Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vecka 3, 55min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Vem är jag?  Vilka är ni?  Kursplanen  Kursupplägg (Med en nypa salt)  Viktigt att kunna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vecka 3, 55min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Vem är jag?  Vilka är ni?  Kursplanen  Kursupplägg (Med en nypa salt)  Viktigt att kunna."— Presentationens avskrift:

1 Vecka 3, 55min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Vem är jag?  Vilka är ni?  Kursplanen  Kursupplägg (Med en nypa salt)  Viktigt att kunna om kristendomens historia  Kristendomshistoria – Från judisk sekt till världsreligion

2 Viktiga att kunna om Kristendomens historia  Under vilket århundrade kan man säga att kristendomen blev den dominerande religionen i det romerska riket?  Vad är gnosticism?  Den kristologiska striden?  Vem var den främste missionären under de första århundradena?  Vad betyder martyr?  Vad betydde kejsar konstantin för kristendomen?  Vad är det för skillnad på väst –och östrom?  Vem har haft störst inflytande över den katolska kyrkans utformning?  Hur utvecklas klosterväsendet?  Ge exempel på tre stora klosterordnar och beskriva dem.  Vem var Thomas av Aquino?

3 Vecka 3, 90min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Lite om den kristologiska kampen  Fördjupa sig i någon av de olika läror som utmanade Kyrkans tro - Gnosticism - Arianism - Mankeism - Nestorianism - Appollinarism - Etc etc… Välj själva.  Avslutande diskussion

4 Viktiga att kunna om Kristendomens historia – Forts…  Varför reformation?  Vilka länder omfattades av denna?  Nämna tre stora reformatörer!  Jämföra luthersk, reformert och anglikansk kristendom i följande frågor: a) Sakrament b) Prästämbetet c) Kyrka och stat

5 Viktiga att kunna om Kristendomens historia – Forts…  Vem var Ignatius av Loyola? – Jesuitordens grundare  Vad var inkvisitionens uppgift?  Vad menas med puritaner?  Ge exempel på frikyrkor i Sverige.  Vad betyder ekumenik?  Vad menas med nyandlighet?

6 Vecka 4, 55min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Repetition – Kristologisk kamp? Vad var det?  Olika inriktningar?  Motdrag mot det kristna traditionen?  Klosterväsendet

7 Kristologisk kamp  Striden kom att handla om flera saker. Dels;  Frågan om Jesus är född som människa (Fast ändå som Gud) eller skapad av Gud som sin avbild?  Att göra fel här kan ge Gnostikerna försprång. Det gällde att formulera sig väl.  Det fick ju inte bli någon slags polyteism

8 Gnosticismen: Karakteristiskt 1.Dualistisk – som den grekika skapelsemytologin. Kan alltså se spår ändå dit. 2.Gnosis = Kunskap, insikt bortom den tidsramliga verkligheten  Elittänk, bara vissa kan komma till denna insikt. 3.När gnostiker läser en text vill de komma bakom den bokstavliga (materiella) formen för att finna en andlig sanning som doldes av denna.

9 Motdrag mot gnosticismen  Gnosticism ansågs av kyrkan på 100-200 talet som dess främsta motståndare. Därför tog den kristna fram motdrag mot Gnosticismen. 3 st till antal.  1. Att en gång för alla bestämma sig över vilka apostoliska skrifter man skulle använda sig av.  Kanon: Rättesmötte.  Paulus Brev 50 e.kr. Evangelierna 70 e.kr  Men hur kunde man bestämma sig för vilka som skulle vara med i nya testamentet?  Kriterier: Vittneskriterier.  2. Ämbetet.  Biskop: valdes genom en apostolisk succession. Första biskop bestämde därefter om första läran.  Presbyter: Äldste blev präster, assistenter till biskopen.  Diakon: Tjänaren.  3. Teologi  Dopfond: sammanfattning av kristen tro. Här skedde det en dopundervisning på 1år. Därefter döpt oftast runt påsk. Den apostoliska trosbekännelsen.

10 Gnosticism Kontra Kristen tro Andlig betoning Kunskap= gnosis Doketisk = Jesus är inte en människa av kött och blod. Synen på skrifterna: Ej historiskt. Själen ska frälsas – Mot det materiella Esoterisk kunskap – hemligheternas. Säger ja till hela skapelsen. Se. 1:a trosartikeln. Jesus är herren  Inkarnation. Historisk bibelsyn  Kanon Kroppens uppståndelse  Skapelseteologi Hemligheterna avslöjas - Uppenbarelseteologi

11 Den apostoliska trosbekännelsen  Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.  Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.  Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.  Amen

12 Spridningen av kristendomen förenklas av Roms imperium: 312  Konstantin  Goda kommunikationer  Gemensamt språk  Pax romana  Kultur – hellenism.

13  Mellan antik och ny tid:  Kristendomen etableras efter jerusalems fall år 70 v.t. På den tiden bodde ca 50-60miljoner i dåvarande romerska riket.  Hellenism - Blandning av grekisk, romersk och persisk kultur (Dualismen kom här ifrån bl.a.)

14 Nicea 325 Arianskt kristna •Kungen/ Sakral •Jesus skapad •Nationalkyrkor (tillhörde en stam, en herre) •Germansk rätt/juridik •Ätten/Ägandet •Jesus som en krigarkonung •Lekmän: församlingsmedlemmarna. Västromerska katoliker •Påve •Jesus född •Kyrkan överstatlig makt •Kyrklig rätt/juridik •Kyrkans ägande •Pinad, plågad Påve, Biskop, Präst, Diakon, Munk, Nunna: Kloster

15 Resultat av Nicea  Man fastslog den apostoliska trosbekännelsen  Samt Treenigheten. Jesus skulle ses som sann människa, sann gud och helig ande.

16 Konstantin  Kristna Värderingar började gälla:  Söndag/uppståndelsedag, vilodag.  Kyrkan blev skattefri.  Kyrkan fick jurisdisk rätt: tillåtelse att förvalta egendom vilket i kombination med ovanstående ledde till stora rikedomar.  Konstantin den store byggde på 300-talet upp en ny stad Konstantinopel. Här bestämdes det att man skulle fira Jesu födelsedag, julen. Detta lades praktisk nog samtidigt som roms årliga stora fest, det obesegrade ljusets fest. Här fastställde man dessutom påsken. Denna skedde vid söndagen efter vårdagsjämningen, och dess första efterföljande fullmåne.

17 Tidig medeltid 500-t till 1000-t. Fyra vägar till delar av världens kristnande:  Klosterrörelsen  Handelsvägar  Pilgrimsrörelsen  Universiteten

18 Klosterväsendet  Eremiter: människor som avsöndrade sig samhället, och valde att leva ett enkelt och ensamt leve, vilket ledde till:  Klaustrium (Kloster) Munkar, inte äga nåt, man skulle avge löften jämtemot gud att bl.a. Leva i celibat, ha lydnadslöfte mot Gud. Här gällde fattigdom, lydnad och kyskhet.  Kloster = en protest mot kyrkan. Man drog till öknen och mediterade och levde i asketism. Antonius den helige (d.365). Klostertraditionen formas av regler.  Exempelvis Franciskaner och Dominikaner: Båda levde på gåvor från folket, men man tiggde också. De fanns bl.a. på gotland. Man byggde kyrkor i tegel, menade som predikolokaler. Man ordnade friluftsgudstjänster. Fransiskaner hade även en kvinnlig del som kallades Klarissor (Efter hans fru Klara)

19 Klosterväsendet Kännetecknen hos ordnar: Franciskanermunkar = Miljö, natur. Dominikanermunkar = Predikan Cisterciensermunkar = Arbeta & Be. ( Ora et labora)

20 Klosterväsendet Klosterregler:  Lydnad, fattigdom, kysket

21 Klosterväsendet Benedictus  Grundare av Benediktinerordern 500-tal v.t  Räknas som den viktigaste av första västkyrkliga klosterrörelserna  Första regeln av Benedictus av Nursia år 529 ”Ora et Labora” = Be & Arbeta.  Dessa kom att bli Benediktinmunkar.

22 Klosterväsendet Cisterniensermunkarna 1100-tal v.t  Strängare blev Cisterniensermunkarna (Namnet kommer från orten). Grundades av Bernard Av Clairvoux (1112). Under 1000-1100-talet kom borgarklassen och Taizérörelsen växte fram och Ashram etc som finns än idag

23 Klosterväsendet  Franciskus 1182-1226 v.t  Gråbröderna  Miljö och natur  Enkla kläder  Kännetecknen är det vita snöret de har runt midjan med tre knutar som påminner dem om löftena

24 Klosterväsendet  Dominikus 1170-1221 v.t.

25 Vecka 3, 90min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Snabb repetition  Intro på paperuppgift, samt utdelning.  Diskussion kring kurs?  Förhoppningsvis titta på ”Nunnan” nästa vecka.

26 Hokus pokus filiokus  Allt har sin förklaring  Under medeltiden hörde folk detta varje söndag i kyrkan och det enda man kom ihåg var just…  Hokus pokus filiokus  Hoc est enim corpus meum, vilket betyder "detta är min lekamen (kropp)" och "filioque" (och av sonen) vilket är en del av trosbekännelsen

27 Arvet efter medeltiden och ordnarnas frammarch Sverige efter 1500-talet.  - 7 tideböner för kristna.  - I städer upprättas skolor av kyrkan.  -Kyrkan bidrog till hospitalordnar – sjukhus etc. Syns än idag på kläder, titlar etc.  - Filantropisk verksamhet. Fattigvård, socialt etc.

28 Augustinus  Levde mellan ca.354-430 v.t  En av fornkyrkans kanske mest betydande teologer  Predestinationsläran  Hela mänskligheten är delaktig i Adams synd och bär skuld för den  Vi kan ej heller med egen kraft lösgöra oss ifrån den.  Vi är således en fördärvad människonatur  Genom dopet tas denna skuld bort  Men skadan måste vi bearbeta hela livet genom sakramenten

29 Augustinus  Hans viktigaste verk är De civitate Dei (Om gudsstaten).  I den förklarar han hur gudsstaten skulle upprättas och styras av guds lagar (Dekalogen) =teokrati  Detta föranledde och legitimerar b.la. Korstågen.  Det högsta goda finns hos Gud och i att leva med Gud.

30 Vecka 5, 90min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Repetition  Fråga 7. Vad är det för skillnad på väst –och östrom?  Reformation  Motreformation

31 Litteratur Religionshistoria : ritualer, mytologi, ikonografi (inbunden) av Tim Jensen, Mikael Rothstein, Jens Podemann SörensenTim JensenMikael Rothstein Jens Podemann Sörensen

32 Hur allt hänger ihop Källa: wikipedia

33 Protestantismen  Uppstod på 1500-talet  Sveriges väg  Lutherskt evangeliskt  Endast två sakrament- dopet, nattvarden  Högste ledaren- ärkepiskopen i Uppsala

34 Martin Luther. (1483-1546)  År 1505 går med i Augustinerorden – vilket resulterar i stor påverkan från Augustinus tankar.  År 1510 åker han till Rom och blir djupt besviken på det han får se. Åker hem till Wittenberg och har stor ångest  Hur vet jag att jag är frälst?  Johan Staupitz – betydde mycket för honom, genom hans tankar om nåden allena (Sola gratia)  År 1512 doktorerar han i Wittenberg och får här upp ögonen för  Rom. 1:16-17  = ”Den rättfärdige skall leva genom tron.” (Sola fide). Kontra vredens gud, som var den förhärskande tron.

35 Martin Luther. (1483-1546)  Fadern påverkar honom mycket. (Alltså pappan!)  Tog väldigt hårt på hur Leo X finansierade byggandet av Peterskyrkan med avlater  År 1517 spikar han upp sina 95 teser om avlaterna  Luther blir nu rikskändis.  Det enda medlare man behöver är JK, prästen finns för ordningen skull. Avlösningen är inte bara för påven även för präster.  År 1520 bannlyses Luther av Påven, varpå han bränner bannlysningen offentligt.

36 Jean Calvin-Reformert tradition (Kalvinister)  Bibeln som en lagbok  Verbal inspiration  Gudsbild-Guds ära  Lydnad-predestinationsläran, förutbestämt vilka som ska dit (Augustino)  Egen kyrkoorganisation  Kalvanister kallades för hugenotter i Frankrike/Nederländerna  Kalvanister i England och Skottland kallades för puritaner

37 Den anglikanska kyrkan: (Henrik VIII)  Henrik VIII en katolsk nationalkyrka (Supreme head of church, än idag)  The book of common prayer  Litturgin - Gudstjänstorningen på engelska  Rättfärdiggörelse genom tron  Anglikanska kyrkor skiljer mellan Evangeliets två större sakrament och de fem mindre som "vanligen kallas för sakrament  En anglikansk aforism angående bikten: "All may; none must; some should".  Ärkebiskop av Canterbury främste biskop

38 Motreformationen  Ignatius av Loyola (1491-1556), Katolsk reformation, Grundar Jesuitrörelsen, försvarar katolicismen mot protestantism.  - Jesuit = lärda  - Ger också ut en katekes  - Mission.

39 Vecka 6, 55 min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Den Paulus liv och resor  Egenstudier inför tentan

40 Paulus resor 45 -58 e.kr

41 Paulus (Saul)  Född i mindre asien  Diaspora jude  Apostlagärningarna kap.9 berättar om farisén Saul blir omvänd att tro på Jesus.  På väg till Damaskus möter han Jesus  Förkunna evangeliet om honom för hedningarna

42 Paulus (Saul)  Författar 13 brev som finns med i NT  Är också huvudperson i Apostlagärningarna  Under Neros förföljelser efter branden 64 e.kr grips och avrättas Paulus (Och Petrus)

43 Vecka 6, 90 min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Film - Luther  Kristendomens traditioner

44 Luther – Att fundera på under filmen  Arvssynden  Sakramenten  Tron?  Människobild  Avlat  Nattvard

45 De bortvalda texterna… Tomasevangeliet  Hittades i en kruka 1945 i Nag Hammadi, Egypten  114 Jesus ord på koptiska  Saknar berättelser om Jesus liv  Jesus en vishetslärare ej en messias.

46 Jesus sade: Om de som leder er säger till er: "Se, riket är i himlen", då är ju himmelens fåglar där före er. Och om de säger till er: "Det är i havet", då är ju fiskarna där före er. Nej, riket är i ert inre och runt omkring er. När ni lär känna er själva, skall ni bli kända, och ni skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, lever ni i fattigdom och det är ni som är den fattigdomen.

47 Maria Magdalenas evangelium  Upptäcktes 1896 på en aktion i Kairo  Inspirerade Marianne Fredriksson att skriva; evangeliet enligt Maria Magdalena  Vilken bild av Jesus och Maria Magdalenas relation ger den…?


Ladda ner ppt "Vecka 3, 55min Religion B Disposition/Lektionsplanering  Vem är jag?  Vilka är ni?  Kursplanen  Kursupplägg (Med en nypa salt)  Viktigt att kunna."

Liknande presentationer


Google-annonser