Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Hjärnvägen ett snabbspår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Hjärnvägen ett snabbspår."— Presentationens avskrift:

1 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

2 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Göteborg • >500 000 invånare • 72 000 inv. > 65 år (~15%) • 39 000 inv. > 75 år (~8%) •> 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5% 2006-2010 förväntas åldersgruppen öka med 12.5% Källa: Rapport ”Med utblick mot framtiden”

3 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Så här ser det ut i Göteborg 8 % av befolkningen är äldre än 75 år Källa: www.goteborg.se

4 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans 44 % av patienter med preliminär medicinsk diagnos är äldre än 75 år Källa: Elvis, Pax Så här ser det ut i ambulanssjukvården

5 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans I genomsnitt åker var tredje person äldre än 75 år ambulans till medicinakuten en gång per år.

6 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Systematisk kartläggning av kundunderlaget Medvetet arbete med stora lågprioriterade patientgrupper Könsuppdelad statistik Verka för Jämlik sjuk- vård

7 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans

8 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans • Rätt patient • Rätt tid • Rätt kompetens • Rätt åtgärd • Rätt instans • Rätt resurstilldelning Hög patientsäkerhet God vårdkvalitet Främja kostnadseffektivitet

9 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Rätt patient - Rätt instans Kvar hemma Annan vårdinrättning Akutintag Primärvård • Bedöma • Behandla • Styra Hög patientsäkerhet God vårdkvalitet Främja kostnadseffektivitet Annan vårdnivå

10 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans De tio största ambulansvårdade patientgrupperna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ vuxenakutmottagningar. 1. Bröstsm. 2. Andnöd 3. Bukbesv. 4. Cerebralt ca. 8 pat/dygn 3000 patienter/år 5. Allm.tillst.ned 6. Trauma höft 7. Intox. 8. Trauma skalle 9. Yrsel 10. Kramper Källa: Elvis, Pax

11 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans  Långa väntetider på akutmottagningen  Många patienter kommer tidigt till akutmottagningen, men sent upp till avdelning  Patienten förlorar 1 dags träning och utredning  Snabb utredning, tidig rehabilitering och tidigt insatt sekundärprofylax viktigt för prognos Bakgrund

12 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans  Akutbehandling  Besluta om inläggning/hemgång  “Sortera” till “rätt” avdelning  OM DIAGOSEN ÄR KLAR OCH INDIKATION FÖR INLÄGGNING FÖRELIGGER SÅ BEHÖVER PATIENTEN INTE PASSERA AKUTMOTTAGNINGEN? Akutmottagning

13 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans  “Rätt diagnos” i ambulansen  Allt som görs på akutmottagningen måste göras i ambulansen eller på avdelningen  Måste vara medicinskt säkert, vårdbehovet skall kunna tillgodoses på mottagande avdelning  Läkare måste komma till avdelningen för bedömning, inskrivning, ordinationer, röntgenremisser etc. Förutsättningar för direktintag

14 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans  Högre kvalitet för patienten  Snabbare kunna starta utredning –(inför carotiskirurgi m.m)  Snabbare kunna starta rehabilitering –Bättre resultat !?  Minska risken för komplikationer –(lunginflammation m.m)  Minskad väntetid på akutmottagningen för övriga patienter Potentiella vinster

15 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans  Initialt 1 station (2 bilar)  Specialutbildning för ambulans- och vårdavdelningspersonal  Inklusionskriterier  Exklusionskriterier (Triage röd orange blå)  Under projektiden vardagar 8.00-16.00 Metod

16 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans

17 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Dokumentation Hjärnkoll - Östra Amb.ssk ringer avd. på alla misstänkta stroke. Symtomen skall vara tydliga. Strokeansvarig ssk tar emot samtalet från amb-ssk. Samma frågor ställs vid varje telefonsamtal. Avd.ssk dokumenterar alla parametrar,  uppgifter finns för att utvärdera direktinlagda och nekade. Avd.ssk tar beslut om vårdnivå direktinläggning - FastTrack eller akuten

18 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans 53 patienter 11 pat. Rädda Hjärnan 2 pat. till Kungälv 2 pat. vägrade att följa med amb. Projekttid 15/9 – 7/12 – 2008 Antal patienter med misstänkt Stroke/TIA som under tidsperioden vårdats i projektambulanserna. Dygnets alla timmar, Veckans alla dagar 38 patienter Retrospektiv granskning av Ambulinkjournaler och checklistor visade att 19 patienter hade varit aktuella för Fast-Track till strokeenheten 2 pat. var ”fel”, de skulle vårdats på akuten 1 pat. med depression 1 pat. i behov av vård på Mava Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att För 17 pat. var Fast-Track till Strokeenhet ”rätt” vårdnivå 19 patienter hade varit aktuella för vård på akuten För 16 pat. var akuten ”rätt” vårdinstans 3 pat. var ”fel”, de hade varit möjliga Fast-Track 2 pat. med Stroke 1 pat. med TIA

19 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans 38 patienter För 16 pat. var akuten ”rätt” vårdinstans För 17 pat. var Fast-Track till strokeenhet”rätt” vårdnivå Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att Checklistan som bygger på triagemodellen METTS har under projekttiden uppvisat en känslighet att sortera rätt i 87 % av fallen.

20 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Ambulanstid, under strokeprojekttiden Jämförelsegrupp (n=24) Fast-Track (n= 10 ) Upptagettid Medel 43 min Median 43 min Medel 64 min Median 67,5 min Genomsnittlig mertid i ambulans + 21 min

21 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel 55 min Median 55 min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten ca. 15 min Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning Pat. ank. strokeenh. Möte Läk, rehab.pers.

22 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar 8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år 1250 pat. till akuten/år 3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år Tid på AKM 5,5 tim/patient = 6900 tim/år Mertid i ambulans 21 min = 440 tim/år Avlastar akuten 19 tim/dygn Ökad ambulanstid 1.2 tim/dygn Mertid i ambulanssjukvården/ avlastning på akutmottagningen

23 2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans –Organisatoriskt möjligt / Medicinskt säkert –Skapar inte överinläggning –Ger hög patienttillfredställelse –Ger hög medarbetartillfredställelse –Möjliggör tidigt insatt rehabilitering –Bättre utnyttjande av gemensamma resurser Tid från 112  strokeenhet 55 min Konklusion Hjärnvägen ett snabbspår


Ladda ner ppt "2009-06-04 Presentation Hjärnvägen - SÄS Ingela Wennman, VO Ambulans Per-Olof Hansson Strokeenheten SU/Ö Mats kihlgren VO Ambulans Hjärnvägen ett snabbspår."

Liknande presentationer


Google-annonser