Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:"— Presentationens avskrift:

1 Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto: Hans Karlsson

2 Vad är energiledningssystem? •En standard (ISO 50 001) för hur en verksamhet (pappersbruk, värmeverk, fastighetsägare etc) arbetar med energieffektivisering: -Energikartläggning / hur används energin? -Regelbundna uppföljningar -Förbättringsarbete och mål -Utbildning och kompetens -Energibedömningar av nya projekt (LCC) -osv •Jämför med miljöledningssystem •Arbetssätt för ständiga förbättringar av energianvändningen Energi är ofta betydande miljöaspekter

3 Varför energiledning? Smart ? + Energi är ofta en betydande miljöaspekt + Energieffektivisering kan vara lönsamt Dumt ? - Eftersom det är dyrt med energi (el, värme, transporter) gör vi redan de effektiviseringar som är lönsamma - Energibesparingar är inte ett mål utan ett medel (lägre CO 2 kan nås genom ”grön el” osv)

4 Energiledningssystem är här för att stanna •EU:s energieffektiviseringsdirektiv förordar energiledningssystem för större företag (250 personer / 50 M Euro) •Förslaget till svensk implementering som kom den 7 juni: genomför energikartläggning senast 5 dec 2015 och sedan vart fjärde år:

5 ISO 50 001 – vad krävs?  Definiera omfattningen (vad ska med?)  Ledningens representant  Energipolicy  Energikartläggning + nyckeltal för energiprestanda  Energimål med handlingsplaner  Kompetens, kommunikation, dokumentation  ”Verksamhetsstyrning”:  Drift  Underhåll  Projekt, ex LCC  Övervakning och mätning  Interna energirevisioner  Avvikelsehantering  Ledningens genomgång + system för att fånga upp förslag från verksamheten t ex förslagslåda / idekommitté etc

6 1 400 GWh Fjärrvärme Förbränningstjänst Restprodukter/ konstruktionsmaterial 35 GWh Fjärrkyla 90 GWh Ånga 270 GWh El Vattenfall Värme Uppsala – energiomvandling Distributionsnät och anläggningar i Uppsala, Knivsta och Storvreta

7 9 av 10 bostäder och lokaler har fjärrvärme i Uppsala Vattenfall Värme Uppsala – mer än bara värme

8 Hela energibilden, Värme Uppsala… 8 Knivstaverket: 44 GWh fjärrvärme Storvreta: 14 GWh fjärrvärme

9 Ser ni evighetsmaskinen? Energiflöden för Knivstaverket

10 •AFA

11 Införa energiledningssystem enligt ISO 50 001 -Genomföra energikartläggning av anläggningar och distributionsnät i Uppsala, Knivsta och Storvreta. •Dokumenteras och görs uppföljningsbara. -Komplettera befintligt SHM-ledningssystem •Projekt (energibedömning) •Underhåll (ex regelbunden översyn tryckluft) •Drift (ex vilka pumpar/fläktar som ska köras när) -Identifiera behov av kompletterande mätutrustning -Utbildning av berörd personal Projektet omfattade inte kontor, transporter eller kundanläggningar

12 Metodiken vi tog fram •Ta fram en tillräckligt översiktlig beskrivning av anläggningen (blockschema) •Eltillförsel -ofta bara en mätare in till området, trots många olika anläggningar •Elanvändning, främst elmotorer – från inventering till slutsatser -Underhållssystemets lista på elmotorer t ex > 10 kW -Uppdatera (rätta!) listan -Komplettera med drifttider och last -Räkna -Analys •vilka är de största elförbrukarna •vilka har största (kostnadseffektiva) förbättringspotentialen •Övriga energiflöden (bränslen, ånga, fjärrvärme, el, olika förluster) •Rita upp (vi använde programmet Sdraw) •Analys av helheten: kostnadseffektiva förbättringar? •Genomför en energigenomgång med de berörda •Rätta / komplettera slutsatserna, sammanfatta

13 Systematiskt Brandskydd Inköp Mall för energi- bedömning Handlings- planer AMK Riskanalyser Kvalitetspolicy Miljöpolicy Avfalls- hantering Översikt tillstånd Instruktion riskanalys Plan revisioner Beskrivning Kvalitetsledning SAP utbildnings- modul Beskrivning Energiledning Energi- balanser Energikart- läggning baseline Projekt Utsläppshandel AK, KS 2013.11.15 Skydds- utrustning Arbets- miljöorg. Ledningens genomgång Introduktion Register Olyckor Policy Nuläges- analys Insikt - Beslut - Strategi Mål och målprogram Avvikelser Dokumentation Intern revision Miljöredovisning Aspekter/risker Energibalanser Organisation Utbildning och kompetens Kommunikation Verksamhet Säkerhet och skydd Övervakning och Mätning Utbildning och kompetens SHMEQ- kommunikation Dokument- hantering SHMEQ-system beskrivning Kemikalie- hantering SHMEQ- revisioner SHMEQ-ledningssystem SHM- redovisning Ledningens- genomgång Lagar och andra krav Laglistor SHM-dokument Handlingsplan Rapportering och utredning olyckor Register tillbud och avvikelser Tillbud och avvikelser Miljö- utredningar Energiledning integrerat i SHM-dokument Risk- hantering Aspektlistor Målprogram Befogenheter, ansvars- fördelning Övervakning och mätning Nya dokument pga Energiledning Miljöaspekter SHMEQ-mål Entreprenörs information Drift- och underhållsdok. Insatspärm Säkerhet o Skyddsdok Miljöpolicy Ledningens genomgång Laglistor Aspektlistor Miljöaspekter SHMEQ-mål Arbetsmiljö- policy SHMEQ-lagar

14 Förvaltning – det som ska ge ständiga förbättringar •Regelbunden uppdatering av energiflödena •Ledningens genomgång årligen •Nya projekt energibedöms •Energimål •Utbildningar, information, fånga upp förbättringsförslag •Uppföljning: -hur gick projekten som skulle spara så mycket energi?

15 Elbesparing Exempel på elbesparing: •”Väntade” = planerade projekt: -Ny luftfläkt 1 200 MWh/år (400 lghter…) -Ny rökgasfläkt 2 000 MWh/år -Invändig coatning fjv-pump 1 000 MWh/år -… •”Oväntade” = förslag från personalen och genom projektet -Avstängning EMF-filter 500 MWh/år -Ändrad drift fläktar kylsystem 40 MWh/år -Ändrad drift kylvattenpumpar 60 MWh/år -… Diagram elförbrukning

16 Mer besparingar Värmebesparingar: •Ny eco Knivstaverket tillvaratar värme från rökgaserna 5 400 MWh/år •Ny rökgaskylare avfallsförbränningen återvinner värme 20 000 MWh/år Många förslag till besparingar identifierade i projektet och av personalen genom idékommittén etc •Håll en uppdaterad lista, räkna på likartat sätt •Ett fåtal utvalda som mål för 2013-2015 •Tryckluft! •Utförligare beskrivningar i investeringsbeslut = uppföljningsbart •Utbildning i LCC-beräkning •Glöm inte samverkan mellan olika delar av verksamheten

17 Slutsats Energiledningssystem Varför inte?

18 Flera pannor behövs för det varierande behovet

19

20 Kartläggning kyla

21 Projektet SHME(Q) 2009-2011 för Uppsala •Energikartläggningar, ca 3 månader per anläggning: -Uppsala (AFA, KVV, Boland, BB, Husbyborg), Knivsta, Storvreta, distributionsnät (fjärrvärme, ånga och kyla) •Energiflöden (sankyodiagram) per produkt: -fjärrvärme, el, ånga och kyla (inkl distributionsnät) •Energirond på respektive anläggning -för att diskutera resultatet av energiflödena och få med besparingsförslag

22 Skilj på energi och exergi Energi Exergi


Ladda ner ppt "Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:"

Liknande presentationer


Google-annonser