Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013

2 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar för andra året i rad; från 22,9% år 2011, 22,7% år 2012 till 22,3% 2013. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ökar dock stadigt, från 15,3%, 16,3% nästan en hel procentenhet till 17,2% 2013. Glappet mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser minskar därmed från 6,4% år 2012 till 5,0% 2013. Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 31 år innan styrelserna har 50% kvinnor. För motsvarande prognos för ledningen tar det hela 52 år, dvs. inte förrän år 2065 uppnås 50% kvinnoandel. Tydlig skillnad kan utläsas mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher vad gäller kvinnor i ledningen och - framförallt - bland samtliga anställda. Andelen kvinnor är störst i de större bolagen samt i branscher med hög andel kvinnor anställda. Branscherna Tjänste- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser, 28,8% respektive 25,9%. Hälsovårds- och Mediabranscherna har högst andel kvinnor i ledningen, 26,3% respektive 23,5%. Råvarusektorn är sämst på andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. I ledningen har dock nivån ökat och nu består bolagens ledningar till mindre än 90% av män (11,7% kvinnor).

3 3 Bakgrund: Andra AP-fondens Kvinnoindex 10 år Andra AP-fonden är en långsiktig institutionell ägare med ambition att utveckla metoder för ägarstyrning och är därför intresserade av att medverka till en saklig debatt kring frågan om hur andelen kvinnor i svenska börsbolags- styrelser kan ökas. Tidigare har det dock saknats instrument för att mäta utvecklingen av andelen kvinnor i styrelsen och ledningen på bransch- och bolagsnivå. Andra AP-fonden lanserade därför i januari 2003 ett Kvinno- index som detaljerat mäter andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser och lednings- grupper. En hypotes som ligger bakom fondens Kvinnoindex är att rekryteringsbasen för svenska bolagsstyrelser är personer som innehar ledande befattningar i svenska börsbolag. Genom att även mäta andelen kvinnor i börskoncernledningar och hela koncerner skapas en bra grund för bedömningar för hur rekryteringsbasen för svenska styrelser utvecklas över tid. Statistik över andel kvinnor på civilingenjör-, ekonom- och juridik- utbildningar samt på chefsnivå i privat sektor ger indikationer på huruvida kvinnor faller bort trots utbildning och erfarenhet. Materialet kommer att kommuniceras till portföljbolag, media och övriga intressenter, bland annat via Andra AP-fondens hemsida (www.ap2.se) och kan refereras fritt med angivande av källa:www.ap2.se “Andra AP-fonden/Nordic Investor Services”

4 4 Styrelseordförande Rekryteringskedja ”Jag letar i princip bara efter före detta eller aktiva VD:ar, och jag räknar med att rekryteringsbasen växer tillräckligt varje år genom att ett antal aktiva VD:ar ’pensionerar’ sig” Styrelseordförande i börsbolag (Källa: Sjöstrand, Petrelius: ”Rekrytering av koncernstyrelser”) Styrelse VD Bolagsledning Chef Anställd Universitets- examen

5 5 Utexaminerade Anställda Sverige Anställda Totalt Chefer privat sektor Börsbolagsstyrelser Börsbolagsledningar Kvinnor faller bort Bortfall Andelen kvinnor minskar när man tittar högre upp på den operativa karriärstegen. Kvinnor faller bort från andelen utexaminerade till andelen i bolagens ledning. Liten andel kvinnor bland anställda i bolagen, både totalt och i Sverige. Positiv långsiktig trend för framförallt andelen kvinnor i bolagsledningar och av utexaminerade.

6 6 För andra året i rad minskar andelen kvinnor i styrelsen samtidigt som andelen ökar i ledningen. Gapet mellan andelen kvinnor i styrelse respektive ledning minskar. Den snabba ökningen av andelen kvinnoplatser i styrelser mellan 2002 och 2010 har vänt. Andelen kvinnor i bolagens ledningar fortsätter öka till den högsta nivån någonsin. Sjunkande andel kvinnor i styrelsen, fler i ledningen

7 7 Andelen kvinnor är högre bland yngre chefer Andel kvinnor av chefer, per åldersgrupp, 2012 Andelen kvinnliga chefer i ålders- gruppen 25-29 år är 26% följt av 27% för 30-39 år och 28% för 40-49 år. Andelen sjunker sedan till 16% för gruppen 50-59 år. Bland äldre är andelen kvinnor under 8%. Trenden att även de kvinnor som blir chefer i unga år till stor del faller bort har varit förhållandevis konstant över tiden. Dock har andelen kvinnor som är chefer i privat sektor ökat sakta över tiden, med kraftigare ökningstakt under de senaste åren.

8 8 Kvinnor faller bort Kvinnor faller bort i steg från utexaminerade (nästan hälften) till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjätte). Två trappor kan observeras: en operativ (VD) och en i styrelserna där kvinnor väldigt sällan är ordförande. Positiv utveckling i fyra av de studerade parametrarna: examen, anställda, ledning och VD. Andel kvinnor 2013 (2012) Befolkning Ledning VD Ordförande Styrelse Examen Anställda Chefer 5,5% (4,3%) 4,3% (4,3%) 50,1% (50,1%) 22,3% (22,7%) 17,2% (16,3%) 47,8% (46,5%) 27,0% (28,2%) 30,8% (30,5%)

9 9 Minskande andel kvinnor i styrelserna Andelen kvinnor i styrelserna minskar för andra året i rad och uppgår till 22,3% 2013. Andelen bolag med mer än 25% kvinnor i styrelserna fortsätter att minska. Av de 253 undersökta bolagen har 110 stycken 25% kvinnor i styrelsen år 2013 (43,5% av totala bolagsgruppen) jämfört med 117 företag (45,6%) år 2012. År 2010 var den siffran 122 företag (48,8%). Sedan 2002 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1% till 22,3%, medan andelen kvinnor i börsbolagens ledning endast ökat från 11,1% till 17,2%. Kvinnliga styrelseordförande och VD:ar är fortsatt väldigt ovanliga. Andelen kvinnor som ordföranden är oförändrat 4,3% medan andelen kvinnor som VD har ökat till 5,5%.

10 10 Styrelse och ledning per börsvärdesgrupp Styrelse Andel kvinnor i styrelser och ledning 2006-2013 Ledning

11 11 Skillnaden mellan styrelse och ledning minskar Andelen kvinnor på styrelsenivå ökar i Large cap och minskar i Mid och Small cap med störst minskning i Small cap. Small cap har fortfarande lägst andel, och avståndet ökar till Mid cap. Large cap har återtagit ledning från Mid cap med den högsta andelen kvinnor i styrelserna (25,2%), följt av Mid cap (24,8%) och Small cap (18,8%). På ledningsnivå ökar nivåerna för både Large och Mid cap. Den största ökningen återfinns bland Mid cap-bolagen med 1,4 procentenheter, och Mid cap (16,6%) har precis återtagit andraplatsen från Small cap (16,5%). Högst andel kvinnor i ledningen har Large cap (18,8%). Resultatet blir ett minskande glapp mellan andel kvinnor i styrelser och ledning. På aggregerad nivå har glappet minskat till 5 procentenheter 2013 från 6,4 procentenheter 2012. Störst glapp återfinns bland Mid cap-bolagen med 8,3 procentenheter (9,7 procentenheter år 2012), följt av Large cap med 6,4 procentenheter (7,2 år 2012) och Small cap endast 2,2 procentenheter (3,3 år 2012).

12 12 Styrelse per bransch (1/2) Andel kvinnor i styrelserna per bransch 2002-2013

13 13 Styrelse per bransch (2/2) Andel kvinnor i styrelserna per bransch 2002-2013

14 14 Ledning per bransch (1/2) Andel kvinnor i ledningen per bransch 2002-2013

15 15 Ledning per bransch (2/2) Andel kvinnor i ledningen per bransch 2002-2013

16 16 Divergenta trender bland branscherna De branscher som har högst andel kvinnor i styrelserna är sådana som anses vara traditionellt kvinnliga, som Tjänster och Konsumentvaror. Telekom och Råvaror har låg andel kvinnor i styrelsen. I fem av nio branscher minskar andelen kvinnor i styrelsen. Råvaror är klart sämsta bransch med endast 12,7% kvinnor i bolagens styrelser. I ledningarna är andelen kvinnor högst i branscherna Media, Hälsovård och Finans. I botten återfinns Industri, Råvaror och IT. Alla branscher har haft blandad utveckling sedan mätningarna startade år 2002, men rankingen mellan branscherna har i princip varit konstant. Hälsovård är den bransch som långsiktigt har haft den stabilaste ökningen och också en konstant hög nivå. IT har om något haft en långsiktigt stabil andel på en låg nivå. Skillnaderna mellan branscherna blir således större och det blir tydligare vilka som är ”kvinnliga” branscher. I branschen Media och underhållning har utvecklingen varit väldigt varierad sett över hela perioden sedan 2002. Branschen hade förra året den klart högsta andelen kvinnor i ledningen, men det är dock den klart minsta branschen på börsen och därmed känslig för små variationer i antal kvinnor i ledningar och styrelser.

17 17 Anställda i världen per börsvärdesgrupp Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp 2002-2013

18 18 Anställda i Sverige per börsvärdesgrupp Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp 2002-2013

19 19 Anställda i Sverige & ledning per bransch (1/2) Anställda Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch 2002-2013 Ledning

20 20 Anställda i Sverige & ledning per bransch (2/2) Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch 2002-2013 Anställda Ledning

21 21 Anställda i världen per bransch (1/2) Andel kvinnliga anställda per bransch 2002-2013

22 22 Anställda i världen per bransch (2/2) Andel kvinnlig anställda per bransch 2002-2013

23 23 Stabil och låg andel kvinnor bland anställda Tydlig uppdelning på ”kvinnobranscher” och ”mansbranscher”. Endast två branscher har en knapp majoritet kvinnor bland sina anställda i Sverige: Tjänster och Konsumentvaror. Branscherna Industri och Råvaror har runt 20% kvinnor bland sina anställda, dock ökande till skillnad från andra branscher. Industri- och Råvarubranscherna har även mycket få kvinnor i ledningsgrupperna, nära 10%. Small cap-bolagen har en högre andel kvinnor än Mid cap- och Large cap-bolagen. Samtliga börsvärdesgrupper dock klart mindre än hälften kvinnor, både totalt och i Sverige. Branscher med hög andel kvinnliga anställda har ofta en relativt hög andel kvinnor i ledningen. Andelen kvinnor bland alla anställda har i princip sett varit oförändrat, medan det i alla branscher varit en ökande andel i ledningen. För samtliga branscher gäller att andelen kvinnor är högre bland de anställda än i ledningen. Eftersom variansen mellan grupperna vad gäller andelen kvinnor i ledningen är relativt låg är diskrepansen mellan anställda och ledning som störst i bolag med hög andel kvinnor anställda. Både andel anställda i Sverige och i världen har studerats och är i de flesta fall mycket samstämmiga.

24 24 Metod och data Vi mäter antalet platser i styrelser och personer i ledningsgrupper samt antal anställda. Styrelse: Antal kvinnoplatser / totalt antal platser för stämmovalda styrelseledamöter Ledning: Antal kvinnor / ledningsgruppspersoner Anställda (i Sverige och totalt): Antal kvinnor / antal anställda 253 företag noterade på Stockholmsbörsen Ordförande 253 platser Övriga ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter 1 418 Styrelse totalt 1 671 platser Ledning 1 751 personer VD 253 personer Övriga ledande befattningshavare 1 498 personer Andelen platser i styrelsen som innehas av kvinnor baseras på styrelsesammansättning i maj 2013, och jämförs med juni 2012, 2011, 2010 2009, maj 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, juli 2003 och december 2002.

25 25 Andel kvinnor per börsvärdesgrupp

26 26 Andel kvinnor per bransch


Ladda ner ppt "Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser