Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Närsjukvård 2010-06-0211 Kommundialogen Övergripande erfarenheter •Genomgående uppskattat initiativ –Väcker förväntningar om fortsatt dialog, särskilt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Närsjukvård 2010-06-0211 Kommundialogen Övergripande erfarenheter •Genomgående uppskattat initiativ –Väcker förväntningar om fortsatt dialog, särskilt."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Närsjukvård 2010-06-0211 Kommundialogen Övergripande erfarenheter •Genomgående uppskattat initiativ –Väcker förväntningar om fortsatt dialog, särskilt från kommunerna –Gemensamt uppträdande från landstingsstyrelsen över block- och partigränser •Svårt att styra diskussionen till prioriterade frågor, filmen har dock bidragit positivt •Organisationer och allmänhet –Stark dominans av 60+, intresseorganisationer med särskilt intresse för vården –Svårt att nå allmänheten –Egna upplevelser av vården i fokus •Individperspektiv, inte systemperspektiv •Tenderar att leda till generaliserande omdömen –Såväl negativa som positiva –Finns andra och mer intresseväckande former för dialog eller är det en bekräftelse på att medborgare i allmänhet är ganska nöjda med vården?

2 Projekt Närsjukvård 2010-06-0222 Kommundialogen Övergripande erfarenheter •Ris och ros –Kritiska synpunkter naturligt i fokus – men också en hel del beröm och uppskattande kommentarer –Slå vakt om det vi redan har, utveckla det vi inte är nöjda med •Förväntningar om mer och bättre vård •Några (få) betonar behovet av prioriteringar och besvärligt ekonomiskt läge •Bilden av gemensam utmaning för kommunen/landstinget bekräftas –Kommunerna verkar göra en mer optimistisk bedömning av den demografiska utvecklingens konsekvenser än landstingsstyrelsen (framtida vårdbehov, personalförsörjning) •Definition av begreppet närsjukvård är nödvändig

3 Projekt Närsjukvård 2010-06-0233 Synpunkter under kommundialogen - den röda tråden •Bristande samverkan kommun/landsting - trots tydliga strukturer/principer och delvis gemensamma verktyg –Varierande kommunal inställning •Det är landstinget som är problemet; vissa kommuner mer kritiska än andra •Gemensamt problem, gemensamt ansvar –Bristande respekt för eller insikt i skilda uppdrag och villkor •Även exempel på väl fungerande samverkan •Bristande samverkan inom landstingets verksamheter •Tidiga/snabba utskrivningar från sjukhus kritiseras

4 Projekt Närsjukvård 2010-06-0244 Synpunkter under kommundialogen - den röda tråden •Långa, många och krävande resor för äldre som tydligt problemområde •Tilltro till distansöverbryggande lösningar •Ifrågasatt psykiatri •Påtalig oro för ohälsa hos unga, särskilt kvinnor (filmens Jenny – problembild bekräftad) •Tydlig oro för framtidens läkarförsörjning, upprepad kritik mot stafettläkarsystemet •Värdet av OBS-platser och distriktssköterskemottagningar i glesbygd betonas

5 Projekt Närsjukvård 2010-06-0255 Kommunala röster om ansvarsgränser och huvudmannaskap •Är det nödvändigt med två huvudmän för verksamheter som har så mycket att göra med varandra, slå ihop allt •Alla var överens om det riktiga i att kommunalisera hemsjukvården •Synd att inte hemsjukvården kunde växlas över •Om 10-15 år har vi nog en huvudman för den lokala vården medan landstinget står för den specialiserade vården •Varför inte kommunalisera primärvården? Kommunen skulle klara detta väl så bra

6 Projekt Närsjukvård 2010-06-0266 Kommunala röster om ansvarsgränser och huvudmannaskap •Varför inte prova med ett kommunförbund eller något som eliminerar gränsdragningsproblematiken •Varför inte pröva Norrtäljemodellen hos oss

7 Projekt Närsjukvård 2010-06-0277 Reflektioner och slutsatser •Svårt dra generella slutsatser baserat på enskilda erfarenheter –Vi behöver gå från åsikter och påståenden till fakta, t ex •Konkreta fall som belyser bristande samverkan, hur vanligt är problemet, analysera bakomliggande faktorer (strukturer, rutiner, kunskap, attityder och kultur mm) •Hur utbrett är problemet med patienter som far illa i samband med resor till/från sjukhus •Utveckling av nya samverkansformer tar tid att slå igenom •Finns det en gemensam hotbild? –Behovsutveckling, kostnader/finansiering och personalförsörjning

8 Projekt Närsjukvård 2010-06-0288 Reflektioner och slutsatser Aspekter som (i huvudsak) lyst med sin frånvaro •Det socioekonomiska perspektivet –Skillnaden i tillgång till vård –Skillnader i ohälsa •Det offentliga åtagandets gränser och framtidens finansiering •Individens eget ansvar

9 Projekt Närsjukvård 2010-06-029 Tre grundläggande frågor •För vilka sjukdomar/tillstånd och patienter är det särskilt viktigt med geografisk närhet till vården? •Vilka patienter löper särskilt stor risk att hamna mellan stolarna som följd av bristande samverkan inom sjukvården respektive mellan landstinget och kommunen? •Vilken roll kan sjukvården respektive andra aktörer/intressenter spela för att ge råd och stöd för sådana livsstilsförändringar som kan bidra till en förbättrad folkhälsa? 9

10 Projekt Närsjukvård 2010-06-0210 Synpunkter på geografisk närhet •Njursjuka, dialyspatienter •Barn •Akut sjuka •Psykiskt sjuka •Äldre multisjuka •Demenssjuka utan anhöriga •Palliativ vård •Sjukgymnastik för KOL-patienter •Ögonpatienter •Eftervård för patienter som haft stroke eller hjärtinfarkt 10

11 Projekt Närsjukvård 2010-06-0211 Synpunkter på ”mellan stolarna” •Utvecklingsstörda •Unga vuxna med funktionshinder •Multisjuka •Multisjuka äldre •Kroniskt sjuka •Psykiskt sjuka •Missbrukare •Asylsökande •Unga vuxna som inte fixar föräldraskapet •De som inte kan prata för sig själva •Anhöriga 11

12 Projekt Närsjukvård 2010-06-0212 Synpunkter på livsstilsförändringar •Problemområden; fetma, psykisk ohälsa unga kvinnor, hög alkoholkonsumtion •Gemensamt ansvar för landstinget och kommunerna •Andra aktörers betydelse betonas; föreningar, organisationer och företag •Folkhälsoarbete kräver tvärsektoriell samverkan 12

13 Projekt Närsjukvård 2010-06-0213 Kommundialogen – ögonblicksbilder och åsikter om sjukvården i Norrbotten I separat bildspel redovisas ett brett urval av synpunkter och åsikter som framförts under de 41 dialogmöten som genomförs under april till och med maj 2010 under följande rubriker •Kommunala röster om samverkan •Psykisk ohälsa - allmänt •Psykisk ohälsa – yngre •Vård- och utskrivningsplanering •Ifrågasatta resor •Ris och ris •Folkhälsoarbete •Distansöverbryggande lösningar •Glesbygdsfrågor •Personalförsörjning •Önskemål om nya eller utökade verksamheter •Diverse synpunkter •Frågor och påståenden •Synpunkter på begreppet närsjukvård •Vilka riskerar att falla mellan stolarna? •Viktiga målgrupper för närsjukvården


Ladda ner ppt "Projekt Närsjukvård 2010-06-0211 Kommundialogen Övergripande erfarenheter •Genomgående uppskattat initiativ –Väcker förväntningar om fortsatt dialog, särskilt."

Liknande presentationer


Google-annonser