Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”En resa genom barns utveckling”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”En resa genom barns utveckling”"— Presentationens avskrift:

1 ”En resa genom barns utveckling”
Fredrik Lindencrona, PSYNK

2 Presentationen Kunskapssammanställningens struktur
Viktiga utgångspunkter – allt hänger ihop! Matildas resa Vi måste lära av varje barn! Vänersborgs data – vilka frågor väcker de om barn och ungas resa?

3 En Hur stimulerar vi viljan att ge sig ut? Hur hög är tröskeln?
En bild av barn och ungas utvecklingsresa? Hur stimulerar vi viljan att ge sig ut? Hur hög är tröskeln? Hur bra verktyg ger vi barnen? Hur väl tränar vi barnen att använda verktygen? Vilka skydd ger vi barnen för att inte skada sig? En

4 Kunskapssammanställningens struktur
Bygger på internationell evidens - tämligen högt ställda krav Nuläge 2012 Användningsområde: att planera vad barn och unga borde erbjudas

5 Tänkvärda principer Vi kan och vi måste agera tidigt – 75% av all psykisk ohälsa startar innan 25 Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ utveckling Friskfaktorer och tidiga insatser kan uppväga riskfaktorer Ett bra resultat förutsätter tillgång till högkvalitativa insatser Barn med omfattande problem behöver ofta stöd hela uppväxten Investeringar kan komplettera men aldrig ersätta generellt utbud

6 Allt hänger ihop! 37% av barn och unga uppger något symtom på psykisk ohälsa Barn som uppger att de har problem i familjen har 2-3 gånger högre risk för att uppge psykisk ohälsa Barn som uppger att de har problem i skolan har 2-3 gånger högre risk för att uppge psykisk ohälsa Källa: Nationella kartläggningen av barn och ungas psykiska hälsa (ÅK 6 och 9)

7 En stor andel av barn med symtom på psykisk ohälsa upplever samtidigt problem i andra livsområden
Källa: Nationella kartläggningen av barn och ungas psykiska hälsa (ÅK 6 och 9)

8 Vi har en förkärlek för stuprör!
Motivation, Personlighet Familj Kognitiv förmåga MVC BVC Elevhälsa BUP BUH Förskola Grundskola Gymnasieskola Socialtjänst Studieresultat Arbetsmarknadsframgång Psykisk hälsa

9

10 Det finns stuprör även i Vänersborg

11 En bättre bild: allt hänger ihop
Ett kontinuerligt dynamiskt samspel! Skolprestation Psykisk hälsa & Sociala förmågor Kognitiva förmågor Båda typerna av förmågor behövs för båda utfallen Förmågor bygger nya förmågor Sociala och personliga förmågor möjliggör kognitiva förmågor i ett kretslopp De olika förmågorna kan ha olika effekt vid olika tillfällen i livet

12

13 Kunskapssammanställningens dimensioner
Förväntad utveckling Barn och unga utvecklas i mycket olika takt Vissa tecken är angelägna att följa hos alla barn För att kunna sätta in hjälp och stöd tidigt

14 Kunskapssammanställningens dimensioner
Insatser till alla Vardagsmiljöer har en viktig roll i att stödja alla barn och unga För barn med särskilda insatser kan inte behovet av bra vardagsarenor överskattas

15 Kunskapssammanställningens dimensioner
Tecken att vara uppmärksam på Risktecken kan finnas hos barn, familj och i deras livsomständigheter Kan vara långvariga eller kortvariga, breda eller specifika De bör uppmärksammas tidigt och mötas med lämpliga insatser

16 Kunskapssammanställningens dimensioner
Bekräftad problematik Diagnosticerbara problem – med en bred begreppsram Diagnoserna har placerats in i de åldrar där de brukar debutera Bedömningen av hur vanligt förekommande problemet är har anpassats till svenska förhållanden i samråd med experter Försiktighet har gällt så siffrorna är sannolikt i underkant

17 Matilda: En av Vänersborgs fyrahundra tvååringar
Matilda är snart 3 år Har varit senare än brodern, särskilt att prata Mycket för sig själv, svår att trösta Sover oregelbundet och ganska lite Föräldrar oroliga för hörseln, men kollat – OK Fråga till BVC: Kan det vara autism?

18 Matildas resa genom utvecklingen
Var hittar vi Matilda här och nu? Vilka insatser bör vi överväga nu för att hjälpa Matilda? Vardagsmiljön: förskola? Föräldrar och familj? Behandlingsinsatser för Matilda? Vad bör vi fundera över framåt?

19 ? ? 2 - 6 år Förväntad utveckling Kognitivt
• Fungerande språk-, tanke- och beslutsförmåga Psykosocialt • Trygga relationer till andra vuxna • Goda kamratrelationer Fysiskt • Finmotorik och balans, öga/handkoordinering • Klär sig själv ? ?

20 2 – 6 år Tecken att vara uppmärksam på Föräldrar
• Bristande uppmärksamhet, Bristande samspel • Otydlig uppfostran Barn • Låg begåvning • Tal- och språkförsening • Agerar först och tänker sedan • Koncentrationssvårigheter • Avvisande mot andra barn • Huvud-/skallskada

21 –9 mån – 2 år Förväntad utveckling Kognitivt
• Sover, äter och reagerar adekvat Psykosocialt • God anknytning till föräldrar Fysiskt • Adekvat längd och viktuppgång • Krypa, prata och gå ? ?

22 2 – 6 år Bekräftad problematik
• ADHD • Autismspektrum och kognitiva funktionsnedsättningar • Uppförandestörning/Trotssyndrom Utredning visar att diagnosen kan bekräftas!

23 Vilka insatser bör vi överväga för att hjälpa Matilda i nuläget?
En förskola av hög kvalitet Pedagoger och chefer med hög kompetens Utveckling av exekutiva funktioner Stöd till tidig språkinlärning Socialt och emotionellt lärande i förskolan Alla samhällsaktörer: Uppmärksammar barn i riskmiljö, föräldrars stödbehov och initierar tidigt stöd Möjliggör för föräldrar att hjälpa sina barn att lära sig nya färdigheter

24 Vilka insatser bör vi överväga nu för att hjälpa Matilda?
Föräldrar Stöd till föräldrar med särskilda behov ??? Föräldrastöd (insats via föräldrar) Matilda (genom föräldrar och förskola) Tillämpad beteendeanalys Naturliga inlärningsstrategier Strukturerad vardag (schema) Beteendestöd och beteendeträning

25 Vad bör vi fundera över: 6 – 12 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa? Kognitivt • Läs-och skrivförmåga • Matematikens grunder, språk-, tanke- och beslutsförmåga Psykosocialt • Kan följa regler • Förstår andras behov och har förmåga till konfliktlösning Fysiskt • Tidiga pubertetstecken • Adekvat längd och viktuppgång • Normal motorik och fysisk aktivitet

26 Vad bör vi fundera över: 12– 16 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa? Kognitivt • Effektiv studieförmåga, motivation för lärande • Realistisk bedömning av egen förmåga Psykosocialt • Utvecklade vänskapsrelationer • Positiv självkänsla och problemlösningsförmåga Fysiskt • Pubertet och fysisk utveckling • Hormonellt betingade humörsvängningar

27 12 – 16 år - en tuff ålder för Matilda!
Bekräftad problematik • Depression? • Ångestproblematik? • Ätstörningar? Insatser Depression och ångest • Interpersonell terapi • Individ/gruppbaserad KBT • Gruppbaserad KBT + Föräldrastödskomponenter • Läkemedel Ätstörning • Familjeinterventioner och psykoterapi • Familjestöd

28 Vad bör vi fundera på: 16 – 18 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa? Kognitivt • Förmåga till komplext beslutsfattande • Kan planera och fullfölja på längre sikt Psykosocialt • Frigörelse • Utforska kärleksrelationer, arbete/utbildning o världsåskådning Fysiskt • Pubertet och fysisk utveckling • Goda mat- och motionsvanor

29 Varje barn erbjuder en unik möjlighet att lära kring hur vi kan förbättra resan!
Vad kan Matilda lära oss? Hur många barn i samma situation finns det Vänersborg? Når vi fram till vart och ett av dem? Räcker våra insatser till alla som kan dra nytta av dem? Har vi tillräckligt bra insatser för vart och ett av dem?

30 Vad kan Matilda lära oss?
Matilda kunde uppmärksammats tidigare! Viktiga tecken fanns redan i åldern -9 mån till 2 år: Koncentrationssvårigheter Sömn/ätproblem Liten viktuppgång Motoriska problem Samtidiga insatser från många olika behövs ofta Förskolan och specialistnivån samt föräldrastöd Fortsatt uppmärksamhet på hur den förväntade utvecklingen kommer att fortlöpa – vilka är riskperioderna?

31 Hur får varje barn i Vänersborg bästa möjliga utveckling?

32 Vilken storleksordning talar vi om i Vänersborg. (Informerad gissning
Diagnosticerbar problematik Uppskattad andel Hur många i Vänersborg? (av ca 8000 barn 0-18 år) Autismspektrum 1% Cirka 80 Allvarlig kognitiv funktionsnedsättning 2% Cirka 160 ADHD 3-5% Cirka Ångestproblematik 4-6% Cirka Dyslexi 5-10% Cirka Ätstörningar 2-3% Cirka Psykos och bipolär < 1% <80 Missbruk/beroende

33 Varje barn erbjuder en unik möjlighet att lära kring hur vi kan förbättra resan!
Nås vart och ett av de barn som behöver stöd? Räcker insatserna till alla som kan dra nytta av dem? Erbjuds tillräckligt bra insatser för vart och ett av dem?

34 Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får den bästa möjliga resan?
BASPLATTAN - ÖKA FRISKFAKTORERNA! Tydliga normer och förväntningar i omgivningen Stöd att utveckla god anknytning till andra människor Möjligheter att utveckla sociala och kognitiva kompetenser Miljö som förstärker positiv utveckling

35 Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får den bästa möjliga resan?
BASPLATTAN - MINSKA RISKFAKTORERNA! Samhällsfaktorer Hög social och ekonomisk belastning Stor in- och utflyttning i området Bristande sociala nätverk och lågt socialt kapital Föräldrafaktorer Missbruk, psykisk ohälsa Socialt och ekonomiskt utsatta och i en pressad livssituation Barnfaktorer Se barn med särskilda svårigheter – socialt, kognitivt, fysiskt

36 Vänersborgs avtryck i den nationella statistiken
Färg UTFALL: Beskrivning Sämre än både länet och riket I nivå med länet och/eller riket Bättre än både länet och riket

37 Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får den bästa möjliga resan?
Indikatorer Data Låg födelsevikt Amningsfrekvens vid 6 månader Mäns % föräldraledighetsuttag % Barn i ekonomiskt utsatta familjer % Barn i familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt stöd Elever som får veta hur det går för dem i ÅK5 Psykisk hälsa ÅK 6 (2009)

38

39 Vilka frågor väcker detta om yngre barns resa?
- 9 månader till 2 år? Födelsevikt, Amning, Föräldraledighet för pappor Kan en ännu bättre start säkras för varje barn? 2- 6 år (Data saknas) 6-12 år Psykosomatiska besvär, Nedstämdhet, Mobbning (2009) Varför är dessa så höga? Erbjuds skolbaserade program? Bra fritidsaktiviteter? Feedback i skolan (2012) Hur synliggörs elevers lärande och lärprocesser aktivt?

40 Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får den bästa möjliga resan?
Indikatorer Data % Elever som uppger att de får veta hur det går för dem i skolan ÅK 8 Andel barn/1000 som lagförda för brott Psykisk hälsa ÅK 9 Andel gymnasiebehöriga % som klarar Gymnasiet på 4 år % Etablerad i utbildning eller arbete 2 år efter avslutat gymnasie Arbetssökande år

41

42 Vilka frågor väcker detta om äldre barns och ungas resa?
Trots att vissa skolindikatorer utvecklas positivt var den psykiska hälsan (2009) sämre i ÅK 9 än i ÅK 6 Andel gymnasiebehöriga skulle kunna vara högre Nedstämdhet och koncentrationssvårigheter Varför? Vad skulle man kunna göra? Stresshantering?, Skolbaserade program? 16-18 år Gymnasiet avslutas av många inom fyra år 18-24 år Få i arbete, många varken i utbildning, träning eller arbete Finns det en länk mellan psykiska problem i högstadiet och den höga arbetslösheten som ung vuxen? Framtidshopp?

43 Vilken resa vill Vänersborg ge sina barn och unga?
Ser fram emot ett fortsatt roligt arbete tillsammans! Tack för mig En


Ladda ner ppt "”En resa genom barns utveckling”"

Liknande presentationer


Google-annonser