sätt att uppmärksamme lokalsamhällena på åtgärder för att minska CO2-utsläpp i närmiljön • Lära att förmedla klimat-kunskap i till andra årskurs 7-klasser

20 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 20 Nordplus 2009: • 15% av ansökningarna (80 av 544) hade klimat som huvudprioritet • 55 projekt med klimat som huvudprioritet fick stöd i 2009, 36 under Nordplus Junior 2010: • Tal för 2010 har ej färdigställts Klimat prioriterat område 2009, 2010 och 2011.

21 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 21

22 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 22 Utdannings- og forskningsministrene nye strategi 2011 - 13: Kunnskap for grønn vekst Tema skal drøftes i Helsingfors, 6. april 2011 Analyser fra: •Rektorene ved de nordiske universiteter, NUS •De nordiske tekniske universitetene, NordTek •NordForsk

23 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 23 China International co-operation

24 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 24 Anslaget för hållbar utveckling 2011 •Projektstöd för stimulering av den nordiska hållbarhetsstrategin •Frist 1 december 2010 •Fokus i 2011: •Utbildning för hållbar uveckling •Lokalt samarbete om hållbar utveckling •Förväntad budget 2,3 miljoner DKK som förväntas fördelas på 2-6 projektförslag •För mer information se www.norden.orgwww.norden.org Bilder: från Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden

25 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 25 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 25 28.6.201425 gt@norden.org Isfjorden, Grønland


Ladda ner ppt "Nordisk strategi for bæredyktig utvikling Odense 11. november 2010 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd"

Liknande presentationer


Google-annonser