Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM Av: Z. Jaranovic, IESÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM Av: Z. Jaranovic, IESÖ."— Presentationens avskrift:

1 ISLAM Av: Z. Jaranovic, IESÖ

2 Ordets betydelse Ordet Islam betyder underkastelse, överlämnande, hängivenhet gentemot Gud, dock inte i negativ bemärkelse. Människan skall vara den som lyder Guds goda råd och vägledning som överfördes genom profeten Muhammed till människosläktet.

3 Helgedomen i Kaba, Mecka, Saudiarabien. En av Islams heligaste platser

4 Islam är ett arabiskt ord som betyder överlämnande, men vissa använder "Muhammedanism" i stället för ordet Islam, vilket är felaktig beteckning för Islam och djupt kränkande mot dess anda. Islams budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter.

5

6 Man brukar indela Islam som religion i två delar : Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans profeter, hans böcker, änglarna, Domens dag, och Guds "Qadar" (dvs. att ordningen i världen sker efter Guds obegränsade, vetande, vilja, och makt). Den andra delen är Sharia (Islams regler). För att man skall vara en muslim, måste man tro på båda delar, dvs. tron och Sharia. Dessutom måste man tro på att man skall rätta sig efter dem.

7 Islam – när, var, hur? Religionen uppkom på den arabiska halvön kring år 600 evt. Muhammed, medlem av Quraysh-stammen, en köpman, mottog en rad uppenbarelser på berget Hira utanför Mecka med början år 610 evt. Vissa gånger visades ärkeängeln Gabriel för honom och läste ur en himmelsk bok, vissa hörde han själv texten uppläst. Läran som Muhammed försökte förkunna bland befolkningen i Mecka mottogs inte med öppna armar. Mecka var redan ett känt vallfärdsställe dit människor kom för att hedra sina gudar. Den monoteism som Muhammed förkunnade var ett hot för köpmännens intressen. De som följde den nya läran utsattes för förföljelser. År 622 skedde en vändpunkt i Islams historia då Hijra (utvandringen) till Medina (Yathrib) ägde rum. Muhammed och följeslagarna fick en fristad i Medina.

8 Muhammed på berget Hira

9 Framgångarna i Medina utgjorde ett hot för de rika männen i Mecka
Framgångarna i Medina utgjorde ett hot för de rika männen i Mecka. De påbörjade krigiska utspel mot Muhammed. År 630 marscherade Muhammed med följet mot Mecka. Där överlämnades makten till honom efter en kortare strid och alla invånare övergick till Islam. Helgedomen i Kaba i Meckas centrum, rensades från gudabilderna och hela objektet helgades åt en Gud. Efteråt återvände Muhammed till Medina och återkom till Mecka varje år. Muhammed dog 632 evt och begravdes i en moské i Medina. Hans betydelse var enorm, då han lyckades ena de splittrade arabiska stammarna, ge fattiga beskydd och stärkte kvinnans ställning.

10 Muhammed ber vid Kaba i Mecka. Hans ansikte är dolt, eftersom
det råder förbud mot avbildning av profeten.

11 Islams utbredning Efter Muhammeds död spreds Islam vidare i Mellanöstern. Runt år 800 evt. fanns Islam som religion även i Nordafrika och i Spanien. Det väldiga riket styrdes av kalifer, med sättet i Bagdad, dagens Irak. Idag är Islam utbredd i hela världen, tack vare utvandringen från Asien och Afrika. De största populationen finns fortfarande i dessa världsdelar.

12

13

14 Gudstjänstlokal Gudstjänsten förrättas i en för detta ändamål byggt lokal – en moské. Själva ordet kommer från en blandning av spanska mesquita och arabiska masjid som betyder ”att sträcka sig på marken”. Moskén yttre karakteriseras av ett kupolliknande tak och minareten som är böneutroparens torn. Den inre delen har en särskilt plats för imamen framför bönenischen mot Mecka (mihrab). Dessutom finns en talarstol, eller snarare en trappa där imamen kan predika för församlingen (minbar). Varje moské har dessutom ett gemensamt rum med rinnande vatten där de troende kan utföra religiösa tvagningar.

15 Gazi Husrefbegs moské i Sarajevo, Bosnien Hercegovina

16 Religionens kärna Islam kan sammanfattas i fem punkter – de fem pelarna: Trosbekännelsen Bönen Fastan Allmosan Vallfärden

17 1. Trosbekännelsen ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud” Med denna mening uttrycks en absolut monoteism inom Islam, dvs. att man har bara en Gud att följa och lyda hans råd.

18 2. Bönen Rättrogen muslim ska utföra bönen vid fem tidpunkter under dagen: gryningen, middagstiden, den sena eftermiddagen, skymningen och när mörkret har fallit. De troende kallas till bönen genom böneutroparens kallelse från moskéens torn, minaret. Själva bönen förrättas i gudstjänstlokalen (moskén) men kan utföras även utomhus. De troende ska utföra religiösa tvagningar innan bönen och under bönen ska de rikta sina blickar mot islams heliga stad Mecka.

19 Bönen, forts. Bönen utförs enligt strikta ritualer, under ledning av en imam, som är religiös ledare i den islamiska församlingen. Innan bönen utförs en strikt ritual av religiösa tvagningar, s k abdest

20 Instruktioner om hur man genomför religiös tvagning, skrivet för barn i Turkiet

21 3. Fastan Fastan inträffar under månaden Ramadan. I och med att det islamiska året följer månår, dvs. varje ny månad börjar vid nymåne, skiftar tiden för månaden Ramadan. Vissa år kan det inträda på vintern, vissa på sommaren. Under Fastan ska alla vuxna muslimer avstå från mat och dryck under tiden mellan soluppgång och solnedgång. Detta görs som en påminnelse om att profeten själv fastade då han tog emot de första delarna av Koranen. De som är undantagna fastan är gravida, små barn, gamla, sjuka och resande. Fastan avbryts med en stor fest Eid al – Fitr.

22 4. Allmosan Allmosan eller Zakat som den egentligen heter är mängd pengar eller värde i natura som en muslim måste ge till en som har det sämre ställt. Zakat ses som en plikt från Gud för en muslim, inte som en statlig skatt eller obligatorisk bidrag.

23 5. Vallfärden Pilgrimsfärden går till staden Mecka i Saudiarabien. Denna ska varje frisk muslim utföra en gång under sitt liv, om den har möjlighet till det. Väl på plats ska man utföra ett antal religiösa ritualer, såsom stening av djävulen och cirklandet runt den heliga Kaba.

24 Mecka under Hajj - tiden

25 Den heliga skriften Islams heliga skrift kallas Koranen (Qur’an). Den består av 114 kapitel (suror), ordnade så att den längsta suran kommer först och den kortaste sist. Själva ordet Qur’an betyder recitation. Innehållet i surorna spänner över alla livets skeenden. Koranen är Guds egna ord och en direkt kopia av den himmelska bok som profeten Muhammed mottog av Gud. Koranen ska helst reciteras på originalspråket, arabiska, men det finns översatt till de flesta av världens språk. Den svenska översättningen rankas till en av de bästa. Den avancerade tekniken idag gör att Koranen finns i digitalform och även tillgänglig online för nedladdning.

26 Koranens första sura

27 Meningen med Koranen är att den ska ge människor en ledning i livet
Meningen med Koranen är att den ska ge människor en ledning i livet. Dess budskap är både av varnings och glädjekaraktär. Människor som begår dåliga gärningar kommer att dömas och straffas på Domens dag. Alla som gör rätt kan se framemot ett evigt liv i paradiset istället för helvetet. Men Gud är förlåtande, ty den som ångrar sina synder och ber om förlåtelse, kommer att vara förlåten.

28 Profeten som förebild Profeten Muhammed och hans livsgärningar utgör en förebild för alla muslimer. Vad han gjorde finns samlat i sunna, som är arabiska och betyder levnadssätt. Kunskapen om Muhammed kom inte från Koranen utan från människorna som levde samtidigt som han och finns i form av berättelser som kallas hadither eller traditioner. Haditherna används att förklara hur en god människa ska vara och hur den ska uppträda i vissa situationer. Många likheter existerar med kristendomens evangelier.

29 Riktningar och framtiden
Islam som religion upplevde en delning, likväl kristendomen upplevde på 1500 – talet. Denna delning inträffade i samband med Muhammeds död, då man bland ledande inte kunde enas om profetens efterträdare. Abu Bakr utnämnde ogillades av Ali som var gift med profetens dotter. Striderna utkämpades mellan anhängare till Alis parti, shiat Ali och Abu Bakrs styrkor. På så sätt uppkom Shiaislam. Denna riktning är mindre och har starkt fäste i dagens Iran och Irak. De flesta shiiter tillhör s k ”tolvsekten” som anser att det har funnits 12 imamer, religiösa ledare som kunde förmedla Guds vilja till människorna. Den tolfte imamen försvann spårlöst i slutet av 800 – talet men anhängare anser att han en dag kommer att återvända till Jorden för att skapa fred och rättvisa bland alla.

30 Muhammed al – Mahdi, den tolfte imamen inom Shiaislam

31 En shia moské

32 Den andra riktningen kallas för Sunniislam och omkring 90% av alla muslimer i världen tillhör denna inriktning. En tradition som existerar inom både Sunni och Shia är s k Sufism. Dess efterföljare försöker uppnå nya vägar till kunskapen om Gud. Ett exempel kan vara den starka dervisch kulten, då medlemmarna sätter sig själva i transliknande tillstånd genom att ”dansa”.

33 Dervischernas dans

34 Kartan över Sunni och Shia islam

35 Nya uppfattningar När det gäller Islams framtid brukar man vara överrens om att det skapas nya tolkningar, som har en sak gemensamt och detta är synen på hur samhället ska se ut. Det talas om: 1. sekularism 2. islamism 3. feminism Det hela hänger ihop med själva betydelsen av att vara muslim i olika delar av världen. Detta eftersom synen på traditioner kan vara av varierad natur.

36 Sekularism Muslimer som förespråkar denna tolkning vill att religionen ska vara en privat sak som den enskilda personen ska ta ställning till. Politik och religion ska hållas åtskilda. Ett exempel på en sekulariserad muslimsk stat är Turkiet.

37 Islamism Förespråkare av denna inriktning vill att samhället ska utformas enligt deras tolkning av religionen. Man har en ganska konservativ syn på det mesta, såsom dagens samhälle, familjeförhållanden och dyl. Felaktigt förknippar man islamism med terrorism. Det är endast några få grupper som bedriver väpnad kamp för sina idéer.

38 Feminism Muslimer som vill öka jämställdheten mellan könen brukar kämpa för lika arvsrätt och en förändring av familjelagarna. Dessa brukar verka i de mer traditionsbundna länder.

39 Sharia – vad är det? Ordet betyder egentligen ”vägen till vattenhålet”. En törstig person vill veta vägen till vattnet, likväl vill vi ha kännedom om vägen till Gud. Sharia är en lagsamling, egentligen tolkningar av de rättslärda imamer om hur man bör agera i vissa vardagsbestyr. Idag existerar 5 olika sharia rättsskolor, som var och en försöker inkludera tolkningarna i de muslimska länders lagsamlingar.

40 En affisch som uppmanar folket i Nigeria om hur man bör bete sig, i och med att Sharia lagen råder i delar av landet

41 Vanliga traditioner i den muslimska världen
Födelse och namngivning – den nyföddes hår klipps och vikten i guld eller silver doneras till välgörenhet Omskärelse – innebär att yttersta hudfliken på penis avlägsnas. Utförs vanligtvis när pojkarna är mellan 5 och 7 år gamla. Haditherna rekommenderar omskärelse eftersom profeten Abraham var omskuren. OBS! Kvinnlig omskärelse är en del av kulturen i vissa länder och har inget med religion att göra. Inträdelse i vuxenlivet – man inträder i det vuxna livet första gången man fastar under Ramadan. Äktenskap och familj – det är en muslims religiösa plikt att gifta sig och skaffa barn, samt respektera kvinnan i äktenskapet. Sex utanför äktenskapet är förbjudet. Död och begravning – jordfästelse ordnas snarast. Den dödes ansikte ska vara vänt mot Mecka. Vid begravningen läses ur Koranen. Döden anses vara slutet på jordelivet men början på det eviga.

42 Muslimsk begravning

43 Vanliga missuppfattningar om Islam
-terrorism -extremism -förtryck av kvinnorna

44 Islam – en fredlig religion
Islam i sin kärna har ett fredligt budskap. Ofta förknippar man felaktigt Islam med självmordsbombarna, extrema grupper som tar till våld samt ett kvinnoförtryck. Religionen och Koranen tar avstånd från självmord och attacker mot försvarslösa. Likaså bör kvinnan vördas och respekteras för allt hon gör. Tyvärr är det så att politiken och kulturen likställs med religionen. Alla muslimer ses som ett hot mot Västvärlden. I stället för en dialog och förståelse för varandras gemensamma ursprung (Abrahamitiska religionerna) söker man upp konflikt och osämja mellan de olika religionsgrupperna.

45 Bildkällor: www.byzantines.net www.spiritrestoration.org

46 Källor: Anteckningar från kursen ”Religionsvetenskap” vid Högskolan Dalarna, ht 2002 Religionskunskap, del 3, Gleerups Religion och Liv, åk 9, Sol3000, Natur och Kultur ”Ilmihal”, Bilal Hasanovic, IVZ


Ladda ner ppt "ISLAM Av: Z. Jaranovic, IESÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser