Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013
Text fixad Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013

2 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning
Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar för andra året i rad; från 22,9% år 2011, 22,7% år 2012 till 22,3% Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ökar dock stadigt, från 15,3%, 16,3% nästan en hel procentenhet till 17,2% 2013. Glappet mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser minskar därmed från 6,4% år 2012 till 5,0% Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 31 år innan styrelserna har 50% kvinnor. För motsvarande prognos för ledningen tar det hela 52 år, dvs. inte förrän år 2065 uppnås 50% kvinnoandel. Tydlig skillnad kan utläsas mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher vad gäller kvinnor i ledningen och - framförallt - bland samtliga anställda. Andelen kvinnor är störst i de större bolagen samt i branscher med hög andel kvinnor anställda. Branscherna Tjänste- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser, 28,8% respektive 25,9%. Hälsovårds- och Mediabranscherna har högst andel kvinnor i ledningen, 26,3% respektive 23,5%. Råvarusektorn är sämst på andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. I ledningen har dock nivån ökat och nu består bolagens ledningar till mindre än 90% av män (11,7% kvinnor). Text fixad

3 Bakgrund: Andra AP-fondens Kvinnoindex 10 år
Andra AP-fonden är en långsiktig institutionell ägare med ambition att utveckla metoder för ägarstyrning och är därför intresserade av att medverka till en saklig debatt kring frågan om hur andelen kvinnor i svenska börsbolags-styrelser kan ökas. Tidigare har det dock saknats instrument för att mäta utvecklingen av andelen kvinnor i styrelsen och ledningen på bransch- och bolagsnivå. Andra AP-fonden lanserade därför i januari 2003 ett Kvinno-index som detaljerat mäter andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser och lednings-grupper. En hypotes som ligger bakom fondens Kvinnoindex är att rekryteringsbasen för svenska bolagsstyrelser är personer som innehar ledande befattningar i svenska börsbolag. Genom att även mäta andelen kvinnor i börskoncernledningar och hela koncerner skapas en bra grund för bedömningar för hur rekryteringsbasen för svenska styrelser utvecklas över tid. Statistik över andel kvinnor på civilingenjör-, ekonom- och juridik-utbildningar samt på chefsnivå i privat sektor ger indikationer på huruvida kvinnor faller bort trots utbildning och erfarenhet. Materialet kommer att kommuniceras till portföljbolag, media och övriga intressenter, bland annat via Andra AP-fondens hemsida (www.ap2.se) och kan refereras fritt med angivande av källa: “Andra AP-fonden/Nordic Investor Services” Text fixad

4 Rekryteringskedja Chef Anställd Universitets- examen
Styrelseordförande Styrelse VD ”Jag letar i princip bara efter före detta eller aktiva VD:ar, och jag räknar med att rekryteringsbasen växer tillräckligt varje år genom att ett antal aktiva VD:ar ’pensionerar’ sig” Styrelseordförande i börsbolag (Källa: Sjöstrand, Petrelius: ”Rekrytering av koncernstyrelser”) Bolagsledning Chef Anställd Universitets- examen

5 Kvinnor faller bort Bortfall
Andelen kvinnor minskar när man tittar högre upp på den operativa karriärstegen. Kvinnor faller bort från andelen utexaminerade till andelen i bolagens ledning. Liten andel kvinnor bland anställda i bolagen, både totalt och i Sverige. Positiv långsiktig trend för framförallt andelen kvinnor i bolagsledningar och av utexaminerade. Utexaminerade Bortfall Anställda Sverige Graf fixad Text fixad Anställda Totalt Chefer privat sektor Bortfall Börsbolagsledningar Börsbolagsstyrelser

6 Sjunkande andel kvinnor i styrelsen, fler i ledningen
För andra året i rad minskar andelen kvinnor i styrelsen samtidigt som andelen ökar i ledningen. Gapet mellan andelen kvinnor i styrelse respektive ledning minskar. Den snabba ökningen av andelen kvinnoplatser i styrelser mellan 2002 och 2010 har vänt. Andelen kvinnor i bolagens ledningar fortsätter öka till den högsta nivån någonsin. Graf fixad Text fixad

7 Andelen kvinnor är högre bland yngre chefer
Andelen kvinnliga chefer i ålders-gruppen år är 26% följt av 27% för år och 28% för år. Andelen sjunker sedan till 16% för gruppen år. Bland äldre är andelen kvinnor under 8%. Trenden att även de kvinnor som blir chefer i unga år till stor del faller bort har varit förhållandevis konstant över tiden. Dock har andelen kvinnor som är chefer i privat sektor ökat sakta över tiden, med kraftigare ökningstakt under de senaste åren. Andel kvinnor av chefer, per åldersgrupp, 2012 Graf fixad Text fixad

8 Kvinnor faller bort Andel kvinnor 2013 (2012)
Kvinnor faller bort i steg från utexaminerade (nästan hälften) till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjätte). Två trappor kan observeras: en operativ (VD) och en i styrelserna där kvinnor väldigt sällan är ordförande. Positiv utveckling i fyra av de studerade parametrarna: examen, anställda, ledning och VD. 50,1% (50,1%) Befolkning 47,8% (46,5%) Examen 30,8% (30,5%) Anställda Graf fixad Text fixad 27,0% (28,2%) Chefer 17,2% (16,3%) Ledning 5,5% (4,3%) VD 22,3% (22,7%) Styrelse 4,3% (4,3%) Ordförande 8

9 Minskande andel kvinnor i styrelserna
Andelen kvinnor i styrelserna minskar för andra året i rad och uppgår till 22,3% 2013. Andelen bolag med mer än 25% kvinnor i styrelserna fortsätter att minska. Av de 253 undersökta bolagen har 110 stycken 25% kvinnor i styrelsen år 2013 (43,5% av totala bolagsgruppen) jämfört med 117 företag (45,6%) år År 2010 var den siffran 122 företag (48,8%). Sedan 2002 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1% till 22,3%, medan andelen kvinnor i börsbolagens ledning endast ökat från 11,1% till 17,2%. Kvinnliga styrelseordförande och VD:ar är fortsatt väldigt ovanliga. Andelen kvinnor som ordföranden är oförändrat 4,3% medan andelen kvinnor som VD har ökat till 5,5%. Fixad 9

10 Styrelse och ledning per börsvärdesgrupp
Andel kvinnor i styrelser och ledning Styrelse Graf fixad Ledning

11 Skillnaden mellan styrelse och ledning minskar
Andelen kvinnor på styrelsenivå ökar i Large cap och minskar i Mid och Small cap med störst minskning i Small cap. Small cap har fortfarande lägst andel, och avståndet ökar till Mid cap. Large cap har återtagit ledning från Mid cap med den högsta andelen kvinnor i styrelserna (25,2%), följt av Mid cap (24,8%) och Small cap (18,8%). På ledningsnivå ökar nivåerna för både Large och Mid cap. Den största ökningen återfinns bland Mid cap-bolagen med 1,4 procentenheter, och Mid cap (16,6%) har precis återtagit andraplatsen från Small cap (16,5%). Högst andel kvinnor i ledningen har Large cap (18,8%). Resultatet blir ett minskande glapp mellan andel kvinnor i styrelser och ledning. På aggregerad nivå har glappet minskat till 5 procentenheter 2013 från 6,4 procentenheter Störst glapp återfinns bland Mid cap-bolagen med 8,3 procentenheter (9,7 procentenheter år 2012), följt av Large cap med 6,4 procentenheter (7,2 år 2012) och Small cap endast 2,2 procentenheter (3,3 år 2012). Text fixad 11

