Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pensionsåldersutredningen PENSIONSÅLDERSUTREDNINGENS FÖRSLAG SNS 19 april 2013 Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pensionsåldersutredningen PENSIONSÅLDERSUTREDNINGENS FÖRSLAG SNS 19 april 2013 Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)"— Presentationens avskrift:

1 Pensionsåldersutredningen PENSIONSÅLDERSUTREDNINGENS FÖRSLAG SNS 19 april 2013 Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

2 Pensionsåldersutredningen DÄRFÖR BEHÖVS ÅTGÄRDER •Tanken var att pensionsreformen, generösa skatteregler, stora informationssatsningar m.m. skulle leda till att äldre arbetade längre i takt med en ökad medellivslängd •Trots vissa positiva tendenser är ökningen i arbetad tid bland äldre och utträdesålder blygsamma och hänger inte med ökningen i medellivslängden •Allt fler vill arbeta längre, men möter olika hinder i regelsystem, avtal och i arbetslivet. Äldre som vill och kan ska kunna fortsätta att arbeta och pensionera sig när de själva vill •Utvecklingen är inte uthållig

3 Pensionsåldersutredningen SVERIGE HAR FORTFARANDE EN FAKTISK NORMAL PENSIONSÅLDER PÅ 65 ÅR

4 Pensionsåldersutredningen ETT 50-TAL FÖRSLAG i SYFTE ATT ÖKA DEN FAKTISKA PENSIONSÅLDERN •Stärka äldres förutsättningar och resurser att arbeta längre –Satsningar på arbetsmiljöområdet –Fortsatta åtgärder mot åldersdiskriminering –Bättre villkor för kompetensutveckling –Garantipensionärer ska tjäna på att arbeta –Trepartssamtal om tjänstepensioner och flexibla arbetstider –Informationen bör utvecklas •En sammanhållen strategi – en riktålder för pension som följer medellivslängden –Riktåldern införs i lag och ska följa medellivslängden och beräknas årligen

5 Pensionsåldersutredningen SATSNINGAR PÅ ARBETSMILJÖN •Förstärkta resurser till Arbetsmiljöverket –Tidiga utträden blir kompletterande kriterium för inspektion och tillsyn –Förstärkt utvecklingsarbete med positiva arbetsmiljöindikatorer och SAM –Program för kunskapsspridning om hur arbetsförhållanden bättre kan anpassas till äldre arbetskraft –Utveckling av nationella kunskapsfunktionen –Utbildning för skyddsombud, arbetsmiljökunskap i högskoleutbildningar •Ny funktion och resurser för analys och utvärdering inom arbetsmiljöområdet –Anknutet till IFAU eller annan myndighet –Oberoende forskning –Utredningsuppdrag från regeringen •Resurser för interventionsstudier

6 Pensionsåldersutredningen GARANTIPENSIONÄRER SKA OCKSÅ TJÄNA PÅ FORTSATT ARBETE •Garantipension och bostadstillägg ska inte påverkas av arbetsinkomster efter 65 års ålder •Förslaget gäller från 2015 och beräknas ge en låginkomsttagare ca 600 kronor mer i månaden •En flexibel uttagsålder för garantipension bör utredas vidare •Nya möjligheter att genom arbete efter 65 års ålder få bättre garantipension för personer med färre än 40 bosättningsår i Sverige

7 Pensionsåldersutredningen FÖRSLAGEN OM KOMPETENSUTVECKLING, INFORMATION M.M. •Höjd åldersgräns för studiestöd + extrabidrag, uppdrag till Yrkesvux, Komvux och Af •Förstärkt lagstiftning mot åldersdiskriminering bör utredas. Satsning på forskning och analys •Trepartssamtal om avtalade tjänstepensioner och flexibel arbetstid •Informationen behöver utvecklas. Ny Internetportal, uppdrag till Pensionsmyndigheten, utveckling av minpension.se

8 Pensionsåldersutredningen RIKTÅLDER FÖR PENSION SOM FÖLJER MEDELLIVSLÄNGDEN •Ett tydligt icke-valsalternativ för dem som vill få en godtagbar pensionsnivå •Beräknas årligen och tillämpas fyra år efter beräkningsåret •Övriga pensionsrelaterade åldersgränser anpassas till riktåldern med automatik eller i särskild ordning •Beräknas första gången 2015 och tillämpas 2019

9 Pensionsåldersutredningen RIKTÅLDERN FÖR ÅREN 2019 – 2035 Preliminära beräkningar Beräknas GällerRiktåldern 2015201966 2016202066 2017202166 2018202267 2019202367 2020202467 2021202567 2022202667 2023202767 2034203868 2035203968 Källa: Pensionsmyndigheten och utredningens beräkningar

10 Pensionsåldersutredningen ÅLDERSGRÄNSER ANPASSAS TILL RIKTÅLDERN •61-årsgränsen för tidigaste uttag av inkomstpension - Höjs till 62 år 2015 - Anpassas därefter till riktåldern, höjs till 63 år 2019 enligt preliminär beräkningar - Undantag för personer med långt arbetsliv utreds vidare •65-årsgränsen för garantipension m.m. - Anpassas till riktåldern, höjs till 66 år 2019 enligt preliminära beräkningar - Undantag för personer med långt arbetsliv utreds vidare •55 års-gränsen för uttag av tjänstepensioner och privata pensioner - Höjs till 62 år 2017 - Vissa avtal undantas •Andra åldersgränser följdändras - Sjuk- och aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadelivränta, SGI-skydd, A-kassa, åldersgräns för nedsatta sociala avgifter knyts till riktåldern •LAS-åldern höjs till 69 år 2016 - Åldersgränsen anpassas sedan till riktåldern - Skriftligt besked när arbetstagaren fyllt 69 år

11 Pensionsåldersutredningen HÖJD PENSIONSÅLDER FÖRLÄNGER ARBETSLIVET •Forskningsöversikt av effekter av ändrad pensionsålder i andra länder (Gabriella Sjögren Lindquist) –Reformer i Norge (1989-1998), Portugal (1993- 1999), Australien (1995-2013), USA (2000- ), Schweiz (2000-2005) och Österrike (2002-2017) –Den faktiska pensionsåldern resp. andelen som stannar i arbetskraften höjs med 20-50 % av en förändring av pensionsåldern –Viss övervältring till andra socialförsäkringar

12 Pensionsåldersutredningen 2015201720192020 Inkomster4001 2005 1006 500 Varav höjda åldersgränser i pensionssystemet4001 2002 6003 600 höjd åldersgräns för sociala avgifter002 5002 900 Utgifter-300-600-1 800-2 800 Varav nya satsningar på arbetsmiljö, kompetens, information m.m.-200-400 socialförsäkringar m.m.-100-200-1 400-2 400 Netto för offentlig sektor1006003 3003 700 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS FINANSER FÖRSTÄRKS Medelscenario, arbetsutbudet ökar med 35 procent av riktåldershöjningen. Jämn infasning fyra år Källa: SCB, FASIT-beräkningar, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och egna beräkningar

13 Pensionsåldersutredningen UTTRÄDESÅLDER ENLIGT INKOMSTSTATISTIKEN. Födda 1938-41. Procent STATENKOMMUNER/ LANDSTING ARBETARE PRIVAT SEKTOR TJÄNSTEMÄN PRIVAT SEKTOR KVINNOR Före 6554575661 65 och efter46434439 MÄN Före 6558475159 65 och efter42534941 En person anses lämna arbetsmarknaden det år som förvärvsinkomsten permanent är lägre än ett prisbasbelopp. Källa: SCB, LINDA


Ladda ner ppt "Pensionsåldersutredningen PENSIONSÅLDERSUTREDNINGENS FÖRSLAG SNS 19 april 2013 Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)"

Liknande presentationer


Google-annonser