Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförandekonferens 2007. Motioner Motion 1 Fortsatt investering i FoU Bohuslän-Dals GDF Förslag: Tillstyrka motionen, men genom att inordna finansieringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförandekonferens 2007. Motioner Motion 1 Fortsatt investering i FoU Bohuslän-Dals GDF Förslag: Tillstyrka motionen, men genom att inordna finansieringen."— Presentationens avskrift:

1 Ordförandekonferens 2007

2 Motioner

3 Motion 1 Fortsatt investering i FoU Bohuslän-Dals GDF Förslag: Tillstyrka motionen, men genom att inordna finansieringen inom den ordinarie SGF-avgiften, i enlighet med FS förslag på avgifter för 2007

4 Motion 2 GOLF – motion för livet Upplands GDF Förslag: Tillstyrka motionen

5 Motion 3 Ny organisation av GDF Skånes GDF Förslag: Avslå motionen, med hänvisning till FS proposition där Skånes motion föreslås vara ett kompletterande medskick

6 Motion 4 Bolagsstämma i SGF Golfsystem AB Stockholms GDF Förslag: Avslå motionen, med hänvisning till de åtgärder FS föreslår

7 Motion 5 Motion angående åldersklasser seniors Norr- Västerbottens GDF Förslag: Avslå motionen

8 Motion 6 Begränsning av antalet spelrätter i en golfklubb Östergötlands GDF Förslag: Avslå motionen, med hänvisning till FS proposition om ny finansiering som ett tänkbart svar

9 Propositioner

10 Proposition om SGF:s demokrati, organisation och finansiering

11 Inledning  FS vill be FM slå fast att en förändring behöver ske rörande grunderna för SGF:s organisation.  Hur det löses vill FS ge klubbar och distrikt mer tid att diskutera.  Bilagt till propositionen finns, för diskussionens skull, två exempel på hur en tänkbar lösning skulle kunna se ut.

12 Utvecklingsdialogen  Den s.k. utvecklingsdialogen genomfördes hösten 2006 för att informera om och diskutera demokrati och organisationsfrågor  Resultatet av utvecklingsdialogen kan sammanfattas i två övergripande punkter

13 Sammanfattning av Utvecklingsdialogen  Att SGF:s organisation bör ses över för att bli effektivare och stimulera till högre kunskapsspridning och delaktighet från medlemmarna, klubbarna.  Att det ekonomiska klimatet i Golfsverige ställer höga krav på att tänka över finansieringsprinciper och minska kostnader eller höja intäkter för klubbarna.

14 Vision och framtid  Golfen i Sverige är stadd i förändring.  Klubbarnas förutsättningar och golfarnas önskemål förändras.  SGF bör som huvudman för golfen i Sverige se över organisation och finansieringsformer för att ge bästa förutsättningar för golfrörelsen att utvecklas positivt.

15 Principer att ta hänsyn till  Golfklubbarna är medlemmar i SGF, Därför skall golfklubbarna och deras intressen vara i fokus för demokratiprocessen inom SGF.  En fungerande demokrati kräver kunskap, öppen dialog och engagemang från medlemmarna. Det är av yttersta vikt att detta säkerställs.  Golfsverige behöver samlas kring gemensamma frågor när utvecklingen nu sätter press på alla delar i golfrörelsen.  Förbundsmötet är Golfsveriges högsta beslutande organ  FS ansvarar för genomförande och uppföljning av beslut  SGF skall verka i en organisation  Kommunikationen mellan FS och golfklubbarna skall utvecklas genom återkommande möten

16 Principer FS tagit intryck av (forts.)  Ansvar, mandat och resurser i genomförandet skall ske i obruten linje för hög effektivitet.  Alla medlemmar har rätt att förvänta sig ungefär samma kvalitet på resurser och service, inom ramen för sitt medlemskap.  För kontinuitet i genomförandet behöver ideella på mellannivå professionellt stöd.  Golfens intresseorganisationer behöver involveras för att erfarenheter och kunskap skall kunna tillvaratas  I en demokratisk organisation skall grunderna till besluten endast komma från medlemmarnas intressen. Den beslutande makten och den verkställande bör därför vara åtskild

17  En klar majoritet är för representativ demokrati  Klubbarna vill behålla en ”mellannivå”  Skillnaderna mellan olika GDF bör minskas  ”Mellannivån” skall vara organiserad inom SGF  ”Mellannivån” bör ha lika resurser över landet  Centrala resurser för en regional ”SGF- grundservice” bör fastställas Slutsatser från Utvecklingsdialogen

18 Grundförutsättningar  Klubbarna har sagt att de vill behålla en ”mellannivå”, men att den behöver utjämnas  För att åstadkomma detta måste nya samverkansområden skapas  FS uppfattning är att dagens 21 distrikt bör ersättas av en ny indelning i 8-12 regioner  I en bilaga 1. till propositionen lämnar FS en idéskiss / diskussionsunderlag på 9 regioner

19 Grundförutsättningar  FS har också tagit intryck av det kärvare klimat som många golfklubbar redovisat under Utvecklingsdialogen.  I bilaga 2. till propositionen redovisar FS en idéskiss / diskussionsunderlag om ny finansieringsmodell

20 Sammanfattning av propositionen  FS vill med denna proposition inleda ett större reformarbete av såväl demokratiprocessen, genomförandearbetet som finansierings- modellen. Det kan tyckas att det är stora förändringar men FS är övertygade om att dessa dels behövs och dels att arbetet med att stegvis utveckla och införa dessa förändringar kommer att vara värt arbetet.

21 Sammanfattning av propositionen  FS vill med denna proposition alltså hålla förändringsarbetet levande, och slå fast vissa grundprinciper för detsamma. När det gäller hur lösningen skall utformas, vill FS skapa förutsättningar för diskussion bland klubbar och distrikt genom att bilägg två konkreta idéskisser.  FS anser att denna process och återkoppling från berörda parter är nödvändig innan ett färdigt förslag till beslut föreläggs FM.

22 Sammanfattning av propositionen  Propositionen är utformad för att skapa tid och rådrum för landets klubbar och distrikt att diskutera utifrån de konkreta idéförslag som biläggs, samt Skånes motion i ärendet.  När tillräcklig tid givits, och när FS anser sig ha fått de synpunkter som krävs för att utarbeta ett slutligt förslag, avser FS snarast förelägga ett sådant för FM eller vid behov ett extra FM.

23 FS föreslår FM:  att besluta att en förändring av SGF:s organisation skall ske för att effektivisera arbetet, utjämna olikheter i landet och öka delaktigheten i SGF:s demokratiska arbete.  att besluta att den representativa demokratin inom SGF fortsatt utövas med 75 röster via ombud  att ge FS i uppdrag att arbeta för en regional organisationsform inom SGF med 8-12 regioner som ersättare till dagens GDF-organisation  att mandatfördelningen inom dessa regioner skall baseras på en proportionerlig fördelning av mandat ställt mot antalet klubbar i regionen

24 FS föreslår FM: (forts.)  att ge FS i uppdrag att fortsätta med att konkretisera förändringsarbetet genom att ta in synpunkter och förslag från landets klubbar och distrikt, med idéskisserna i bilaga 1 och 2 samt Skånes motion i ärendet som ett diskussionsunderlag  att ge FS i uppdrag att sedan tillräcklig förankring och dialog skett, sammanställa ett slutligt förslag och snarast förelägga detta för beslut på FM 2008 eller om möjligt tidigare på ett extra FM

25 Bilaga 1 Idéskiss/diskussionsunderlag Organisation och demokrati

26 FS idéskiss/exempel i stort  FS föreslår regioner som grund för den nya ”mellannivån inom SGF  Regionerna skall verka inom samma organisation som SGF

27 FS idéskiss/exempel i stort (forts.)  För att klara demokrati och genomförande i en region behövs två parallella funktionella uppdrag  En demokratisk funktion, vars uppdrag blir att driva och samordna klubbarnas frågor till FM och FS (klubbarnas demokratiska makt)  En operativ funktion, vars uppdrag blir att genomföra fattade beslut och fatta löpande beslut om operativ verksamhet (det verkställande ansvaret)

28 FS idéskiss/exempel i stort (forts.)  Givetvis skall dessa samverka, men det är FS tydliga uppfattning att dessa processer behöver vara åtskilda för att säkerställa att medlemmarnas intressen styr demokratiprocessen

29 Idéskiss på ny indelning i regioner med ny mandatfördelning  9 regioner  För genomförande av verksamhet i Norrland skissas på ytterligare en regionkommitté (se senare i förslaget)  Mandatfördelningen baseras på en proportionerlig fördelning ställt mot antalet klubbar i regionen

30  Bohuslän-Dal & Västergötland – 47 klubbar, 7 mandat  Södermanland & Östergötland – 47 klubbar, 7 mandat  Gästrikland, Uppland & Västmanland – 47 klubbar, 7 mandat  Dalarna, Värmland & Örebro län – 48 klubbar, 7 mandat  Halland & Göteborg – 51 klubbar, 8 mandat  Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland & Norr- Västerbotten – 59 klubbar, 9 mandat  Stockholm – 61 klubbar, 9 mandat  Småland, Blekinge & Gotland - 63 klubbar, 10 mandat  Skåne – 69 klubbar, 11 mandat Idéskiss på ny indelning i regioner, med ny mandatfördelning

31 Demokratiarbetet  FS har i detta exempel valt att introducera en av golfklubbarna förtroendevald demokratifunktion, ”Regionstyrelse”  Det som avses är en liten organisation, men en viktigt och självständig stödfunktion för klubbarna i en region, vars uppdrag är att säkerställa att demokratin inom SGF fungerar på bästa möjliga sätt.

32 ”Regionstyrelsens” roll och ansvar  Regionstyrelsen bör vara förtroendevald av klubbarna i regionen  Regionens valberedning föreslår namn till regionstyrelsen  Val sker i regionen av klubbarna  Regionstyrelsens övergripande uppdrag bör vara att utveckla och stötta den demokratiska processen inom SGF

33 ”Regionstyrelsens” roll och ansvar  Ett ansvar kan vara att arrangera möten där t.ex. följande avhandlas: –Klubbarnas och SGF:s verksamhet och framtidsfrågor presenteras och diskuteras –Utvecklingsläge och framtida behov diskuteras –Aktuella propositioner och motioner presenteras och diskuteras –Regionens klubbar tar ställning i beslutsfrågor såsom val, motioner och propositioner –Klubbombud utses till FM

34 ”Regionstyrelsens” roll och ansvar  Regionstyrelsen skall ha en särskilt utpekad kontaktperson i FS och en direkt möjlighet att lämna in synpunkter och förslag (egna eller klubbarnas) till FS under löpande verksamhetsår för frågor som inte behöver gå via FM  Regionstyrelsens arbete skall vara fristående från SGF:s operativa verksamhet, men regionstyrelsen har rätt till en adjungerad plats i regionkommittén

35 Genomförandeprocessen  I samma stund som FM avslutats påbörjar FS arbetet med genomförandet av beslut. Till sin hjälp har FS ett förbundskansli i Golfens Hus, men enligt detta förslag i framtiden också en organisation med 10 Regionkommittéer som verkar med FS i samma organisation

36 Regionkommitténs roll och ansvar  Regionens valberedning nominerar personer till regionkommittén  FS utser formellt ledamöter i regionkommittéerna, i likhet med SGF:s övriga kommittéer  Uppdraget är ideellt  Regionkommittén skall ha betydande möjligheter att organisera arbetet utifrån regionala förutsättningar. Exempel på en modell som framförts är att verka med klubbråd

37 Regionkommitténs roll och ansvar  Regionkommitténs uppdrag är tvådelat –Ett ”grunduppdrag”, att genomföra SGF:s verksamhet i regionen –Ett eget uppdrag att driva ”lokal verksamhet”, vilken beslutas av regionkommittén

38 Regionkommitténs roll och ansvar  SGF:s grundverksamhet i regionerna är bl a: –Utbildning –Tävling –JurN –Regel och domarverksamhet –Banvärdering –Idrott- och elitutveckling –Auktorisation –Möten & träffar –Bana, miljö m.m.

39 Regionkommitténs roll och ansvar  Finansiering av grundverksamheten i varje region föreslås ske genom medel från SGF genom att nuvarande SGF- och GDF-avgifter ersätts av en samlad SGF-avgift som blir lika över landet  Totalkostnaden får inte öka!  Se även idéskissen rörande förändrad finansieringsmodell i bilaga 2 till propositionen

40 Regionkommitténs roll och ansvar  Den egna, lokala verksamheten i regionerna beslutas av klubbarna eller regionkommittén  Exempel kan vara en turistsatsning eller en lokal tävling  Regionen ansvarar för finansiering av egen beslutad lokal verksamhet

41 Klubbar FM- Ombud FMFS Region- kommitté Klubbarna v ä ljer ”Regionstyrelse”, den funktion som ansvarar för att utveckla det demokratiska arbetet i regionen Klubbarna informeras, diskuterar och fattar beslut inf ö r FM samt v ä ljer ombud ”Regionstyrelse” Ombuden deltar i r å dslag, beslutar i motioner och propositioner, v ä ljer FS samt fastst ä ller SGF:s budget & verksamhetsplan FS Genomf ö r centrala FM-beslut med hj ä lp av GS och Golfens Hus samt utser regionkommitt é f ö r det regionala genomf ö randet i samarbete med klubbarna Regionkommitt é n verkst ä ller SGF:s verksamhet p å uppdrag av FS Regionkommitt é n verkst ä ller beslutad lokal verksamhet Genomförande och tillhörande beslut Demokratiska beslut Klubbarna önskar lokal verksamhet utförd

42 Bilaga 2 Idéskiss/diskussionsunderlag Finansiering

43 Inledning  Nedanstående resonemang speglar en viktig fråga för alla klubbar – hur skall framtidens finansiering av SGF:s verksamhet se ut  Med den förändring som sker inom golfen, både hos klubbarna och hos de enskilda golfarna, är det angeläget att titta på nya alternativ till dagens finansiering av SGF

44 Inledning  Nuvarande medlemsavgift till SGF och avgiften till GIT föreslås avskaffas för att ersättas av två nya avgifter: –En obligatorisk SGF-avgift (medlemsavgift) som betalas av klubbarna –En frivillig och individuell avgift (SGF-licens) som betalas av den enskilde golfspelaren  Målet är bl a att minska det solidariskt grundade ekonomiska trycket på klubbarna, och få till stånd en mer efterfrågestyrd kostnadsbild i Golfsverige

45  Kostnader för FM  Kostnader för Regionstyrelser  Kostnader för Regionkommittéer  Golfens Hus  Landslagen  Elitverksamheten  Viss försäkring  Bankonsulenter  Föreningskonsulenter  FoU  Central slope  Regler och hcp  Tävlings och domarverksamhet  ”Klubbdelen” i GIT Den för klubbarna obligatoriska SGF-avgiften avser centrala kostnader som t.ex.:

46  Rätten till handicap  Tävlingsspel  Medlemskort  Svensk Golf  Medlemsdel av golf.se  Golfguiden  Regelböcker  Individuell spelförsäkring  Möjligheterna till ”min golf” i GIT, t.ex. bokning av starttider Den för golfarna frivilliga SGF-licensen avser kostnader som hänförs individen som t.ex.:

47 Fakta som talar för en översyn av avgiftsuttag och debiteringsgrunder  Att värdet av SGF och GIT avgifter för klubb och enskild medlem är svår att kommunicera, varför en del klubbar starkt ifrågasätter avgiftsnivåerna  Att stora delar av värdet som SGF levererar går direkt till individen, och upplevs inte som värdefullt av klubben

48 Fakta som talar för en översyn av avgiftsuttag och debiteringsgrunder  Att centrala och gemensamma kostnader täcks solidariskt, något som ifrågasätts i en allt mer heterogen golfvärld.

49 Nuvarande avgifter inom SGF  Årsavgifter SGF 2007, inklusive prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf, enligt principen en tidning per hushåll –140 kr per aktiv senior –70 kr per aktiv junior  GIT-avgift 2007 (support, drift & förvaltning) –39 kr per aktiv medlem  GIT-avgifterna bereds i CeGIT och fastställs av GIT-styrelsen

50 Principskiss på ny SGF-avgift för klubbarna  Utgångspunkten föreslås vara baserad på det antal golfhål som klubben förfogar över  Räkneexempel < 9 hål55 klubbar betalar 10 000 kr = 550 000 9-17 hål91 klubbar betalar 50 000 kr = 4 550 000 18 hål273 klubbar betalar 75 000 kr = 20 475 000 > 18 hål77 klubbar betalar 75 000 kr + 25 000 kr för varje tillkommande 9-hålsslinga utöver 18 = 7 700 000  Enligt förslaget beräknas SGF-avgiften inbringa 33 Mkr

51 Principskiss på ny SGF-avgift för klubbarna  Tilläggsförslag att diskutera –För GK som har mer än 750 aktiva per 9 slopade hål, tillkommer ett särskilt tillägg på 200:-/per överskjutande golfare i avgift till SGF –Avgiften uttas endast på överskjutande antal medlemmar  Räkneexempel –GK 18 hål, 1 300 medlemmar  Grundavgift 75.000, tillägg 0:-, totalt 75.000:- –GK 9 hål, 1 000 medlemmar  Grundavgift 50.000:-, tillägg 50.000:- totalt 100.000:- –GK 27 hål, 3 500 medlemmar  Grundavgift 100.000, tillägg 250.000:-, totalt 350.000

52 Principskiss på ny SGF-spellicens för golfarna  Licensen är frivillig  Förutsättningen är att golfaren är medlem i en SGF-ansluten golfklubb  Om 350 000 golfare tecknar en SGF-spellicens á 200 kr ger det SGF - 70 Mkr

53 Fördelar med förslaget  Det blir tydligare vad klubben betalar för och vilken nytta SGF levererar  Klubbarna ”belastas” inte för verksamhet som inte direkt levereras till klubben  SGF:s debitering till klubbarna sjunker  Upplägget praktiseras redan i många länder

54 Nackdelar med förslaget  Stor osäkerhet i hur många golfare som väljer att köpa SGF-licensen  Administrationen av 350.000 ”kunder” blir betydande  Stor osäkerhet för del av SGF:s nuvarande verksamhet som t.ex. Svensk Golf  För klubbarna är det svårt att hitta några nackdelar

55 Sammanfattning  Ovanstående modell skulle sammantaget ge ungefär samma intäkter som dagens system, inklusive finansiering av GIT och det regionala arbetet

56 Frågor?

57 Proposition om GIT ändamålsbeskrivning

58 Bakgrund GIT har under de senaste åren utvecklats till att bli ett viktigt verktyg för golfaren och för golfklubben Det är tydligt att GIT även skulle kunna vara en viktig resurs för SGF och GDF i genomförandet av respektive organisations uppdrag För att säkerställa individens integritet och samtidigt kunna utnyttja de goda effekter GIT kan bidra med, t ex kostnadsbesparingar och verksamhetsutveckling, måste en anpassning ske av ändamålsbeskrivningen för systemet

59 PuL  Ny ändamålsbeskrivning måste liksom befintlig sådan följa reglerna i PuL (Personuppgiftslagen)  Golfaren kan bl a själv välja om han/hon skall kunna bli föremål för hantering av personuppgifter  Noggrann avgränsning av vad resp organisation kan/får göra och för vilka ändamål är viktig

60 GK tillkommande ändamål  Kontakta/behandla gästspelare  Kontakta/behandla tävlingsdeltagare från annan GK

61 GDF tillkommande ändamål  Kontakta/behandla golfspelare som deltar i uppdrag eller aktivitet inom GDF:s verksamhet  Kontakta/behandla golfspelare som deltagit i av GDF anordnad verksamhet i syfte att informera om andra liknande aktiviteter

62 SGF tillkommande ändamål  Behandla personuppgifter för golfspelare i syfte att informera om verksamhet inom SGF som innebär erbjudanden, rättigheter eller skyldigheter för golfspelaren.  Kontakta/behandla golfspelare som deltagit i av SGF anordnad verksamhet i syfte att informera om andra liknande aktiviteter  Kontakta/behandla golfspelare som ingår/ingått avtalsmässig relation till SGF via köp av produkter, tjänster eller deltagande i tävling  Kontakta/behandla golfspelare för att fullgöra uppdrag som givits till SGF av Förbundsmöte

63 Direkt förbjudna aktiviteter  Överlämnande av personuppgifter till tredje man för direkt marknadsföring mot Golfspelare  Bearbetning, läsning, spridning eller bearbetning varigenom annan GK, GDF eller SGF – utan tillstånd från berörd klubb – bereds tillgång till GK’s medlemsförteckning

64 Övrigt  I övrigt skall nuvarande policy fortsätta att gälla

65 Proposition om GIT ändamålsbeskrivning Förslag: Att FM fastställer ändamålsbeskrivningen för GIT i enlighet med bifogad redogörelse

66 Övriga frågor

67 SGF Omvärldsanalys Staffan Östlund

68 Strukturanalys med två ansatser 1. MEDLEMSSTRUKTUR 2. OMVÄRLD Hur ser åldersstruktur och rekryteringsmönster ut i nuvarande medlemsstock? Hur är golfens penetration och utbredning i relation till samhället i övrigt?  Ålderskurvan  Kön  Rekrytering & avgång  Flödesanalys  Penetration & spridning  Livsstil  Socio-demografi & preferenser  Värderingar

69 Ålderskurvan – många tolkningar Medlemmar, födelseår 1926-1996, i relation till Sveriges population Hur påverkas vi av generationspucklarna?Vad betyder ungdomskilen?

70 Kvinnor - best practice eller bortglömd potential?  Kvinnor 31 %  Män 69 % ?

71 Rekrytering - ålderskurvan 9-13 år15-24 år32-39 år50+

72 Rekrytering – inträden och utträden SeniorstegetFamiljebildning

73 Naturlig avgång - 40-talister och äldre

74 Flödesanalys – ser vi hot eller möjligheter?  Medlemsstock 595.000  Inflöde (nya + klubbyten)  38.000  Nya medl. 28.000  Klubbyten 10.000, beräknat  Utflöde 41.000  Nettoförlust 3.000

75 INTERNT & KONFIDENTIELLT Penetration – per postnr

76 Spridning – avstånd till klubben  Avstånd (medelvärde): 86.5 kilometer  Avstånd (median): 11.6 kilometer Rangordning i deciler (10 % av medlemmarna i varje klass) Avstånd i kilometer  10 % medlemmar (som bor närmast klubben) 2.5  20 % 4.2  30 % 6.1  40 % 8.1  50 % 11.6  60 % 16.8  70 % 25.8  80 % 61.7  90 % (som bor längst bort från klubben) 279.1

77 Livsstil – vilket upptagningsområde har din klubb?

78 Processen framåt Strukturanalys • medlemmar • rekrytering • omvärld Profiler, preferenser & beteende • Bevekelsegrunder • Klubbundersökning Specialundersökningar • Kvinnor/tjejer • Ungdomar • Livscykel & lojalitet • Entry & exit-intervjuer • Konsumtionsbeteende • Utökad GIT-funktionalitet Nyckeltal Vintern- våren 2007 Sommaren- hösten 2007

79 Iakttagelser  40.000 golfare omsätts årligen (börjar, slutar, byter klubb)  Andelen kvinnor ligger i världstopp - best practice eller superpotential?  Svag nyrekrytering av människor över 50 år  Naturlig avgång ger 30.000 färre medlemmar om tio år  Rekryteringen av yngre storstadsbor är lägre än förväntat  80% av medlemmarna bor inom 6 mil från sin hemmaklubb

80 Slutsatser  Heterogen målgrupp –kräver mer flexibelt erbjudande  Stor medlemsomsättning –medlemsvård effektivare än nyrekrytering  Kvinnor/tjejer –potential  Viktigt att:  Förstå din målgrupp, anpassa ditt erbjudande

81 Anders G Sjögren Birgitta Ljung Underhandsrapport från banvärderings- och hcp-system utredningen

82 Underhandsrapport från banvärderings- och handicapsystemsutredningen –Bakgrund till utredningen –Utredningens syfte och direktiv samt grupp –Struktur på slutrapporten –Utvalda resultat av faktainsamling –Exempel på problemställningar –Det fortsatta arbetet

83 Bakgrund till utredningen  Utredning i Skånedistriktet under 2005  Motion från Skåne vid FM 2006  FS tillsatte utredningsgruppen sept 2006

84 Utredningens syfte  Syfte: Att föreslå åtgärder som gör att både banvärderings- och handicap- system tillämpas på ett bättre sätt än idag.

85 Utredningens direktiv  Beskriva basfakta  Internationella jämförelser  Beskriva utbildning, genomförande och arbetsformer  Hcpsystemets tillämpning på klubbnivå  Jämföra SSS och USGA banvärdering  Förslag inför hcpsystemets revid. 2008  Föreslå nödvändiga omvärderingar  Förslag på åtgärder

86 Utredningsgruppen  Birgitta Ljung, ordförande, FS-ledamot  Göran Hermes, sekreterare  Jörgen Kjellgren, Båstad GK  Svein Kockberg, Stockholm GDF  Anders Sjögren, Uppland GDF  Thorsten Hellmark, SGF-kansli  Claes Grönberg, SGT  Björn Gustafsson, Landeryd GK o Östergötland GDF  Ove Ellemark, GIT-support

87 Struktur på slutrapporten  Inledning, direktiv och gruppen  Sammanfattning av förslag  Bakgrund till utredningen  Historik  Faktainsamling  Jämförelse SSS och USGA:s banvärderingssystem  Revision av hcpsystem 2008  Kommentar till Skånes utredning  Problembeskrivning –Banvärderingssystemet –Handicapsystemet  Förslag på åtgärder

88 Distriktsenkät banvärdering, 100% svarsfrekvens  Utbildning: –Nästan alla distrikt har deltagit vid SGF:s kalibreringsseminarium  Utbildade banvärderare –136 utbildade värderare i 21 distrikt –I genomsnitt 6,5 per distrikt –Stockholm har flest 13, Blekinge har 1  Ersättning –Vanligast enbart bil och matersättning –15 lämnar milersättning –6 ger banvärderare introduktionskort i distriktet –2 distrikt ger ingen ersättning alls

89 Distriktsenkät banvärdering, 100% svarsfrekvens  Avgift för banvärdering från klubbarna –14 distrikt tar inte ut någon avgift –7 distrikt tar avgift mellan 1000 och 10.000 för 18 hål –Ofta lägre avgift vid revidering av gammal bana  Senaste värdering –De flesta distrikt har bra kontroll på senaste värdering och behov av revidering –Äldsta värderingstidpunkt för en bana är 1996  Planerade banvärderingar –2007 planeras 96 banor att värderas –Flest planerade värderingar i Stockholm och Skåne (13) –Minst i Blekinge och Ångermanland (1)

90 Antal ggr som varje distrikt deltagit i SGF:s kalibreringsseminarie senaste 5 åren Blekinge2 Bohuslän Dal4 Dalarna4 Gotland0 Gästrike/H1 Göteborg4 Halland1 Jämtland/H2 Medelpad3 Norr o Västerb5 Skåne2 Småland4 Stockholm 4 Södermanland3 Uppland4 Värmland3 Västergötland4 Västmanland2 Ångermanland1 Örebro5 Östergötland3

91 Distriktsenkät handicapkommitté, 100% svarsfrekvens  Endast sex distrikt har utsedd handicapkommitte ofta i kombination med regelkommittén  Två distrikt har en ”ren” handicapkommitté (Gästrike/Hälsingland och Västmanland)  De femton distrikt som svarat nej har hänvisat till att detta är en klubbfråga

92 Klubbenkät handicapsystem, 98 klubbar som svarat  Handicapkommitté eller handicapansvarig: –Nej, 7 –Kommitté, 64 –Handicapansvarig, 25  Årlig revision –Ja, 34 –Nej, 47  Återställande av handicap –Ja, 71 –Nej, 22

93 Klubbenkät handicapsystem, 98 klubbar som svarat  Årlig revision färre än fyra ronder, höjning med 1,0: –Ja, 49 –Nej, 49  Efterföljs 100 metersregeln –Ja 56 –Nej 37  Efterföljs allmän spelstandardjustering –Ja 85 –Nej 12

94 Klubbenkät handicapsystem, 98 klubbar som svarat  Slutsatser –Hur regelverket används är varierar på landets klubbar –En del sköter det ”by the book” medan andra knappt vet att det finns ett regelverk –Det föreligger ett stort utbildningsbehov av såväl idella och anställda på landets klubbar

95 Exempel problem banvärdering  Svårt att upprätthålla kompetens och aktivitet i små distrikt  Förändrad banskötsel påverkar banvärdena  Korta banor ger låga slopevärden  Tryck från banägare på att få höga slopevärden  Fasta mätpunkter saknas på många banor  100-metersregeln kontrolleras bristfälligt  Brister i klubbarnas mätning av banorna  Olika ersättningar till banvärderarna mellan distrikten  Sveriges banor har generellt höga banvärden

96 Exempel problem handicapsystemet  För få handicapronder registreras, många spelare har inga registrerade handicapronder  Handicapkommittér i 65% av klubbarna  Bristande kunskap bland både klubbar och spelare om regelsystemet  Mer tävlingar i ”ligor” än klubbarrangerade tävlingar  Partävlingar på bekostnad av singeltävlingar  10%-regeln efterföljs sällan

97 Fortsatta arbetet  Möte 1 mars i utredningsgruppen, utkast 2 av slutrapporten  Utredningen överlämnas till Förbundsstyrelsen före rådslaget  Slutrapport redovisas vid rådslaget innan förbundsmötet. –OH-dragning –Utredningen delas ut i pappersform –Utredningen läggs ut på nätet  Förbundsstyrelsen fattar beslut om åtgärder

98 Friskvårdsavdraget Staffan Östlund Mats Enquist

99

100 Påbörjat friskvårdsarbete Syfte & mål: Fokus & målgrupper: Aktiviteter: • Rättvisa i avdragsrättten • Riksdagens skatteutskott • Andra grupper i riksdagen • Påverkansgrupper • Media • Mobilisering • Möten/lobby • Filmen PÅ KORT SIKT: • Förändra attityder • Etablera golf på recept • Bygga profil & rekrytering • Kunskap & fakta • Debatt • Allianser • Lokalt engagemang i Golfsverige • Inventering (Medvet) • Debatt • PR • Medvet-rådet • Permanent ansvars- & fokusområde • Långsiktiga mediakontakter • Aktivera lokalt PÅ LÅNG SIKT: • Landsting • Läkare • SBU, mm

101 Friskvårdsfilmen Distribution vecka 6:  Riksdagens skatteutskott  Idrottsministern Distribution vecka 7-8:  Skatteutskottets tjänstemän  Riksdagens gruppledare  Näringsministern  Folkhälsoministern  Socialförsäkringsministern  Media Kanaler/media:  Golf.se (6 feb)  USB-minnen + faktabrev

102 PR Kortsiktig PR (exempel):  Läkare som föreskriver golf på recept (DI)  Kända människor som blir friska tack vare golf (AB, Expressen)  Långsiktig PR (exempel):  Forskningsprojekt med nya rön  Hälsofond, stipendier, rikstävlingar, evenemang, allianser  TV-projektet

103 Rådslag inför FM Björn Nordberg

104 Preliminära ämnen  Nybörjarutredningen (avrapportering)  Slopeutredningen (avrapportering)  Presentation från R&A  Omvärldsanalys  Klubbchefsutbildningen –Troed Troedssons framtidsbetraktelse –Utdelning av examensbevis  Öppet forum om t.ex. motioner och propositioner

105 Öppet forum

106 Övrigt

107 GDF Konferens hösten 2007 25-26 oktober Scandic Infra City Stockholm

108 Tack för denna gång !


Ladda ner ppt "Ordförandekonferens 2007. Motioner Motion 1 Fortsatt investering i FoU Bohuslän-Dals GDF Förslag: Tillstyrka motionen, men genom att inordna finansieringen."

Liknande presentationer


Google-annonser