Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:"— Presentationens avskrift:

1 Energiledningssystem ISO Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto: Hans Karlsson

2 Vad är energiledningssystem? •En standard (ISO ) för hur en verksamhet (pappersbruk, värmeverk, fastighetsägare etc) arbetar med energieffektivisering: -Energikartläggning / hur används energin? -Regelbundna uppföljningar -Förbättringsarbete och mål -Utbildning och kompetens -Energibedömningar av nya projekt (LCC) -osv •Jämför med miljöledningssystem •Arbetssätt för ständiga förbättringar av energianvändningen Energi är ofta betydande miljöaspekter

3 Varför energiledning? Smart ? + Energi är ofta en betydande miljöaspekt + Energieffektivisering kan vara lönsamt Dumt ? - Eftersom det är dyrt med energi (el, värme, transporter) gör vi redan de effektiviseringar som är lönsamma - Energibesparingar är inte ett mål utan ett medel (lägre CO 2 kan nås genom ”grön el” osv)

4 Energiledningssystem är här för att stanna •EU:s energieffektiviseringsdirektiv förordar energiledningssystem för större företag (250 personer / 50 M Euro) •Förslaget till svensk implementering som kom den 7 juni: genomför energikartläggning senast 5 dec 2015 och sedan vart fjärde år:

5 ISO – vad krävs?  Definiera omfattningen (vad ska med?)  Ledningens representant  Energipolicy  Energikartläggning + nyckeltal för energiprestanda  Energimål med handlingsplaner  Kompetens, kommunikation, dokumentation  ”Verksamhetsstyrning”:  Drift  Underhåll  Projekt, ex LCC  Övervakning och mätning  Interna energirevisioner  Avvikelsehantering  Ledningens genomgång + system för att fånga upp förslag från verksamheten t ex förslagslåda / idekommitté etc

6 1 400 GWh Fjärrvärme Förbränningstjänst Restprodukter/ konstruktionsmaterial 35 GWh Fjärrkyla 90 GWh Ånga 270 GWh El Vattenfall Värme Uppsala – energiomvandling Distributionsnät och anläggningar i Uppsala, Knivsta och Storvreta

7 9 av 10 bostäder och lokaler har fjärrvärme i Uppsala Vattenfall Värme Uppsala – mer än bara värme

8 Hela energibilden, Värme Uppsala… 8 Knivstaverket: 44 GWh fjärrvärme Storvreta: 14 GWh fjärrvärme

9 Ser ni evighetsmaskinen? Energiflöden för Knivstaverket

10 •AFA

11 Införa energiledningssystem enligt ISO Genomföra energikartläggning av anläggningar och distributionsnät i Uppsala, Knivsta och Storvreta. •Dokumenteras och görs uppföljningsbara. -Komplettera befintligt SHM-ledningssystem •Projekt (energibedömning) •Underhåll (ex regelbunden översyn tryckluft) •Drift (ex vilka pumpar/fläktar som ska köras när) -Identifiera behov av kompletterande mätutrustning -Utbildning av berörd personal Projektet omfattade inte kontor, transporter eller kundanläggningar

12 Metodiken vi tog fram •Ta fram en tillräckligt översiktlig beskrivning av anläggningen (blockschema) •Eltillförsel -ofta bara en mätare in till området, trots många olika anläggningar •Elanvändning, främst elmotorer – från inventering till slutsatser -Underhållssystemets lista på elmotorer t ex > 10 kW -Uppdatera (rätta!) listan -Komplettera med drifttider och last -Räkna -Analys •vilka är de största elförbrukarna •vilka har största (kostnadseffektiva) förbättringspotentialen •Övriga energiflöden (bränslen, ånga, fjärrvärme, el, olika förluster) •Rita upp (vi använde programmet Sdraw) •Analys av helheten: kostnadseffektiva förbättringar? •Genomför en energigenomgång med de berörda •Rätta / komplettera slutsatserna, sammanfatta

13 Systematiskt Brandskydd Inköp Mall för energi- bedömning Handlings- planer AMK Riskanalyser Kvalitetspolicy Miljöpolicy Avfalls- hantering Översikt tillstånd Instruktion riskanalys Plan revisioner Beskrivning Kvalitetsledning SAP utbildnings- modul Beskrivning Energiledning Energi- balanser Energikart- läggning baseline Projekt Utsläppshandel AK, KS Skydds- utrustning Arbets- miljöorg. Ledningens genomgång Introduktion Register Olyckor Policy Nuläges- analys Insikt - Beslut - Strategi Mål och målprogram Avvikelser Dokumentation Intern revision Miljöredovisning Aspekter/risker Energibalanser Organisation Utbildning och kompetens Kommunikation Verksamhet Säkerhet och skydd Övervakning och Mätning Utbildning och kompetens SHMEQ- kommunikation Dokument- hantering SHMEQ-system beskrivning Kemikalie- hantering SHMEQ- revisioner SHMEQ-ledningssystem SHM- redovisning Ledningens- genomgång Lagar och andra krav Laglistor SHM-dokument Handlingsplan Rapportering och utredning olyckor Register tillbud och avvikelser Tillbud och avvikelser Miljö- utredningar Energiledning integrerat i SHM-dokument Risk- hantering Aspektlistor Målprogram Befogenheter, ansvars- fördelning Övervakning och mätning Nya dokument pga Energiledning Miljöaspekter SHMEQ-mål Entreprenörs information Drift- och underhållsdok. Insatspärm Säkerhet o Skyddsdok Miljöpolicy Ledningens genomgång Laglistor Aspektlistor Miljöaspekter SHMEQ-mål Arbetsmiljö- policy SHMEQ-lagar

14 Förvaltning – det som ska ge ständiga förbättringar •Regelbunden uppdatering av energiflödena •Ledningens genomgång årligen •Nya projekt energibedöms •Energimål •Utbildningar, information, fånga upp förbättringsförslag •Uppföljning: -hur gick projekten som skulle spara så mycket energi?

15 Elbesparing Exempel på elbesparing: •”Väntade” = planerade projekt: -Ny luftfläkt MWh/år (400 lghter…) -Ny rökgasfläkt MWh/år -Invändig coatning fjv-pump MWh/år -… •”Oväntade” = förslag från personalen och genom projektet -Avstängning EMF-filter 500 MWh/år -Ändrad drift fläktar kylsystem 40 MWh/år -Ändrad drift kylvattenpumpar 60 MWh/år -… Diagram elförbrukning

16 Mer besparingar Värmebesparingar: •Ny eco Knivstaverket tillvaratar värme från rökgaserna MWh/år •Ny rökgaskylare avfallsförbränningen återvinner värme MWh/år Många förslag till besparingar identifierade i projektet och av personalen genom idékommittén etc •Håll en uppdaterad lista, räkna på likartat sätt •Ett fåtal utvalda som mål för •Tryckluft! •Utförligare beskrivningar i investeringsbeslut = uppföljningsbart •Utbildning i LCC-beräkning •Glöm inte samverkan mellan olika delar av verksamheten

17 Slutsats Energiledningssystem Varför inte?

18 Flera pannor behövs för det varierande behovet

19

20 Kartläggning kyla

21 Projektet SHME(Q) för Uppsala •Energikartläggningar, ca 3 månader per anläggning: -Uppsala (AFA, KVV, Boland, BB, Husbyborg), Knivsta, Storvreta, distributionsnät (fjärrvärme, ånga och kyla) •Energiflöden (sankyodiagram) per produkt: -fjärrvärme, el, ånga och kyla (inkl distributionsnät) •Energirond på respektive anläggning -för att diskutera resultatet av energiflödena och få med besparingsförslag

22 Skilj på energi och exergi Energi Exergi


Ladda ner ppt "Energiledningssystem ISO 50 001 - Varför? - Vad är energiledningssystem - Erfarenheter från Vattenfall Värme Uppsala Anna Karlsson, miljöspecialist Foto:"

Liknande presentationer


Google-annonser