12 Styrelse per bransch (1/2)
Andel kvinnor i styrelserna per bransch Graf fixad

13 Styrelse per bransch (2/2)
Andel kvinnor i styrelserna per bransch Graf fixad

14 Ledning per bransch (1/2)
Andel kvinnor i ledningen per bransch Graf fixad

15 Ledning per bransch (2/2)
Andel kvinnor i ledningen per bransch Graf fixad

16 Divergenta trender bland branscherna
De branscher som har högst andel kvinnor i styrelserna är sådana som anses vara traditionellt kvinnliga, som Tjänster och Konsumentvaror. Telekom och Råvaror har låg andel kvinnor i styrelsen. I fem av nio branscher minskar andelen kvinnor i styrelsen. Råvaror är klart sämsta bransch med endast 12,7% kvinnor i bolagens styrelser. I ledningarna är andelen kvinnor högst i branscherna Media, Hälsovård och Finans. I botten återfinns Industri, Råvaror och IT. Alla branscher har haft blandad utveckling sedan mätningarna startade år 2002, men rankingen mellan branscherna har i princip varit konstant. Hälsovård är den bransch som långsiktigt har haft den stabilaste ökningen och också en konstant hög nivå. IT har om något haft en långsiktigt stabil andel på en låg nivå. Skillnaderna mellan branscherna blir således större och det blir tydligare vilka som är ”kvinnliga” branscher. I branschen Media och underhållning har utvecklingen varit väldigt varierad sett över hela perioden sedan Branschen hade förra året den klart högsta andelen kvinnor i ledningen, men det är dock den klart minsta branschen på börsen och därmed känslig för små variationer i antal kvinnor i ledningar och styrelser. Fixad 16

17 Anställda i världen per börsvärdesgrupp
Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp Graf fixad

18 Anställda i Sverige per börsvärdesgrupp
Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp Graf fixad

19 Anställda i Sverige & ledning per bransch (1/2)
Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch Graf fixad Anställda Ledning

20 Anställda i Sverige & ledning per bransch (2/2)
Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch Graf fixad Anställda Ledning

21 Anställda i världen per bransch (1/2)
Andel kvinnliga anställda per bransch Graf fixad

22 Anställda i världen per bransch (2/2)
Andel kvinnlig anställda per bransch Graf fixad

23 Stabil och låg andel kvinnor bland anställda
Tydlig uppdelning på ”kvinnobranscher” och ”mansbranscher”. Endast två branscher har en knapp majoritet kvinnor bland sina anställda i Sverige: Tjänster och Konsumentvaror. Branscherna Industri och Råvaror har runt 20% kvinnor bland sina anställda, dock ökande till skillnad från andra branscher. Industri- och Råvarubranscherna har även mycket få kvinnor i ledningsgrupperna, nära 10%. Small cap-bolagen har en högre andel kvinnor än Mid cap- och Large cap-bolagen. Samtliga börsvärdesgrupper dock klart mindre än hälften kvinnor, både totalt och i Sverige. Branscher med hög andel kvinnliga anställda har ofta en relativt hög andel kvinnor i ledningen. Andelen kvinnor bland alla anställda har i princip sett varit oförändrat, medan det i alla branscher varit en ökande andel i ledningen. För samtliga branscher gäller att andelen kvinnor är högre bland de anställda än i ledningen. Eftersom variansen mellan grupperna vad gäller andelen kvinnor i ledningen är relativt låg är diskrepansen mellan anställda och ledning som störst i bolag med hög andel kvinnor anställda. Både andel anställda i Sverige och i världen har studerats och är i de flesta fall mycket samstämmiga. Fixad

24 Metod och data Vi mäter antalet platser i styrelser och personer i ledningsgrupper samt antal anställda. Styrelse: Antal kvinnoplatser / totalt antal platser för stämmovalda styrelseledamöter Ledning: Antal kvinnor / ledningsgruppspersoner Anställda (i Sverige och totalt): Antal kvinnor / antal anställda 253 företag noterade på Stockholmsbörsen Ordförande 253 platser Övriga ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter 1 418 Styrelse totalt platser Ledning personer VD 253 personer Övriga ledande befattningshavare personer Andelen platser i styrelsen som innehas av kvinnor baseras på styrelsesammansättning i maj 2013, och jämförs med juni 2012, 2011, , maj 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, juli 2003 och december 2002. Fixad 24

25 Andel kvinnor per börsvärdesgrupp
Fixad 25

26 Andel kvinnor per bransch
Fixad 26


Ladda ner ppt "En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser